2014 4 Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio - Muistiot - Yli-iin suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014 4 Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio

Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Torstaina 4.9.2014 kello 18.00

Paikka: Yli-Iin kirjasto

Läsnä: Veli Kortesalmi, puheenjohtaja, asukas
Pentti Marttila-Tornio, Ylikiiminki
Seppo Hoppania, Oulu
Risto Päkkilä, KH, asukas
Heino Mertala, asukas
Matti Kakko, asukas
Pirjo Pahkala, asukas
Paavo Ollila, asukas
Teuvo Päkkilä, asukas
Lauri Rantala, Oulun yliopisto
Pekka Rossi, Oulun yliopisto
Timo Karjalainen, Oulun yliopisto
Sirpa Laitala, sihteeri, Ouka

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen muistio.
Muistio on lähetetty kaikille osallistuneille sähköpostitse tai postitse.

4. Oulun vedenhankinnan monitavoitearviointi. Loppuraportin esittely. Oulun yliopisto, Thule-instituutti ja vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä Lauri Rantala, Timo P Karjalainen ja Pekka Rossi.
Kevään 2013 valtuustoseminaarissa sovittiin kattavan selvityksen tekemisestä vedenhankinnan varmistamisen vaihtoehdoista. Oulun Veden ja ELY-keskuksen tilaama konsulttiselvitys valmistui vuoden 2013 lopulla, jonka jälkeen päätettiin käynnistää Oulun yliopiston vetämä monitavoitearviointi.

Helmikuussa 2014 käynnistyneen monitavoitearvioinnin toteutti Oulun yliopiston tutkimusryhmä ja arvioinnin tueksi koottiin Oulun kaupungin päättäjiä, viranomaisia, asiantuntijoita ja paikallisia ihmisiä yhteen arvioimaan eri vaihtoehtoja.

Oulun kaupungin tavoite on turvata vesihuolto tilanteessa, jossa nykyinen Oulujoen päävesijärjestelmä on poissa käytöstä.

Oulun kantakaupungin vedenhankinta perustuu Oulujoesta otettavaan raakaveteen. Nykyisellään varajärjestelmä on riittämätön ja kanta-Oulun alue kuuluu alhaiseen varmuusluokkaan ainoana suurena vesilaitoksena Suomessa.

Oulun vedenhankinnan vaihtoehdot päätettiin selvittää uudelleen, kun Vaasan hallinto-oikeus ei myöntänyt lupaa Oulun pohjavesihankkeelle. Hallinto-oikeuden päätöksessä todettiin, että vedenottosuunnitelmaa tulee tarkistaa ja että vaihtoehtoisia ratkaisuja tulee tarkastella uudelleen vedenhankinnan turvaamiseksi. Maa- ja metsätalousministeriö ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat eri yhteyksissä vaatineet, että Oulun tulee esittää ratkaisu ja aikataulu vedenhankintansa varmistamiseksi.

Arvioinnin alussa tarkasteltavia vaihtoehtoja rajattiin ja lopulliseen arviointiin päätyivät 1.Yli-Iin, 2. Viinivaaran ja 3. Oulun lähialueista koostuvat pohjavesialueet sekä 4. Iijoen pintavesivaihtoehto. Määrältään vaihtoehdot mitoitettiin noin kolmasosaan Oulun kantakaupungin vedenkulutuksesta eli kyseessä ei ole päävesijärjestelmä, vaan poikkeustilanteessa veden riittävyyden takaava ja päivittäiseen käyttöön tuleva sekajärjestelmä. Selvityksen yhteenvetona voidaan todeta, että Yli-Iin ja Viinivaaran vaihtoehdot ovat lupaavimpia vaihtoehtoja Oulun vedenhankinnan varmistamisen kannalta.

Yli-Iin varavesisuunnitelma on myös ratkaisematta. Tämä asia on ratkaistava samalla, kun tehdään koko Oululle varavesisuunnitelmaa.

Varavesisuunnitelma on ollut vireillä viimeiset 30 vuotta. Ministeriö on suositellut kaikille suuremmille kuntakeskittymille, että suunnitelmat olisivat valmiit vuonna 2012. Oulu ei ole saanut suunnitelmaa valmiiksi ajoissa.

Tutkimuksessa Oulun vedenhankinnan varmistamisen tavoitteita on selvitetty haastatteluilla ja niistä on keskusteltu päätöstukiryhmässä. Eri vaihtoehtojen kustannuksia on arvioitu investoinnin suuruuden, 30 vuoden käyttökustannusten ja nelihenkisen perheen vesilaskun korotuksella. Tavoitteista tärkeimmiksi nousivat turvallisuus ja luonto.

Elokuussa 2014 kokouksessaan liikelaitosten johtokunta päätti linjauksestaan varaveden hankintatavasta. Johtokunta päätyi ns. hajautettuun vaihtoehtoon, jossa otetaan käyttöön useita pohjavesilähteitä pääosin Oulun omilta alueilta.

Oulun Vesi esitti Pudasjärven ja Utajärven alueilla olevaa Viinivaaraa 11 000 kuution vuorokautiseksi varavesilähteeksi.

Nyt asia on menossa Kaupunginhallituksen käsittelyyn. 8.9.2014 KH:ssa on infotilaisuus ja 15.9.2014 KH päättää kantansa asiaan. Kaupunginvaltuuston päätettäväksi asia etenee syys- tai lokakuun kokoukseen.

Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksessa asiasta käytiin vilkasta keskustelua, jonka tuloksena päädyttiin lausuntoon, joka ei kuitenkaan ollut yksimielinen. Eniten kannatusta sai Hajautettu ratkaisu, jossa pohjavesialueet sijaitsevat lähes täysin Oulun alueella, vain pieni osa Ylikiimingin harjujaksosta on Utajärven alueella.
Hajautettu ratkaisu koostuu Haukiputaan, Oulunsalon, Hangaskankaan ja Ylikiimingin harjujakson pohjavesivaroista. Kaikki alueet ovat jo nyt pohjavedenoton piirissä.
Jos päädytään ottamaan pintavettä Iijoesta, rakennettaisiin raakavesipumppaamo, esikäsittelylaitos ja 40 km raakavesijohtoa. Iijoen vedenlaatu ei ole Oulujoen vettä parempaa. Jokiveden puhdistaminen on ihan erilaista kuin pohjaveden. Vesi on johdettava Ouluun puhdistusta varten, joten ollaan riippuvaisia samasta vedenpuhdistamosta. Turvallisuus ei näin ollen täyty.

Kannanotto varavesihankkeeseen:
Yli-Iin yhteistyöryhmän kokouksessa eniten kannatusta sai hajautettu vaihtoehto täydennettynä Iijoesta otettavalla pintavedellä.

 

 


5. Muut ajankohtaiset asiat.

• Ensihoidon järjestäminen.
Tämän vuoden alussa Yli-Iin yhteistyöryhmässä nousi esille ensihoidon järjestäminen Yli-Iin alueella.
Puheenjohtaja lähetti asiasta kyselyn Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille. Koska vastausta ei saatu, asia eteni oikeuskanslerille.
Yhteistyöryhmä ei ole juridinen toimija, joten puheenjohtaja teki omissa nimissään kantelun oikeuskanslerille vuoden alussa, jolloin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri joutui myös antamaan oman selvityksen asiaan.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin antaman selvityksen mukaan palvelutasopäätöksen mukaiseen palvelutasoon ei olla päästy. Eikä tulla pääsemäänkään ennen kuin ensivastetoiminta on saatu käynnistetyksi.
Parhaillaan valmistellaan palvelutasopäätöstä vuosille 2015-2018. Selvityksen antajien mukaan valmistelussa otetaan huomioon tähänastiset kokemukset ja palvelupäätöksen toteutuminen. Tarkoituksena on vahvistaa Oulun keskustan aluetta lisäyksiköillä ja lisätä välitöntä valmiutta muilla alueilla.
Keskeisin kriteeri riskiluokkien asukkaiden tasa-arvoisuudessa on tavoittamisaika. Saman riskialueluokan väestön tulee saada yhdenvertainen palvelu koko sairaanhoitopiirin alueella ensihoitopalvelun järjestämistavasta riippumatta.
Aluehallintovirasto toteaa, että vuoden 2013 aikana Yli-Iin asukkaiden kohdalla yhdenvertainen palvelujen saanti ei ole ensihoidossa toteutunut.

Aluehallintoviraston selvityksen mukaan:
Aluehallintovirasto toteaa, että vuoden 2013 aikana Yli-Iin asukkaiden kohdalla yhdenvertainen palvelujen saanti ei ole ensihoidossa toteutunut.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen ja johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukan mukaan parhaillaan valmistellaan palvelutasopäätöstä vuosille 2015-2018. Ensihoidon valmiutta tulee lisätä niin, että palvelutasopäätöksen tavoittamisajat toteutuvat myös Yli-Iissä.

Oikeuskanslerinviraston vastaus: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on valvonut ensihoidon toteutumista Yli-Iissä ja koko Oulun kaupungin alueella, ja kantelussa tarkoitettu asia on aluehallintovirastossa vireillä. Koska kyseessä oleva asia on jo toimivaltaisen viranomaisen käsiteltävänä, asiaa ei ryhdytä enemmälti selvittämään. Kantelunne ei siis anna aihetta toimenpiteisiin.

Päätös saatetaan tiedoksi Oulun konsernipalveluihin.
• Lääkäripäivystys Yli-Iissä.
Elokuun lopussa tuli seuraava tiedoksianto:

Yli-Iin ja Ylikiimingin hyvinvointipisteisiin muutoksia
Yli-Iin ja Ylikiimingin hyvinvointipisteisiin tulee muutoksia syyskuun alusta lähtien. Päivystävä lääkäri toimii 1.9. lähtien Kiimingin hyvinvointikeskuksessa. Yli-Iissä ja Ylikiimingissä tarjotaan edelleen kiireetöntä lääkäripalvelua sekä ikäihmisten, neuvolan ja kouluterveydenhuollon lääkäripalveluja. Sairaanhoitajan vastaanotto toimii entiseen tapaan hyvinvointipisteissä ajanvarauksella.
Reseptien uusinta hoidetaan Omahoito-palvelussa tai jättämällä pyyntö hyvinvointipisteeseen. Alueen lapsiperheillä on mahdollisuus saada otometri käyttöön avuksi korvatulehdusten hoitoon ja seurantaan.
Keskustelua asiasta:
Valtuustossa on kysytty asiasta, että missä näin on päätetty. Päätös ei ole linjassa sen kanssa mitä palvelumallissa 2020 on asiasta kirjattu.
Keskusteluissa tuli ilmi, että otsikointi tiedoksiannossa on virheellinen, koska Yli-Iissä ei ole ollut aikaisemminkaan ympärivuorokautista päivystystä. Lääkäri on ottanut tarpeen niin vaatiessa kiireellisiä potilaita vastaan normaalin työaikansa puitteissa.

Liittymissopimuksen ehtoja muutetaan, säästöohjelmien myötä.
Palvelujen pitäisi olla sopimusten mukaan asiakaslähtöisiä, joka ei toteudu nyt ollenkaan.

Kuusi porrasta ennen kuin päästään lääkäriin Kalevassa olleen kirjoituksen mukaan.
Lääkärin on kallis tulla Yli-Iihin. Onko laskettu kustannuksia toisin päin. Kuinka kalliiksi tulee Yli-Iistä lähteä Kiiminkiin lääkäriin. Hiilijalanjäljet moninkertaistuvat.
Julkista liikennettä ei kulje Yli-Iistä Kiiminkiin.
Palvelut vaikeutuvat. Jakkukylästä suunta on Iihin lääkäriin ja neuvolapalveluihin parempien kulkuyhteyksien takia.

Kuntasopimus on nostettava esille. Lautakunnille tieto, ettei suuralueilla olla tyytyväisiä palveluihin.

Asukkaat lähtevät Yli-Iistä palvelujen vähenemisen myötä.

Onko tarkoitus pitää Yli-Iin suuralue tasavertaisena alueena mukana?

Päätöksillä ei ole mitään tekemistä säästöjen kanssa.
• Oulu-opiston kurssit.
Suurella vaivalla on saatu Oulu-opiston kursseja Yli-Iihin. Nyt kursseille ei ole kuitenkaan ilmaantunut tarvittavaa määrää osallistujia.
Turhauttavaa, jos ensin tehdään paljon työtä, että kursseja saadaan alueelle ja sitten puuttuukin osallistujat.
Päätettiin informoida asukkaita tilanteesta ja kehottaa hakeutumaan kursseille.
6. Seuraava kokous.
Seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
7. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.45.