In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Arviointi Arviointi

Lyhyesti arvioinnista

Merituuli

Lukuvuositodistus annetaan oppilaalle lukuvuoden päättyessä. Välitodistus korvataan vuosiluokilla 1 - 5 arviointikeskustelulla oppilaan, huoltajan ja opettajan välillä. Keskustelu järjestetään pääsääntöisesti tammikuussa. Kuudesluokkalaiset saavat sekä väli- että lukuvuositodistuksen. Kuudesluokkalaisten valinnaisaineet arvioidaan hyväksytty/hylätty merkinnällä.

Ankkuri

Oppilaat saavat numeerisen välitodistuksen ennen joululomaa ja lukuvuosi- tai päättötodistuksen koulutyön päätyttyä keväällä viimeisen jakson jälkeen. Välitodistuksessa otetaan huomioon lukuvuoden siihenastiset suoritukset ja lukuvuositodistuksessa arvioidaan koko lukuvuosi kokonaisuutena. 

Arviointia annetaan myös jaksoittain sekä arviointikeskusteluissa. Jaksoarvioinnit käsitellään arviointikeskusteluissa tai lähetetään pyydettäessä huoltajalle kotiin.

Arviointiperusteina ovat: asenne opiskeluun, ahkeruus, yhteistyökyky sekä tiedollinen ja taidollinen kehittyminen. Arvioinnin painopiste siirtyy tietojen ja taitojen korostamisesta oppilaan omien kykyjen hyödyntämisen suuntaan.

Oppilaat arvioivat eri aineissa omaa työskentelyään: he asettavat tavoitteita ja seuraavat niiden toteutumista. Pyrkimyksenä on totuttaa oppilas arvioimaan omaa opiskeluaan ja tätä kautta löytämään itselleen sopivat työmenetelmät. Itsearvioinnin käytännön toteutus vaihtelee oppiaineittain.

Huoltajien ja oppilaiden on syytä huomioida, että osassa oppiaineista kaikille oppilaille yhteinen opiskelu päättyy 7. tai 8. luokalla ja näiden aineiden pakollisia oppimääriä ei opiskella 9. luokalla.  7. tai 8. luokalla saadut numerot tulevat päättötodistukseen. 7. luokalla päättyviä kaikille oppilaille yhteisiä oppiaineita ovat kuvataide, kotitalous ja käsityö ja  8. luokalla päättyviä yhteisiä oppiaineita ovat historia, terveystieto ja musiikki.