2013 3 Jäälin yhteistyöryhmän kokouksen muistio - Muistiot - Jäälin suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 3 Jäälin yhteistyöryhmän kokouksen muistio


JÄÄLIN SUURALUEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS

Aika: 25.9.2013 klo 18.00
Paikka: Jäälinmaja (Rantakuja 10)

Läsnä:

Kari Tiri puheenjohtaja
Otto Moilanen Kiimingin - Jäälin vesienhoitoyhdistys
Reijo Niemelä
Kaarlo Nurmiranta varapuheenjohtaja
Birger Ylisaukko-oja Kiimingin - Jäälin vesienhoitoyhdistys
Jari Laru Jäälin asukasyhdistys
Raimo Mykkänen
Lempi Oinas Oulun vanhusneuvosto
Helena Niemelä Jäälin Martat
Meeri Jokikokko
Martti Korkala
Pertti
Heidi Niemelä sihteeri, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta


1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03.


2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.


3. Edellisen kokouksen muistio
Todettiin, että edellisen kokouksen muistio on lähetetty yhteistyöryhmän sähköpostilistalle. Muistiot löytyvät myös kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan verkkosivuilta kyseisen suuralueen kohdalta www.ouka.fi/kuntalaisvaikuttaminen.


4. Vuoden 2013 toimintarahan jakaminen
Alueelliset yhteistyöryhmät saavat vuosittain toimintarahaa 0,70 euroa / suuralueen asukas. Jäälissä toimintaraha on vuodelle 2013 yhteensä 3 563 euroa. Tähän mennessä toimintarahaa on käytetty 656,10 euroa kevään kokousten kahvikuluihin sekä lehti-ilmoituksiin Rantapohjassa. Loppuvuoden kokousten kahvien ja ilmoitusten jälkeen jaettavaa toimintarahaa on noin 2300 euroa.
Päätettiin, että Jäälin suuralueella toimivat yhdistykset voivat hakea toimintarahaa vuonna 2013 jo järjestettyihin tapahtumiin (tositteita vastaan) tai loppuvuonna tulossa oleviin tapahtumiin. Vapaamuotoinen toimintarahahakemus toimitetaan kuntalaisvaikuttamisen koordinaattorin sijaiselle Heidi Niemelälle viimeistään 27.10.2013 mennessä. Heidi lähettää yhteistyöryhmän sähköpostilistalle ohjeet toimintarahan hakemisesta.
Keväällä valittu työvaliokunta ja Heidi käyvät toimintarahahakemukset läpi, ja toimintarahan jakamisesta päätetään seuraavassa yhteistyöryhmän kokouksessa. Toimintarahaa myönnetään kaikille avoimeen toimintaan, ja sitä voivat hakea myös rekisteröitymättömät ryhmät kuten vanhempaintoimikunnat. Toimintarahaa ei myönnetä poliittisille puolueille.


5. Työvaliokunnan kuulumiset
Birger Ylisaukko-oja esitteli työvaliokunnan keväällä laatiman toimintalinjauksen, joka on välitetty kaupungille palvelumallikeskustelun yhteydessä. Toimintalinjauksen lähtökohtana on kumppanuusmalli. Toimintalinjausta ei palvelumallin aikataulun vuoksi ehditty käsitellä keväällä yhteistyöryhmässä, mutta se on lähetetty silloin kaikille yhteistyöryhmän sähköpostilistalla oleville.
Yhteistyöryhmä näki toimintalinjauksen oikein hyvänä ja se hyväksyttiin.
Kohdan aikana keskusteltiin yleisemmin vaikuttamismahdollisuuksista ja tiedonkulusta kaupungin suuntaan, ja kokouksiin toivottiin enemmän virkamiehiä osallistumaan.


6. Pohjakeskustelu yhteistyöryhmän vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta
Vuodelle 2014 päätettiin tehdä toimintasuunnitelma, johon listataan muutama tärkeimmäksi katsottu asia suuralueella.
Keskustelussa esille nousseita asioita olivat muun muassa Jääli-Hönttämäki välinen kuntorata/-latu, Jäälin koulun remontti ja joukkoliikenne. Alueen asukkaat ja toimijat voivat lähettää tärkeiksi katsomiaan asioita Heidille 27.10. saakka, minkä jälkeen ehdotukset käydään läpi työvaliokunnassa ja toimintasuunnitelmaluonnos tuodaan seuraavaan yhteistyöryhmän kokoukseen.
Kohdan aikana todettiin, ettei yhteistyöryhmä järjestä tapahtumia, vaan niiden järjestämisestä vastaavat alueella toimivat yhdistykset. Yhteistyöryhmä voi kuitenkin järjestää erilaisia tilaisuuksia / asukasiltoja, joissa on paikalla virkamiehiä ja luottamushenkilöitä esittelemässä ajankohtaisia asioita.
Koska Jäälissä on paljon nuoria, on tärkeää saada heidänkin näkemyksensä ja toiveensa kuuluville. Yhteistyöryhmän kokous järjestetään tulevaisuudessa yhdessä nuorten kanssa. Sihteeri on yhteydessä nuorisotoimeen ja selvittää, toimiiko Jäälissä nuorten osallisuusryhmää.


7. Muut ajankohtaiset asiat
- Birger Ylisaukko-oja esitteli Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistyksen ajankohtaisia asioita. Vesienhoitoyhdistyksellä on ollut monenlaista vesienhoitoa ja useita projekteja, toimintaa voi seurata vesienhoitoyhdistyksen verkkosivuilla.
Vesienhoitoyhdistys on tehnyt luonnoksen ranta-asukkaan ohjeeksi, se löytyy yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta http://kiiminginjaalinvedet.net/2013/09/22/hyvan-ranta-asukkaan-ohjeet-kehitettavaksi/. Tavoitteena on, että ohjeet saadaan valmiiksi talven aikana ja ne olisi jaettavissa ensi keväänä. Luonnosta voi kommentoida Birgerille sähköpostitse birger.ylisaukko-oja@pp.inet.fi.
- Jokainen yhteistyöryhmän kokous olisi hyvä järjestää jonkin teeman ympärille ja saada paikalle alan virkamiehiä. Näin saadaan myös asukkaita erityisesti kiinnostavaa sisältöä.
- Kokousten tiedottamista päätettiin parantaa. Kokouskutsu olisi hyvä julkaista myös Toiminta-Forumissa. Lisäksi kannattaa hyödyntää sosiaalista mediaa, kuten Facebookia.


8. Seuraava kokous
Yhteistyöryhmän seuraava kokous päätettiin pitää keskiviikkona 13.11. klo 18.00.


9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.