Oulun keskustan korkean rakentamisen laatuperiaatteet

Oulun keskustan korkean rakentamisen laatuperiaatteet laaditaan Oulun keskustavision 2040 ja Oulun korkean rakentamisen selvityksen (2014) pohjalta. Periaatteiden määrittely auttaa kaupunkia ohjaamaan keskusta-alueen täydennysrakentamista ja erityisesti sen laatua asemakaavan muutoshankkeissa ja rakennusten suunnittelussa. Periaatteet auttavat rakennuttajia, kiinteistökehittäjiä ja maanomistajia kohdistamaan suunnitteluresurssit oikein, kun suunnittelun ja rakentamisen periaatteet ovat tiedossa. Selvitys antaa asukkaille ja muille osallisille kokonaiskuvan korkean rakentamisen periaatteista.

Korkea rakentaminen on määritelty Oulussa koskemaan rakennuksia, joissa on vähintään yhdeksän asuinkerrosta tai sitä vastaava korkeus muissa rakennustyypeissä: julkisivun korkeus on 27 metriä tai yli. Korkea rakentaminen voi olla tapauskohtaisesti matalampaakin, jos se poikkeaa selvästi ympäröivän rakennuskannan korkeuksista, vaikuttaa merkittävästi kaupunkikuvaan ja keskeisiin näkymiin sekä näkyy kauas.

Keskustan korkean rakentamisen laatuperiaatteet käsitellään tavoiteaikataulun mukaan syksyllä 2019.

Vuorovaikutus

Oulun keskustan korkean rakentamisen laatuperiaatteista järjestettiin 9.-23.11.2018 verkkokysely, johon saatiin 478 vastausta. Kyselyn tulokset (pdf)

Laatuperiaatteista järjestettiin avoin keskustelutilaisuus 30.1.2019 Kirkkotorin koulutuskeskuksessa. Keskustelutilaisuuden muistio (pdf)

Toinen avoin keskustelutilaisuus järjestetään 16.10.2019 klo 17-19 Ympäristötalon kahvio Leetassa, osoite: Solistinkatu 2. 

Yhteenveto vuorovaikutuksesta (pdf)

Selvitykset ja lähtötiedot

Oulun korkean rakentamisen selvitys (linkki, pdf) on hyväksytty kaupunginhallituksessa ohjeellisena noudatettavaksi 11.8.2014. Selvitykseen on koottu tietoa Oulun olevista korkeista rakennuksista, hankkeista ja suunnitelmista. Tarkastelualueena on ollut keskeinen kaupunkialue. Selvityksessä on tarkasteltu korkean rakentamisen vaikutuksia maisemakuvaan ja kaupunkirakenteeseen sekä esitetty johtopäätökset ja suositukset korkealle rakentamiselle.

Oulun keskustavisio 2040 on strateginen suunnitelma, jonka tehtävänä on ohjata Oulun kaupunkikeskustan kehittämistä. Suunnitelmassa määritellään, millaisista tekijöistä tulevaisuuden elinvoimainen ja omaleimainen kaupunkikeskusta rakentuu. Lisäksi esitetään lähivuosien toimenpiteet, joiden avulla tätä tulevaisuudenkuvaa on mahdollista toteuttaa. Keskustavisio on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 3.4.2017.

Oulun arkkitehtuuriohjelmassa (2017) on esitetty tahtotila vetovoimaisesta, monimuotoisesta, yhteisestä ja laadukkaasta Oulusta sekä toimenpiteet tahtotilan saavuttamiseksi. Arkkitehtuuriohjelman visio: Oulun on pohjoinen arkkitehtuurikaupunki.

Heinäpään täydennysrakentamisen toteuttamisselvityksessä (2018) tarkasteltiin Heinäpään täydennysrakentamisen vaihtoehtoja sekä esitettiin toteutusmalleja ja suosituksia täydennysrakentamiselle erilaisissa korttelityypeissä.

Suistokaupunkivision (2019)  tavoitteena on muodostaa yhteinen tahtotila ja kokonaisnäkemys suistoalueen tulevaisuudesta sekä kehittämisen periaatteista. Suistokaupunkivisiota käsitellään yhdyskuntalautakunnassa 4.6.2019.

 

 

Yhteystiedot:
Kaavoitusarkkitehti
Jere Klami
p. 044 703 2412

Korkean rakentamisen avoin keskustelutilaisuus

Toinen avoin keskustelutilaisuus järjestetään
keskiviikkona 16.10.2019 klo 17-19
Ympäristötalon kahvio Leetassa, Solistinkatu 2.

Tervetuloa!