Nuorten aikuisten sosiaalisen tuen tarpeista valmistui tutkimus - Ajankohtaista - Sosiaali- ja perhepalvelut - Sosiaali- ja perhepalvelut - Oulun kaupunki

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Nuorten aikuisten sosiaalisen tuen tarpeista valmistui tutkimus

Nuorten aikuisten sosiaalisen tuen tarpeet ja niihin vastaaminen Oulussa

Tutkimuksen keskeisimmät tulokset, johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Nuorten aikuisten parissa työskennellään monissa Oulun kaupungin yksiköissä. Yleiskuva nuorten sosiaalisesta tilanteesta ja tarpeista on ollut olemassa. Lisätiedon saamiseksi kaupunki tilasi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta tutkimuksen Nuorten aikuisten sosiaalisen tuen tarpeet ja niihin vastaaminen (Honkakoski, Arja & Kinnunen, Petri & Vuorijärvi, Petri).

Tutkimuksella haluttiin saada kokonaiskuva nuorten asiakkaiden (18–29-v.) hyvinvoinnista sekä kouluttautumisen, työllistymisen, taloudellisen tilanteen ja elämänhallinnan pulmista. Haluttiin myös selvittää, miten palvelujärjestelmä vastaa nuorten tarpeisiin. Tutkimuksen aineistot kerättiin sosiaalisen tuen piirissä olevilta 226 nuorelta ja heidän 97 työntekijältään.

Tulosten mukaan erityisesti työllistymiseen ja taloudelliseen toimeentuloon liittyviä vaikeuksia on lähes kaikilla tutkimuksen tavoittamilla nuorilla. Noin puolella heistä kouluttautumisen, työllistymisen ja toimeentulon vaikeudet sekä elämänhallinnan puutteet kasautuvat huono-osaisuuden riskeiksi heijastuen näköalattomuutena tulevaisuuden suhteen.

Valtaosa nuorista kokee läheis- ja lähiverkostoilta saamansa sosiaalisen tuen suureksi ja merkitykselliseksi. Valitettavasti sitä ei hyödynnetä virallisessa palvelujärjestelmässä. Nuorten tilanteet myös eriytyvät: Parhaassa tilanteessa olevilla on käytössään lähiverkoston ja virallisen palvelujärjestelmän tuen laajat yhdistelmät ja heikoimmassa asemassa olevilla vain viranomaisten tuki.

Tulokset vahvistavat yleistä kuvaa palvelujärjestelmän tavasta pilkkoa asiakkaiden tarpeet sektori- ja tehtäväkeskeisesti ja toteuttaa ositettuja ratkaisuja. Osa nuorista tulee autetuiksi näinkin, mutta valtaosa tutkimuksen nuorista tarvitsee kokonaisvaltaista tukea. Nuoren erilliset asiakas-, palvelu-, kuntoutus-, aktivointi- ja muut suunnitelmat tulisi yhdistää yhdeksi suunnitelmaksi, jonka koordinoivasta toteutuksesta vastaa nimetty työntekijä. Tavoitteena on nuoren osallisuus oman elämänsä suunnittelussa vastaavan työntekijän ja lähiverkoston kanssa.

Aikuiseksi itsenäistyminen merkitsee autonomian laajenemista oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Vahvistetaanko sosiaalisella tuella nuoren omatoimisuutta välttäen ns. instituutioriippuvuutta? Tulosten mukaan nuoren autonomiaa tukevan toiminnan mahdollisuudet ovat rajallisia. Palvelujärjestelmän pirstaleinen toiminta ja sitä ohjaavat lainsäädännölliset ja muut ohjeet kaventavat työntekijöiden ammatillista harkintaa ja vahvistavat nuoren riippuvuutta järjestelmästä. Tarvitaan uudenlaista ajattelu- ja toimintatapaa, jossa sosiaalisen tuen nykyiset sisällöt avataan ja toteutetaan nuoren autonomian vahvistamisen näkökulmasta.

Tutkimuksen toimenpide-ehdotukset nuorten aikuisten auttamiseksi:
• Huono-osaistumisen kasautumiseen on puututtava
• Epävirallinen (lähiverkosto) ja virallinen (palvelujärjestelmä) tuki on yhdistettävä
• Pirstaleinen palvelujärjestelmä ei vastaa valtaosan nuorten asiakkaiden tarpeisiin. Tarvitaan suunnitelmallista, koordinoitua ja osallistavaa yhteistyötä nuoren, lähiverkoston ja ammattilaisten välillä.
• Sosiaalisen tuen sisältöjä on kehitettävä nuoren toimijuutta ja osallisuutta vahvistaviksi
• Globaalin ja digitaalisen kehityksen vaikutukset nuoren tilanteeseen on pyettävä ennakoimaan

Tutustu tutkimukseen.

Nuoria aikuisia puistossa

Lisätietoja: Arja Heikkinen, sosiaalijohtaja, Oulun kaupunki p. 044 703 4034, arja.heikkinen(at)ouka.fi
Petri Kinnunen, professori, Lapin yliopisto; johtaja, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö, p. 050 542 3512, petri.kinnunen(at)ulapland.fi


Poikkeuksia aukioloajoissa Poikkeuksia aukioloajoissa

Arkipyhät ja lomakaudet vaikuttavat aukioloihimme.

Aukioloaikojen poikkeukset kootaan yhdelle sivulle.