Oppilaan arviointi on muuttunut

 

Opetussuunnitelmaan on tullut muutoksia arvioinnin osalta. Olemme koonneet muutokset tähän pääpiirteissään. Kehityskeskustelussa opettajalta voi kysyä lisätietoa tai voitte halutessanne katsoa Oulun kaupungin arvioinnin ABC:stä opetussuunnitelmasivulta. Alakoulun ABC on sinne jo päivitetty ja yläkoulun vastaava versio on merkitty alkusyksystä päivittyvän.

 

Oppiaineen arviointi perustuu koko lukuvuoden aikaiseen osaamiseen ja työskentelyyn. Opetussuunnitelma määrittää oppiaineeseen asetetut tavoitteet jokaiselle vuosiluokalle. Työskentelytaitoa ei enää arvioida erikseen, vaan ne ovat osa koko oppiaineen arviointia. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan lukuvuoden aikana tietoa oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä. Käyttäytyminen arvioidaan erikseen ja käyttäytymisen arvioinnissa on mukana kaikki oppilasta opettavat opettajat.

 

Arvioinnin pääpiirteet vuosiluokittain:

Kehityskeskustelut vuosiluokilla 1-9:
- kehityskeskustelu käydään syyskuun loppuun mennessä vuosiluokilla 1-4.
- kehityskeskustelu käydään syyslomaan mennessä vuosiluokilla 5-9.
- huoltajan läsnäolo vapaaehtoinen.
- määritellään yhdessä koulunkäyntiin liittyvä tavoite.
- keskustellaan vuosiluokan yleisistä tavoitteista.
- vuosiluokilla 1 ja 7 tarjotaan mahdollisuus Lapset puheeksi-keskusteluun.

 

Välitodistukset:
- Vuosiluokilla 1-4 väliarviointi toteutetaan arviointikeskusteluna tammikuun aikana. (ei välitodistusta). Huoltaja on mukana arviointikeskustelussa.
- Vuosiluokilla 5-9 oppilaat saavat välitodistuksen.

 

Lukuvuositodistukset keväällä:
1.luokka

- kaikki oppiaineet arvioidaan hyväksytty/hylätty
- äidinkielessä ja matematiikassa neliportainen asteikko (aloittelevasti, kohtalaisesti, hyvin, erinomaisesti) ja lisäksi sanallinen arviointi.
- käyttäytymisestä sanallinen arviointi liitteenä.

2.luokka
- kaikki oppiaineet arvioidaan hyväksytty/hylätty
- äidinkielessä, A1-kielessä ja matematiikassa neliportainen asteikko (aloittelevasti, kohtalaisesti, hyvin, erinomaisesti) ja lisäksi sanallinen arviointi.
- käyttäytymisestä sanallinen arviointi liitteenä.

3.luokka
- kaikki oppiaineet arvioidaan hyväksytty/hylätty
- kaikissa oppiaineissa neliportainen asteikko (aloittelevasti, kohtalaisesti, hyvin, erinomaisesti).
- äidinkielessä, A1-kielessä ja matematiikassa lisänä sanallinen arviointi.
- käyttäytymisestä sanallinen arviointi liitteenä.

4.luokka
- kaikissa aineissa numeroarvosanat. 
- äidinkielessä, A1-kielessä ja matematiikassa lisänä sanallinen arviointi.
- käyttäytymisestä numeroarvosana.

5-8.luokat
- väli- ja lukuvuositodistuksessa numeroarviointi.
- käyttäytymisestä numeroarviointi.

9.luokka
- välitodistuksessa ja päättöarvioinnissa numeroarviointi.
- käyttäytymisestä numeroarviointi välitodistuksessa ja päättötodistuksessa liitteenä pyydettäessä. 
- päättötodistuksessa näkyy oppilaan arvosanat 7.luokalta niissä taito-ja taideaineissa, joita hänellä ei ole vuosiluokilla 8-9 valinnaisaineina.

 

Kodin ja koulun kohtaamiset - Kehityskeskustelut ja vanhempainillat

Oppilaan, huoltajan ja opettajan väliset kehityskeskustelut ovat alkaneet ja jatkuvat syyslomaan saakka. Keskustelut, joissa huoltaja on mukana, käydään ensisijaisesti etäyhteydellä. Vain perustellusta syystä voidaan keskustelu käydä koulun tiloissa. Takkurannan koululla ensisijainen etäyhteysväline onTeams. Mikäli sen kautta yhteys ei jostakin syystä onnistu, niin siinä tapauksessa myös normaali puhelinyhteys on mahdollinen (ei WhatsApp). Tarkemmat järjestelyt keskusteluista tulette sopimaan suoraan lapsenne opettajan kanssa. 

 

Vanhempainiltoja tulemme järjestämään syyskuun aikana. Ne järjestetään etäyhteyksiä hyödyntäen (tai vaihtoehtoisesti ulkona). Mikäli koronatilanne lukuvuoden aikana muuttuu, niin koulun tiloissa tapahtuvien tilaisuuksien mahdollisuus tarkastellaan uudelleen. Loistava mahdollisuus tulla keskustelemaan koko koulua koskevista asioista ovat myös koti-koulutoimikunnan kokoukset, jotka järjestetään etäyhteyksillä. Ajankohdat ilmoitetaan Wilmassa.

 

Lapset puheeksi -keskustelusta - erityisesti 1.- ja 7.luokkien huoltajille 

Koti ja koulu tekevät monin eri tavoin yhteistyötä kouluvuoden aikana. Näistä yhteistyömuodoista yksi on Lapset puheeksi-keskustelu, jota käytetään varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja muissa lapsiperheiden palveluissa. Se on osa Mieli ry:n kehittämää Toimiva lapsi & perhe -työtä. Keskustelua käytetään yleensä kunnissa, järjestöissä, seurakunnissa ja yksityisellä sektorilla lasten ja nuorten palveluissa. Sitä voi käyttää vain menetelmän käyttöön koulutettu työntekijä.

Lapset puheeksi- menetelmä perustuu koulun henkilökunnan ja vanhempien yhteiseen keskusteluun lapsen vahvuuksista – siitä, missä lapsi pärjää ja mikä tuottaa lapselle osaamisen iloa. Vanhemmat ja lapsi tutustuvat keskustelurunkoon etukäteen. Vanhemmat sopivat, onko alakoululainen mukana keskustelussa. Yläkoulussa lapsi on mukana keskustelussa. Vanhemmat päättävät, millaisia asioita he tuovat keskusteluun perheestään. 

Ensimmäisellä ja seitsemännellä luokalla kehityskeskustelu käydään lähtökohtaisesti Lapset puheeksi –menetelmällä.  Lapset puheeksi –keskustelu on mahdollinen kaikilla luokka-asteilla osana kodin ja koulun yhteistyötä. Mikäli 1.- tai 7.luokkalaisen huoltaja ei halua käydä keskustelua LP-menetelmällä, keskustelu käydään muulla tavoin. Kiviniemen koululla se tarkoittaa, että keskustelu käydään kehitys-/tavoitekeskusteluna käyttäen joko Oulun kaupungin Arvioinnin ABC:n keskustelurunkoa tai opettajan omaa keskustelurunkoa.

Lapset puheeksi -menetelmään voi tutustua täällä: LP-menetelmä

On tärkeää, että huoltajat ovat tietoisia oman lapsen hyvinvoinnista ja osaamisesta koulussa.

Yhteistyöterveisin

Seija Ländén, rehtori