Tuen määräytyminen

Oikeus toimeentulotukeen selvitetään laskelmalla, jossa perusosa ja muut toimeentulotukeen oikeuttavat menot lasketaan yhteen ja niistä vähennetään ruokakunnan käytettävissä olevat nettotulot ja -varat. Jos laskelmassa huomioidut menot ovat tuloja ja varoja suuremmat, on toimeentulotukeen oikeus erotuksen verran. Tavallisimmin toimeentulotuki lasketaan kuukaudelta. Erityisestä syystä tukea voidaan hakea kuukautta pidemmälle ajalle, jolloin myös laskelma laaditaan vastaavalle ajalle. Laskelma voidaan tehdä useammalle kuukaudelle ja myös takautuvalle ajalle tilanteissa, joissa tuloissa on tapahtunut huomattavia muutoksia.

Perusosa määräytyy ruokakunnan koon mukaan.

Perusosaan sisältyvät

 • ravinto- ja vaatemenot
 • vähäiset terveydenhoitomenot
 • menot henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta
 • menot paikallisliikenteen käytöstä
 • menot sanomalehden tilauksesta
 • menot puhelimen käytöstä
 • harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot.

Perusosan lisäksi otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon

 • kohtuulliset asumismenot
 • kohtuulliset sähkö-, vesi- ja kotivakuutuslaskut
 • julkisen terveydenhuollon poliklinikka- ja sairaalamaksut
 • julkisen terveydenhuollon lääkärin sairauden hoitoon määräämät lääkkeet
 • julkisen terveydenhuollon hammashuollon maksut
 • lasten päivähoito- ja iltapäiväkerhomaksut

Tarkemmat tiedot toimeentulotuen määräytymisestä löytyvät toimeentulotuen soveltamisohjeesta (pdf).

Toimeentulotukilaskelmassa huomioitavat tulot ja varallisuus

Tuloja ovat hakijan ja tämän perheenjäsenten kaikki käytettävissä olevat tulot ja varat tulolähteestä riippumatta. Huomioon otettavia tuloja ovat esimerkiksi palkka-, yrittäjä- ja omaisuustulot sekä yksityisistä ja julkisista lähteistä saatavat avustukset.

Tuloina ei kuitenkaan huomioida vähäiseksi katsottavia avustuksia ja ansiotuloja, äitiysavustusta, eläkkeensaajan tai lapsen hoitotukea, vammaistukea, työvoimapoliittisessa koulutuksessa olevan ylläpitokorvausta eikä perheen alle 18-vuotiaan lapsen tuloja siltä osin kuin ne ylittävät hänen omat elinkustannuksensa.

Ansiotuloista jätetään tuloiksi huomioimatta vähintään 20 % - kuitenkin enintään 150 €/kk.

Varoiksi lasketaan hakijan ja tämän perheenjäsenten käytettävissä olevat varat, kuten kuten säästöt, arvopaperit ja muu helposti realisoitavissa oleva varallisuus. Varoina ei kuitenkaan huomioida hakijan tai hänen perheensä käytössä olevaa vakinaista asuntoa, tarpeellista asuinirtaimistoa, tarpeellisia työ- ja opiskeluvälineitä eikä perheen alle 18-vuotiaan lapsen varoja siltä osin kuin ne ylittävät hänen omat elinkustannuksensa.

Perustoimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen on siirtynyt Kelalle jo vuonna 2017. Lue lisää muutoksesta.

Arvioi perustoimeentulotukesi määrä Kelan laskurilla.