Sosiaalipalvelut

Maahanmuuttajapalvelut

Sosiaalinen luotto

Sosiaalipäivystys

Sosiaalityö

Talous- ja velkaneuvonta

Toimeentulotuki

Vammaispalvelut

Lapsiperheiden palvelut

Kotipalvelu ja perhetyö

Kouluterveydenhuolto

Lastensuojelu

Neuvolat

Perheneuvonta

Perheoikeudelliset palvelut

Perhesosiaalityö

Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluja valvotaan säännöllisesti

Viime viikkoina on tullut ilmi vakavia epäkohtia vanhusten ja vammaisten hoidossa. Ostopalveluina tuotettujen vanhusten tehostetun palveluasumisen ja vammaisten palvelun puutteiden vuoksi Oulun kaupunki tekee nopealla aikataululla selvityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta. Selvityksessä käydään läpi valvonnan nykytilanne. Sen perusteella tehdään tarvittavat korjaustoimenpiteet.

Valvonnan tavoitteena on kansalaisten perusoikeuksien toteutumisen varmistaminen asuinpaikasta riippumatta, palvelu- ja hoitosuunnitelmien toteutuminen sekä palvelusopimusten mukaan lukien palvelukuvausten noudattaminen.

Hyvinvointipalvelujen valvontaa ohjaa lainsäädäntö, ja sitä valvovat viranomaiset, kuten sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja aluehallintovirasto (AVI) sekä hyvinvointilautakunta ja viranhaltijat.

Valvonta kohdistetaan kaupungin ostopalveluna ja palvelusetelillä järjestämiin palveluihin.

Valvontaa tehdään ennakoivasti

Valvonnassa käytetään ennakoivaa valvontaa, suunnitelmallista valvontaa sekä reaktiivista valvontaa.

Ennakoivaa valvontaa ovat muun muassa:

  • lausunnot aluehallintovirastolle ja/tai Valviralle koskien yksityisten palveluntuottajien luvanvaraista ja/tai ilmoituksenvaraista toimintaa
  • kilpailutusasiakirjoihin ja palvelusetelin sääntökirjoihin kirjatut palvelukuvaukset ja palvelun vähimmäisvaatimukset
  • palveluntuottajan omavalvonta

Suunnitelmallisella valvonnalla tarkoitetaan valvovan viranomaisen toteuttamaa valvontaa Oulun alueella toimivien palveluntuottajien yksiköihin. Oulun alueen ulkopuolella toimivien palveluntuottajien valvontavastuu on sillä kunnalla, jonka alueella asumisyksikkö on, mutta mikäli asumisyksiköissä asuu oululaisia asiakkaita, heidän osaltaan valvontavastuu on Oulun kaupungilla. Suunnitelmallisen valvonnan yhteydessä toteutetaan myös sopimusvalvontaa ja seurantaa eli tarkastetaan sopimusehtojen ja laatulupausten toteutumista. Suunnitelmalliselle valvontakäynnille keskitytään tiettyihin painopistealueisiin, joita voivat olla mm. lääkehoitosuunnitelma ja lääkeluvat, henkilökuntalista, omavalvontasuunnitelma ja tietosuoja-asiat.

Reaktiivisia valvontakäyntejä tehdään tarvittaessa asiakkaiden, omaisten tai viranomaisten yhteydenottojen perusteella sovitusti tai ennalta ilmoittamatta. Reaktiivinen valvonta voi olla myös matalan kynnyksen yhteistyötä, jolloin esille tulleet asiat pyritään ratkaisemaan yhteisten neuvottelujen kautta. Tarvittaessa reaktiivisesta valvonnasta voi seurata pidempiaikainen, tarkempi valvonta ja jopa sopimuksen irtisanominen. Uusiin sopimuksiin on kirjattu sanktiomalli.

Valvontaa kehitetään asiakasnäkökulmasta. Asiakas voi antaa palveluntuottajalle ja kaupungille palautetta palvelun laadusta sekä muista palveluun liittyvistä seikoista. Asiakas voi tehdä muistutukseen tai kantelun tai ottaa yhteyttä potilas- tai sosiaaliasiamieheen.

Jakolinkki

Tämän sivun lyhytosoite on www.ouka.fi/sosiaalipalvelut.