Tavoitteet - Ritaportti - Oulun kaupunki

Tavoitteet Tavoitteet

Oulun seudun yleiskaavan 2020 5.6.2007 vahvistuneessa muutoksessa Pohjantien ja Raitotien risteysalueen luoteiskulmaan on osoitettu vähittäiskaupan suuryksikkö ja lisäksi aluetta erikoistavarakauppaa varten.

Ritaharjuun on Oulun yleiskaavassa 2020 osoitettu yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta. Ritaharjuun on osoitettu yksi merkittävimmistä uusista palvelujen, hallinnon ja erikoistavaroiden kaupan alueista sekä työpaikka-alueista. Kaupallisen keskustan alue Linnanmaantien risteyksessä ja Kaijonharjun keskus muodostavat yhdessä pohjoisien kaupunginosien palvelukeskuksen. Oulun pohjoisosan aluekeskuspalveluja täydentämään on Ritaharjuun varattu tilaa vievän ja muun erikoistavarakaupan alueita.

Raitotien ja Pohjantien luoteiskulman alue on yleiskaavassa 2020 palvelujen, hallinnon ja erikoistavaran kaupan aluetta (P-1). Alue varataan pääasiassa hallinnolle ja yksityisille palveluille, kuten erikoistavaran kaupalle ja muille palveluille, toimistoille ja työpaikoille. Lisäksi alueelle saa sijoittaa sellaisen MRL 114 §:n mukaisen vähittäiskaupan suuryksikön, jossa on ainoastaan erikoistavarakaupan myyntiä. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan myymälää.

Raitotien ja pohjantien lounaiskulman alue on yleiskaavassa 2020 työpaikka-aluetta (TP). Alue varataan monipuolisille työpaikkatoiminnoille, kuten palveluille, hallinnolle ja sellaiselle teollisuustuotannolle, josta ei aiheudu ympäristöön merkittävää melua, ilman pilaantumista tai muuta haittaa. Vähäinen asuminen on alueella sallittua. Asemakaavoituksella tulee edistää hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisän ympäristön muodostumista.

Aluetta ei ole asemakaavoitettu. Alueen maat ovat pääosin kaupungin omistuksessa.

Ritaharjun kaupallisten palvelujen mitoituksen pohjana on Ritaharjun kaupallinen selvitys 2005–2025. Selvityksessä päädyttiin kaupalliseen kokonaisuuteen 90 000 + 10 000 + 4000 kem², joka voitaisiin toteuttaa Ritaharjussa viimeistään vuoteen 2015 tai 2025 mennessä. Suunnittelualueen mitoituksen ja rajautumisen täsmentymisen myötä kaupallista mitoitusta on tarkistettu ja samalla esitetty liiketyyppijakautumaa koskien joitakin tarkistuksia. Kaupallista rakennetta koskevat muutokset:

Yhden hypermarketkeskuksen 16 000 m² sijaan kaksi hypermarkettia 10 000 + 10 000 m², jotka toimivat samalla kaupallisen kokonaisuuden pääankkuriyrityksinä. Etuna tästä on vetovoimaisempi ja asiakasliikenteen kannalta tasapainoisempi kaupan keskittymä.

Kodin keskuksen mitoitus on 20 000 m² sijaan 10 000 m². Kodinkeskus pyritään integroimaan osaksi erikoiskaupan 35 000 m² kokonaisuutta, jolloin voidaan hyödyntää yhteisiä asiakasvirtoja.

Rautatavaratalon mitoituksena on pidetty 20 000 m² sijaan 15 000 m²:n kokoista yksikköä.

Liikennemyymälän mitoitusta on pienennetty 5 000 m²:tä 2 000 m²:in. Tavoitteena on rajata asema pääasiassa henkilöautoliikenteen ja kevyen moottoriajoneuvoliikenteen käyttöön.

Yhteensä suunnittelualueelle esitetään kaavoitettavaksi valittavista rakennemalleista ja vaiheistuksesta riippuen vuokrattavalta pinta-alaltaan noin 80 – 85 000 m² ja kerrosalaltaan noin 90 – 100 000 kem² kokonaisuutta. Kaupallisten palveluiden mitoitus tarkistetaan asemakaavatyön aikana.
 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, asemakaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu,
  • Puhelin Virpi Rajala kaavoitusarkkitehti puh. 044 703 2422 work
Tiedot esitetään hCard-muodossa.