Muistiot

< Takaisin

2014 1 Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio

Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän kokous

 

Aika:             Torstai 30.1.2014 kello 18.00-20.08                                        

 

Paikka:        Yli-Iin kirjasto

 

Läsnä:        Kortesalmi Veli, puheenjohtaja, asukas

                 Tuominen Raikko, Yli-Iin kuntalaisyhdistys

                 Kivari Rauno, asukas

                 Viitala Olavi, asukas

                 Niemelä Kyllikki, asukas

                 Tornberg Timo, asukas

                 Mannila Taavi, asukas

                 Jaara Hemmi, asukas

                 Lehtinen Leena, asukas

                 Pahkala Pirjo, asukas

                 Hökkä Kaisa, Yli-Iin eläkeliitto, Silmu

                 Tumelius Elma, asukas

                 Tornberg Veikka, asukas

                 Kortesalmi Hannes, kaupunginvaltuutettu

Laitala Sirpa, sihteeri, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

Ennen kokouksen avaamista osallistujat vastasivat Hyvinvointipalvelujen kysymyksiin. Vastaukset viedään palveluiden suunnittelua varten ja niitä käytetään huhtikuussa alkavaan talousarviovalmisteluun.

 

1.    Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.10.

2.    Yhteistyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2014.

Puheenjohtajaksi valittiin Veli Kortesalmi ja varapuheenjohtajaksi Timo Tornberg.

3.    Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin lisäyksellä kohtaan muut asiat;Ensi hoidon järjestäminen, tieasiat, uimahalli ja Kierikki.

4.    Edellisen kokouksen muistio.
Puheenjohtaja kävi läpi edellisen kokouksen muistion.
Edellisessä kokouksessa on ollut Oulu 10-palveluiden esittely. Sihteeri ottaa yhteyttä  Oulu 10 –palveluiden johtajaan Jussi Kauppiin, ja selvittää, onko mahdollista laajentaa Yli-Iin 10-palveluita.

5.    Toimintaraha vuodelle 2014.
Käytiin yleinen keskustelu toimintaraha-asiasta. Sihteeri on laittanut osan hakemuksista käsittelyyn Sivistys- ja kulttuuripalveluihin ja osan Hyvinvointipalveluihin. Näin pyritään varmistamaan, että mahdollisimman moni alueellinen toimija saa toimintarahaa toimintaansa varten. Yleisen keskustelun jälkeen henkilöt, jotka olivat jäävejä eli Raikko Tuominen, Olavi Viitala, Kaisa Hökkä ja Pirjo Pahkala, poistuivat kokoushuoneesta. Toimintarahaesitys Lähidemokratiatoimikunnalle lähtee esityslistan mukana tulleen esityksen mukaisena. LDT päättää toimintarahojen jaosta seuraavassa kokouksessa, joka on 20.2.2014.

Lähidemokratiatoimikunta myöntää kohdeavustuksia pitkin vuotta esim. aluelehtien, aluetiedotteiden tekemiseen. Kohdeavustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemus lähetetään osoitteella Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki. Kuoreen merkintä Kohdeavustus/Yhteisötoiminta.

6.    Toimintasuunnitelma 2014.
Toimintasuunnitelma on koottu jo edellisessä kokouksessa ja nyt siitä nostettiin seuraaviin kokouksiin teemoja, joita avaamaan pyydetään kaupungin virkamiehiä ja päättäjiä. Tässä toimintasuunnitelma:

Yli-Iin suuralueen toimintasuunnitelma 2014

Sivistys ja kulttuuri

Yli-Ii on Oulun suuralueista ainoa, jossa ei järjestetä kansalaisopiston kursseja. Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikilla suuralueilla on oltava peruskurssitarjonta, eikä kansalaisopistolla voi olla tietyille suuraluille kiintiöityjä kursseja. Kansalaisopiston kurssit ovat tärkeitä erityisesti maaseutualueella, jossa ei ole tarjolla muuta kulttuuria ja harrastustoimintoja samalla tavoin kuin kaupungissa. Vuosi sitten on kerätty nimilista halukkaista kansalaisopiston kursseille osallistujista, ja lista on luovutettu kansalaisopiston rehtorille helmikuussa 2013.

Yhteistyöryhmä toimii vuonna 2014 aktiivisesti kansalaisopiston kurssien saamiseksi Yli-Iihin. Yhteistyöryhmä voi kirjoittaa asiasta lausunnon vastaaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöille, sekä kutsua heitä keskustelemaan asiasta.

Kierikki-keskus on tärkeä kulttuuritoiminnan mahdollistaja ja matkailukohde Yli-Iissä. Kierikki kokonaisuuden toimintamahdollisuuksista on huolehdittava, ja sekä Oulun kaupungin kulttuuritoimijoiden ja yli-iiläisten on mietittävä yhdessä, kuinka Kierikin toimintaa ja kulttuurielämää voidaan tukea.

Suuralueen elinvoimaisuus

Yli-iin suuralueen elinvoimaisuudesta on pidettävä huolta, ja myös yhteistyöryhmän on toimittava aktiivisesti sen turvaamiseksi. Asumisen ja yrittämisen on oltava mahdollista myös Yli-Iissä. Kaupungin maankäyttösuunnitelmien on kohdeltava tasapuolisesti eri suuralueita ja monipuolinen rakennustuotanto ja yrittämismahdollisuudet on taattava ympäri Oulua. Yli-Iin taajaman yleisilmettä pitäisi voida parantaa kunnostamalla huonokuntoisia kiinteistöjä tai rakentamalla uusia tilalle.

Yhdessä on mietittävä myös sitä, kuinka elinkeinotoimintaa voitaisiin tukea ja löytää uusia mahdollisuuksia, jotka tukisivat koko Oulun alueen taloutta. Yli-Iissä on runsaasti esimerkiksi erilaisia matkailumahdollisuuksia, kuten luonto, Kierikki-keskus ja Tannilan koulun ympäristö, joita tulisi osata hyödyntää. Vuodelle 2014 suunnitellaan järjestettäväksi yhteinen teemailta suuralueiden kanssa.

Viihtyisyys ja liikuntamahdollisuudet

Yli-Iin taajaman viihtyisyydestä ja viheralueista on huolehdittava, yleiset puistoalueet on pidettävä siisteinä ympäri vuoden. Kaupungin on huolehdittava kaava-alueesta samalla tavalla kuin Oulun keskustassakin. Myös asukkaiden ja yhdistysten on huolehdittava omalta osaltaan ympäristön viihtyisyydestä ja siisteydestä.

Pyöräteiden ja kevyen liikenteen väylien kunnosta on pidettävä huolta myös Yli-Iissä. Kuntoratojen ja esimerkiksi Kierikin luontopolun kunnossapitäminen tukevat liikuntamahdollisuuksia ja asukkaiden hyvinvointia.

Hyvinvointi

Yhteistyöryhmä seuraa Kiimingin uuden hyvinvointikeskuksen valmistelua ja toiminnan aloittamista. Hyvinvointipalvelut täytyy turvata myös yli-iiläisille, ja palveluiden on oltava saavutettavissa tasa-arvoisesti ja helposti.

Työllistämisellä on merkittävä rooli koko Oulun alueen talouden ja asukkaiden hyvinvoinnin kannalta. Suuraluiden hyvien käytäntöjen ja ominaispiirteiden tulisi kohdata kaupungin työllistämistoimien kanssa.

Uudet toimintatavat

On selvitettävä ja mietittävä yhdessä uusia toimintatapoja palveluiden tuottamisessa. Monet palveluista olisi mahdollista tuottaa edullisemmin ja tehokkaammin alueen toimijoiden järjestämänä kuin kaupungin tuottamana, ja tätä varten tarvitaan uusia toimintamalleja ja–kokeiluja.

Tarvitaan paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden aktiivisuutta esimerkiksi kulttuuritapahtumista ja uimarantojen kunnosta vastaamisessa.

Viestintä

Yli-Iin alueelle laaditaan oma viestintäsuunnitelma.

Keskustelussa nousivat voimakkaasti esille Hyvinvointipalveluihin kuuluvat asiat. Seuraavaan kokoukseen päätettiin pyytää hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajistoa avaamaan Yli-Iin kohdalta hyvinvointipalvelujen suunnitelmia.

Kaikille kuntalaisille on luvattu tasavertaiset palvelut asuinpaikasta riippumatta. Yli-Iissä lääkäriaikoja ei ole saatavilla vasta kuin keväällä. Kulkeminen Yli-Iistä on hankalaa, koska julkista liikennettä ei ole ja Kela ei maksa kilometrikorvauksia omalla autolla kulkemisesta. Kiimingin hyvinvointikeskus avataan 1.3., miten se vaikuttaa yli-iiläisten palveluihin? Kuuntelevatko valmistelevat virkamiehet koskaan työntekijöitä, jotka työskentelevät asiakaspinnassa esim. terveyskeskuksessa?

Sihteeri välittää kokouksen informaation ja kysymykset hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajistolle ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Pirjo Sirviölle.

Lisäksi toimintasuunnitelmasta nostettiin toukokuun kokoukseen aiheeksi Kansalaisopiston toiminta ja Kierikkikeskus. Samassa kokouksessa otetaan esille Tannilan koulun ympäristön kehittäminen. Miten Tannilan talvimaata voitaisiin hyödyntää paremmin?
Tannilan koulu on tilakeskuksen hallinnassa. Kiinteistössä on mm. neljä asuntoa vuokrakäyttöön. Voitaisiinko niiden vuokratuloilla kattaa koulusta aiheutuvia lämmityskustannuksia? Pyydetään tilakeskuksen kannanotto asiaan.

Pyydetään sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä ja Oulu-opiston rehtori Kerttu Vilmunen toukokuun kokoukseen kertomaan tulevaisuuden näkymistä. Myös liikuntapuolen asiat kiinnostavat kovasti, joten samaan kokoukseen pyydetään liikuntajohtaja Niina Epäilys.

Viime vuoden puolella on tehty selvitys, mitä yli-iiläiset haluavat Oulu-opistolta. Sihteeri pyytää Kerttu Vilmuselta selvityksen tulokset.

Oulu-opiston tarjonta alueella perustuu myös kysyntään. Voidaanko ryhmäkokoa pienentää syrjäseuduilla? Onko jumppaa mahdollista saada Yli-Iihin? Jos painetta olemassa kursseihin, niitä myös paremmin saadaan alueelle.

7.    Muut asiat.
Ensihoidon järjestäminen.
Yli-Iin yhteistyöryhmä päätti tehdä oikeuskanslerille kyselyn, onko tämän hetkinen tilanne ensi hoidon suhteen lain mukainen. Kun kysely tehdään, keskussairaalapiiri joutuu antamaan lausunnon asiasta.  Puheenjohtaja kysyy ylikiiminkiläisten kantaa, olisivatko he lähdössä mukaan kyselyä tekemään.  Lähestytään ensihoitoasiassa sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Antti Huttu-Hiltusta.

Tieasiat.
Puheenjohtaja on ollut yhteydessä kaupungin kunnossapitopäällikkö Kai Mäenpäähän, joka edelleen on ottanut yhteyttä ely-keskuksen liikennejohtaja Markku Tervoon.
Kaupungin tekninen liikelaitos hoitaa kaavatiealueita, jotka ovatkin olleet nyt paremmassa kunnossa. Valtion ylläpitämien maanteiden hoito on alueella edelleen
huonoa. Tiet ovat paikoin menneet talven myötä erittäin kapeiksi ja kuoppaisiksi huonon hoidon johdosta. Yli-Iin alueelta kuljetaan suuria määriä turvetta lämpövoimalaan, joten olisi tärkeää, että liikenne sujuu. Laitetaan palautetta ely-keskukseen.

Uimahalli.
Linnanmaalle on esitetty uuden uimahallin rakentamista. Oulun koilliselta alueelta on pitkä matka uimahalleihin. Oulun koilliset alueet voisivat yhteistyössä ajaa asiaa, että uimahalli saataisiin Kiimingin suuralueelle. Tarkastelussa on otettava huomioon myös kulkemisen aiheuttama hiilijalanjälki.

Kierikki.
Sivistys- ja kulttuuripalvelujen edustajien kanssa olisi tärkeää keskustella Kierikin tulevaisuuden näkymistä, mitä aiotaan tehdä, miten Kierikkiä viedään eteenpäin. Miten matkailua kehitetään? Pidemmän tähtäimen kehitysnäkymät pitää saada aikaiseksi; "Kierikki 2020". Uudet yrittäjät on valittu pyörittämään ravintolaa ja hotellia. Miten museopuoli? Nämä asiat käsitellään toukokuun kokouksessa.

8.    Seuraava kokous.
Seuraava kokous on 20.3.2014 kello 18.00 Kierikkikeskuksessa.

9.    Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.08.

 

 

 

 

Jakolinkki