Ympäristö - Ritaportti - Oulun kaupunki

Ympäristö Ympäristö

Ritaportin alueesta on laadittu luontoselvitys, jossa on tarkasteltu myös alueen maisemaa riittävällä tarkkuudella.

Alueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita, Natura 2000-alueverkoston kohteita tai kansallisesti arvokkaiksi luokiteltuja lintualueita, luonnonsuojelulain nojalla suojeltavia luontotyyppejä, metsälain tarkoittamia erityisen arvokkaita elinympäristöjä, vesilain mukaisia vesiluonnon suojelutyyppejä, arvokkaita maisemakokonaisuuksia eikä arvokkaita perinnemaisemia.

Alueen metsäkuva on monipuolinen ja vaihtelee kuivahkoista kangasmetsistä isoheinäisiin kangaskorpiin ja suopursupeitteisiin kitukasvuisiin rämeisiin. Alueella on yksi avosuokuvio, joka on luontoselvityksessä kartoitettu nevarämeeksi. Suon säilyttämismahdollisuudet alueella selvitetään suunnittelutyön aikana. Raitotien pohjoispuolella on vanhoja umpeen kasvavia niittyjä, joista osa on entisiä reheväkasvuisia suoniittyjä ja lähempänä Raitotietä myös kuivahkoja hietaniittyjä.