In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Arviointi Arviointi

 

Sairaalaopetuksessa olevan oppilaan arvioinnin perusteet noudattavat perusopetuksen arvioinnista annettuja säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita. Arvioinnin keskeisiä ominaisuuksia ovat oikeudenmukaisuus ja monipuolisuus. Sairaalaopetuksessa olevan oppilaan arvioinnissa pyritään huomioimaan sairauden vaikutus oppilaan oppimisen ja opiskelun edellyttämään toimintakykyyn, koska oppilaiden terveydentila vaikuttaa oppilaan edistymiseen.

Oppilasarvioinnin tehtävänä on ohjata ja tukea sairaalaopetuksen oppilaan ikätasoista kasvua, kehitystä ja oppimista antamalla tietoa oppilaan edistymisestä, vahvuuksista ja kehittämisalueista. Arviointi toimii opetuksen suunnittelun lähtökohtana. Arviointi on jatkuvaa, monipuolista, realistista, kannustavaa ja oppilaan kehitystä ja kasvua edistävää.

Sairaalaopetusyksikössä arviointipalautetta annetaan oppilaalle jatkuvasti luokkatilanteissa, kahden kesken ja kouluneuvotteluissa. Oppilaiden itsearviointiin liittyvien taitojen harjaannuttaminen korostuu. Oppimissuunnitelma ja HOJKS toimivat hyvänä tukena sairaalaopetuksen oppilaiden arvioinnissa. 

Mikäli oppilaan erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, oppilaalle määritellään ko. oppiaineisiin tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arvioinnin periaatteet. Oppilasta arvioidaan näissä oppiaineissa suhteessa hänelle asetettuihin tavoitteisiin.

Sairaalaopetusyksikön oppilaiden arviointia suoritetaan usein sairaalaopetusyksikön ja oppilaan oman koulun yhteistyönä. Yhteistyössä kunnioitetaan molempien tahojen näkemystä. Sairaalaopetusyksiköiden henkilökunta viestittää oppilaan omaan kouluun sairauden vaikutuksista oppilaan koulunkäyntiin ja sen kautta oppilaan osaamisen arviointiin. Oppilaan omassa koulussa luotetaan sairaalaopetusyksikön näkemykseen ja oppilaan opintosuoritukset hyväksytään.

(Sairaalaopetuksen laatukriteerit, s. 46)

 

Todistukset

Jos oppilas opiskelee sairaalakoulussa alle puolet lukukaudesta, todistuksen antaa oppilaan oma kotikoulu. Kyseisen koulun tulee ottaa todistusta antaessaan huomioon sairaalakoulun antamat tiedot sairaalakoulussa opiskellusta ajasta.

Jos oppilas opiskelee sairaalakoulussa pidemmän jakson, ja aina silloin kun oppilas on sairaalakoulussa lukukauden tai sitä pidemmän ajan, todistuksen antaa sairaalakoulu omalla todistuslomakkeellaan.

Jos opiskelu toteutetaan jaksoittain ja oppilas saa ns. jaksoarvioinnin, arvioinnin suorittaa ja antaa oppilaalle se koulu, jossa oppilas on opiskellut suurimman osan jaksosta.

Päättötodistus annetaan oppilaalle aina oppilaan kotikoulun lomakkeella ja todistuksen allekirjoittaa kotikoulun rehtori. Päättöarvioinnin suorittavat kotikoulun ja sairaalakoulun oppilasta opettaneet opettajat yhdessä. Päättöarvioinnissa arvioidaan perusopetuksen koko oppimäärän suorittaminen ja arviointi perustuu erityisesti vuosiluokkien 8 ja 9 aikana osoitettuun osaamiseen.