Asuminen ja ympäristö - Verkkoasiointi

Asumisoikeuden järjestysnumeron hakeminen

Asumisoikeusasunnon hakemisessa tarvittavan järjestysnumeron haku. Lisätietoa asumisoikeusasunnon hakemisesta

Hae asumisoikeusasunnon järjestysnumeroa

Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on

 • kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta    
 • käsitellä jätettä laitosmaisesti tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi.

Tällaisesta toiminnasta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus vähintään 30 vuorokautta ennen koeluonteisen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen voi jättää ympäristötoimen sähköisessä asiointipalvelussa.

Lisätietoa koetoimintailmoituksesta.

Joukkoliikenteen matkakortti ja lataukset

Hanki netistä joukkoliikenteen Waltti-kortti ja siihen arvolataus tai kausilippu tai molemmat. Verkkopalvelussa voi tehdä myös bussilippujen lisälataukset. Lisätietoa joukkoliikenteen matkakortista

Käytä joukkoliikenteen matkakorttipalvelua

Jätteen kertaluontoinen hyödyntäminen maarakenteissa

Pienimuotoisessa maarakentamisessa voidaan kertaluontoisesti hyödyntää jätettä korvaamaan neitseellisiä materiaaleja. Hyödyntämismahdollisuus koskee seuraavia jätteitä:

 • pilaantumaton ylijäämämaa (alle 500 m3)
 • murskattu kierrätysasfaltti (alle 50 m3)
 • kotitaloudessa ja siihen rinnastettavassa toiminnassa syntynyt betoni- ja/tai tiilijäte (alle 50 m3)

Mikäli jätettä halutaan hyödyntää enemmän kuin edellä on sallittu tai jätteen syntypaikka on muu kuin kotitalous, tulee hakea poikkeusta ympäristönsuojelumääräyksistä.

Voit täyttää hakemuksen ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseksi ympäristötoimen sähköisessä asiointipalvelussa.

Lue lisää jätteen kertaluontoisesta hyödyntämisestä maarakenteissa.

Kartta-aineistojen tilaaminen

Rakentamiseen ja suunnitteluun tarvittavia kartta-aineistoja voit hankkia Kaupasta. Voit ostaa suunnittelun pohjakarttaa, kantakarttaa ja asemakaavaa dwg-muodossa sekä tilata maksuttomina pdf-tulosteina suunnittelun pohjakarttaa, kantakarttaa, asemakaavaa ja opaskarttaa.

Tilaa kartta-aineistoja

Katuvalojen vikailmoitukset

Katuvalopalvelussa voit antaa palautetta viallisista valaisimista, pylväistä tai muusta ulkovaloverkkoon liittyvästä asiasta.

Tee katuvalojen vikailmoitus

Kiinteistörekisteriote

Kiinteistörekisteriotteella esitetään kiinteistöä ja sen muodostumista koskevia tietoja. Otteen voi saada sekä voimassaolevista että lakanneista rekisteriyksiköistä. Otteen alussa oleva päivämäärä osoittaa, milloin ote on otettu rekisteristä.

Kiinteistörekisteriote

Lainhuutotodistus

Lainhuutotodistus on asiakirja, jolla osoitetaan rekisteriyksikön omistusoikeus. Siinä esitetään tiedot kiinteistöön viimeksi myönnetystä lainhuudosta ja vireillä olevasta lainhuutohakemuksesta sekä muusta kiinteistön, sen osan tai määräalan saantoa koskevasta merkinnästä rekisterissä.

Lainhuutotodistus

Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen

Oulun seudun ympäristötoimi rauhoittaa yksityismailla sijaitsevat luonnonmuistomerkit. Hakemuksen luonnonmuistomerkin rauhoittamiseksi voi jättää sähköisesti ympäristötoimen asiointipalvelussa.

Lisätietoa luonnonmuistomerkeistä

LVI-liitoslausunnon tilaus

Oulun Veden palvelussa voi tilata LVI-suunnittelua varten tarvittavan liitoslausunnon.

Tilaa LVI-liitoslausunto

Maanalaisen öljysäiliön maahan jättäminen

Mikäli maanalaisen öljysäiliön nostaminen maasta on teknisesti vaikeaa tai siitä aiheutuu merkittävää vahinkoa muulle omaisuudelle, tulee Oulun seudun ympäristötoimelta hakea poikkeuslupaa käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maaperään. Voit jättää hakemuksen ympäristötoimen sähköisessä asiointipalvelussa.

Ohjeita maanalaisen öljysäiliön omistajille.

Maasto- ja vesiliikennelupa

Tarvitset Oulun seudun ympäristötoimelta luvan

 • moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa.
 • moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla suoritettavien kilpailujen, harjoitusten tai muiden tapahtumien toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella.

Voit jättää hakemuksen ympäristötoimen sähköisessä asiointipalvelussa

Lue lisää maasto- ja vesiliikenneluvista.

Meluilmoitus

Ympäristönsuojelulaki edellyttää meluilmoituksen tekemistä erityisen häiritsevästä tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta. Ilmoitus on tehtävä Oulun seudun ympäristötoimelle viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista tai tapahtumaa. Lue lisää meluilmoituksesta.

Tee meluilmoitus.

Naapuriluettelon tilaaminen

Palvelussa voi tilata viranomaisasiointiin tarvittavan naapuriluettelon tai naapuriluettelon sijaintikartalla. Naapuriluettelo sisältää luettelon niistä rakennuslupahakemuksen kohteena olevan kiinteistön viereisistä maanomistajista ja –vuokraoikeuden haltijoista, joita lupahakemuksen yhteydessä on kuultava.

Tilaa naapuriluettelo

Nitraattiasetuksen mukaiset ilmoitukset

Ilmoitus koskee:

 • lannan varastointia aumassa (ns. patterointia)
 • lannan levitystä poikkeustilanteissa.

Lannan aumavarastointi edellyttää aina 14 vrk etukäteen tehtävää ilmoitusta Oulun seudun ympäristötoimeen. Voit tehdä aumausilmoituksen ympäristötoimen sähköisessä asiointipalvelussa.

Lannan levitys peltoon suositellaan tehtäväksi keväisin. Nitraattiasetus kieltää lannan levityksen marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Kieltoajasta voidaan poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Poikkeamisesta on tehtävä ilmoitus ympäristötoimeen lokakuun loppuun mennessä. Voit tehdä ilmoituksen lannan levittämisestä poikkeustilanteissa ympäristötoimen sähköisessä asiointipalvelussa.

Lue lisää nitraattiasetuksen mukaisista ilmoituksista.

Poikkeaminen jätevesien käsittelyvaatimuksista

Jätevesijärjestelmän uudistamisesta on mahdollista poiketa, mikäli ympäristöön kohdistuva kuormitus on huomattavan vähäistä tai uudistuksen kustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle. Tällöin poikkeamishakemus jätevesien käsittelyvaatimuksista tulee tehdä Oulun seudun ympäristötoimelle. Poikkeaminen on mahdollista myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Voit jättää hakemuksen ympäristötoimen sähköisessä asiointipalvelussa.

Lue lisää talous­jä­te­vesien käsitte­ly­vaa­ti­muksista poikkeamisesta ja poikkeamishakemuksen tekemisestä.

Pysäköintivirhemaksun oikaisuvaatimus

Pysäköintivirhemaksun saajalla on oikeus tehdä oikaisuvaatimus. Lisätietoa oikaisuvaatimuksesta

Tee pysäköintivirhemaksun oikaisuvaatimus

Rakennusvalvonnan asiointi- ja neuvontapalvelu

Palvelussa voi hakea rakennusvalvonnan toimialaan kuuluvia lupia sekä pyytää ennakko-ohjausta ja -neuvontaa. Lisätietoa rakennusvalvonnan asiointi- ja neuvontapalvelusta

Siirry rakennusvalvonnan asiointi- ja neuvontapalveluun

Rasitustodistus

Rasitustodistus voidaan tilata kiinteistöstä, määrä-alasta tai vuokraoikeudesta. Rasitustodistuksesta käy ilmi kiinteistöön kohdistuvat oikeudet ja rasitukset.

Rasitustodistus

 

Rekisteröinti-ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Rekisteröintimenettelyssä ovat seuraavat toiminnat:

 • asfalttiasemat
 • nestemäisten polttonesteiden jakeluasemat, säiliötilavuus vähintään 10 m3
 • polttoaineteholtaan vähintään 1 MW, mutta alle 50 MW:n energiantuotantolaitos
 • kemialliset pesulat
 • orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat
 • kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat

Rekisteröitäville toiminnoille ei pääsääntöisesti haeta ympäristölupaa, mutta esim. pohjavesialueella oleva toiminta tarvitsee aina ympäristöluvan. Rekisteröinti-ilmoituksen voi jättää sähköisesti ympäristötoimen asiointipalvelussa

Lisätietoa rekisteröintimenettelystä

Sähkösopimuksen tekeminen

Oulun Sähkönmyynti Oy:n sivuilla voi tehdä sähkösopimuksen.

Tee sähkösopimus

Tonttihakemus

Oulun kaupungin myytävät omakotitontit ovat esillä Karttatie-palvelussa. Tonttihakemuksen voi tehdä suoraan palvelun kautta. Lisätietoja omakotitonttien hakemisesta

Tee tonttihakemus

Venepaikkojen varaus

Voit varata venepaikan sähköisen eVarauspalvelun kautta. Lisätietoa venepaikan varaamisesta

Hae venepaikkaa

Vesiliittymän liittymissopimuksen tilaaminen

Lomakkeella voi tilata Oulun Veden liittymissopimuksen allekirjoitettavaksi.

Tilaa vesiliittymän liittymissopimus

Vesiliittymän omistajan tai vuokralaisen vaihtuminen

Oulun Veden palvelussa voi ilmoittaa kiinteistön omistajan tai vuokralaisen vaihtumisesta

Ilmoita vesiliittymän muutoksesta
 

Vesimittarin lukeman ilmoittaminen

Vesimittarin lukeman voi ilmoittaa suoraan verkkopalvelussa. Lisätietoa mittarilukeman ilmoittamisesta

Ilmoita vesimittarin lukema

Viljelypalstojen varaus

Voit varata viljelypalstan sähköisen eVarauspalvelun kautta. Lisätietoa viljelypalstan vuokraamisesta

Varaa viljelypalsta

Vuokra-asunnon hakeminen (Sivakka)

Asuntohakemuksen ja monet muut Sivakka Oy:n vuokra-asumiseen liittyvät palvelut voi hoitaa verkkoasiointina.

Hae vuokra-asuntoa

Yleisten alueiden käyttöluvat

Luvat työn tekemiseen ja tapahtuman järjestämiseen kaupungin yleisillä alueilla. Lisätietoa yleisten alueiden käyttöluvista

Hae yleisten alueiden käyttölupaa

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely

Yleiseen ilmoitusmenettelyyn kuuluvat seuraavat toiminnot:

 • Sahalaitokset (väh. 20 000 m3 sahatavaraa vuodessa)
 • Osa terveydelle tai ympäristölle vaarallisten nestemäisten kemikaalien varastoista
 • Koneellinen kullankaivuu
 • Osa sellaisista elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnoista, joiden jätevedet johdetaan ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle
 • Osa aiemmin ympäristöluvan vaatineista eläinsuojista 
 • Linja-auto- ja työkonevarikot
 • Pienet ampumaradat
 • Kiinteät eläintarhat tai huvipuistot

Ilmoitusmenettelyyn kuuluville toiminnoille ei pääsääntöisesti haeta ympäristölupaa, mutta esimerkiksi pohjavesialueella oleva toiminta tarvitsee aina ympäristöluvan.

Ilmoitus on jätettävä viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista. Voit tehdä hakemuksen Oulun seudun ympäristötoimen sähköisessä asiointipalvelussa.

Lue lisää yleisestä ilmoitusmenettelystä.

Oulun kaupungin asiointipalveluja aihealueittain. Suureen osaan palveluista vaaditaan tunnistautuminen tai kirjautuminen.

Joidenkin palvelujen sujuvaan käyttöön on suositeltavaa valita selaimeksi Firefox, Chrome tai Safari.