Tiernan koulu

Tiernan koulu on erityiskoulu, joka toimii 7 eri toimipaikassa. Oppilailla on mahdollisuus opiskella koulussamme koko perusopetuksen ajan. Kasvun ja kehittymisen myötä on myös mahdollista palata  takaisin oman alueensa kouluun ja opetusryhmään. Kymppiluokan opetusta järjestetään tarvittaessa Leinonpuiston yksikössä.

Oppilaat ohjautuvat kouluumme silloin, kun lähikoulun tai alueen pienryhmän tukitoimet eivät ole riittäviä oppilaan koulunkäynnin ja opiskelun tukemiseen. Tiernan kouluun siirtyminen tapahtuu huoltajaa ja oppilasta itseään kuullen sekä moniammatillisessa yhteistyössä. Sairaalakoulun avo-oppilaaksi siirtymisen prosessi on kuvattu sairaalakoulun alasivulla.

Kaikilla Tiernan koulun oppilailla on erityisen tuen päätös, sairaalaopetusta lukuun ottamatta. Oppilaalle laaditaan yhteistyössä henkilökohtainen oppimisen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. Koulussamme oppilaalle annetaan mahdollisuus kasvaa ja kehittyä omien edellytystensä mukaisesti ja osaksi ympäröivää yhteiskuntaa. Painotamme turvallisia ja toiminnallisia oppimisympäristöjä, kommunikoinnin, vuorovaikutuksen ja sosiaalisten taitojen kehittymistä sekä itsenäisen elämän edellyttämiä tietoja ja taitoja.

Tiernan koulu on mukana valtakunnallisessa vaativan erityisen tuen verkostossa (VIP- verkosto). Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti keväällä 2018 kehittämisryhmän alueellisine jaostoineen "Vaativa erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa"- loppuraportin pohjalta. Alueellisen jaoston tehtävänä on sairaalaopetusyksiköiden, kuntien ja kuntayhtymien sekä yksityisten laitos- ja erityiskoulujen opetuksen ja koulunkäynnin kehittäminen.