2013 3 Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio - Muistiot - Yli-iin suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 3 Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio

Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Tiistaina 7.5.2013 kello 18.00-20.20
Paikka: Yli-Iin ent. kunnantalo

Läsnä: Veli Kortesalmi, puheenjohtaja
Marja-Leena Keto
Pirjo Pahkala
Ella Matinaho
Elma Tumelius
Aili Jurmu
Hemmi Jaara
Taavi Mannila
Vesa Jurmu
Raikko Tuominen
Risto Päkkilä, Kaupungin hallituksen jäsen
Sirpa Laitala, sihteeri, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta, Ouka

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Kokousväki muistutti, että kaikilla ei ole sähköpostia käytettävissään. Näin ollen kokouskutsu ja esityslista pitää tulla myös muilla tavoin julki. Ehdotettiin, että Rantapohjassa ilmoitetaan ja kauppojen ilmoitustauluilla. Sihteeri selvittää ilmoituskustannukset ja lähettää etukäteen kokousilmoituksen sähköpostilla Marja-Leenalle, joka ystävällisesti vie sen ilmoitustauluille kaikkien nähtäville.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslistan järjestystä muutettiin siten, että Oulun kaupungin strategia käsiteltiin kohdassa 5.

3. Edellisen kokouksen muistio
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio.

4. Vammaispalvelusuunnitelman laatimiseen osallistuminen
Kutsu tilaisuuteen on lähetetty huhtikuussa kaikille yhteistyöryhmän jäsenille. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille.

Aika ma 13.5.2013 kello 17:30 - 20:00
Paikka Caritas-sali, Kapellimestarinkatu 2, Oulu

Tilaisuus on maksuton ja sisältää kahvitarjoilun.
Tilaisuuteen osallistuu Yli-Iin Kuntalaisyhdistyksestä Leena Ruonakangas.

 

 

5. Oulun kaupungin strategialuonnos 2020
Tutustu strategialuonnokseen versio 6.5.2013 (pdf)
Oulun kaupungin strategiatyössä on kyse kolmivaiheisesta suunnitteluprosessista, jossa strategian ensimmäiset linjaukset ovat yhdistymissopimuksessa. Niitä täsmennettiin yhdistymishallituksen johdolla vuosina 2010 – 2012. Linjaukset viimeistellään strategiaksi ja konkreettisiksi toteuttamisohjelmiksi uuden valtuuston johdolla tehtävässä strategiaprosessissa v. 2013.
Uusi kaupunkistrategia valmistellaan vuorovaikutteisessa valmisteluprosessissa siten, että se hyväksytään kaupunginvaltuustossa elokuussa 2013.
Osallistu Arvokyselyyn (14.5.2013 saakka)
Osallistu, kommentoi ja keskustele (Otakantaa.fi palvelu)

Yli-Iin yhteistyöryhmän kommentit strategiakeskusteluun:
Yhteistyöryhmän mielestä strategia olisi pitänyt tehdä ensin valmiiksi ja sitten vasta palvelumalli. Strategiahan on suunnitelma, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä. Käsittelyjärjestys väärä.
Oulu 2020 tavoitetila:
Rohkeasti uudistuva monimuotoinen Skandinavian pohjoinen pääkaupunki.
Painopistevalinnat:
- ei riittävästi aineksia Yli-Iin kehittämiselle
- ylioptimistinen
- ei kolahda
- asuinympäristö, ympäristöasiat ja luonto otettava paremmin huomioon
- ei kaupunkikulttuuri, vaan koko alueen monimuotoinen kulttuuri
- lapset ja nuoret muuttavat pois kasvaessaan Yli-Iistä
- kaavoitettava Yli-Iistä jokivarsilta tontteja, jolloin saadaan alueelle uusia asukkaita
- jo yhdistymishallituksessa on luvattu tasapuolista ja tasa-arvoista kohtelua kaikille Oulun asukkaille
Painopistevalinnat ja tavoitetila tuntuvat kaukaisilta Yli-Iistä katsottuna.
Strategiset linjaukset:
Kuntalaisten hyvinvointi:
Kuntalaisten oma vastuu ja yhteisöllisyys vahvistuu. Tämä asia on Yli-Iissä hyvin, naapurit tunnetaan ja yhteishenki on hyvä asioiden hoitamisissa.
Vaikuttavat ja tehokkaat palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti.
Muualla maailmassa esim. Ruotsissa ollaan palaamassa pienempiin palvelu-, terveys- ym. pisteisiin.
Indikaattorina palvelumalli 2020 uudistumisen toteutumisaste
ei hyvä mittari asialle.
Arvoehdotukset:
Rohkeus
Oikeudenmukaisuus
Välittäminen
Yhdenvertaisuus (kaikki maksavat saman veroprosentin mukaan veroja, joten muissakin asioissa täytyy yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutua)
Arvot pyramidin pohjalle, jonka päälle aletaan sitten rakentamaan.
Jokainen voi osallistua keskusteluun yllä olevien linkkien kautta.
6. Terveydenhuollon palvelujen järjestely
Virkamiesten esitys Oulun palveluverkko 2020 on ollut kaupungin- hallituksen käsittelyssä 6.5.2013. Ja käsittely jatkuu, mitään ei ole vielä päätetty. KH käsittelee asiaa vielä toisen kerran ja toukokuun lopussa malli on kaupunginvaltuustossa, joka tekee sitten lopulliset päätökset.
KH:n jäsen Risto Päkkilä kertoi, että hyvää ei ole luvassa, talous on oikeasti kuralla. Palveluverkkosuunnitelmalla karsitaan palveluja.
Yli-Iin osalta erilaisten keskustelujen ja kuntalaisten kannanottojen takia asia on kuitenkin muuttunut. Positiivista on, että suunnitelmassa luvataan hyvinvointipiste, ja sen myötä erilaisia lääkäripalveluja. Voitto Yli-Iille. Monenako päivänä palveluja on saatavilla, siitä keskustelu avataan nyt. Kiinteät hammaslääkäripalvelut loppuu, mutta tilalle saadaan liikkuvia palveluja eli auto, jossa on hammaslääkäripalvelut. Paljonko tulee säästöjä liikkuvista palveluista, sitä Risto yrittää selvittää. Toivotaan, että puheet kantaa päätöksiin asti. Päätöksiä ei ole vielä tehty.
Kouluverkko on ok. Uutta koulua rakennetaan. Jakkukylän koulu ei ole ollut lakkautusuhan alla. Kirjasto säilyy.
Paljonko pitäisi olla lääkäriresurssia Yli-Iissä? Risto selvittää asiaa Sinikka Salolta, jotta voidaan pohjata vaatimukset/tarpeet todellisuuteen.
Monenako päivänä ja mitä palveluja, pitää määritellä nyt.
Neuvolapalvelut turvattava.
Palveluita on oltava tarpeeksi usein saatavilla. Vaatimukset on kirjattava ylös. Mietittävä myös kansantalouden kannalta, miten järkevintä järjestää.

Risto kertoi, että Kaupunginhallituksessa oikeasti kannetaan huolta Yli-Iin ja Ylikiimingin palveluluista. Työryhmissä on tullut puoluekantaan katsomatta julki että, jos julkinen liikenne ei toimi, palvelut on oltava saatavilla lähellä.
Apteekkipalvelut ovat vaarassa loppua myös, jos lääkäripalvelut loppuvat Yli-Iistä.
Julkisen liikenteen tarpeesta keskusteltiin myös. Ehdotettiin, että ilmainen kuljetus kirkolta lähimpään terveyskeskukseen. Se ei ole julkista liikennettä vaan terveydenhuoltoa.

Vielä on mahdollisuus vaikuttaa palvelumalli 2020:een.
Ambulanssiasiaan ei ehkä muutosta luvassa vielä tämän eikä ensi vuoden aikana. Mutta asiaa viedään eteenpäin. Kannattaa mahdollisimman monen ottaa yhteyttä sairaanhoitopiirin puheenjohtajaan Antti Huttu-Hiltuseen.
7. Oulun kaupungin kehittämistoimien alueellinen kohdistaminen
Asia käsiteltiin strategialuonnoksen yhteydessä.

8. Yhteistyöryhmän roolin vahvistaminen valmistelussa
Yhteistyöryhmän vaikuttamismahdollisuudet oman suuralueen ja kaupungin asioihin koetaan pieninä. Onko muuta kuin puheoikeus? Osallistuminen ja kuntalaisvaikuttaminen on mietittävä uusiksi. Toivotaan mahdollisuutta päättää budjetista oman alueen osalta esim. investointien suhteen. Onko kuntalaisten mukanaolo näennäistä?
Puheenjohtaja ottaa asian esille yhteistyöryhmien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien tapaamisessa ja koulutustilaisuudessa ke 29.5.2013.
Tilaisuuteen osallistuvat Veli ja Pirjo.
9. Muut ajankohtaiset asiat
- Oulun kaupungin henkilöstökysymykset
Käytiin keskustelu asiasta. Risto Päkkilä toi keskusteluun KH:n näkemyksen.

- Ympäristötalkoot
Millä tavalla voidaan osallistua ja siivota koko kylä?
Voisiko esim. 24.5. olla koululaisilla siivouspäivä?
25.5. on siivouspäivä koko Suomessa, mutta se keskittyy enemmänkin kotien kaappien siivoamiseen, kierrätykseen ja kirpputorien järjestämiseen. Lue tarkemmin: www.siivouspaiva.com


Lienevätkö kyläyhdistykset alueella jo päättäneet aikatauluista perinteisen siivouspäivän järjestämiseksi.
Kun innostutte siivoamaan, niin saatte jätesäkkejä ja voitte sopia jätesäkkien poisviennistä joko yksikön päällikkö Heikki Tuomaalan
044 7032261 tai työpäällikkö Ilmari Kyllösen 044 7032232 kanssa.

- Teiden kunto
Sihteeri laittaa Ely-keskukselle tiedoksi, että alueen teiden kunto on osittain huono. Alueella liikkuu paljon metsä- ja maansiirtokalustoa, joten tiet ovat kovalla rasituksella. Paljon on myös pieniä kiviä teillä, jotka rikkovat autojen tuulilaseja.

- Vesiosuuskunnat
Käytiin keskustelua vesiosuuskuntien vastuista ja tulevaisuudesta.

- 15.5.2013 kello 10-15 on Yli-Iin palvelupisteessä avoimet ovet. Toiminnan esittelyä, omaishoitajien toiminnan esittelyä, videon välityksellä myös erilaista ohjelmaa.
- Kesätiedote ilmestyy.
Rauni koostaa materiaalin. Kuntalaisyhdistys ilmoittaa kustannukset Sirpalle. Yhteistyöryhmä on viime kokouksessaan päättänyt vastata kustannuksista.

10. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.20.