2013 4 Jäälin yhteistyöryhmän kokouksen muistio - Muistiot - Jäälin suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 4 Jäälin yhteistyöryhmän kokouksen muistio


JÄÄLIN SUURALUEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS

Aika: 13.11.2013 klo 18.00
Paikka: Jäälinmaja (Rantakuja 10)

Läsnä: Kari Tiri puheenjohtaja
Birger Ylisaukko-oja Kiimingin - Jäälin vesienhoitoyhdistys
Esa Kiuttu asukas
Raimo Mykkänen asukas
Paula Kiuttu asukas
Kaarlo Nurmiranta varapuheenjohtaja
Kaarina Kailo asukas
Maritta Heikkinen-Kuotesaho asukas
Heidi Niemelä sihteeri, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta


1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.09.


2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.


3. Edellisen kokouksen muistio
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio ja todettiin, että muistio on lähetetty yhteistyöryhmän sähköpostilistalle. Muistiot löytyvät myös kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan verkkosivuilta Jäälin suuralueen kohdalta (www.ouka.fi/kuntalaisvaikuttaminen -> Oma suuralueeni -> Jääli).


4. Vuoden 2013 toimintarahan jakaminen
Alueelliset yhteistyöryhmät ovat saaneet tänä vuonna toimintarahaa 0,70 euroa / suuralueen asukas. Jäälissä toimintaraha on vuodelle 2013 yhteensä 3 563 euroa. Tähän mennessä toimintarahaa on käytetty 656,10 euroa kevään kokousten kahvikuluihin sekä lehti-ilmoituksiin Rantapohjassa. Loppuvuoden kokousten kahvien ja ilmoitusten jälkeen jaettavaa toimintarahaa on noin 2300 euroa.
Yhdistyksillä ja toimijoilla oli 27.10. saakka aikaa hakea toimintarahaa. Hakemuksia tuli yhteensä kymmenen kappaletta ja haettava kokonaissumma oli 3 146,65 euroa. Yhteistyöryhmän keväällä valitsema työvaliokunta kävi saapuneet hakemukset läpi, ja esitti toimintarahan jakamista seuraavalla tavalla:
• Lions Club Kiiminki/Jääli, internetin käytön turvallisuuslehdet Jäälin koulun 3. ja 4.-luokkalaisille: 300 e
• Välikylän kylätoimikunta, lasten olympialaiset: 200 e
• Välikylän vanhempaintoimikunta, Haipakka-tapahtuma 28.11.2013: 100 e
• Kiimingin Riento, vierailijapelaajien saaminen lasten koriskerhoon: 70e
• Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistys, tiedotus ja luontopolun suunnittelu: 480 e
• Kiimingin seurakunta, Eläkeliiton Kiimingin yhdistys ja Kiimingin eläkeläiset, eläkeläisten joulujuhla kiiminkiläisille ja jääliläisille eläkeläisille: 150e
• Kiimingin Kiekko-pojat, päiväkoti-ikäisten lasten luistelukoulutoiminta: 500 e
• Jäälin asukasyhdistys, Jäälinsouduissa ollut sirkuskoulu suuralueen lapsille: 500 e
Lisäksi työvaliokunta esitti, ettei toimintarahaa myönnetä Jäälin asukasyhdistyksen joulunavajaistapahtuman hakemukseen, sillä yhdistykselle ollaan myöntämässä toimintarahaa jo toiseen tapahtumaan, ja toimintarahaa halutaan antaa mahdollisimman monelle eri toimijalle. Toimintarahaa ei myöskään esitetty myönnettäväksi Tiernaemo-puvun tekemiseen, sillä vaikka toiminta nähtiin hyväksi, ei sitä katsottu sellaiseksi toiminnaksi, mitä yhteistyöryhmän toimintarahalla tuetaan.
Käydyn keskustelun jälkeen toimintaraha päätettiin jakaa työvaliokunnan esityksen mukaisesti.


5. Jäälin suuralueen yhteistyöryhmän toimintasuunnitelma vuodella 2014
Kokouksessa keskusteltiin työvaliokunnan keskustelun pohjalta hahmotellusta Jääli 2020 – visiosta, joka sai tukea kokouksessa olleilta.
Päätettiin, että yhteistyöryhmä pitää vuoden 2014 aikana 4-5 kokousta. Tammikuun kokouksessa käydään läpi tulleet toimintarahahakemukset. Alkuvuoden kokoukseen pyritään saamaan laaja joukko asukkaita ja erityisesti yhdistysten edustajia ja luottamushenkilöitä keskustelemaan tulevaisuuden visiosta, jota tukevia aiheita kirjataan toimintasuunnitelmaan ja käsitellään yhteistyöryhmän vuoden 2014 kokouksissa.


6. Yhteistyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen vuodelle 2014
Yhteistyöryhmän vuoden 2014 puheenjohtajaksi valittiin Kari Tiri.
Varapuheenjohtajaksi esitettiin Kaarlo Nurmirantaa ja Maritta Heikkinen-Kuotesahoa. Äänestyksen jälkeen varapuheenjohtajaksi valittiin äänin 5-3 Kaarlo Nurmiranta.


7. Yhteistyöryhmän työvaliokunnan valitseminen vuodelle 2014
Päätettiin valita yhteistyöryhmän työvaliokunta tammikuun kokouksessa. Tämän vuoden työvaliokunta käy läpi ensi vuoden toimintarahahakemukset ja tekee pohjaesityksen yhteistyöryhmän ensimmäiseen kokoukseen.


8. Muut ajankohtaiset asiat
- Heidi kertoi toimintarahauudistuksesta ensi vuodelle. Toimintarahan jakamisen muuttamisesta tehtiin yhteistyöryhmien jäsenille kysely elokuussa 2013, ja asiaa on valmisteltu kyselyn vastausten ja lähidemokratiatoimikunnan ohjeistuksen pohjalta. Toimintarahan uudistaminen on ollut lähidemokratiatoimikunnan käsiteltävänä 30.10. ja kaupunginhallituksen vahvistettavana 11.11.2013.
Toimintarahaa haetaan jatkossa kerran vuodessa samalla kertaa kaikkiin seuraavan vuoden tapahtumiin. Vuoden 2014 toimintarahaa haetaan tämän vuoden joulukuussa, Heidi lähettää tarkemmat aikataulut ja ohjeet heti kun ne saadaan valmiiksi. Yhteistyöryhmä käsittelee tulleet toimintarahahakemukset tammikuussa 2014.
Toimintarahan hakemista varten tulee oma lomake, ja toimintaraha maksetaan hakijan tilille päätöksen tekemisen jälkeen. Toimintarahan käyttämisestä tulee raportoida kaupungille tapahtuman / toiminnan jälkeen erillisellä raportointilomakkeella. Kaupungin yksiköt eivät voi jatkossa olla toimintarahan hakijoina, mutta ne voivat järjestää esimerkiksi tapahtuman yhteistyössä jonkun yhdistyksen tai esim. vanhempaintoimikunnan kanssa.
- Kaleva on ryhtynyt julkaisemaan yhteisösivuja osana paperilehteä 4.11.2013 alkaen. Yhteisösivut ilmestyvät kerran viikossa maanantaisin. Sivuilla tarjotaan yhteisöille ja aktiivisille ryhmille mahdollisuus tuottaa omia sisältöjä, kuvia ja juttuja tapahtumista, toiminnasta, henkilöistä jne.
Sivuilla halutaan antaa tilaa hyville esimerkeille, jotka kannustavat osallistumaan. Jutuista ei makseta, puolin eikä toisin; Kaleva tarjoaa esimerkeille laajan julkisuuden ja haluaa näin lisätä yhteisöllisyyttä. Kaksi sivua rakentuu valmiiksi määritellyistä juttutyypeistä ja vakioiduista ulkoasuista.
Juttutyyppeihin sopii erinomaisesti esimerkiksi kuvallinen lyhyt tarina jonkun yhteisön tapahtumasta tai sen järjestelyistä. Esiin voidaan nostaa myös joku aktiivinen henkilö, joka kasvoillaan avaa yhteisön tavoitteita ja toimintaa. Lisätietoja Kalevan yhteisötuottaja Erkki Hujanen.


9. Seuraava kokous
Yhteistyöryhmän seuraava kokous päätettiin pitää keskiviikkona 22.1.2014 klo 18.30. Kokouspaikka ilmoitetaan lähempänä kokousta.


10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.43.