Tarvittavat luvat ja ilmoitukset

Suuret ja joskus pienemmätkin tapahtumat edellyttävät erilaisia lupia ja ilmoituksia. Alle on koottu suurin osa luvista, joita tapahtuma voi tarvita, sekä ilmoituksista, joita voi joutua tekemään Oulussa. Ennen lupien hakemista ja ilmoitusten tekemistä on hyvä hoitaa tila-asiat kuntoon.

Pyrimme pitämään listan ajan tasalla. Lista päivitetty viimeksi 16.3.2016. Jos huomaat ongelmia/muutoksia lupiin ja ilmoituksiin liittyen, pyydämme ottamaan yhteyttä oppaan ylläpitäjiin.

 

LISÄVINKKEJÄ

Mistä aloittaa lupien ja ilmoitusten tekeminen? 

Luvat ja ilmoitukset, tulostettava versio (pdf)

Yleisten alueiden käyttöluvat

Yleistä aluetta ei saa ottaa käyttöön ilman lupaa. Lupa vaaditaan niin rakennustyölle kuin kulttuuritapahtumallekin. Lupaa haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta.

Jos lupa-alue ulottuu katualueelle ja vaikuttaa liikenteeseen, tulee luvan hakijan toimittaa tilapäinen liikenteen ohjaussuunnitelma hyväksyttäväksi. Perusesimerkkejä tilapäisistä liikennejärjestelyistä löydät täältä

Lupamaksut löytyvät Rakennusvalvonnan sivuilta

Lupa tulee hakea 21 vrk ennen alueen käyttöönottoa. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut valvoo yleisten alueiden käyttöä. Luvattomasta yleisen alueen käytöstä peritään taksojen mukainen korvaus kaksinkertaisena. Mikäli lupa-alue vahingoittuu luvan saajan toimesta, korjataan vahingot luvan saajan kustannuksella.

Lue lisää yleisten alueiden käyttöluvasta Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden sivulta.

Yksityisten tapahtuma-alueiden lupavaatimukset löydät jokaisen alueen/ tilan tapahtuma-aluekortista.

Meluilmoitus ja jätehuollon järjestämissuunnitelma ympäristönsuojeluviranomaiselle

Periaatteet vahvistetun äänentoiston käytölle Kuusisaaren tapahtumapuistossa
 

Näin teet meluilmoituksen

Tutustu vuoden 2017 ympäristönsuojelumääräyksiin (17–20 §). Nämä ympäristönsuojelumääräykset ovat voimassa Hailuodossa, Kempeleessä, Limingassa, Lumijoella, Muhoksella, Oulussa ja Tyrnävällä.

Kaikki tapahtumat eivät välttämättä vaadi meluilmoituksen tekemistä. Niitä ovat voimassa olevien ympäristönsuojelumääräysten mukaan

 • moottoriurheilutapahtumia ja ulkoilmakonsertteja lukuunottamatta sellaiset urheilu-, huvi- tai näytöstilaisuudet, jotka järjestetään yleisökäyttöön tarkoitetulla alueella 9.00–22.00 välisenä aikana
 • äänentoistolaitteiden tilapäinen käyttö mainos- tai vastaavassa tarkoituksessa kello 7.00–22.00
 • katusoitto
 • ilotulitus
 • muu ympäristötoimen arvion mukaan näihin rinnastettava toiminta.

Sekä ympäristönsuojelulakiin (527/2014, 118 §) perustuvat

 • yksityishenkilön talouteen liittyvä toiminta
 • toiminta, jolla on ympäristölupa
 • puolustusvoimien toiminta.

Mikäli tapahtumasi ei vaadi ilmoituksen tekemistä, tulee sinun kuitenkin noudattaa ympäristönsuojelumääräysten pykäliä 19 ja 20. Tapahtuma tulee toteuttaa siten, ettei siitä aiheudu haittaa tai häiriötä lähinaapurustolle.

Kun tapahtumasi vaatii meluilmoituksen tekemistä, selvitä ennen ilmoituksen täyttämistä tapahtumaan liittyvä äänentoiston käyttö:

 • päivämäärät ja ajankohdat
 • tapahtumapaikka
 • melupäästö
 • lähimmät melulle altistuvat kohteet
 • meluntorjuntatoimet
 • melun seuranta ja mittaaminen
 • meluhaitasta tiedottaminen

Selvitä myös tapahtumaan liittyvä jätehuollon järjestäminen ennen ilmoituksen tekemistä. Vuoden 2013 jätehuoltomääräysten 34. §:n mukaan yleisötilaisuuteen on järjestettävä

 • jäteastiat
 • jäteastioiden tyhjentäminen
 • tyhjentämisen suorittava jäteyritys

Määräykset koskevat Hailuotoa, Kempelettä, Liminkaa, Lumijokea, Muhosta, Oulua ja Tyrnävää.

Meluilmoitus voidaan tehdä sähköisen asiointipalvelun kautta tai valtakunnallisella lomakkeella.

Lomakkeen voi lähettää Oulun seudun ympäristötoimeen:

Oulun seudun ympäristötoimi
Oulun kaupungin kirjaamo
PL 71
90015 Oulun kaupunki

tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)ouka.fi.

Täytä meluilmoitus, johon kirjataan tapahtuman äänentoiston käyttö sekä jätehuoltojärjestelyt

 • Muista tarvittavat karttaliitteet.
 • Muista yhteystiedot.

Toimita meluilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa Oulun seudun ympäristötoimeen. Suurten tapahtumien kohdalla ilmoitus on syytä toimittaa tätäkin aiemmin. Näin tapahtumajärjestäjälle jää aikaa toteuttaa äänentoiston käyttöön ja jätehuoltoon liittyvät järjestelyt päätöksen määräysten mukaisesti.

Päätös on maksullinen. Maksun suuruus löytyy taksan sivulta 6.

Lisätietoja Oulun seudun ympäristötoimen ympäristötarkastaja puh. 044 7036790.

 

Meluilmoituslomake ja tiedot tapahtuman jätehuollon järjestämisestä

Yleisötilaisuuden pelastus- ja turvallisuussuunnitelma

Yleisötilaisuutta varten on laadittava pelastus- ja turvallisuussuunnitelma. Lisäksi suunnitelmaan on laadittava liikennesuunnitelma, jos tapahtuma aiheuttaa liikenteeseen muutoksia. Suunnitelma tulee toimittaa pelastuslaitokselle 14 vuorokautta ennen tapahtuman alkua.

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelmamalli löytyy tästä. Tapahtumien turvallisuudesta lisätietoa oppaan Turvallisuus-osiosta.

Pelastussuunnitelma toimitetaan Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselle, ensisijaisesti tapahtumakunnan palotarkastajalle.

Oulussa ja tarvittaessa muidenkin kuntien osalta suunnitelma lähetetään: okpl.riskienhallinta(at)ouka.fi

tai

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
PL 21
90015 Oulun kaupunki


Lisätietoja Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta:
riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnas, p. 044 703 8608
päivystävä palotarkastaja arkisin klo 8.30-15.30 p. 08 558 41380.

Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä Oulun poliisilaitokselle

Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus poliisille. Ilmoitus on jätettävä vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Erityisesti suurten tapahtumien kannattaa jättää ilmoitus jo huomattavasti aikaisemmin. Ilmoituksia ei tarvita yleisötilaisuuksista, jotka eivät edellytä
-toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai haitan estämiseksi
-erityisiä liikennejärjestelyjä
Yleisötilaisuus voi olla tällainen esimerkiksi vähäisen osallistujamäärän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi

Lisätietoja luvasta sekä tarvittavat lomakkeet poliisin verkkosivuilta.  Sähköisen ilmoituksen tekemiseen tarvitset pankkitunnukset. Huomioithan, että tulostetun ilmoituksen palauttamista varten tulee varata aika poliisilaitokselle. Tulostetun lomakkeen voi toimittaa  johonkin alla olevista poliisilaitoksista:

Oulun keskustan poliisiasema
Saaristonkatu 8
PL 45
90101 Oulu

Haukiputaan poliisiasema
Lossitie 1
PL 44
90831 Haukipudas

Lupapäätös on maksullinen:
Ilmoituksen maksu on 25 € ja päätöksen 55 €.

Lisätietoja lupa-asioista saat valtakunnalliseta neuvontapalvelusta:
p. 0295 419 899, ma - pe klo 9.00 - 11.00

Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta ympäristöterveydenhuoltoon

Suuri yleisötilaisuus on tilaisuus, johon ennakoidaan osallistuvan vähintään 500 yhtäaikaista kävijää. Tilaisuuden järjestäjän on ilmoitettava suuresta yleisötilaisuudesta Oulun seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuoltoon vähintään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa. Tilaisuuden järjestäjä ilmoittaa alustavan luettelon tapahtumaan tulevista elintarviketoimijoista ilmoituksen mukana. Täydennetty luettelo toimitetaan viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa osoitteeseen ymparisto(at)ouka.fi

Lisätietoja ilmoituksesta sekä tarvittavan lomakkeen saat Oulun seudun ympäristötoimen sivulta.

Ilmoituslomake toimitetaan:
ymparisto(at)ouka.fi

tai

Oulun seudun ympäristötoimi
PL 34 / Solistinkatu 2
90015 Oulun kaupunki

Kuluttajaturvallisuuslain perusvelvoitteet

 • huolellisuusvelvollisuus
 • turvallisuusasiakirjan laatiminen (yli 2 000 henkilöä tai muu erityinen riski)
 • onnettomuuskirjanpito
 • ilmoitusvelvollisuus vakavista onnettomuuksista ja vaaratilanteista Tukesiin
 • tietojen antaminen asiakkaille

 

Kuluttajaturvallisuuslain mukaan tapahtumajärjestäjällä on vastuu niin osallistuvista aktiivisista asiakkaista kuin passiivisistakin asiakkaista, jotka vain seuraavat toimintaa. Lisäksi järjestäjä on vastuussa myös muista tapahtuman vaikutuspiirissä olevista. Järjestäjän on siis huolehdittava, ettei tapahtuma aiheuta vaaraa ohikulkijoitta tai tapahtuma-alueen ulkopuolelta toimintaa seuraaville. Tarvittaessa Tukes voi täydentää muiden viranomaisten valvomia ja ohjeistamia seikkoja, mikäli sitä pidetään tarpeellisena kuluttajien turvallisuuden varmistamiseksi.

Erilaisista oheispalveluista tulee myös laatia turvallisuusasiakirja, vaikka nämä olisivat ulkopuolisen tai kolmannen tahon tuottamia. Toiminnanharjoittajilla on yleensä palvelustaan turvallisuusasiakirja, josta tapahtumajärjestäjä voi tarkistaa kunkin toiminnon vaativat erityisjärjestelyt, kuten turvaetäisyydet ja eristämisen. Turvallisuusasiakirja tulee laatia muun muassa pomppulinnoista, uimapaikasta, ratsastuspalveluista ja moottoriurheilupalveluista. Turvallisuusasiakirjaa ei tarvitse toimittaa viranomaiselle ilma erillistä pyyntöä, mutta sen on oltava käytössä ennen toiminnan aloittamista.

Musiikinkäyttölupa eli tapahtumalupa

Musiikinkäyttölupa on haettava etukäteen jokaiseen tapahtumaan, jossa soitetaan tekijänoikeudella suojattua musiikkia. Musiikin muodolla ei ole väliä, lupa tulee hakea oli musiikki esitetty livenä tai tallenteelta. Teosto ja Gramex tarjoavat tapahtumajärjestäjille yhteistä musiikinkäyttölupaa eli tapahtumalupaa. Lupa tarvitaan sekä pääsymaksullisiin että maksuttomiin tapahtumiin. Se on haettava ja saatava ennen ensimmäistä sillä järjestettävää tapahtumaa. Lisätietoa voi lukea Teoston sivuilta.

Tilapäinen mainos- ja viitoituslupa

Tilapäinen mainostaminen ja viitoituksen asettaminen on yleensä luvanvaraista toimintaa. Lupa haetaan Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista 21 vuorokautta ennen tapahtumaa.

Kartan tilapäisen mainostamisen paikoista sekä tarvittavat lomakkeet löydät yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden sivulta.

Poikkeuksen em. lupavaatimuksiin muodostavat ns. vapaan ilmoittamisen pilarit. Vapaan ilmoittamisen pilareihin saa kuka tahansa laittaa mainoksiaan ilman lupaa. Vapaan ilmoittamisen pilareita ei hoida kukaan, joten mainosten kiinnittäjän tulee poistaa julisteensa, kun tapahtuma on pidetty.

Rakennuslupa

Tapahtumia järjestettäessä on syytä tarkistaa hyvissä ajoin, edellytetäänkö tilapäisille rakennelmille rakennusvalvonnan lupaa. Rakennusvalvonta määrittelee kulloisessakin hankkeessa luvan tarpeen ja sen, mistä luvasta on kysymys. Lupa on tarpeen erityisesti silloin, kun rakennelmat ovat suuria tai korkeita. Tällaisia ovat esimerkiksi katsomot, teltat tai katokset. Samat henkilö- ja paloturvallisuutta sekä terveellisyyttä koskevat säännökset koskevat niin tilapäisiä kuin pysyviäkin kokoontumisalueita ja rakennelmia. Lupamenettelyn avulla varmistetaan henkilöturvallisuuden kannalta riittävä rakennesuunnittelu ja vastaavan työnjohtajan nimeämisen avulla osaava rakentaminen. Lisätietoa luvan tarpeesta saa rakennusvalvonnan tarkastusarkkitehdeilta tai insinööreiltä.
Lisätietoa luvista ja tarvittavat lomakkeet löytyvät  rakennusvalvonnan sivuilta.
 
Lupahakemukset toimitetaan rakennusvalvonnan asiakaspalveluun:
Solistinkatu 2, 1krs.
90015 Oulun kaupunki
Jos lupa katsotaan tarpeelliseksi, tarvittavat lomakkeet löytyvät linkistä
Rakennus/Toimenpidelupahakemus/Ilmoitus
Vastaavan työnjohtajan hakemus (VTJ,KVV,IV)
Lupahakemuksen liitteeksi tarvitaan kolme kopiosarjaa suunnitelmista.
Päätös on maksullinen. Rakennusvalvonnan lupien hinnat löytyvät rakennusvalvontataksasta.

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset

Tapahtumajärjestäjän on huolehdittava tapahtuman jätehuoltojärjestelyistä ja noudatettava jätehuoltomääräyksiä. Yleisötilaisuuden jätehuolto on järjestettävä jätehuoltomääräysten 34. §:n mukaan. Jätehuoltomääräykset löytyvät täältä ja ohjeita yleisötapahtumien jätehuoltoon täältä.

Käymäläjärjestelyistä lisätietoja antaa Oulun seudun ympäristötoimen terveystarkastaja p. 044 703 6715 ja p. 044 703 6732

Jätehuoltomääräyksistä saa lisätietoja Oulun seudun ympäristötoimen ympäristötarkastajalta p. 044 7036790.

Alkoholin anniskelulupa

Luvanhakijan on oltava anniskelulupaa hakiessaan kaupparekisterissä. Lupaa suositellaan haettavaksi viimeistään 30 päivää ennen tapahtumaa. Päätös maksaa 450 €, jos anniskelualueella on enintään 200 asiakaspaikkaa, ja 650 €, jos anniskelualueelle on yli 200 asiakaspaikkaa. Hakijoihin, joilla on jo voimassa oleva lupa, sovelletaan alennettuja käsittelymaksuja.

Lupaan liittyvät hakemuslomakkeet ohjeineen löytyvät aluehallintoviraston verkkosivuilta.

Lupahakemus toimitetaan:
kirjaamo.pohjois(at)avi.fi

tai

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto,

Alkoholihallinto
Linnankatu 1-3
PL 293
90101 Oulu


Lisätietoja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alkoholihallinnosta
p. 0295 017 500

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa

Tupakkatuotteiden myyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta tai hakijan kotikunnalta, jos myynti tapahtuu liikennevälineissä. Tupakan vähittäismyyntilupa on myyntipaikka- ja toimijakohtainen. Sähköiset hakemukset liitteineen tulee tehdä viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa. Lupahakemus ja siihen liittyvät ohjeet sekä liitteet löytyvät Valviran sivulta. Lupahakemuksen liitteenä on esitettävä myös omavalvontasuunnitelma.

Lupahakemus voidaan tehdä myös kirjallisesti. Se on toimitettava liitteineen viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa luvan myöntävälle kunnan viranomaiselle. Hakemuksen liitteenä toimitetaan omavalvontasuunnitelma ja mahdollinen pohjapiirros. Kirjallinen hakemus toimitetaan osoitteeseen:

Oulun seudun ympäristötoimi
PL 34 / Solistinkatu 2
90015 Oulun kaupunki

Päätös on maksullinen. Lisätietoja löydät tästä.

Lisätietoja Oulun seudun ympäristötoimen terveystarkastajalta
puh. 044 703 6761 tai 044 703 6732.

Oulun Energia ja Oulun Vesi -liikelaitos

Sähköenergia (Oulun alue)
Sähköstä, lämmöstä, kaukolämmöstä ja energiansiirrosta saa lisätietoja Oulun Energialta.

puh. 08 5584 3300 
info.oe(at)ouka.fi

Energiatalo
Kasarmintie 6
90130 Oulu


Vesi- ja viemäröintijärjestelyt
Talousveden toimittamisesta ja jätevesien viemäröinnistä saa lisätietoja Oulun Vesi -liikelaitokselta. Tutustu myös jätehuoltomääräyksiin

puh. 08 5584 3800
oulunvesi(at)ouka.fi

Oulun Vesi liikelaitos
Kasarmintie 29
90015 Oulun kaupunki

Tavara-arpajaislupa

Tavara-arpajaisilla tarkoitetaan toimintaa, jossa luvataan maksua tai muuta suoritusta vastaan sattumaan perustuvalla tavalla määrättävä voitto. Tavara-arpajaiset saa toimeenpanna vain viranomaisen myöntämällä tavara-arpajaisluvalla, ellei arpajaislaissa ole toisin säädetty (esim. pienarpajaiset tai miniatyyriarpajaiset).

Tavara-arpajaislupaa haettaessa on oltava mukana

 • täytetty tavara-arpajaislupahakemus
 • toimintakertomus tai muu selvitys siitä, että yhteisö tai säätiö toimii tarkoituksensa toteuttamiseksi
 • ote yhteisön tai säätiön arpajaisten toimeenpanemista koskevasta kokouspöytäkirjasta sekä jäljennös viimeksi hyväksytystä tilinpäätöksestä
 • jäljennös yhteisön tai säätiön säännöistä  
 • ote yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteristä taikka julkisoikeudellisen yhdistyksen ylläpitämästä rekisteristä (enintään 3 kuukautta vanha lupahakemuksen päiväyksestä)
 • käytännön toimeenpanijaksi esitettävää oikeushenkilöä koskeva selvitys


Lisätietoja ja tarvittavat lomakkeet löytyvät poliisin verkkosivuilta. Sähköisen ilmoituksen tekemiseen tarvitset pankkitunnukset. Huomioithan, että tulostetun ilmoituksen palauttamista varten tulee varata aika poliisilaitokselle. Tulostetun lomakkeen voi toimittaa  johonkin alla olevista poliisilaitoksista:

Oulun keskustan poliisiasema
Saaristonkatu 8
PL 45
90101 Oulu

Haukiputaan poliisiasema
Lossitie 1
PL 44
90831 Haukipudas


Lisätietoja Oulun poliisilaitoksen lupaneuvonnasta
p. 0295 416 399, ma–pe klo 9.00–11.00

Rallikilpailut ja tien sulkulupa


Rallikilpailut käydään useimmiten etappikilpailuina yleisillä teillä, johon kuuluu sekä siirtymätaipaleita että suljetuilla teillä käytäviä pikataipaleita. Pikataipaleilla käydyt ajot ovat nopeuskilpailuja, joissa ajoaika ratkaisee lopputuloksen.

Nopeuskilpailuja henkilöautoille ja moottoripyörille saa järjestää vain suljetulla tiellä. Tien sulkemiseen tarvitaan lupa (Tieliikenneasetus 625/2010), jonka myöntää asemakaavan mukaiselle liikenneväylälle kunnanhallitus. Muutoin luvan myöntää se poliisilaitos, jonka toimialueella ajoreitti tai sen pääosa sijaitsee. Lupaviranomaisen on ennen luvan myöntämistä kuultava asianomaista tienpitäjää. Käytännössä melkein kaikki luvat myöntää paikallinen poliisilaitos.

Lue lisää poliisin sivulta.

Lisätietoja Oulun poliisilaitoksen lupaneuvonnasta
p. 0295 416 399, ma–pe klo 9.00–11.00

Eläimet tapahtumissa

Mikäli tapahtumassa on eläimiä (esim. poniratsastus), tapahtumajärjestäjän tulee huolehtia siitä, että eläinsuojelulliset asiat ovat kunnossa. Eläimillä tulee olla riittävästi tilaa, ravintoa, juomaa ja lepoa. Huonon sään sattuessa niillä pitää olla myös mahdollisuus suojaan. Eläimet ja niihin liittyvä toiminta tulee sijoittaa sellaiselle alueelle, ettei niistä ole vaaraa tapahtumavieraille. Pölystä, jätöksistä tai hyönteisistä ei saa olla haittaa myöskään elintarvikkeille. 

Lue Ruokaviraston sivuilta eläinten viemisestä maatalousnäyttelyyn tai muuhun tapahtumaan. Tarkista lisäksi Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta, mitä eläintautien valvontaan liittyviä asioita tulee huomioida. Tapahtumajärjestäjän on rekisteröitävä tapahtumapaikka eläinten pitopaikaksi, jos tapahtumassa on yksikin tuotantoeläin esillä. Tuotantoeläimellä tarkoitetaan märehtijöitä, sikaeläimiä, siipikarjaa, kamelieläimiä, mehiläisiä sekä turkis- ja hirvieläimiä. Yksittäisen harrastelinnun tai harrastehevosen takia rekisteröintiä ei tarvitse tehdä.

Eläinnäyttelyn järjestäjän on ilmoitettava näyttelypaikka aluehallintovirastolle rekisteröintiä varten. Ilmoitus tehdään sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.pohjois(at)avi.fi otsikolla "Ilmoitus eläintapahtumasta läänineläinlääkärille". Ilmoituksessa tulee kertoa tapahtuman nimi, järjestäjä ja järjestäjän yhteystiedot sekä tapahtuma-aika ja tapahtumapaikan osoite. Lisäksi ilmoituksessa tulee kertoa tapahtuman yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa sekä tapahtumaan tulevien eläinten lajit ja määrät. Ilmoituksen saatuaan läänineläinlääkäri ottaa järjestäjään yhteyttä ja kertoo mahdollisista eläintautilain mukaisista vaatimuksista.

Eläinten tilavaatimuksista on säädöksiä lajikohtaisissa eläinsuojeluasetuksissa, joihin voit tutustua Ruokaviraston verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Aluehallintoviraston läänineläinlääkärin vaihde
p. 02 950 17500
Oulun seudun ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonta 
p. 044 703 6700

Tilapäinen leirintäalue

Leirintäalueella tarkoitetaan aluetta, jolla majoitutaan tilapäisesti leirintämökkiin, telttaan, matkailuperävaunuun tai matkailuajoneuvoon. Leirintäalueeksi katsotaan alue, jolla on vähintään 10 leirintämökkiä tai vähintään 25 teltalle, matkailuperävaunulle tai -ajoneuvolle varattua paikkaa. Tilapäinen leirintäalue puolestaan on alue, jolle tilapäisesti majoitetaan telttoihin, matkailuperävaunuihin tai -ajoneuvoihin yli 100 henkilöä. Tilapäinen majoittuminen kestää enintään 14 vuorokautta.


Lisätietoa luvasta sekä tarvittavat lomakkeet ympäristötoimen sivuilta.

Lupa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa järjestettäviin tapahtumiin

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa järjestettäviin toistuviin kilpailuihin tai harjoituksiin tarvitaan lupa. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja

 • luonnolle 
 • muulle ympäristölle
 • asutukselle 
 • yleiselle virkistyskäytölle 
 • kalastukselle
 • muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Lupaa ei tarvita, mikäli toiminta sijoittuu alueelle, joka on asemakaavassa varattu tällaista tarkoitusta varten. Lupaa ei tarvita myöskään silloin, jos alueelle on myönnetty toiminnalle ympäristölupa. 

Lisätietoa luvasta sekä tarvittava lomake löytyvät ympäristötoimen sivuilta.

Erikoiskuljetusten reittiluvat

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut myöntää kuljetusluvat kuljetuksille, jotka eivät ylitä normaaliliikenteen mitta- tai massarajoja, mutta joissa esimerkiksi siltakohtainen liikennemerkein osoitettu painorajoitus ylittyy.

Erikoiskuljetusten vaatimat luvat myöntää Pirkanmaan ELY-keskus
p. 020 690 300 tai sähköposti erikoiskuljetukset(at)ely-keskus.fi.

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen lupia haetaan sähköisesti täältä.

Lupien hintatiedot löytyvät täältä.

Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä

Ilotulitusnäytöksestä on ilmoitettava paikallispoliisille vähintään seitsemän vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi näytöspaikka, tarkka ajankohta sekä käytettävät välineet. Lisäksi ilmoituksessa tulee selvittää varotoimenpiteet onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä käyttäjien henkilötiedot. Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä on tehtävä erikseen, vaikka näytös olisi osa muuta yleisötilaisuutta.

Lisätietoja luvasta sekä tarvittavat lomakkeet poliisin sivulta. Sähköisen ilmoituksen tekemiseen tarvitset pankkitunnukset. Huomioithan, että tulostetun ilmoituksen palauttamista varten tulee varata aika poliisilaitokselle. Tulostetun lomakkeen voi toimittaa  johonkin alla olevista poliisilaitoksista:

Oulun pääpoliisiasema
Saaristonkatu 8
PL 45
90101 Oulu

Haukiputaan poliisiasema
Lossitie 1
PL 44
90831 Haukipudas


Lisätietoja Oulun poliisilaitoksen lupaneuvonnasta
p. 0295 416 399, ma–pe klo 9.00–11.00

YHTEYSTIEDOT

Tapahtumajärjestäjän oppaan ylläpitäjät

Jarkko Halunen, tuottaja, 044 703 8274, jarkko.halunen@ouka.fi

Merja Koistinen, tuottaja, 050 361 7924, merja.koistinen@businessoulu.com