2016 - 2 Kellon suuralueen yhteistyöryhmän kokous 16.3.2016, muistio - Muistiot - Kellon suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2016 - 2 Kellon suuralueen yhteistyöryhmän kokous 16.3.2016, muistio

Aika: 16.3.2016 klo 18:00

Paikka: Kellon asukastupa, Kellontie 272, 90820 Kello.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:05.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Kaisu Luokkanen (pj.), Esa Aalto, Merja Halonen, Mikko Hyvönen, Liisa Koskela, Timo Kuusijärvi (poistui 18:50), Hannu Pietilä, Sakari Rekilä, Hannu Salmi, Simo Similä (poistui klo 18:50), Eija Tiri, Pentti Tiri, Hannu Vehkaperä, Pertti Vuolteenaho, Nina Himsworth (siht.)

3. Kalimenjoki sekä siihen liittyvät vesistöt
• Pertti Vuolteenaho Kellon kyläyhdistyksestä esitteli Kalimenjoen ja siihen liittyvien vesistöjen tilannetta.
• Kalimenjoen valuma-alue on niin iso, että se luokitellaan joeksi.
• Ahmasjärveä on ruopattu ympäristökeskuksen toimesta. Alueella on luvattomia ja luvallisia soranottoalueita.
• Peukaloisenlampeen pumpattiin 30 vuotta sitten pohjamutaa, muuten olisi jo kasvanut umpeen.
• Jäälinjärveä on ruopattu jo useampaan otteeseen. Jäälinjärven pinnantasoa on laskettu n. 20 vuotta sitten. Vesi on aika kirkasta Jäälinojassa. Maatiloja alueella vähän, eli niiden osuus vesien sotkemisessa on vähäinen.
• Kiimingin-Jäälinjärven vesienhoitoyhdistys ry tekee töitä Jäälinojan vesistön parantamiseksi.
• Kalimenjoen alueella on iso louhos ja sen vaikutus vesistöihin on suuri. Louhosalueen vedet pumpataan mm. Nurmesojaa ja Vitsasojaa pitkin Kalimenjokeen.
• Kalikkalammen ympärillä on luontokohteita. Ravinteita tulee paljon, joten lammet alkavat kasvaa umpeen.
• Kaipiojalla ojitustöitä menossa.
• Kellolampi on luontaisesti kirkas lampi, koska hietikkoa ympärillä.
• Juomavedestä saostettu rautasakka lasketaan Tiurasojaan. Näin on tehty vuodesta 1958 asti.
• Mainolanjärvessä oli vielä muutama vuosi sitten kirkasta vettä, mutta nyt vesi on todella likaista.
• Hekkalanlahtea oli tarkoitus alkaa puhdistamaan talkootyönä, mutta ei ole löytynyt tähän vielä mahdollisuuksia.
• Virpiniemestä tulee Lahdeojaan uusia ojituksia.
• Kalimenjoessa ei ole enää ympärivuotisesti kaloja, eikä siinä voi enää uida.
• Sulfaatit aiheuttavat suurta vahinkoa.

• Hannu Salmi, Oulun seudun ympäristötoimi, ympäristötarkastaja:
• Kalimenjoen valuma-alueen lupavelvollisia (maa-aineslupa ja ympäristölupa) toimintoja valvotaan säännöllisesti ja toiminnoilta edellytetään lupapäätösten mukaista toimintaa.
• Kalimenjoki on tyydyttävässä ekologisessa tilassa. Vesienhoidon tavoitteen mukaisesti Kalimenjoki tulee saada hyvään ekologiseen tilaan.
• Viime vuonna on valmistunut Oulun vesistöjen kunnostusohjelma. Kuntien ja valtion resurssit osallistua vesistöjen hoitoon ja kunnostuksiin ovat vähentyneet, joten vastuu tekemisestä on pitkälti paikallisella tasolla. Vesistöjen kunnostusohjelmassa Kalimenoja on sijalla 6, eli aika korkealla.
• Nyt on alkamassa Vyyhti II –hanke. Vyyhti eli Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan -hanke selvittelee vesistökunnostusasioita yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Vyyhti II hankkeen aloitustilaisuus on 5.4. klo 9-15 Pohtossa. Vyyhti II -hankkeen aloitustilaisuuden keskiöön nousevat paikalliset vesistökunnostajat ja ympäristönhoitajat sekä se, miten hankkeella voidaan tukea heidän toimintaansa. Esillä on erilaisia paikallisia kunnostuskohteita ja hyviä esimerkkejä toiminnasta. Kellon kyläyhdistyksen kannattaisi hakea Kalimenjokea pilottialueeksi tähän hankkeeseen.
• Kokousosallistuja esitti kysymyksen Kylätien saneeraukseen liittyen, eli kun saneeraus on alkamassa mihin vedet johdetaan?
• Hannu vastasi, että Oulun kaupunki on selvittänyt yleisesti hulevesikysymyksiä hulevesistrategiassa. Nykyään hulevedet tulisi hallita luonnonmukaisesti eli käyttää esim. viivyttämistä, kosteikkoja ja pintavalutusta. Hulevesiä ei tulisi johtaa suoraan putkella alapuoliseen vesistöön. Joskus luonnonmukaiset käsittelyratkaisut ovat vaikeita toteuttaa mm. olosuhteiden ja tilanpuutteen vuoksi. Kylätien hulevesien osalta tulisi selvittää (Oulun Vesi sekä Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut) voidaanko hulevesin hallinnassa käyttää luonnonmukaisia ratkaisuja.
• Kysyttiin myös, että mikä vesistöjen kunnostusohjelmassa mainittu mahdollinen tarpeellinen toimenpide Kalimenjoen osalta on.
• Hannu vastasi, että suoraa toimenpidettä ei ole mainittu. Kalimenjoella keskeisenä on mm. happamuusongelmat.
• Pohdittiin, että mikä monien eri luvanvaraisten päästöjen yhteisvaikutus Kalimenjokeen on.
• Hannu kertoi, että mm. turvetuotannon ja Vasikkasuon toimintojen päästöjä tarkkaillaan, mutta kaikkien Kalimenjoen tilaan vaikuttavien toimintojen yhteisvaikutuksia ei ole tarkkaan selvitetty. Vesistöjen tarkkailu vesinäyttein on koko ajan vähentynyt. Nyt käytetään enemmän mallilaskelmia ja –tarkasteluja.
• Jokaisesta koneellisesti tehtävästä metsäojituksesta ja uudesta pelto-ojituksesta pitää tehdä ilmoitus Ely-keskukseen.
• Todettiin, että Kalimenjoen kuormittajat ja alueen asukkaat pitäisi saada saman pöydän ääreen keskustelemaan. Yhteistyössä asioita saadaan paremmin eteenpäin.
• Kalakuolemista tulee aina ilmoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja/tai Oulun seudun ympäristötoimelle. Vastuutaho kalakuolemien selvittämisessä on ELY-keskuksella.
• Jos ympäristössä havaitsee jotain erityistä ongelmallista, niin ympäristötoimeen voi ottaa yhteyttä, esim. Hannu Salmeen, sähköposti: hannu.salmi(at)ouka.fi, p. 044 703 6766. Alueen asukkaat ovat oman asuinympäristönsä parhaita asiantuntijoita ja heiltä tuleva tieto on tärkeää.

4. Ajankohtaiset ja muut asiat
• Kellon kirjaston nimeä on pyydetty miettimään. Kirjasto on siirtynyt Kiviniemen koululle. Todettiin, että Kellon kirjasto on edelleen hyvä nimi, kirjasto on kaikkien kellolaisten kirjasto.
• Keskusteltiin Kellon Asematien junaradan ylityspaikasta, jossa muutama viikko sitten oli onnettomuus. Tuli esille, että tasoristeyksessä on ollut useita muitakin läheltä piti –tilanteita. Liikennevirastoon on oltu yhteydessä, junaonnettomuudessa ollut auto on edelleen tasoristeyksessä, sekä turvalaitteet ovat edelleen myös ojassa.
• Todettiin, että tasoristeyksen kohdalle tulisi saada puomit tai alikulku. Nyt siinä on ainoastaan varoitusmerkki, pitäisi olla pakollinen pysähtymismerkki. Päätettiin tehdä aloite asiasta.

5. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
• Kokous päättyi 19:30.
• Seuraava kokousaika ilmoitetaan myöhemmin.