2014 - 3 Kellon suuralueen yhteistyöryhmän kokous 30.10.2014, muistio - Muistiot - Kellon suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014 - 3 Kellon suuralueen yhteistyöryhmän kokous 30.10.2014, muistio

Kellon suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika:  30.10.2014 klo 17:30

Paikka:  Kellon asukastupa (Kellontie 272, 90820 Kello)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:37.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Simo Similä (pj.), Erwin Fischer, Timo Haapalainen, Kirsi Haataja, Timo Karjalainen, Mirja Kivinen, Liisa Koskela, Pirjo Laitila, Kaisu Luokkanen, Matias Ojalehto, Tuula Pitkänen, Nina Himsworth (siht.)

3. Keskustelua ”remonttiryhmän” esityksestä ja kaupunginjohtajan talousarvioesityksestä
• Kokouksessa mukana sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Matias Ojalehto
• Matias kertoi hieman sivistys- ja kulttuuripalveluista.
o  Suurin osa palveluista kohdistuu lapsiin ja nuoriin, lähes 90 % palveluista on ennaltaehkäiseviä palveluita.
o Luottamushenkilöistä koostuvan ”remonttiryhmän” tavoitteena on ollut miettiä vaihtoehtoisia ratkaisuja viranhaltijoiden ehdotusten lisäksi.
o Tilaratkaisuissa mennään entistä enemmän kohti monipalvelukeskuksia. Tämä on tietysti aiheuttanut huolta palveluiden saannin heikkenemisestä. Tarkoituksena on kuitenkin kehittää palveluita esim. sähköisillä ratkaisuilla, mm. kulunvalvontajärjestelmiä kehittämällä.
o Sivistys- ja kulttuuripalveluissa on yhteensä 5500 työntekijää, joista 44 toimii asiantuntijatehtävissä. Asiantuntijoiden määrä pienenee eläkkeelle ja yksityiselle puolelle siirtymisen kautta, näiden tilalle ei palkata uusia.
o Säästövapaita otti n. 60 % sivistys- ja kulttuuripalveluiden työntekijöistä.
o Lomautukset koskivat kaikkia, jotta kohtelu olisi kaikkien työntekijäryhmien osalta tasapuolista.
• Kokouksessa esitettiin, että kirjanpidossa pitäisi näkyä myös ennaltaehkäisevä arvo tuottona, eikä vain menot. Palveluiden etäisyyksiin pitää kiinnittää huomiota, ja katsoa asiaa erityisesti lasten ja vanhusten silmin.
• Matias vastasi, että haastavasta taloustilanteesta johtuen uusia palveluja on vaikea saada, mutta erityisesti uusilla suuralueilla, joissa välimatkat on pitkät, on palveluiden sijaintiin ja saatavuuteen kiinnitettävä huomiota.
• Keskusteltiin pienten koulujen merkityksestä. Tärkeää säilyttää nämä koulut, koska niissä lasten on helpompi aloittaa koulunkäynti. Todettiin myös, että koulunkäyntiohjaajien työ on tärkeää, ja on väärin säästää opettajista ja koulunkäyntiohjaajista.
• Kirjastopalveluita pidetään tärkeinä, ja niiden halutaan pysyvän nykyisellä paikalla. Tärkeää, että kirjastossa saa ihmisläheistä palvelua. Ehdotettiin, että pystyisikö kirjastopalveluja täydentämään kolmannen sektorin mukanaololla, antaisi turvallisuuden tunnetta, jos paikalla olisi joku tuttu ”kirjastotäti”. Ottamalla kolmas sektorin mukaan voidaan palveluita kehittää ja parantaa.
• Matias kertoi, että kirjasto jatkaa, mutta siirtoa koululle suunnitellaan. Siirto kuitenkin edellyttää sen, että sopivat tilat löytyvät koulun remontin valmistuttua. Kirjasto palveluna on sellainen, että se säilyy. Kirjaston kalusteita ei uu-sita, jos siihen ei ole tarvetta.
• Sähköisellä kulkukortilla voidaan saada lisättyä kirjaston aukioloaikoja ilman, että henkilöstökustannukset nousevat.
• Matias kertoi, että Kellon nuorisotilan osalta alkuperäinen suunnitelma oli, että tilat siirretään Haukiputaalle Jatuliin. Nyt keskustelut ovat kuitenkin kallistuneet siihen suuntaan, että Kellossa nuorisotila säilyy ja siirtyisi Kellon koululle.
• Kokouksessa todettiin, että Kellosta ja esim. Kiviniemestä asti nuoret eivät kulje Jatulissa asti. Liisa mainitsi, että asukastupa voisi olla auki niinä iltoina, kun nuorisotoimi ei järjestä toimintaa nuorisotalolla.
• Asukastupa on hyvällä paikalla sekä ikäihmisiä että nuoria ajatellen.
• Matias kertoi, että Koivulan päiväkoti on niin huonossa kunnossa, että tiloista luovutaan. Tilojen huonosta kunnosta on tullut viestiä viranhaltijoilta.
• Kokouksessa tuotiin esille, että kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä sanotaan näin ”Perheiden arjen ongelmat heijastuvat pienellä viiveellä julkisiin palveluihin kasvavana kysyntänä”. Kysyttiin, että jos todetaan näin, niin miksi kuitenkin ennaltaehkäisevistä palveluista karsitaan.
• Tärkeää ottaa huomioon asuinalueiden kokonaisvaltainen kehittäminen, ei saisi tulla esim. vain lapsiperheiden tai ikäihmisten asuinalueita. Asuinalueita tulee kehittää koko ajan niin, että niihin tulee uusia asukkaita.

4. Kellon kaupunginosan autopaikkojen korttelialuetta ja katualuetta koskeva asemakaavan muutosluonnos (Kylätie- Kalimenojankuja)
• Tutustuttiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja asemakaavan muutosluonnokseen.
• Huomautettiin, että seurakunnan parkkipaikkojen riittävyydestä on huolehdittava, jos suunnitelma-alueen keskellä olevat parkkipaikat poistuvat. On huolehdittava yhteiskäyttöön tulevien parkkipaikkojen sijainnista ja riittävyydestä.

5. Ajankohtaiset ja muut asiat
• Esitettiin huoli terveyskeskusaikojan saamisesta, sekä vanhusten vuodepaikkojen poistumisesta Haukiputaan hyvinvointikeskuksesta. Lääkäreiden olisi helppo käydä kotona, tarvikkeet eivät paina paljoa ja nykyaikana tietoa on helppo kuljettaa mukana. Kehittämällä tällaista toimintaa Oulu saisi paljon positiivista julkisuutta.

6. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
• Seuraava kokous tiistaina 2.12. klo 17:30.
• Kokous päättyi klo 19:50.