2014-4 Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokousmuistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014-4 Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokousmuistio

Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kokous

 

Aika:             Keskiviikkona 27.8.2014 klo 18

Paikka:         Tuirakas-asukastupa osoitteessa Jatkotie 2

 

Läsnä:         

Katja Koivukoski              yhteistyöryhmän pj, Tuiran asukasyhdistys

Claudia Hattara               alueen asukas

Seppo Pernu                    alueen asuka

Kaisu Pernu                     alueen asukas

Marjo Kemppainen          yhteistyöryhmän vpj, lähidemokratiatoimikunta

Marjatta Korkala               Tuiran kirjasto

Seppo Paakkari               alueen asukas

Veikko Puusti                   Tuiran asukasyhdistys

Anne Kippola                   sihteeri, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori    

 

 

           1.Kokouksen avaus

Yhteistyöryhmän puheenjohtaja Katja Koivukoski toivottaa osallistujat tervetulleeksi ja avaa kokouksen klo 18.05.

2. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Aluelehden tekeminen

Aluelehteä on suunniteltu ilmestyväksi tälle syksyä. Toimituskuntaan on valittu Liisa Rinne, Katja Koivukoski ja Marjo Kemppainen sekä asukastuvalta Anitta Martikkala. Toimituskunta kokoaa lehteen pyydetyt jutut, organisoi mainosten myynnin ja pyytää tarvittavat tarjoukset lehden taittoa, painamista ja jakelua varten. Anne on apuna lehden teon aloituksessa ja osallistuu kokouksiin mahdollisuuksien mukaan. Kaupungilta on kuitenkin linjattu, että lehden teko ei kuulu koordinaattorien työnkuvaan.

            5. Oulun kaupungin palveluverkkosuunnitelman valmistelu

Oulun kaupungissa laaditaan palveluverkkosuunnitelmaa, johon toivotaan kuntalaisten ideoita palveluiden kehittämiseksi. Kehittämisideat tulevat virkamiesten ja päättäjien käyttöön suunnitelman valmistelussa. Miten sinä ratkaisisit Oulun kaupungin palvelujen ja palveluverkon kehittämisen haastavassa taloustilanteessa? Mitä yrittäjät, yhdistykset ja muut yhteisöt ajattelevat?

 

Ideoita ja mielipiteitä kerätään ota kantaa palvelussa osoitteessa www.otakantaa.fi

 

Palveluverkkosuunnitelman päätavoitteena on nykyistä tehokkaamman, monikanavaisemman ja joustavamman palveluverkon kehittäminen/suunnittelu sekä palvelurakenteen uudistamisen ja muutoksen tukeminen. Suunnitelma on pohjana myös tulevien investointitarpeiden arvioinnissa. Otakantaa.fi keskustelun tavoitteena on osallistaa kuntalaiset palveluverkkokeskusteluun ja saada heiltä uusia luovia ehdotuksia palveluverkkotyön tueksi.

 

Käytiin keskustelua ja toivottiin, että mahdollisimman moni kävisi ilmaisemassa mielipiteensä Tuiran suuralueen näkökulmasta, mm. Tuiran koulu ja kirjasto sekä terveyspalvelut nousivat esille.  

6. Toimintarahojen raportointi

Yhteistyöryhmä on myöntänyt tälle vuodelle toimintarahaa sitä hakeneille yhdistyksille ja yhteisöille. Toimintarahat on maksettu kaikille myönnetyille tahoille alkuvuodesta.

Kun toimintaraha on käytetty, tulee siitä raportoida annetulla raportointilomakkeella.

Mikäli raporttia ei toimiteta viimeistään vuoden loppuun mennessä, peritään maksettu toimintaraha takaisin, eikä seuraavan vuoden hakemusta käsitellä.

 

Mikäli toimintarahan saaja on rekisteröity yhdistys, raporttiin ei tarvitse liittää kuitteja vaan yhdistys säilyttää kuitit omassa kirjanpidossaan mahdollista tarkastusta varten. Jos toimintarahan saaja on muu hakija, tulee raporttiin liittää kuitit kuluista.

 

Raportteja on tullut vasta muutamasta tapahtumasta.

 

           7. Muut asiat

Yhdyskuntalautakunta piti kokouksen ti 19.9. Hietasaaressa, Ravintola Nallikarissa. Kokousta ennen oli tunnin mittainen kiertokävely Huvipuistoksi suunnitellulla alueella. Timo Lajunen ja Mikko Törmänen kertoivat suunnitelluista kaavamuutoksista. Hietasaari-liikkeen edustajat oli kutsuttu mukaan kiertokävelylle. Kiertokävelyn jälkeen oli varattu puheenvuorot Hietasaari-liikkeen edustajalle Raija Lähdesmäelle ja Pellepyy Oy:n edustajalle Jyrki Suutarille. Kumpikin kertoivat edustamiensa tahojensa näkemykset Hietasaaren kehittämiseen.

 

Jyrki Suutari esitteli Pellepyy Oy:n tarkennetun suunnitelman, jonka mukaan huvipuistosta olisi tarkoitus tehdä elämyspuisto, joka on jaettu neljään osaan. Tila olisi aikaisempaa noin puolet suurempi, mutta vain yhdessä osassa sijaitsisi huvipuistolaitteita. Muita alueita olisi mm. luontopuisto, jossa olisi metsäpolku sekä torialue, johon tulisi myös esiintymislava. Meri-Oulu ja Vauhtipuisto siirtyisivät tässä suunnitelmassa myös Nallikariin. Näillä toiminnoilla olisi yhteinen parkkialue.

 

Raija Lähdesmäki toi puheenvuorossaan esille Hietasaaren luonnon monikerrokselli-suuden, monipuolisuuden ja toiminnot, joita saaressa jo nyt on. Hietasaari ja Toppilan asuntoalue kuuluvat Oulun hiljaisiin alueisiin, dB alle 40. Hietasaari on Oulun luonnon monimuotoisuus-keskittymä (VILMO). Viherkäytävät ovat pirstaleiset Oulun keskustan länsireunalla ja tulisivat selvästi heikkenemään huvipuisto-suunnitelmien toteutuessa. Huvipuisto on sijoitettu kaavasuunnitelmassa lähes täysin valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön alueelle (RKY2009). Lisäksi Invalidien kesäkoti Irjala (yli 1000 jäsentä) ja 288 aarin palstaviljelykohdetta poistuisivat käytöstä. Palstojen korvaavaksi alueeksi suunniteltu metsä 3. palstan ympäristössä tuhoaisi viimeisenkin virkistyskäyttöön soveltuvan metsän. Saaren eteläinen osa on märkää maankohoamisrannikkoa.

Raija Lähdesmäki muistutti, että Hietasaarta tulee suunnitella ja kehittää yhtenäisenä Oulun keskustaajaman lähivirkistysalueena. Kansallinen kaupunkipuisto antaisi siihen hyvät mahdollisuudet, esimerkkeinä mm. Turku ja Pori.

 

Jyrki Suutarille luovutettiin yhteistyöryhmän kustantama Hietasaari-kirja. Tilaisuuden jälkeen yhdyskuntalautakunta piti paikalla oman kokouksensa.

 

Hietasaaren vilkas liikenne ja Nallikarin uimarannan parkkialueen riittämättömyys jo nykytoiminnoilla puhuttivat yhteistyöryhmän kokouksessa. Kesällä hellepäivinä oli useita satoja autoja pitkin tienvarsia ja myös pyörien paikoitusalue oli riittämätön. Roskakorit puolestaan olivat ihan liian pieniä ja niiden täyttyessä roskia jätettiin roskakorin viereen, mikä puolestaan houkutti paikalle lintuja. Jatkossa Nallikarin siisteyteen tulee kiinnittää tarkempaa huomiota kesäsesonkiaikana.

 

Tuiran koulu on lakkauttamisuhan alla. Vanhempaintoimikunta Tomeran toimesta pidettiin alkukesästä kuulemistilaisuus, jossa asiasta keskusteltiin ja ideoitiin toimenpiteitä, joilla vaikuttaa asiaan. Apulaiskaupunginjohtaja Pia Rantala-Korhonen oli paikalla tilaisuudessa ja varmisti asian paikkansapitävyyden.

 

Tuiran koulun uusi puoli on niin huonossa kunnossa, että se on pakko purkaa. Vanha puoli on kuitenkin suojeltu rakennus, joka on tarkoitettu opetus- ja koulutuskäyttöön.

 

Hankalin tilanne on, että jos koulu lakkautetaan, alueen lapset tullaan ripottelemaan jopa kolmeen eri Oulun alueen kouluun. Tällöin alueen lapset eivät oppisi kunnolla tutustumaan toisiinsa ja ongelmat alueella alkaisivat helposti kasvamaan. Alueella asuu paljon maahanmuuttajia ja heikommassa sosiaalisessa asemassa olevia, joka luo omat haasteensa alueelle. Koulussa on tällä hetkellä lähes 200 oppilasta. Koulun väkiluku on ollut kasvussa usean vuoden ajan. Viimeisen vuoden aikana oppilasmäärä on kasvanut 20 oppilaalla.

 

Tomera on tehnyt julkaisun "Koulu kuuluu kaupunkiin", joka on vetoomus ja kannanotto Tuiran koulun säilyttämisestä Tuiran suuralueella. Vetoomuksessa on 22 kohtaa, miksi Tuiran koulu ja myös Leinonpuiston koulu tulisi säilyttää alueella. Lisäksi on avattu sivu Facebookii: Tuiran koulun puolesta, jossa tiedotetaan ajankohtaista kouluasiaa.

 

Lauantaina 6.9. on syysrieha tapahtuma Pikisaaressa. Laitetaan mainos jakeluun sähköpostilla.

 

Minun Hietasaareni kirjan toinen osa on tekeillä. Tähän kirjaan kerätään tietoa Hietasaaressa toimivista yhdistyksistä. Yhdistyskyselylomakkeita saa mm. Raija Lähdesmäeltä, raija.lahdesmaki@oulu.fi.

 

Tuiran kirjaston aukioloajat ovat muuttuneet. Uudet aukioloajat ovat ma-ti 12-19 ja ke-pe 9-15. Puolivälinkankaan kirjastolla on samat aukioloajat, jolloin siellä on työntekijä paikalla. Kirjasto on kuitenkin käytettävissä omatoimisesti myös muina aikoina, jolloin sinne pääsee sisälle omalla kirjastokortilla. Tällainen järjestely olisi hyvä saada myös Tuiraan. Omatoimikirjastoja on tullut ympäri suomen ja niistä on saatu pääosin hyvin positiivisia kokemuksia.

17.10. pidetään Tuiran kirjastolla tarinatempaus. Tilaisuudesta tiedotetaan lähempänä.

 

Tervaporvarin puiston läheisyydestä puuttuu edelleen penkkejä ja roskalaatikoita. Tarkistetaan niistä tehdyt aloitteet ja saadut vastaukset ja mietitään jatkotoimenpiteitä.

 

Turvallisuus ja kulttuurikävelyt on pidetty nyt itä ja länsi Tuiran puolella. Seuraavaksi suunnitelmissa on tehdä yhteinen pyöräilyretki Hietasaareen, jossa voitaisiin tarkastella ympäristöä ja retken lopuksi paistaa makkarat.

8. Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous

Syyskaudelle on tarkoitus pitää vielä yksi kokous, missä on aiheena mm. puheenjohtajan valinta. Puheenjohtaja ja sihteeri sopivat ajankohdan myöhemmin ja ilmoittavat siitä kaikille.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 19.40.