Osallistu ja vaikuta Asemakeskuksen kehittämiseen

 

Oulun kaupungin keskeisin tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa. Oulun asemanseutua ja Asemakeskuksen aluetta kehitetään, jotta alue palvelee tulevaisuudessa paremmin kuntalaisia, koko pohjoisen Suomen asukkaita ja matkailijoita.

Oulun kaupunki luo edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnan toiminnassa. Näin tapahtuu myös Oulun Asemakeskus -hankkeessa.

Paras arkinen tieto asemanseudun ja Asemakeskuksen alueen kehittämistarpeista on alueen käyttäjillä. Kun kuntalaiset osallistuvat alueen kehittämiseen, on suunnittelijoilla ja päättäjillä käytössään riittävän monipuolista ja oikeaa tietoa parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Oulun Asemakeskus -hanke on tällä hetkellä asemakaavoitusvaiheessa, jonka aikana Oulun kaupungin kaavoitusyksikkö valmistelee yhteistyössä kuntalaisten ja muiden yhteistyökumppanien kanssa alueen asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutoksen valmistuttua alue rakennetaan vaiheittain.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksista

Asemakaavan muutoksen suunnittelun alkaessa on tehty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan kaavahankkeesta, siihen liittyvistä vaikutusten arvioinneista ja tavoista, joilla aluetta kehitetään yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, miten kuntalaiset voivat vaikuttaa hankkeeseen jo suunnitteluvaiheessa.

Tutustu hankkeen viimeisimpiin tapahtumiin, osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä hanketta koskeviin dokumentteihin hankkeen projektikortilta Oulun kaupungin verkkosivuilta.

 

Asemakaavoitusprosessi etenee lain määrittämällä tavalla

Asemakaavoitusprosessi etenee lain määrittämällä tavalla. Tällä hetkellä ollaan valmisteluvaiheessa ja tavoiteaikataulun mukaan asemakaavan muutosluonnos asetetaan nähtäville 25.3.2022. Muutosluonnoksen asettamisesta nähtäville päättää Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta. Nähtävilläolon aikana kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä asemakaavan muutosluonnoksesta ja alueen suunnitelmista.

Kuva, jossa esitetään, miten asemakaavoituksen prosessi etenee.Kuntalaisilla on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan mahdollisuus osallistua myös kaavoitusprosessiin. Lain mukaan kaikilla, joita asemakaavan muutos koskettaa, tulee olla mahdollisuus osallistua sen valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

 

Asemakeskuksen kehittäminen on yhteistyötä

Oulun kaupungin lisäksi alueen kehittämisessä ovat mukana alueen valtio-omisteiset maanomistajat Senaatti-kiinteistöt ja Senaatin Asema-alueet Oy, valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta vastaava Väylävirasto sekä raideliikenneoperaattori VR-Yhtymä Oy.

Tutustu Senaatti-kiinteistöjen ja Senaatin Asema-alueet Oy:n toimintaa organisaation omilta verkkosivuilta.

Tutustu Väyläviraston toimintaan organisaation omilta verkkosivuilta.

Tutustu VR-Yhtymä Oy:n toimintaan organisaation omilta verkkosivuilta.

Haluatko tietää lisää osallistumisesta ja vaikuttamisesta?

 

Lue lisää kuntalaisten ja Oulun kaupungin kaavoitusyksikön välisestä vuorovaikutuksesta Oulun kaupungin verkkosivuilta.

 

Tämän lisäksi voit aina olla yhteydessä hanketta Oulun kaupungin puolesta edistäviin asiantuntijoihin. Löydät hankkeesta vastaavien asiantuntijoidemme yhteystiedot Yhteystiedot-sivulta.

Kaavoitusasiat pähkinänkuoressa

Tutustu verkkosivuillamme Kaavoitus Oulussa -oppaaseen (pdf), joka kertoo tiivistetysti kaavoitusprosessin vaiheet ja erilaiset kaavoitustyötä ohjaavat kaavatasot.