Osa Oulujoen suiston Natura-aluetta

Kuusisaari on luontoarvoiltaan merkittävä kohde, sillä sen eteläranta kuuluu Oulujoen suiston Natura 2000 -alueeseen. Suisto on yksi tärkeimmistä lietetatar-kasvin esiintymisalueista, minkä lisäksi alueella kasvaa myös muita harvinaisia tai uhanalaisia lajeja. Lietetatar on 10-30 cm korkea hennohko yksivuotinen rantakasvi. Uhanalaiseksi kasvin ovat tehneet vesien säännöstely, rehevöityminen ja rantojen umpeenkasvu.

Kuusisaaressa pesii myös suojelullisesti merkittäviä lintulajeja kuten uhanalaiseksi luokiteltu tukkasotka ja silmälläpidettävä rantasipi. Sekä Natura-alue että lintujen pesimäalueet rajoittavat Kuusisaaren rakentamista. Rantoja jätetään ennalleen lajien esiintymisen turvaamiseksi.

Luonnonmaantieteellisesti Kuusisaari kuuluu keskiboreaalisen Pohjanmaan havumetsä- ja suovaltaiseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Alueella esiintyy sekä pohjoisia, että eteläisiä lajeja.

Luonnontilaisinta aluetta on saaren luoteisosa, jossa ranta on suursaravaltaista tulvaniittyä. Ylempänä kasvillisuus on rehevää lehtomaista lehtipuuta ja aluskasvillisuutta. Lajistoon kuuluvat mm. sudenmarja, metsäimarre ja puna-ailakki. Pohjoisrannan jyrkällä rinteellä puustossa on koivua, tuomea ja pihlajaa. Itäosissa saarta aluskasvillisuus on rehevöitynyt ja sieltä löytyy mm. nokkosta ja vadelmaa sekä pihlaja-angervoa, joka on villiintynyt koristekasvi. Saaren länsipäässä on kuivempaa ketoa, jonka lajistoon kuuluvat mm. mansikka, aho-orvokki ja uhanalaisluokitukseltaan silmälläpidettävä alueellisesti uhanalainen pulskaneilikka.