Selvitykset ja suunnitelmat


Varjakan alueelta on laadittu kattavasti selvityksiä ja suunnitelmia kehittämisen yhteydessä. Kehittämisen tarkoituksena on mahdollistaa alueen arvon mukainen käyttö merellisenä matkailu- ja virkistysalueena, valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön ja alueen luonnonarvojen säilyminen sekä siihen luontevasti liittyvän uudisrakentamisen toteuttaminen.

Keskeinen alueen kehittämistä ohjaava suunnitelma on Varjakka 2020 –hankkeeseen liittyvä yleissuunnitelma (Masterplan 2020), joka on tehty vuonna 2008. Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Varjakan osayleiskaava (Oulun kaupunginvaltuusto, 18.6.2012 § 73), joka on laadittu Varjakkaan tehtyjen kehittämissuunnitelmien toteuttamiseksi.

Alueelle järjestettiin arkkitehtuurikutsukilpailu vuosina 2012–2013, jonka tarkoituksena oli toimia asemakaavan laatimisen ja alueen toteuttamisen pohjana. Alueen suunnittelua jatkettiin maankäytön ideasuunnitelman avulla, joka valmistui vuonna 2014.

Varjakan alueen asemakaavan laatiminen on käynnistynyt vuonna 2013, ja asemakaavaluonnos oli nähtävillä kesällä 2014. Asemakaavaluonnoksesta on laadittu alustava liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, joka on valmistunut keväällä 2016.
 

Varjakka taustatietoa

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Käyntiosoite
Solistinkatu 2
90140 Oulu

Postiosoite
PL 32
90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Satu Piispanen
p. 040 643 3976

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi