2015 3 Jäälin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio - Muistiot - Jäälin suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2015 3 Jäälin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio

Jäälin suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Keskiviikkona 28.10.2015 kello 17.30 – 19.15
Paikka: Laivakankaan koulu

Läsnä: Kaarlo Nurmiranta, puheenjohtaja
Liisa Vesa
Birger Ylisaukko-oja
Lempi Oinas
Liisa Kärki
Anneli Jokikokko
Pentti Hanhela
Jukka Ihalainen
Riitta Havela
Johanna Liinamaa
Hannu Pohjanen
Anna-Liisa Pohjanen
Raimo Mykkänen
Paula Kiuttu
Ritva Vesa
Tauno Vesa
Teea Tunturi, toimittaja, Rantapohja
Pasi Mäkikyrö, rehtori, Jäälin koulu
Sirpa Tikkala, sivistys- ja kulttuurilautakunta, kh:n varajäsen
Kari Näppä, isännöitsijä, liikuntapalvelut, Ouka
Matias Ojalehto, sivistys- ja kulttuurilautakunta, kaupunginvaltuusto
Sirpa Laitala, sihteeri, Ouka

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen muistio.
Edellisen kokouksen muistio on lähetetty sähköpostilla ja löytyy myös www.ouka.fi -sivuilta.

4. Sivistys- ja kulttuuripalvelut.
”Mitä jäbä duunaa” –kuulumiset. Jäälin koulun rehtori Pasi Mäkikyrö.
Kyseessä on alueen sivistys- ja kulttuuripalveluiden edustajista sekä alueen nuorista koottu ryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida lapsille ja nuorille mielekästä tekemistä ja parantaa asukkaiden viihtyvyyttä Jäälin alueella. Ryhmä on toiminut pari vuotta.
Pasi Mäkikyrö kertoi, että Mll:n Pohjois-Pohjanmaan piirin kanssa yhteistyössä on saatu aikaiseksi toimintakalenteri, josta löytyy lapsiperheille tarkoitetut matalan kynnyksen alueelliset tapahtumat ja toiminnot ja niitä järjestävien yhteystiedot.
Toimintakalenterit on julkaistu sekä paperisena että sähköisenä versiona. Kalentereita on saatavilla kouluilla ja kirjastossa. Sähköinen versio löytyy osoitteesta:
http://pohjois-pohjanmaa.mll.fi/jarjestojen-perheverkko/alueelliset-toimintakalenterit/
”Mitä jäbä duunaa” on yhdistänyt alueen voimavarat tekemään yhdessä mm. alueellisia tapahtumia. Näin saadaan alueelle parempia ja vaikuttavampia tapahtumia sekä poistettua mahdollinen tapahtumien päällekkäisyys.

Koulusuunnitelmasta Pasi mainitsi, että sitten kun hanke toteutuu, Jäälin koulun toiminnot siirretään Laivakankaan koulun yhteyteen kokonaisuudessaan, myös liikuntasalin osalta.

Kouluasiat. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja, kv:n jäsen Matias Ojalehto.
Matias Ojalehto kertoi, että kaupunginhallitus on lähdössä budjettiriiheen 29.-30.10.2015, jossa käsittelyssä ovat myös Oulun kaupungin kouluasiat virkamiesten tekemien ehdotusten pohjalta. Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen budjetti tulee joulukuun alussa kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Jäälin kouluhanketta on ehdotettu siirrettäväksi, mutta päätöksiä asian suhteen ei ole vielä tehty. Jääliläisten kanta asiaan on, että sisäilmaongelmat ovat niin pahoja Jäälin koulussa, että aikaisemmin julkistetussa aikataulussa toivotaan pysyttävän. Myös Matias Ojalehto oli jääliläisten kanssa samaa mieltä, ja aikoi viedä asiaa eteenpäin.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä ja valtuustoinfossa 26.10.2015 esille on noussut lukioverkon tiivistäminen eli kampuslukiot. Lakkaavia yksiköitä tässä mallissa olisi seitsemän mm. Kiimingin lukio.
Perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa noin 2000 oppilaalla tulevina vuosina. Suurin osa kasvusta on Metsokankaan ja Ritaharjun alueilla.
Esityksen mukaan alle 200 oppilaan kouluista luovuttaisiin.
Alakouluikäisille pyritään turvaamaan jatkossa lähikoulu ja yläkouluikäisille aluekoulu. Lukioilta tyhjiksi jääviin tiloihin sijoitettaisiin jatkossa perusopetustiloja, jolloin investointitarve vähenisi.
Matias kertoi, että Kiimingin lukioon tarvittaisiin enemmän hakijoita. Lukio on nyt vajaakäytöllä.

Sirpa Tikkala sanoi, että bussimatka on ollut aikaisemmin Jäälistä Kiiminkiin huomattavasti kalliimpi kuin Oulun keskustaan. Tämä on varmastikin ohjannut hakeutumista keskustan lukioihin. Nyt, kun uusi vyöhykehinnoittelu on otettu käyttöön, hinnoittelu on sama menipä Kiiminkiin tai keskustaan.
Sirpa kertoi, että Kiimingin lukio on pärjännyt hyvin lukioiden oppimistuloksien vertailussa. Ottaen huomioon, että sinne on päässyt alemmilla keskiarvoilla kuin keskustan lukioihin, menestyminen on ollut erinomaista.
Matias sanoi, että talousarviossa esitettyjä lukuja on kritisoitu päättäjien keskuudessa voimakkaasti. Hän painotti, että kyseessä on virkamiesten esitys, päättäjät eivät ole vielä kantaansa ilmaisseet. Päätöksiä tehtäessä on otettava huomioon, tuoko esitetty malli tarvittavia säästöjä ja halutaanko, että jatkossa lukiopalvelut ovat keskittyneet kampuksiin.

Jäälin suuralueen yhteistyöryhmä esitti SiKu ltk:n pj. Matias Ojalehdolle syvän huolensa B 2016- ehdotuksen Jäälin kouluhanketta koskevasta aikataulun myöhentämisestä. Tilanne nykyisessä koulurakennuksessa on hälyttävä ja saamme siitä jatkuvasti huolestunutta palautetta. Samoin esitettiin huoli Kiimingin lukion lakkautusuhasta, joka yhteistyöryhmän mielestä rikkoo vakavasti yhdenvertaisuusperiaatetta ja asettaa kaupunkimme eri osissa asuvat nuoret toisiinsa nähden eriarvoiseen asemaan eikä se vastaa yhdistymissopimuksen henkeä.

5. Jäälin ulkoliikuntaolosuhteet/liikuntapaikat. Oulun kaupungin liikunnan kehittämispalvelut, Isännöitsijä Kari Näppä.
Sähköpostin liitteenä on aiheen esittelymateriaali.
Kari Näppä kertoi, että odotetut kuntorata ja kevyen liikenteen väylä ovat valmistuneet Jäälin alueelle. Lisäksi kesän aikana on siistitty urheilu- ja ulkoilualueita.

Jäälin urheilualueen rakentamisen kokonaiskustannus on 860.000 euroa, jonka on suunniteltu jakautuvan kolmelle vuodelle eli 2016-2018. Kustannukset nousevat arvioitua isommiksi, koska pohjarakentamisolosuhteet ovat arvioitua huonommat.

Jääli – Hönttämäki kuntoreitti toteutetaan vuosina 2017- 2018. Hankesuunnittelun budjetti on 1.400.000 euroa. Reitti yhdistää Jäälin kuntoradan ja Auran maja – Hiukkavaara –kuntoreitin toisiinsa. Kuntoreitti sisältää myös Kievarin reitin sillan. Reitti tulee olemaan noin 10 km:n pituinen 1-laatuluokan valaistu kuntoreitti.

Todettiin jääliläisten tyytyväisyys parantuneeseen kevyen liikenteen ja kuntoreittiverkostoon. Toivottiin, että syntymässä olevan Hönttämäki-Jääli kuntoreitin yhteyteen saataisiin pyörätie Välikylä-Jääli-osuudelle. Sillä olisi huomattava merkitys erityisesti koululaisten kannalta.
6. Virkakielikampanja.
Kyseessä on kotimaisten kielten keskuksen järjestämä kampanja virkakielen selkeyttämiseksi. Virkakielen ongelmia on mm., että päätökset on kirjoitettu liian yleisellä tasolla tai sellaisella tavalla, ettei kuntalainen ymmärrä niitä. Hyvä kieli on kaikkien etu. Kuntalaissa 2015 sanotaan, että viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon kunnan eri asiakasryhmien tarpeet.
Oulussa virkakielikampanjan kohteeksi on otettu omaishoidon tuen päätökset, jotka pyritään muokkaamaan asiakasystävällisempään muotoon.
Oheisena kolme esimerkkiä päätöksistä, joihin toivotaan kannanottoja.
Lue päätökset ja vastaa alla oleviin kysymyksiin. Merkkaa kommentin yhteyteen numerolla, mitä päätöstekstiä kommentti koskee. Muutosehdotukset teksteihin voi lähettää sähköpostilla sirpa.laitala@ouka.fi 27.11.2015 mennessä. Kiitos palautteestasi!

Kysymykset:
Ymmärsitkö lukemasi päätöksen?
Tietäisitkö, miten päätös koskettaa itseäsi?
Tietäisitkö, mistä saat neuvoja, jos tarvitset lisätietoja?
Esiintyikö tekstissä jokin termi tai lyhenne, jota et ymmärrä?
Ovatko asiat esitetty siinä järjestyksessä, että ymmärrät ne?
Päätös 1.
Myönteinen päätös omaishoidon tuesta
Teille on myönnetty omaishoidon tuki 20.1.2015 alkaen. Tuen määrä on xxxx euroa kuukaudessa, ja siitä peritään veroa. Tukea on myönnetty määräajaksi, ja sen maksaminen päättyy xx.xx.xxxx. Tuki maksetaan omaishoitajalle. Omaishoitajana toimii Outi Omaishoitaja (010101-0101).
Mikäli haluatte hakea omaishoidon tuelle jatkoa, tulee teidän toimittaa kirjallinen hakemus ja ajantasainen lääkärintodistus palvelunohjausyksikköön.
Jos olosuhteenne muuttuvat (esimerkiksi hoidettava aloittaa koulun, siirtyy päivähoitoon, hoito estyy esimerkiksi hoitajan sairauden vuoksi tms.), niistä on velvollisuus ilmoittaa palveluohjausyksikköön. Liikaa maksettua tukea voidaan periä takaisin jälkikäteen.
Mikäli hoidettavan tai hoitajan olosuhteet muuttuvat, voidaan suunnitelmaa ja päätöstä muuttaa.
Päätöksestä antaa lisätietoja palveluohjaaja xxx xxx, puh. 044 111 1111.
Tämä päätös on voimassa xx.xx.xxxx saakka ja perustuu hyvinvointilautakunnan päätökseen omaishoidontuesta 11.6.2015, pykälä 66 sekä lakiin omaishoidontuesta 937/2005 2. ja 3. pykälä.

Päätös 2.
Myönteinen päätös vapaan järjestämisestä
Teille on myönnetty omaishoidon tuen lakisääteistä vapaata kolme vuorokautta kuukaudessa. Vapaa myönnetään tilapäishoitona, ja sen toteuttaa Hoitokoti Helmi.
Oikeus lakisääteiseen vapaaseen säilyy, mikäli hoidettava käyttää kunnan palveluja enintään viidestä seitsemään tuntia päivässä. Palveluja tulee käyttää enintään 4-5 päivänä viikossa. Asiakkaan oppivelvollisuuden suorittaminen ei vaikuta lakisääteiseen vapaaseen.
Omaishoitajalla on velvollisuus ilmoittaa muutoksista, jotka voivat vaikuttaa oikeuteen saada vapaata. Oikeutta omaishoidon tuen vapaaseen ei ole, jos hoito keskeytyy yli viideksi vuorokaudeksi kalenterikuukauden aikana.
Asiakas voi kerätä lakisääteisiä vapaita enintään puolen vuoden ajalta ja pitää ne pidemmissä jaksoissa. Vapaita ei voi siirtää vuodelta toiselle. Harkinnanvaraisia vapaita ei voi kerätä, vaan ne on pidettävä siinä kuussa, jossa on niihin oikeutettu. Lakisääteiset vapaat on pidettävä aina ennen harkinnanvaraisia vapaita.
Päätöksestä antaa lisätietoja palveluohjaaja xxx xxx, puh. 044 111 1111.
Tuen maksaminen liittyy päätökseen numero xxxx/2015, ja päätös pohjautuu lakiin omaishoidontuesta, pykälä 4.

Päätös 3.
Kielteinen omaishoidontuen päätös
Teille ei ole myönnetty omaishoidontukea, koska:
• pääasiallinen hoito ja huolenpito kuuluu xxxx kotihoidolle
• hoito ei sido omaista kokopäiväisesti eikä ympärivuorokautisesti
• hakemuksen liitteenä ei ollut ajantasaista lääkärinlausuntoa
• palvelu on käynyt tarpeettomaksi asiakkaan muuttaessa laitoshoitoon
Apua tarvitaan pääasiassa kodin ulkopuolisiin asiointeihin, kotitöihin sekä ruuan valmistukseen, ja hakija selviytyy päivittäisistä toimistaan melko itsenäisesti. Mikäli avun ja hoidon tarve lisääntyy, voidaan tilannettanne arvioida uudelleen.
Lisätietoja saa Päivi Päättäjältä, puh. xxx xxx.
Päätös perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen pykälään 162 sekä lakiin omaishoidontuesta 937/2005 pykälät 2 ja 3 , jonka mukaan tukea voidaan maksaa asiakkaalle, joka tarvitsee runsaasti hoitoa ja huolenpitoa henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa.

7. Muut ajankohtaiset asiat.
- Hyvinvointipiste Jääliin.
Jäälin suuralueen yhteistyöryhmän kannanotto hyvinvointipisteen saamiseksi Jäälin alueelle.

Yhteistyöryhmä on huolestunut terveydenhoidon saatavuudesta erityisesti Jäälin vanhusten ja lapsiperheiden kannalta katsoen. Ryhmä esittää, että vielä kerran harkittaisiin hyvinvointipisteen sijoittamista myös Jääliin esim. osa-aikaisratkaisuna. Ottaen huomioon julkisen liikenteen palvelutaso ja pysäkkien sijainti, niistä riippuvaisten vanhusten ja pienten lasten vanhempien on hyvin hankala saada tarvitsemiaan sairaanhoitajatasoisia palveluja ja toisaalta pienten, nopeiden toimenpiteiden kuten näytteenottojen kannalta lähteminen Kiiminkiin tai kaupunkiin on kaikkien kannalta hyvin kokonaistehoton ratkaisu.

- Omatoiminen vesien hoito.
Birger Ylisaukko-oja Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys ry:stä kertoi, että yhdistys pyrkii parantamaan Jäälinojan vesistön tilaa yhteistyössä viranomaisten, tutkijoiden, maa- ja vesialueen omistajien, asukkaiden, kalastajien, metsästäjien ja kaikkien asiasta kiinnostuneiden kanssa. Omatoimisesta vesien hoidosta on valmistunut video, jonka voi katsoa osoitteesta: http://kiiminginjaalinvedet.net/
8. Seuraava kokous.
Seuraavan kokouksen aika ilmoitetaan myöhemmin. Jäälin alueen kaavaluonnos on yhdyskuntalautakunnan käsittelyssä marraskuun lopussa. Sen jälkeen jääliläisille järjestetään suunnittelu- ja tiedotustilaisuus.

9. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.15.