Arviointi

Oppilaan arvioinnissa tulee heijastua koulun arvot sekä oppimis- ja tiedonkäsitys. Arviointi on osa opiskeluprosessia. Palautteella ja itsearvioinnilla on merkittävä rooli oppimisessa. Koulutyöskentelyssä arvioinnin tulee olla yksilöllistä, totuudenmukaista ja monipuolista. Oppilaan arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana ja päättöarviointiin, joilla on erilaiset tehtävät. Arviointikeskustelut ovat osa oppilaan arviointia. Mahdollisuus arviointikeskusteluun tarjotaan oppilaalle ja hänen huoltajalleen säännöllisesti.

Opettaja tarjoaa huoltajalle mahdollisuuden arviointikeskusteluun.

Arvioinnissa otetaan huomioon kokeet ja erilaiset lasten tuotokset.

Oppilaita kannustetaan oman työskentelykyvyn arviointiin.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla pyritään saamaan lapsen todellinen osaaminen selville.

Jos koetulos on hylätty, koe voidaan uusia.

Huoltajille tiedotetaan oppilasarvioinnin periaatteista koulupostitiedotteissa syyslukukauden alussa ja vanhempainilloissa lukuvuoden aikana.

Tarkemmat tiedot arvioinnista löytyvät Tuiran koulun opetussuunnitelmasta.