Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Jokaisella lapsella on oikeus osallistua opetukseen mahdollisimman täysipainoisesti oman opetusryhmänsä mukana. Hänen tulee saada tukea ja ohjausta oppimiselleen ja koulunkäynnilleen viipymättä heti tuen tarpeen ilmetessä. Lapsikohtainen tuki rakentuu aina yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa huoltajan ja muun lapsen lähiverkoston kanssa. Arjen havainnot lapsesta kotona, päiväkodissa ja koulussa ovat merkittäviä tuen tarpeen arvioinnissa ja tuen muotojen suunnittelussa.

Opetuksessa, ohjauksessa, toiminnan suunnittelussa ja tuen järjestämisessä otetaan huomioon sekä ryhmän että kunkin lapsen vahvuudet, oppimis- ja kehitystarpeet, muut erilaiset lähtökohdat ja perheen kulttuuritausta. Tuen antaminen vaihtelee tarpeen mukaan tilapäisestä tuesta jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon käyttämisestä useamman tukimuodon käyttämiseen. Tuen järjestämisen perusperiaatteina ovat ennakointi, tuen oikea-aikaisuus, suunnitelmallisuus ja asteittainen tehostaminen. Kolmiportainen tuki takaa suunnitelmallisen tuen kokonaisuuden, jossa otetaan huomioon yksilölliset tarpeet.

Erityisopettaja seuraa oppilaiden edistymistä lukuvuoden aikana tekemällä erilaisia kartoituksia. Näiden kartoitusten ja luokanopettajien havaintojen perusteella saadaan selville tukea tarvitsevat oppilaat. Oppilaan tukitoimet suunnitellaan erityisopettajan, luokanopettajan, huoltajan ja koulunkäynninohjaajan yhteistyönä.

Vesalan koulussa järjestetään osa-aikaista erityisopetusta.  Erityisopetusta annetaan oppilaille, jotka tarvitsevat tukea lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan tai englannin oppimiseen. Opetus on sekä kuntouttavaa että ennaltaehkäisevää toimintaa. Se toteutetaan yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena. Lisäksi on mahdollista saada puheopetusta.  

Koulumme erityisopettaja on Tarja Heikkinen.

Yhteystiedot:

puh.044-4970656

tarja.heikkinen@eduouka.fi

Katso tästä linkistä tuen kolmiportaisuuden malli