Meidän koulun lupaus

TAKKURANNAN KOULUN VALINNAISAINEET LV 2020-21

1. Lähiympäristössä liikkuen YMLIVx10

(liikunnan ja ympäristöopin soveltava kurssi)

Liikunnan ja ympäristöopin soveltava kurssi yhdistää luovalla tavalla liikunnan ja ympäristöopin osa-alueita huomioiden vuodenajat. Kurssin tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia liikkuen. Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten valmiuksien kehittäminen ja taitojen syventäminen. Sisällöt ja tavoitteet valitaan niin, että ne ovat kokemuksellisia ja elämyksellisiä. Oppimisympäristöt valitaan monipuolisesti lähiympäristö huomioiden. Kurssilla vahvistetaan myös oppilaan ympäristötietoisuutta esimerkiksi retkeillen ja luonnossa liikkuen. Oppilaat ovat mukana kurssin sisältöjen suunnittelussa. Liikunnassa hyödynnetään eri liikuntaympäristöjä. Edistetään oppilaan terveys- ja tunnetaitoja sekä mielen hyvinvointia, tunnistaen ja tukien omia vahvuuksia.

2. Käsillä taitaen KÄSYMVx10

(käsityön ja kuvataiteen soveltava kurssi)

Valinnaisen kädentaitojen kurssin tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista kädentaidoissa (kuvataide ja käsityöt). Kädentaitojen kurssi on monimateriaalinen oppiaine, jossa toiminta on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa. Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan opetukselle. Kurssilla kokeillaan ja syvennetään käsityön ja kuvataiteen aihepiirejä, jotka suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Kurssilla voidaan toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia tai projekteja syventyen johonkin aihepiiriin tai työskentelytapaan hyödyntäen koululla olevaa osaamista sekä oppimisympäristöjä.

3. Arjessa toimien KMYKVx10

(yhteiskuntaopin, ympäristöopin, kotitalouden, kädentaitojen, matematiikan ja tieto- ja viestintäteknologian soveltava kurssi)

Kurssilla painottuvat itsestä huolehtimisen ja arkielämässä selviytymisen taidot. Tavoitteena on antaa oppilaalle eväitä omaan hyvinvointiin, arjen hallintaan ja kestävään elämäntapaan. Kurssilla opitaan tietoja ja taitoja erilaisista kotitalouden osa-alueista. Esim. leipominen, ruuan valmistus, kierrätys, korjaaminen (käsityön keinoin), arkitilanteissa tarvittavan tiedon hakua, joulumyyjäisvalmistelut, koulun yhteisten asioiden eteenpäin vieminen (esim. koulun yhteiset tapahtumat) ja yhteisestä kouluympäristöstä huolehtiminen.

Oppilaat osallistuvat yhdessä opettajan kanssa kurssin tarkempien sisältöjen suunnitteluun koulun oppimisympäristön lähtökohdat huomioiden. Kurssia suunnitellessa oppilaat ja opettajat valitsevat, mihin teemoihin kurssilla

keskitytään. Kurssin toteutuksessa keskeistä on toiminnallisuus ja yhdessä tekeminen. Oppimisympäristöä voidaan laajentaa esimerkiksi lähiympäristöön sekä hyödyntää opetuksessa myös tieto- ja viestintäteknologiaa.

4. Ilmaisun iloa KKMLÄVx10

musiikin ja äidinkielen soveltava kurssi

Musiikin sekä äidinkielen monialainen kurssi, jonka tuotoksena voidaan valmistaa esitys (musiikkiesitys, musikaali, näytelmä) koululle. Kurssin teemaksi voidaan valita esimerkiksi juhlavuosi tai juhlapäivä. Oppilaita kannustetaan kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja ja nauttimaan tekemisen ja ilmaisun ilosta kirjoittaen, näytellen, laulaen ja soittaen. Oppilaat ovat mukana kurssin sisältöjen suunnittelussa ja oppilaiden omat toiveet ja vahvuudet otetaan huomioon. Kurssilla luodaan innostavia tilaisuuksia harjaannuttaa sosiaalisia taitoja, kekseliäisyyttä, suunnittelu-, esiintymis- ja ilmaisutaitoja. Kurssin teeman kautta oppilaita ohjataan osallistumaan uuden kulttuurin luomiseen.

5) Eurooppa tutuksi kansainvälisyyskurssi VKYMVx10

(englannin, saksan ja ympäristöopin soveltava kurssi)

Valinnaisaineen tavoitteena on tutustuttaa oppilaat Euroopan rikkaaseen kielikarttaan keskittyen englannin ja saksan kieliin. Kurssilla voidaan tutustua myös eri Euroopan maiden kulttuureihin (esim. musiikki, ruokakulttuuri, urheilu, nuorisokulttuuri). Oppilaat ovat mukana kurssin sisältöjen suunnittelussa. Kulttuuriasioiden opiskelussa voidaan hyödyntää koulun kansainvälisiä kumppaneita ja/tai kotikansainvälisyyttä eli koulun tai Oulun kaupungin monikulttuurisuutta. Kurssilla opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan eri kieliä mahdollisuuksien mukaan. Työtavoissa korostuu toiminnallisuus.

Valinnaisen aineen tarkoitus on herättää yleistä kiinnostusta kieliin ja myös kannustaa oppilaita monipuolisiin kielivalintoihin opinpolun eri vaiheissa.

(KIELIVALINNAT ON TEHTY JO AIKAISEMMIN)

6) A2-kieli

Vieraat kielet: tarjolla seuraavat vapaaehtoiset kielet:

saksa

ruotsi

venäjä

Kullakin yhteistyöalueella tarjotaan vähintään kolmea eri A2-kieltä.

Valinta valinnaisten aineiden kanssa.

HUOM! Kaupungin kieliohjelma on vielä valmisteilla, jonka jälkeen valittavat kielet tarkentuvat