In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Oppimisen tuki Oppimisen tuki

Tukiopetus

Tukiopetus on tarkoitettu opintojen tilapäisen jälkeen jäämisen korjaamiseen keskeisissä oppiaineissa esim. sairauden vuoksi.

Jokaiselle opetusryhmälle on varattu keskimäärin kolme tukiopetustuntia kuukaudessa (syyslukukausi). Aloitteen tukiopetuksen järjestämisestä voi tehdä oppilas, vanhemmat tai opettaja.

Erityisopetus

Erityisopettaja toimii laaja alaisena kasvatustyön ja oppimisen tukijana koulussa. Hän toimii yhteistyössä oppilaan, vanhempien, opettajien ja muiden oppilashuollon työntekijöiden kanssa. Opetus tapahtuu samanaikais-, yksilö- tai pienryhmäopetuksena. Oppilas hakeutuu erityisopetukseen itse, aineenopettajan, luokanvalvojan tai vanhempien suosituksesta tai tutkittujen oppimisvaikeuksien perusteella. Erityisopetuksen tavoitteena on monipuolisesti tukea oppimista oppilaiden yksilölliset erot ja elämäntilanteet huomioonottaen. Pääpaino oppilaiden ohjauksessa on sosiaalisten taitojen sekä oppimisvalmiuksien harjoittamisessa sekä oppimismotivaation säilyttämisessä.

Viikoittaista työaikaa voidaan käyttää myös luki- ja puheopetukseen.

Merituuli

Erityisopettajana toimii Sonja Haverinen, johon saa yhteyden päivisin (044 7039 395). Pienryhmän opettajina toimivat Mecklin Mirva (1.–2.lk 044 7039 397) ja Kantola Kaisa (3.–6.lk 050 3416 573).

Ankkuri

Erityisopettajina toimivat Poutanen Samuli (044 7039 602) ja Kaurala Antti (046 9207 603).

Pienluokat/Merituuli
Koulumme pienluokat ( 1.-2. luokkien pienluokka ja 3.-6. luokkien pienluokka ) on tarkoitettu väliaikaiseksi koulunkäynnin tukitoimeksi oppilaille, jotka hyötyvät yksilöllisemmästä opetuksesta ja pienemmästä ryhmäkoosta. Pienluokissa tuntimäärä on joustava siten, että osa tunneista voi olla integroitu omaan kotiluokkaan. Pienluokan tavoitteena on kuntouttaa oppilas niin, että hän voi palata kotiluokkaansa tai lähikouluunsa. Suosituksen pienluokkaan siirtymisestä ja palaamisesta tekee koulun oppilashuoltoryhmä. Yhteistyö huoltajien, kotiluokan ja pienluokan välillä on tiivistä.
Joustavan perusopetuksen ryhmä JOPO

Joustavan perusopetuksen ryhmä on työelämäpainotteinen ja toiminnallinen tapa suorittaa peruskoulu. Joustava perusopetus ei ole erityisopetusta vaan sen tavoitteena on antaa toiminnallisesti suuntautuneille yleisopetuksen oppilaille uudenlainen opiskelumahdollisuus, jossa opiskelu järjestetään koulurakennuksen lisäksi monipuolisissa oppimisympäristöissä sekä työpaikoilla. Tavoitteena on samalla luoda koko kouluyhteisöä kehittäviä toiminnallisia työtapoja.

JOPO ryhmässä opiskelee lukuvuonna 2016–2017 kymmenen 9. luokan oppilasta. 

Koulunkäynninohjaajapalvelut

Koulunkäynninohjaaja voi työskennellä yhden oppilaan, koko luokan oppilaiden tai kaikkien koulun eri luokilla olevien tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa.

Koulunkäynninohjaajan tehtävät liittyvät oppilaan tukemiseen, avustamiseen ja oppimistilanteiden ohjaamiseen niin, että oppilaan itsenäisyys ja omatoimisuus kehittyvät. Koulunkäynninohjaajan työ on yksilö- ja yhteisötason oppilashuoltotyötä, joka toteutetaan yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajiensa ja opettajiensa sekä tarvittaessa koulun muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa.