Arviointi

Koulussamme noudatetaan kaupungin opetustoimen arvioinnista antamia ohjeita. Arviointi muodostuu useista osa-alueista.  Siihen kuuluvat vapaamuotoiset suulliset ja kirjalliset palautteet, arviointikeskustelut, erilliset näytöt tiedoista ja taidoista, oppilaskokeet, testit sekä lukuvuoden aikana annettavat todistukset. Oppilasarvioinnin periaatteista ja toteuttamisesta tiedotetaan huoltajia lukuvuositiedotteessa.