2013 - 4 Kellon suuralueen yhteistyöryhmän kokous 11.11.2013, muistio - Muistiot - Kellon suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 - 4 Kellon suuralueen yhteistyöryhmän kokous 11.11.2013, muistio

Kellon suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: 11.11.2013 klo 17:30
Paikka: Kellon koulu, Kylätie 6

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:40.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Simo Similä (pj.), Tuomo Annala, Jarno Haapakoski, Juhani Kemi, Juha Kivari, Eila Koskela, Liisa Koskela, Raija Kuivala, Kaisu Luokkanen, Jorma Manninen, Hannu Penttilä, Tuula Pitkänen, Sakari Rekilä, Kyösti Soini, Timo Soini, Eija Tiri, Pentti Tiri, Aino Verronen, Kerttu Virtanen, Tapani Virtanen, Nina Himsworth (siht.), Paula Paajanen (yleiskaavoitus), Hanna Pöytäkangas (asemakaavoitus)

3. Terveiset yleiskaavoituksesta ja Hätälä-Vehkaperän asemakaavasta
• Yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen ja kaavoitusarkkitehti Hanna Pöytäkangas
• Paula Paajanen kertoi yleiskaavatyöstä, ja Kellon osayleiskaavasta. Tavoitteena on, että yleiskaavaluonnos valmistuisi 2013, ja olisi nähtävillä vuoden 2014 alussa. Yleiskaavaehdotus olisi sen jälkeen nähtävillä syksyllä 2014.
• Tutustuttiin maankäytön toteuttamisohjelman suunnitelmiin.
• Paula toi terveiset myös katu- ja viherpalveluista Erkki Martikaiselta liittyen Kellon keskustan liikennejärjestelyihin. Liikekeskustan kohdalla tie on Ely-keskuksen vastuulla ja turvallisuutta on suunniteltu yhdessä kaupungin kanssa. Päätetty lisätä katuvaloja, sekä todennäköisesti kaadetaan muutamia puita ns. näköalueelta.
• Kokouksessa esitettiin, että Kiviniemen uimarannalle menevän tien yhteyteen laitettaisiin kaavaan pyörätie, jotta kulku olisi turvallista.
• Lisäksi toivottiin, että Kiviniemen koulun pihaa kehitettäisiin, osasta pihaa vastaa liikennepuoli ja osasta tilakeskus.
• Rehtori Timo Soini kertoi, että Kellon koululla alkaa suuri työremontti ensi keväänä, ja liikennejärjestelyt eivät ole riittävät tätä ajatellen.
• Kokouksessa esitettiin uuden tien rakentamista, erityisesti kun Hätälä-Vehkaperän alueelle tulee lisää tontteja.

• Hanna esitteli Hätälä-Vehkaperän alueen asemakaavaa
• Asemakaava-yksikössä on n. 30 työntekijää, Mikko Törmänen on asemakaavapäällikkö
• Käynnissä on yhteensä n. 100 asemakaavahanketta, Haukiputaan alueella n. 10–15 hanketta vireillä.
• Vireillä olevia asemakaavahankkeita Kellossa:
• Kellon keskusta, kortteli 1013, yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt ehdotuksen lokakuussa 2013.
• Kellon keskusta, Hälin kaava, ehdotus on ollut nähtävillä lokakuussa 2013. Tavoitteena viedä hyväksymiskäsittelyyn korjausten/täydennysten jälkeen.
• Kiviniemi, Syynimaantien varressa ns. täydennysrakentamiskohteita. Luonnos oli nähtävillä heinä-elokuussa 2013. (Päivi Markuksela vastaa tästä.)
• Kotikankaantie. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä kesällä 2013. Työ on vielä melko alussa. Luonnos on tulossa nähtäville, julkisivukuvia odotellaan. (Päivin Markuksela vastaa tästä.)
• Virpisatama. Ehdotus oli nähtävillä loka-marraskuussa 2011. Jäänyt odottelemaan maanostoa, joka ei ole mennyt sujuvasti eteenpäin.
• Hätälä-Vehkaperä, Letonranta. Luonnos oli nähtävillä helmi-maaliskuussa 2013. Luonnosta on työstetty ehdotukseksi. Omakotitaloja Vaajatien jatkeen pohjoisosassa, eteläpuolella mm. rivitaloja. Vaajatien jatke jätetään kaavassa auki, jolla mahdollistetaan kaavoituksen jatkuminen tulevaisuudessa, mikäli jatkaminen joskus katsotaan tarpeelliseksi. Kaava-alueen reunalla olevan Kellon Teräsveneen muutkin vaikutukset kuin melu (mm. pöly) täytyy arvioida. Maankäytön toteuttamisohjelmassa alue aikataulutettu niin, että ensimmäiset rakennukset voisivat olla alueella 2016. Kaavaehdotus täytyisi siis olla yhdyskuntalautakunnassa nopeasti. Tulossa n. 120 uutta omakotitalotonttia, ja lisäksi kytkettyä asumista n. 100 asuntoa.
• Kiviniemessä olleen keskustelutilaisuuden antia on otettu huomioon ehdotusta työstettäessä.
• Kivinimessä nousi keskustelussa esille mm. kaukolämmön tuotanto. Oulun energian mukaan alueelle ei ole tulossa kaukolämpöä. Mahdollisia lämmitysmuotoja ovat esim. pelletti sekä ilmalämpöpumppujen ja aurinkoenergian hyödyntäminen.
• Toimitusjohtaja Jarno Haapakoski Volter oy:stä kertoi yrityksensä tuottamasta kaukolämpövaihtoehdosta. Tällä hetkellä yrityksellä on kuusi laitosta Suomessa, ja pari lähdössä Englantiin. Polttoaineena on kuiva hake. Omasähkölaitoksella voi tuottaa energiaa n. 15-20 pienelle omakotitalolle tai n. 30 rivitaloasunnolle. Kempeleeseen on rakennettu yksi yksikkö, toinen suunnitteilla Hiukkavaaraan. Paljon huomioonotettavia asioita, mm. lainsäädäntö. Teknisesti toteutettavissa oleva vaihtoehto, jos logistisesti mahdollista. Mahdollista saada avustuksia tämän kaltaisiin investointeihin. Laitos on 2, 5 x 6 metriä oleva kontti, polttoainesiilo lisäksi.
• Kokouksessa todettiin, että energiantuotantoasia pitää ottaa kaavan valmisteluvaiheessa huomioon.
• Kellon koulun rehtori Timo Soini toi esille, että huomattava tonttimäärä tuo alueelle paljon lisää lapsia, ja kouluasiat täytyy ottaa myös suunnittelussa hyvissä ajoin huomioon.
• Kaavoituksesta saa tietoja Oulun kaupungin nettisivuilta: http://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu: kaupunkisuunnittelu -> suunnitelmat ja hankkeet -> lisätä hakukenttään suuralue ja mitä tietoa etsii (esim. asemakaava).

4. Oulun kaupungin leikkipuistojen kehittäminen 2014–2032
• Tutustuttiin Kellon suuraluetta koskeviin kehittämissuunnitelmiin, ja todettiin kokouksessa seuraavat asiat:
• Vanhoja leikkipuistoja tulisi kunnostaa, eikä niinkään rakentaa uusia. Leikkipaikkojen välineiden ei tarvitse olla hienoja, perusvälineet (mm. keinut ja hiekkalaatikko) riittävät ja mäenlaskupaikka.
• Suljettujen tilojen rakentaminen puistoihin, esim. mökit, isot putket, lisäävät ilkivaltaa ja ovat usein nuorille hyviä piilopaikkoja mm. tupakan polttoon.
• Nuorisoseuran talon viereen voisi rakentaa leikkipaikan tai liikennepuiston, tai yksi isompi puisto liikennepuiston kera nuorisoseuran yhteyteen. Tällöin iso puisto olisi Kellon keskustassa. Liikennepuisto oli joskus koulun vieressä, ja oli hyvin suosittu. Esitetään, että voisiko Kissankujan leikkipaikka olla nuorisoseuran talon yhteydessä. Kissankujan leikkipaikalle suunnitelmassa ehdotettu paikka ei ole hyvä, koska on nuorison tupakointipaikka tällä hetkellä.
• Kiviniemen leikkipuistojen (4kpl) poistaminen ensi vuoden aikana tuntuu liian kiireelliseltä. Todettiin, että leikkipaikat ja –puistot ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja sekä vanhemmille että lapsille. Nämä yhteiset paikat auttavat myös ehkäisemään syrjäytymistä. Kiviniemen nykyiset puistot sijaitsevat hyvin talojen keskellä ja näin puistot ovat useamman aikuisen silmien alla. Nykyiset puistot tulisi raivata kunnolla avoimiksi ja välineet tulisi kunnostaa.
• Perhotien leikkipuisto sijaitsee hankalassa paikassa. Sinne joutuu kulkemaan Vaajatietä pitkin, tie on esim. keväisin huonossa kunnossa, eikä ole yleisesti turvallinen lasten kulkea.
• Hietalanmäen kentälle tulisi tehdä leikkipaikka.
• Pienemmät leikkipaikat ovat paremmin kontrolloitavissa olevia kuin isot puistot.
• Kellon keskustan maisemallisesta kehittämisestä on tehty opinnäytetyö, jossa leikkipuisto sijoitettiin koulun taakse. Tämäkin olisi yksi vaihtoehtoinen paikka.
• Halutaan tietää, mitä poistuvien leikkipaikkojen ja –puistojen tilalle tehdään. Ehdotettiin koirapuiston rakentamista johonkin vapautuviin tiloihin.
• Onkitien ja Tuohitien leikkipaikat eivät ole kovin suurella käytöllä.

5. Kellon koulun kuulumiset
• Rehtori Timo Soini kertoi koulun suunnitelmista.
• Kellon koulun vanhassa osassa on todettu paha sisäilmaongelma, rakenteissa on ongelmia. Uusien tilojen suunnittelu on lähtenyt vauhdilla käyntiin heinäkuussa. Aluksi oli tarkoitus jättää kantavat / kiinteät rakenteet paikoilleen, tarkemmat tutkimukset kuitenkin paljastivat ongelmia, mm. sadevesikallistuksissa, ja rakennuksen alla oleva hiekka oli märkää. Kesäkuussa 2014 koko vanha Kellon koulun osa puretaan pois.
• Tällä hetkellä Santaholman kouluun kuljetetaan viisi luokkaa ja Hietalanmäen koululle kolme luokkaa.
• Ensi vuonna yhteensä 9 luokkaa väistötiloissa. Vielä selvityksessä mistä näitä tiloja löytyy. Nuorisoseuran talo olisi ollut yksi vaihtoehto. Kaupungin ohjeistuksen mukaan ulkopuolisia tiloja ei saisi vuokrata. Koko ajan etsitään ratkaisua.
• Uusien tilojen myötä saadaan 12 uutta luokkaa, tulee lisäksi rehtorinkanslia, opettajainhuone ym.
• Väestösuoja saadaan myös, toimii musiikkiluokkana.
• Remontista käytetään nimitystä perusparannus. Purkutyöt vaativia, koska rakenteissa asbestia.
• Letonrannan laajentamisen myötä koululle on tehty varaus lisärakentamiselle. Arkkitehti on piirtänyt jo laajennuksen koulun ”taakse”.
• Lisärakentamista pitäisi pitää esillä, koska kaupungin taloustilanne tiukka.
• Toisen kerroksen rakentaminen ei ole mahdollista.
• Koulun alueella alkaa voimakas työmaaliikenne, kaikki purkujäte ensin pois, jonka jälkeen tuodaan uutta tavaraa. Liikennejärjestelyt huolestuttavat. Oppilaiden kulkua täytyy rueta ohjamaan Kalimentien puolelle.
• Myös oppilaskuljetuksien määrä lisääntyy remontin myötä eli linja-autoliikenne kasvaa myös.
• Koulutilat pitäisi olla valmiit niin, että uusiin tiloihin päästään muuttamaan vuoden 2016 alussa.
• Alakoulun käyttöön väistötilana ei voi tässä vaiheessa ottaa kantaa.
• Koululla tulee olemaan n. 600 oppilasta. Liikuntasaleista tulee puutetta.
• Nuorisotilan toimintaa pitäisi saada lisää, jotta mm. koulu säästyisi ilkivallalta.

6. Yhteistyöryhmän toimintaraha-avustukset
• Käsiteltiin tulleet toimintaraha-anomukset.
• Kiviniemen asukasyhdistys – Kiviniemen rantapäivien yhteydessä järjestetty urheilukilpailut. Haettu 355 euroa - Päätettiin myöntää avustusta haettu summa.
• Hopeakurkut – Järjestävät konsertin 16.11., joiden kustannuksiin hakevat 500 euroa – Päätettiin myöntää avustusta haettu summa.
• Kellon suuralueen asukasyhdistys – Kiviniemen rantapäivien kustannuksiin haetaan avustusta 640 euroa. Kaiken kaikkiaan rantapäivien kustannukset olivat 2900 euroa, juhlapäivän avustusta saatiin 2000 euroa – Päätettiin myöntää avustusta haettu summa.
• Suuralueen asukasyhdistys järjestää kaikille asukkaille avoimen puurojuhlan. Tähän myönnetään toimintaraha-avustusta.

7. Muut asiat ja kuulumiset
• Hopeakurkut esiintyvät 16.11.2013 Haukiputaan uudella lukiolla klo 16 alkavassa konsertissa.

8. Kokouksen päättäminen
• Kokous päättyi klo 20:00.