Mietitkö sijaisvanhemmaksi ryhtymistä?

Oulun kaupunki rekrytoi ja valmentaa perhehoidosta kiinnostuneita perheitä säännöllisesti.

Ennen hyväksymistä sijaisvanhemmaksi tai sukulaissijaisvanhemmaksi perheiltä edellytetään osallistumista ennakkovalmennukseen. Valmennus perustuu ryhmämuotoiseen Pride-valmennusmalliin, jossa arvioidaan perheen kanssa yhdessä valmiuksia sijaisvanhemmuuteen.

Perheitä tuetaan täydennyskoulutuksella, työohjauksella, vertaisryhmätoiminnalla ja alkuohjauksella.

Jokaisella sijoitetulla lapsella on oma nimetty lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Perhehoitajille maksetaan lapsen hoidosta hoitopalkkio ja kulukorvaus.

Perhehoitajille maksetaan tehtävästä hoitopalkkiota ja kulukorvausta. Perhehoitajat ovat myös oikeutettuja vapaaseen.

Lisätietoa perhehoitajana toimimisesta ja perhehoidosta saa perhehoidon palveluesimieheltä ja sosiaalityöntekijöiltä.

Ennakkovalmennus

Oulun kaupunki järjestää säännöllisesti sijaisvanhemmuutta harkitseville ennakkovalmennuksia noin neljä kertaa vuodessa.

Oulun kaupunki hakee sijaisvanhempia huostaanotetuille ja kriisitilanteissa oleville lapsille. Sijaisperheiksi etsitään monenlaisia perheitä, sillä sijoitettujen lasten ja nuorten tarpeet ovat erilaiset. Lapsi tarvitsee kodin, jossa hänen on turvallista kehittyä ja kasvaa.

Lastensuojelulain mukaan sijaishuolto tulisi ensisijaisesti toteuttaa perhehoitona. Perheet antavat lapselle mahdollisuuden kodinomaiseen asumiseen ja läheisiin ihmissuhteisiin. Perhehoito voi olla pitkä- tai lyhytaikaista. Huostaanotetun lapsen perhehoito on toistaiseksi jatkuvaa.

Perhehoitajat saavat tehtäväänsä PRIDE-ennakkovalmennuksen, joka kestää 4-6 kuukautta. Valmennus on ryhmävalmennusta. Ryhmätapaamisia on yhdeksän ja ne pidetään iltaisin. Ennen valmennukseen tuloa perheet haastatellaan. Valmennuksen yhteydessä perheiltä pyydetään rikosrekisteriote, poliisirekisteritiedot, hätäkeskustiedot, terveystodistus sekä kotikunnan lausunto.

Valmennuksessa käydään läpi perhehoitajan tehtävään kuuluvat valmiudet vastata huostaanotetun lapsen tarpeisiin. Perheille annetaan laajasti tietoa lastensuojelulaista sekä lasten erityistarpeista.

Sijaisvanhemman viisi valmiutta ovat:

  1. Suojella ja hoivata lasta.
  2. Tukea lapsen kehitystä ja ottaa huomioon hänen kehitykselliset viiveensä.
  3. Tukea lapsen suhteita syntymävanhempiinsa ja turvata lapsen muiden läheisten ihmissuhteiden jatkuminen.
  4. Sitoutua lapseen ja toimia hänelle luotettavana aikuisena tarvittaessa koko elämän ajan.
  5. Tehdä yhteistyötä lapsen asioissa.

Alkavat valmennukset

Sijaishuollon tukiyksikössä alkaa seuraava PRIDE-ennakkovalmennus syksyllä 2021.

Valmennukseen haetaan tavallisia perheitä, jotka voivat tarjota lapselle kodin, jossa hänen on turvallista kehittyä ja kasvaa.

Lisätietoja saa Oulun kaupungin sijaishuollon tukiyksiköstä sekä mahdollisuuden henkilökohtaiseen haastatteluun. Yhteystiedot 044 703 6253, 044 703 6222 ja 044 703 4869.

Sijaishuollon palvelut

  • Käyntiosoite work Hallituskatu 36 B 5. krs, Oulu
  • Postiosoite postal PL 41, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Palveluesimies cell 044 703 6253 Sosiaalityöntekijä cell 044 703 4869 Sosiaalityöntekijä cell 044 703 6222 Palvelusihteeri cell 044 703 4740
Tiedot esitetään hCard-muodossa.