Oppilaaksi Tiernan kouluun

Harkiten, hallitusti ja yhteistyössä

Kun alkaa tuntua, että koulun tukitoimet eivät riitä

  1. Erityisopettaja/ luokanopettaja/ muu koulun henkilöstöön kuuluva ottaa yhteyden huoltajiin ja alueellisen tuen palveluvastaavaan.

  2. Käsitellään asiaa oppilaskohtaisessa oppilashuoltoryhmässä. Rehtori/ erityisopettaja/ luokanopettaja/ alueellisen tuen palveluvastaava pyytää konsultaatiota Tiernan koulusta sähköisellä konsultaatiopyyntölomakkeella.  Konsultaatiopyyntölomake

  3. Tiernan koulun edustaja tekee konsultaation koululle. Suunnitellaan tukitoimet konsultaation yhteydessä pidettävässä palaverissa ja ne kirjataan Wilmaan Yhteydenottojen merkitseminen- kohtaan.

  4. Tukitoimien vaikuttavuutta seurataan. Huoltajat ja alueellisen tuen palveluvastaava ovat tiiviisti mukana arvioimassa tukitoimien vaikuttavuutta. Konsultaatiota jatketaan tarvittaessa.

Erityiskouluun siirtyminen tulee vaihtoehdoksi, jos oppilaan tilanne ei toteutetuista tukitoimista huolimatta parane.

5. Tiernan koulun johtoryhmä käsittelee ehdotusta oppilaan mahdollisesta siirtymisestä Tiernan kouluun. Ehdotuksen oppilassiirrosta välittää konsultoiva opettaja kotikoulun ja huoltajien pyynnöstä. Johtoryhmä käsittelee oppilassiirtoja kolme kertaa lukuvuoden aikana. Johtoryhmä kokoontuu viikoilla 5, 13 ja 41. Ennen oppilassiirtojen käsittelyä alueellisen tuen palveluvastaavat ja Tiernan koulun johtoryhmä kokoontuvat alustavaan palaveriin ennen oppilassiirtojen käsittelyä.

6. Tiernan koulu antaa tiedon oppilassiirron mahdollisuudesta oppilaan kotikoulun rehtorille/ apulaisjohtajalle sekä alueellisen tuen palveluvastaavalle.

7. Huoltajat kutsutaan tutustumaan mahdolliseen koulupaikkaan Tiernan koulussa, jonka jälkeen huoltajat ilmoittavat halukkuutensa koulupaikan vastaanottamiseen.

8. Lähettävä koulu järjestää tiedonsiirtopalaverin, johon kutsutaan huoltajat, Tiernan koulun edustaja sekä oppilaan hoitoon ja tukeen liittyvät tahot. Tiedonsiirtopalaverissa pedagoginen selvitys, HOJKS ja mahdolliset VSOP- sisällöt toimitetaan Tiernan koulun edustajalle.

9. Tiernan koulu edellyttää, että oppilaalla on voimassa oleva erityisen tuen päätös ennen kuin siirto on mahdollista toteuttaa.

10. Oppilas tutustuu Tiernan kouluun ja aloittaa Tiernan koulussa sovittuna ajankohtana.

11. Lähettävä koulu ja Tiernan koulu jatkavat yhteistyötä oppilaan tuen järjestämiseen liittyvissä asioissa.