2016 1 Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio - Muistiot - Yli-iin suuralue - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2016 1 Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio

Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Tiistaina 19.1.2016 kello 18.00-20.20

Paikka: Kierikki, Yli-Ii

Läsnä: Veli Kortesalmi, puheenjohtaja
Mirja Päkkilä
Risto Päkkilä
Päivikki Pernu
Päivi Ylisiurua
Leena Lehtinen
Raikko Tuominen
Ella Matinaho
Teuvo Päkkilä
Heikki Lahdenperä
Heino Mertala
Sirpa Laitala, sihteeri, yhteisötoiminta

Ennen kokousta esittäytyivät Kierikin hotellin uudet omistajat isä ja tytär, Timo ja Aino Kurtti. He ottavat vastuun hotellitoiminnan pyörittämisestä toukokuun alussa. Suunnitelmissa on saada Kierikin museon alueelle muutakin oheisohjelmaa. Tarkoituksena on tehdä yhteistyötä yli-iiläisten yrittäjien ja toimijoiden kanssa.
Järjestetään kevään aikana keskustelutilaisuus, johon kutsutaan yli-iiläisiä yrittäjiä ideoimaan tulevaa toimintaa.

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen muistio.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

4. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2016.
Puheenjohtajaksi valittiin Veli Kortesalmi ja varapuheenjohtajaksi Päivi Ylisiurua.

5. Yhteistyöryhmän esitys toimintarahan jaosta lähidemokratiatoimikunnalle.
Alueellisen toimintarahan hakemuksia oli saapunut 6 kpl 3300 euroa. Jaettavaa oli 0,70 euroa x alueen asukasluku 2137 eli 1496 euroa.

Vuoden 2015 toimintarahoista Yli-Iin kuntalaisyhdistykseltä peritään takaisin käyttämättä jäänyt toimintaraha eli 422,45 euroa.

Yhteistyöryhmä teki seuraavanlaisen esityksen lähidemokratiatoimikunnalle toimintarahan jaosta:
Haapakosken urheilijoiden rantalentopallojaos 200 euroa.
Leuvan kyläyhdistys ry 1000 euroa.
Yli-Iin kuntalaisyhdistys ry 296 euroa.

Sähköpostin liitteenä excel-taulukko, josta selviää kaikki hakijat ja haetut euromäärät.

6. Miten julkinen liikenne on toiminut Kiiminkiin? Miten on saavutettu hammashoito- ja muut hyvinvointipalvelut?

- oppilailla menee koko koulupäivä, kun käyvät hammashoidossa
- kuljetukset itse maksettava, eikö pitäisi olla ilmainen alle 15-vuotiaille
- vanhempien työaikaa tuhlaantuu kuljetuksiin
- esim. Ämmänsaaressa hammaslääkäri ja –hoitaja kiertävät kouluilla tekemässä alkutarkastukset
- Etelä-Karjalassa kulkee Mallu, liikkuva palvelu, joka palvelee hyvinvointiasioissa
- 2 viikkoa aikaisemmin tilattava eväät hammashoitoon meneville oppilaille
- kaupunginhallitus on luvannut, että luokka kerrallaan viedään hammashoitoon ja ruokailut järjestetään.
- syrjäkyliltä julkinen liikenne ei kulje ollenkaan eli omalla autolla tultava Yli-Iin keskutaan
- vaadittava selvitys, kuinka paljon nykyisillä toimilla on säästetty
- on pidettävä päiväkirjaa, kuinka paljon vanhempien ja koululaisten aikaa tuhlaantuu palvelujen perässä kulkemiseen
- kevään aikana tehdään selvitys hyvinvointipisteiden palveluista. Nyt pitää toimia. Kerätäänkö adressiin nimiä? Yhteinen viesti päättäjille ja virkamiehille, että nykyiseen tilanteeseen ei olla tyytyväisiä
- saatava tilasto, miten palvelut toimivat asiakkaan kannalta nähtynä
- onko mahdollista valittaa kuntaliittoon tai aviin, että kuntaliitoksen lupaukset eivät ole pitäneet
- kotikoulutoimikunta laittaa hyvinvointipalveluita koskevan nimilistan kauppaan. Audienssi varataanluovutusta varten kaupungin johtavilta virkamiehiltä ja päättäjiltä
- yhteinen palaveri ja adressi ylikiiminkiläisten kanssa hammashoitopalveluihin liittyen


• Julkinen palveluliikenne, Päivi Sivonen, logistikko, Oulun kaupunki, Yhdyskunta- ja Ympäsitöpalvelut, Katu- ja viherpalvelut kirjoittaa:

Palveluliikenne alkoi 2.11.15 ja esim. joulukuussa se oli ilmainen kaikille käyttäjille.
Paikallinen Rantapohja-lehti teki liikenteestä juttuja marraskuussa useaankin otteeseen.
Marraskuussa matkustajamäärät olivat vähäisiä. Joulukuussa kulkijoita oli enemmän.
Käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä uuteen mahdollisuuteen asioida Kiimingissä.
Ymmärtääkseni tarkoitus on kevään aikana käyttää linjaa mm. oppilaiden vuotuisiin hammashoitotarkastuksiin Yli-Iistä Kiiminkiin ja takaisin.

Me kaikki asianosaiset toivomme tietysti, että asiakkaat/tarvitsijat käyttäisivät ko. linjaa enemmän.
Vakiintuneilla käyttäjämäärillä, voimme parhaiten perustella liikenteen jatkotarvetta myös kokeilun jälkeen.
Palveluliikenne on kaikille avointa joukkoliikennettä, joka tarvittaessa toimii kutsuohjautuvana, hakien asiakkaan esim. kotipihaltaan.

Aikataulu ja lisätietoa palveluliikenteestä: http://www.ouka.fi/oulu/tekli/matkapalvelukeskus

7. Yli-Iin suuralueen muutos Jakkukylän mahdollisen irtaantumisen vuoksi.
Jakkukyläläisistä noin 90 % on sitä mieltä, että liittyminen Iihin on parempi vaihtoehto palveluiden kannalta kuin kuulua Oulun kaupunkiin.
Jakkukyläläisten tahtotila on selkeä. Jos kuntamuutos tapahtuu, tarkoittaa se yli-iiläisten palvelujen heikkenemistä entisestään ja palvelujen kehittämisen vaikeutumista. Yli-iiläisiä olisi jatkossa noin 500 asukasta vähemmän.
Jakkukyläläisten työmatkaliikenne suuntautuu Iin suuntaan.
Kolmas osa Yli-Iin yläkoululaisista vähenisi kuntamuutoksen myötä. Aiheuttaisiko tämä opettajille työttömyyttä?
Seurakunnan rajoja voidaan myös muuttaa.

Syitä osakuntaliitokselle ovat:
- rakennuslupa-asiat; Yli-Iissä rakennetaan pääsääntöisesti haja-asutusalueille. Rakennuslupia on ollut todella hankala saada. Kaava-asiaan on saatava pikaisesti ratkaisu.
- hyvinvointipalvelujen saatavuus paremmin ja lähempää. Noin 60 jakkukyläläistä on jo siirtynyt käyttämään Iin hyvinvointipalveluita. Oulu maksaa Iille suoriteperusteisina korvaukset.
- kouluasiat; alle 200 oppilaiden koulujen lakkauttaminen, jos alueella ei ole esiopetusta (kaupunginjohtajan esitys). Jakkukylällä on esiopetusta.

Kuntamuutosasia on ollut Oulun kaupunginhallituksen käsittelyssä. Ei ole herättänyt juurikaan keskustelua. Pyydetty lausunto Iin kunnalta. Valtuustot päättävät asiasta. Asia etenee valtioneuvostoon, joka yleensä hyväksyy paikalliset päätökset.

Muutos veisi aikaa luultavasti kuitenkin useamman vuoden ajan.

Kuntamuutosasiaa mietitään ja siihen palataan yhteistyöryhmässä kevään aikana.


8. Muut ajankohtaiset asiat.

• Yli-Ii – Kiiminki välinen tie.
Puhelinkeskustelu ELY-keskuksen liikennejärjestelmän -yksikön päällikkö Timo Mäkikyrö/Sirpa Laitala.
Maanteiden kunnossapitoluokituksen muuttaminen.
- Yli-Ii – Kiiminki välisen tien huono kunto on ELY-keskuksella tiedossa
- tie pitää saada ensin korjattua ennen kuin kunnossapitoluokitusta voidaan muuttaa; tiellä on paljon kuoppia ja se on liian kapea. Suunnitteilla on tien levennys ja korjaaminen. Odotetaan, että rahat saadaan nyt valtion lisäbudjetista. Aikataulusta ei vielä tietoa, mutta korjaukset on tarkoitus toteuttaa mahdollisimman pian, kun rahoitus varmistuu.
- korjauksen myötä kunnossapitoluokitus nousisi saman tien.
- liikennemäärät ovat Elyllä tiedossa, samoin kuin se, että tiellä liikkuu paljon rekkaliikennettä.

Yli-Iin koululla on järjetetty tieasiasta kokous 15.1.2016. Mukana ovat olleet kansanedustajat Hanna Sarkkinen ja Pirkko Mattila.
Sanna Jyrkäs, apulaisjohtaja, vararehtori Yli-Iin koululta on tehnyt tiivistelmän keskustelutilaisuudesta. Kaupalla olleen vetoomuksen tien talvikunnossapidon parantamisesta on allekirjoittanut 499 kyläläistä ja tienkäyttäjää.
Tienkäyttäjät vaativat seuraavaa:
- Tien hoitoluokkaa on nostettava. Esimerkiksi Haukiputaan tien hoitoluokka 1b olisi parempi, ainakin kyseisen tien hoito huomioiden.
- Tien aurausta on aikaistettava. Työmatkaliikenne tiellä tapahtuu klo 5.30-8.00, joten tien auraus klo 9 aikaan on liian myöhään.
- Tiellä on suoritettava liikennemäärän laskenta. Yli-Iistä on kuntaliitoksen myötä viety kaikki palvelut pois, joten ihmiset käyttävät tietä liikkuakseen palveluiden perässä Kiiminkiin ja Ouluun, mikä on lisännyt liikennemääriä. Myös rekkaliikenne on lisääntynyt, sillä Yli-Iissä on nykyään useita soranottoalueita ja turvesoita. Lisäksi puutavararekat liikkuvat tiellä.
- Tien hoito näyttää riippuvan aliurakoitsijan motivaatiosta tehdä työtään, joten aliurakoitsijaa tulisi vaihtaa. Mauno Päkkilän nimi tuli esiin useassa puheenvuorossa, joten paikallisen urakoitsijan käyttäminen olisi järkevää, koska hän näkee sääolosuhteet heti paikan päällä ja on motivoitunut pitämään teitä hyvässä kunnossa.
- ELY-keskuksen kilpailutuksen kaluston vaatimustasoa on nostettava. Nykyinen tiehöylien määrä (1kpl), jota aliurakoitsijalla ei edes ole, on riittämätön.
ELY-keskuksen suunnitelmia Yli-Ii - Kiiminiki -maantien perusparantamisesta ja kunnossapitoluokan parantamisesta pidetään hyvinä ja kannatettavina.
Yhteistyöryhmä kiinnittää huomiota myös siihen, että Yli-Iin keskuksesta Oulu - Kuusamo -tielle menevän maantien kunnossapidon taso ei ole tyydyttävä, minkä vuoksi ELY:n tulisi osaltaan valvonnassaan ottaa tämä huomioon.
Keskustelutilaisuuden lopussa todettiin, että nyt on oikea aika vaikuttaa, koska ELY-keskuksella on kilpailutus meneillään.
Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmä on yhteydessä Oulun kaupungin virkamiehiin ja ELY-keskukseen tieasiassa.
• Oulun raadit 2016
9.2.2016 kello 18-20 Oulun kaupungin teatterin lämpiössä keskustellaan ja suunnitellaan Torinrannan aluetta. Tilaisuus videoidaan suorana lähetyksenä Oulun kaupungin nettisivulle. Lisäksi tilaisuudessa on viittomakielen tulkkaus.
Neljä Oulun Raatia kouluverkkoselvityksestä ja Facebook-chat Kouluverkkoselvitykseen liittyen oululaisille järjestetään helmikuussa neljä Oulun Raati -tapahtumaa eri puolilla kaupunkia.
Tilaisuudet ovat klo 18-20:
10.2. Kiimingin lukiossa
11.2. Oulunsalon lukiossa
23.2. Haukiputaan lukiossa
24.2. Oulun Lyseon lukiossa.
Oulun Raati -tapahtumissa esitellään muun muassa kuntalaiskyselyn tulokset ja kouluverkkoselvityksen alustavat vaihtoehdot.
Kouluverkkoselvitykseen liittyvä kuntalaiskysely on auki Oukan verkkosivuilla
Oulun kaupunginvaltuusto päätti osana talousarviokäsittelyä 7.12.2015 kouluverkkoa koskevan selvityksen laatimisesta. Kouluverkkoselvitys tulee tuoda päätettäväksi maaliskuuhun 2016 mennessä.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti selvityksessä tulee esittää erilaisia vaihtoehtoja, joilla turvataan alakouluikäisille lähikoulu, yläkouluikäisille aluekoulu ja siirrytään asteittain kohti tiivistettyä lukiomallia. Vapautuneita tiloja hyödynnetään mm. perusopetuksessa. Muutoksilla vältetään oppilasmääräkasvun edellyttämiä erillisinvestointeja vuoteen 2025 mennessä.
Kuntalaisten näkemykset huomioon
Kouluverkkoselvityksen vaihtoehtojen pohjaksi halutaan saada laajasti oululaisten mielipiteitä. Sivistys- ja kulttuuripalvelut on avannut kouluverkkoselvitykseen liittyvän sähköisen kuntalaiskyselyn. Kysely on avoinna 29. tammikuuta saakka.

Kyselyssä vastaaja saa kertoa oman mielipiteensä siitä, mitkä asiat ovat perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisessä tärkeintä. Kuntalaisten näkökulma otetaan huomioon kouluverkkoselvityksen vaihtoehtojen laadinnassa. Kouluverkkoselvitykseen liittyvään kyselyyn pääsee vastaamaan Oulun kaupungin verkkosivujen kautta.
• Kierikin tilaisuudet keväällä 2016
Su 21.2.klo 14 Oulujoen seurakunnan Gaudiate-kuoron konsertti. Ks. lisää ajankohtaisista tiedotteista.
La 5.3. klo 13 Naurun tasapainon voittaja Matti Patronen esittää auditoriossa koko perheen stand-up komiikkaa.
Samana viikonloppuna on Kierikin viereisellä porokilpailuradalla jännittävät MM-karsinta-ajot la-su. ks. https://www.facebook.com/events/1640048429567152
9. Seuraava kokous.
Seuraava Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän kokous on tiistaina 15.3.2016 kello 18.00 Kierikissä.

10. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.20.