Mietitkö sijaisvanhemmaksi ryhtymistä?

Ennen hyväksymistä sijaisvanhemmaksi tai sukulaissijaisvanhemmaksi perheiltä edellytetään osallistumista ennakkovalmennukseen. Valmennus perustuu ryhmämuotoiseen Pride-valmennusmalliin, jossa arvioidaan perheen kanssa yhdessä valmiuksia sijaisvanhemmuuteen.

Perheitä tuetaan täydennyskoulutuksella, työohjauksella, vertaisryhmätoiminnalla sekä mielenterveystyön ja terveydenhuollon palveluilla. Jokaisella sijoitetulla lapsella on oma nimetty lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Perhehoitajille maksetaan lapsen hoidosta hoitopalkkio ja kulukorvaus.

Sijaisvanhemman viisi valmiutta ovat:

  • Suojella ja hoivata lasta.

  • Tukea lapsen kehitystä ja ottaa huomioon hänen kehitykselliset viiveensä.

  • Tukea lapsen suhteita syntymävanhempiinsa ja turvata lapsen muiden läheisten ihmissuhteiden jatkuminen.

  • Sitoutua lapseen ja toimia hänelle luotettavana aikuisena tarvittaessa koko elämän ajan.

  • Tehdä yhteistyötä lapsen asioissa.

Kaupunki rekrytoi ja valmentaa perhehoidosta kiinnostuneita perheitä säännöllisesti.
Lisätietoa perhehoitajana toimimisesta ja perhehoidosta saa perhehoidon palveluesimieheltä ja sosiaalityöntekijöiltä.

Oulun kaupunki järjestää säännöllisesti sijaisvanhemmuutta harkitseville PRIDE-ennakkovalmennuksia noin neljä kertaa vuodessa.

Oulun kaupunki hakee sijaisvanhempia huostaanotetuille ja kriisitilanteissa oleville lapsille. Sijaisperheiksi etsitään monenlaisia perheitä, sillä sijoitettujen lasten ja nuorten tarpeet ovat erilaiset. Lapsi tarvitsee kodin, jossa hänen on turvallista kehittyä ja kasvaa. Jos vanhemmilla on vaikeuksia taata lapsen hyvinvointia, lastensuojelun tehtävä on tukea vanhempia ja lapsia. Jos tuki ei kuitenkaan riitä, lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle perhehoitoon tai laitokseen. Lastensuojelulain mukaan sijaishuolto tulisi ensisijaisesti toteuttaa perhehoitona. Perheet antavat lapselle mahdollisuuden kodinomaiseen asumiseen ja läheisiin ihmissuhteisiin. Perhehoito voi olla pitkä- tai lyhytaikaista. Huostaanotetun lapsen perhehoito on toistaiseksi jatkuvaa.

Perhehoitajat saavat tehtäväänsä ennakkovalmennuksen, joka kestää 4-6 kuukautta. Valmennus on sekä ryhmävalmennusta että yksilöityä perhevalmennusta. Ennen valmennukseen tuloa perheet haastatellaan. Perheiltä pyydetään myös rikosrekisteriote, terveystodistus sekä kotikunnan lausunto. Valmennuksessa käydään läpi perhehoitajan tehtävään kuuluvat valmiudet vastata huostaanotetun lapsen tarpeisiin. Perheille annetaan laajasti tietoa lastensuojelulaista sekä lasten erityistarpeista. Perhehoitajille maksetaan tehtävästä hoitopalkkiota ja kulukorvausta. Perhehoitajat saavat työhönsä myös laajan tuen kaupungin avustamana. Perhehoitajat ovat myös oikeutettuja vapaaseen.

Alkavat valmennukset

Sijaishuollon tukiyksikössä alkaa seuraava PRIDE-ennakkovalmennus elo-syyskuussa 2020. Ryhmässä on vielä tilaa muutamalle perheelle.

Lisätietoja saa Oulun kaupungin sijaishuollon tukiyksiköstä sekä mahdollisuuden henkilökohtaiseen haastatteluun. Yhteystiedot 044 703 6222 ja 044 703 4869.
 

Sijaishuollon palvelut

  • Käyntiosoite work Hallituskatu 36 B 5. krs, Oulu
  • Postiosoite postal PL 41, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Palveluesimies cell 044 703 6253 Sosiaalityöntekijä cell 044 703 4869 Sosiaalityöntekijä cell 044 703 6222 Palvelusihteeri cell 044 703 4740
Tiedot esitetään hCard-muodossa.