Kuntalisä yhteisöille palkkatukityössä

BusinessOulun työllisyyspalvelut tukee palkkatukityöllistämistä maksamalla yhteisöille kuntalisää. Kuntalisää maksetaan oululaisen henkilön työllistymisen edistämiseksi.

Kuntalisän määrä

Kuntalisä on 350 € tai 700 € kuukaudessa ja se on harkinnanvarainen. Kuntalisää maksetaan työllisyyden hoitoon vuosittain varatuista määrärahoista.

Kuntalisän myöntämisen perusteet

 1. Kuntalisää myönnetään enintään 350 € kuukaudessa.

  Kuntalisää maksetaan enintään 10 kuukautta, kun yhteisötyöllistää palkkatukea saavan oululaisen työttömän, joka on:

 • saanut vähintään 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella

ja

 • ollut työtön vähintään 24 kuukautta palkkatuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 28 kuukauden aikana.
 1. Kuntalisää myönnetään enintään 700 € kuukaudessa

Kuntalisää maksetaan enintään 10 kuukautta, kun yhteisö työllistää palkkatukea saavan oululaisen työttömän, joka on saanut yli 1000 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella. Tätä sovelletaan myös yli 900 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneiden osalta 1.10. - 31.12.2018

 1. Kuntalisää myönnetään enintään 350 € kuukaudessa

Kuntalisää maksetaan enintään kaksi (2) vuotta, kun yhteisö työllistää palkkatukea saavan oululaisen työttömän, jonka

 • vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesi alentaa tuottavuutta tarjolla olevassa työtehtävässä

 • työajan osalta voidaan soveltaa harkintaa perustelluista syistä

 1. Kuntalisän myöntämisen edellytyksenä on aina vähintään 80 %:n työaika, ja että työllistettävälle maksetaan vähintään kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

 2. Yhteisö sitoutuu työllistämään työntekijän vähintään kolmeksi (3) kuukaudeksi. Tätä lyhyempään työsuhteeseen ei myönnetä kuntalisää. 

 3. Yhteisö hakee ensin TE-toimistosta palkkatukea. Kuntalisän edellytyksenä on TE-toimiston myöntämä palkkatuki. Kuntalisää myönnettäessä yhteenlasketut tuet (palkkatuki, kuntalisä) eivät saa ylittää kokonaispalkkauskustannuksia. Rahallisen lomakorvauksen osuutta ei oteta palkkauskustannuksissa huomioon.

 4. Tuella katettavilla palkkauskustannuksilla tarkoitetaan työntekijälle maksettavaa palkkaa ennen vakuutetun lakisääteisten maksujen ja verojen pidätystä ja sen lisäksi työnantajan lakisääteistä sosiaaliturva-, työeläkevakuutus-, tapaturmavakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksua sekä pakollista ryhmähenkivakuutusmaksua.

 5. Työsuhde alkaa 1.1.-31.12.2018. Näitä myöntämisperusteita sovelletaan myös vuoden 2017 puolella marras- ja joulukuussa alkaneisiin työsuhteisiin.

 6. Hakemus on jätettävä kolmen (3) kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Muussa tapauksessa tuki voidaan myöntää alkavaksi sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on saapunut. Mikäli kuntalisähakemus ei ole saapunut määräaikaan mennessä ja työsuhde päättyy, kuntalisää ei myönnetä takautuvasti.

 7. Kuntalisäpäätös tehdään, kun yhteisö toimittaa avustushakemuksen tarvittavine liitteineen työllisyyspalveluihin. Avustusta maksetaan näillä perusteilla 31.12.2018 asti

 8. Maksu tapahtuu kolmen (3) kuukauden jaksoina.

 9. Mikäli saa samanaikaisesti muuta julkista avustusta henkilön palkkauskustannuksiin tai yhteisöllä on sopimus Oulun kaupungin kanssa sellaisen toiminnan järjestämisestä, jossa työllistetään palkkatuella, tulee yhteisön aina sopia erikseen kuntalisästä Oulun kaupungin edustajan kanssa.

 10. Mikäli kuntalisää on maksettu liikaa, BusinessOulun työllisyyspalvelut perii sen takaisin

Palkkauskustannuksiin ei lueta:

 • tuella palkatulle maksettavaa lomakorvausta tai sitä vastaavaa korvausta
 • palkkaa ajalta, jolloin työnantajalla on oikeus saada tukityöllistetyn palkkauskustannuksiin sairausvakuutuslain päivärahaetuutta tai tapaturmavakuutuslain
 • mukaista päivärahaa tai korvausta sitä palkan osuutta, joka määräytyy tuella palkatun työn tuloksen perusteella.
 1. Kuntalisää maksetaan työsuhteen voimassaoloajalta. Työsuhteen keskeytymisestä tai palkanmaksun muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi BusinessOulun työllisyyspalveluihin.  
 2. Mikäli työsuhde päättyy aikaisemmin kuin työsopimuksessa on mainittu, tukea maksetaan niiltä päiviltä, joilta työntekijälle on maksettu palkkaa. Näin toimitaan myös silloin, kun työntekijällä on palkaton työnteon keskeytys. Mikäli kuntalisän maksamisen ehdot eivät täyty, BusinessOulun työllisyyspalvelut voi periä perusteettomasti maksetun tuen takaisin.

   

Hakeminen ja maksatus

 1. Palkkatukea haetaan TE-toimistosta. Yhteisöjen tulee toimittaa kopio palkkatukipäätöksestä BusinessOulun työllisyyspalveluihin kuntalisähakemuksen liitteenä.

 1. Yhteisö hakee kuntalisäavustusta hakemuslomakkeella

 • Hakemus palkkatuella työntekijän työllistävälle yhteisöille (pdf)
 • Hakemus palkkatuella työntekijän työllistävälle yhteisöille (Word, netissä täytettävä/ tulostettava versio)
 1. Työnantajan tulee toimittaa palkatun työntekijän palkkatukitilitykset säännöllisesti BusinessOulun työllisyyspalveluihin. Alkuperäinen allekirjoitettu kuntalisähakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen

Business Oulu -liikelaitos
Työllisyyspalvelut
Isokatu 4, 4. krs
90100 Oulu

Yhteydenotot: kuntalisa(at)ouka.fi

Kuntalisähakemuksen liitteet

Liitä kuntalisähakemukseen:

 • kopio palkkatuella työllistetyn henkilön työsopimuksesta

 • kopio TE-toimiston palkkatukipäätöksestä

 • kopio jokaisesta palkkatukitilityksestä työntekijän palkkauskustannusten osalta

ja tarvittaessa:

 • kopio oppisopimustoimiston koulutussopimuksesta

 • tutkintotodistus oppisopimuskoulutuksesta

 • kopio muun työnantajan tehtäviin siirtämisestä laaditusta sopimuksesta

 • Kelan asiointipalvelun tuloste tuella työllistetyn työmarkkinatukipäivien kertymästä, kun haet kuntalisää 900 työmarkkinatukipäivän perusteella

 

Muun työnjärjestäjän tehtäviin siirtäminen

Työnantaja voi tuella palkatun suostumuksella siirtää hänet toisen työnantajan (käyttäjäyritys) tehtäviin (entinen edelleen sijoittaminen). Siirto edellyttää, että käyttäjäyritys täyttää laissa säädetyt työnantajaa koskevat edellytykset. Palkkatuen saajan on ilmoitettava siirrosta TE-toimistolle ennen siirtämistä. Ilmoitukseen on liitettävä käyttäjäyrityksen vakuutus siitä, että se täyttää lakisääteiset edellytykset.

1. Lähtökohtana on, että ennen muun työnjärjestäjän tehtäviin siirtämistä työllistetty työskentelee aluksi yhdistyksen yleishyödyllisessä toiminnassa. Hänen työllistymisedellytyksiään tulee tukea mm. koulutuksin. Tällaisia koulutuksia ovat esimerkiksi työturvallisuus- ja hygieniapassikoulutus.

2. Muun työnjärjestäjän tehtäviin siirtämisestä koskeva sopimus ja siitä perittävä maksuosuus tulee aina ilmoittaa BusinessOulun työllisyyspalveluihin ja TE-toimistolle.

3. TE-toimiston myöntämän palkkatuen ja kaupungin kuntalisän edellytyksenä on, että tuki ei saa vääristää muiden samoja tuotteita tai palveluja tarjoavien tahojen välistä kilpailua Mikäli yhteisö saa kuntalisää henkilön palkkakuluihin ja siirtää henkilön yrityksen tehtäviin, on yrityksen työehtosopimuksen mukaisten palkkakustannusten kattamiseksi osallistuttava henkilön palkkakustannuksiin vähintään kuntalisän suuruisella osuudella.

4. Mikäli muun työnjärjestäjän tehtäviin siirtämisen ajanjakso on lyhempi kuin kuukausi, sovelletaan päiväkohtaista maksuosuutta. Saadakseen muun työnjärjestäjän tehtäviin siirrettävän osalta kuntalisää, on työllistettävän työaika sovitettava vastaamaan kokonaispalkkaa, joka muodostuu valtion palkkatuesta, kuntalisästä ja yrittävän osuudesta.

5. Työnantajalta ei tarvitse edellyttää maksuosuutta, jos muun työnjärjestäjän tehtäviin siirtäminen liittyy koulutushankkeisiin.

6. Muun työnjärjestäjän tehtäviin siirtäminen voi kestää enintään kuusi (6) kuukautta. 

7. Yhteisö vastaa työnantajavelvoitteista myös muun työnjärjestäjän tehtäviin siirtämisen aikana.

Poissaolojen seurannasta ja vakuutuksista on sovittava kirjallisesti yrityksen kanssa.

Ota yhteyttä!

Jos olet kiinnostunut kuntalisästä, ota yhteyttä työllisyyspalveluihin.

Yhteydenottolomake
Puhelin: 050 526 3875

Onko sinulla kysyttävää kuntalisän hakemisesta tai maksatuksesta?

Ota yhteyttä sähköpostitse:
kuntalisa(at)ouka.fi

Vuoden 2017 ohjeet

Kuntalisän myöntämisen perusteet oppisopimustyöllistämisessä 2017

Kuntalisän myöntämisen perusteet palkkatukityöllistämisessä 2017

Korotettu kuntalisä 2017

Lomakkeet

Kuntalisän hakulomake(pdf)

Työsopimus (pdf lomake.fi-palvelussa)