2013 -04 Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 -04 Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika:  13.5.2013 kello 17.30

Paikka:  Katoppa -asukastupa, Kauppurienkatu 23
 
Osallistujat:
Markku Madetoja Katoppa-asukastupa
Pekka Hartikka Oulu Triathlon & Cycling ry
Seija Marttila  asukas
Kyösti Kekkonen asukas
Esko Saarela  asukas
Raimo Ritola  asukas
Uuno Kautto  asukas
Rauno Holappa asukas
Raija Kristo  Katoppa-asukastupa
Sirja-Eerika Virpikari Katoppa-asukastupa
Seppo Ikonen asukas
Kaisu Rundelin palveluohjausyksikkö, hyvinvointipalvelut
Hilla Degerman kulttuuriantropologian opiskelija, Oulun yliopisto
Jukka Lappalainen toiminnanjohtaja, Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys ry
Tytti Tuppurainen asukas, Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Merja Niemelä sihteeri, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:34. Käytiin kokouksen alussa esittelykierros.
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Kohdassa 5. käsiteltiin Tour de Kids, Heinäpään puistoajot, puheenjohtaja Pekka Hartikka Oulu Triathlon & Cycling.  
 
4. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.
 
5. Tour de Kids, Heinäpään puistoajot, Pekka Hartikka Oulu Triathlon & Cycling
Oulu Triathlon & Cyclingin puheenjohtaja Pekka Hartikka esitteli Heinäpään urheilukeskuksen lähistöllä la 18.5. klo 18.00 järjestettävää Heinäpään puistoajot –lasten pyöräilytapahtumaa. Ilmoittautumisia otetaan vastaan jo ennen tapahtuman alkua. Talkoolaisia toivotaan mukaan tapahtumaan mm. risteysvahdeiksi, järjestyksenvalvojiksi ym. Talkoolaisia toivotaan paikalle klo 17.00 alkaen. Lämsänjärven ympäriajoissa on ollut hyvin osallistujia, 103 pientä pyöräilijää ja aikuisia vähintään saman verran. Jukka Lappalainen ja Sirja-Eerika Virpikari järjestävät talkoolaisia paikalle. Raimo Ritola ilmoittautui talkoolaiseksi kokouksessa.   
 
6. Osallistu ja vaikuta –hankkeen esittely, tutkimus ja keskustelu maahanmuuttajien mukaan saamisesta asukastoimintaan, projektipäällikkö Juha Eskola
Asia käsitellään syyskauden kokouksessa.
 
7. Kaupunkistrategia 2020 luonnoksen painopistealueet ja arvot, mielipiteen esittäminen
Kaupunkistrategia on tärkeimpiä kaupunginvaltuuston käsittelyssä oleva asioita valtuustokaudella. Lisäksi kaupunginvaltuuston päätöksenteossa on mukana keskeisiä asioita, kuten valtuustosopimus sekä Palvelumalli2020. Palvelumallin yhteydessä päätetään tilaaja-tuottajamallin jatkosta. Yhdistymishallituksessa on äänestetty äänin 11-9 tilaaja-tuottajamallista.
Tavoitetila2020 ja strategian painopistevalinnat

Kuntalaiset aktiivisina toimijoina tulisi avata, mitä tarkoitetaan, mitä odotetaan. Tilaaja-tuottajamalli ei ole avoin, vaan byrokraattinen järjestelmä esimerkiksi hyvinvointipalveluissa. Mallin kannattavuutta ei seurata käytännössä, voi olla kallis kustannuksiltaan.  Tilaaja-tuottajamallin kriittinen tarkastelu on tärkeää erityisesti hyvinvointipalvelujen osalta. Asiakkaan nostaminen ylimmäksi, hallinnosta vähentäminen, organisaatioportaista supistaminen tavoitteellista, koska toiminta ei ole tällä hetkellä joustavaa. Teknisellä puolella tilaaja-tuottajamalli toimii aikaisemman kokemuksen mukaan, muutoin ei niin toimiva malli.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista tulee voimaan 1.7.2013. Onko varauduttu huomioimaan asukkaiden näkökulmasta käytännössä. Ikälain toteuttaminen, tulisi saada näkyviin strategiassa ja palvelumallissa. Kokonaisuuden huomioiminen olennaista: mitä maksaa, kuka maksaa, miten maksaa.
 
Painopistealueet ja tavoitteet ovat hyviä, yhdistymissopimuksesta on saatu visio, josta tavoitetila on määritelty.
Palvelujen tuottamisesta ja käytännön työtä tekevästä henkilöstöstä ei pitäisi säästää pelkästään, hallinnosta voisi hakea säästöjä myös.
 
Tasapainoinen talous –voidaanko käytännössä toteuttaa, tilanne tällä hetkellä huono. Johtamisportaasta säästöt, ei palveluista, lapsiperheiltä ja vanhuksilta.

Arvot
Arvot ovat hyviä, arvojen avaaminen, mitä se on käytännön työssä.
Vastuullisuus ja välittäminen sisältyvät oikeudenmukaisuuteen, joka on tärkein arvo. Rohkeus tarkoittaa elinvoiman kehittämistä, sisältää hallittuja riskejä, uudistusta tarvitaan myös.
 
Oikeudenmukaisuus ja välittäminen ovat tärkeitä arvoja, ovat lähellä joka päivä, arjessa. Rohkeus, tarkoittaako ihmisistä välittämistä käytännössä, ei mennä tilalähtöisesti vaan ihmislähtöisesti. Ikäihmisistä välittäminen, kotona asumisen turvaaminen, myös tärkeä panostaa.
 
Oikeudenmukaisuus ja välittäminen ovat keskeisiä arvoja. Ympäristökuntien huomioiminen on tärkeää, myös pienempien alueiden ja kaupunginosien huomioiminen. Arvoilla on merkitystä. Myös luottamushenkilöitten on tärkeää toimia kaupunkistrategian ja arvojen mukaisesti. Reiluus eli rehellisyys on merkittävä arvo.    
 
Arvoehdotuksiin liittyen: työllisyyden edistäminen vaatii rohkeutta; esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisy ja nuorten työllistäminen. Kotona asumisen strategia ikälaissa: miten työllistettäisiin esimerkiksi asukastuville työllistämissakkorahoista henkilöitä kaupunkistrategian käytännön toteuttajiksi. Arvokeskustelussa olennaista on strategioitten avaaminen, sitä kautta keskustelua käytännön toteutukseen.
Yhdellä sanalla todettuna arvon merkitys ei ole kaikille samansisältöinen, merkitsee myös henkilökohtainen kokemus. Palvelujen tulee olla ihmiskeskeisiä, asiakkaan näkeminen keskiössä, inhimillisyyden huomioiminen. Tarkoittaa läpinäkyvää kaupungin hallintoa, jonka tiedottaminen on avointa. Tarvittaisiin lisää arvoja kuin kolme. Oikeudenmukaisuus tulee esille. Avoimuus ja läpinäkyvyys lisätään arvoehdotuksiin. 
 
Kantaa ottaminen voi olla hankalaa, läpinäkyvyys olennaista, tietoa voi olla vaikea saada, ajankohtaista tietoa päätöksistä ym. 
 
Julkisen terveysaseman siirtäminen keskustan suuralueelta ei vastaa palvelujen saatavuuden tasa-arvoa. Adressi on toimitettu kaupunginhallitukselle, 2000 nimeä saatu. Oulun raateja on pidetty ja keskusteltu, esitetty että päätös tehty jo vuosi sitten asiasta. Läpinäkyvyys on tärkeä huomioida jatkossa. Asukastupien työllistäminen ei mahdollista siinä mittakaavassa kuin aikaisemmin, verottaja tarkastelee toimintaa.
 
Kodinhoitajien tehtävien lakkauttaminen on aikanaan ollut huono päätös. Perhetyötä tekevät lastensuojelun työntekijät, tarvittaisiin käytännön työhön tekijöitä, kuten kodinhoitajia. Kotisairaanhoitoa tarvitaan, kodinhoitajat voivat toimia näissä tehtävissä. Kuunteleminen on yksi tärkeä arvo. Strategioita mietittäessä ja purettaessa tärkeää on myös tarkastella vanhoja asioita, hyviä käytäntöjä. Kirjallisesti on haettava kaikki päätökset, vastausaikaa kaksi viikkoa. Lapsiperheitten kotiapu on myös huomioitava.

Yhteenveto:
Arvot vaativat aukikirjoittamisen, mitä tarkoittavat käytännössä, esimerkiksi oikeudenmukaisuus, mitä kaupunkilaiset voivat odottaa, konkretisoiminen. Avoimuus/läpinäkyvyys sai kannatusta yhdeksi arvoksi. Rohkeus ja välittäminen saivat kannatusta. Asiakaslähtäisyys/ihmiskeskeisyys/inhimillisyys arvona sai kannatusta.
 
Strategian painopisteet oikein muotoiltuja ja asetettuja. Arvojen tulee näkyä painopistealueiden jalkauttamisessa. Tilaaja-tuottajamallista luovuttaisiin hyvinvointipalvelujen osalta. Merkittävä muutos vanhuspalvelulaissa, tärkeää huomioida kaupungin toiminnassa. Hallinnon karsiminen kaikilla palvelualueilla.

Keskustan terveysaseman siirtopäätös sanottu olevan tehty jo vuosi sitten, asiakaslähtöisyys ei näy eikä ole huomioitu päätöksenteossa, ei ole ollut avointa. Mitä merkitsee valinnanvapaus, tulee olla erilaisia vaihtoehtoja tarjolla myös keskustan suuralueella. Miten toteutuu asukkaiden yhdenvertaisuus, jos terveysaseman asiakkaat valitaan. Tehdään julkilausuma lehdistölle keskustan suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen keskustelun pohjalta. Perustelu päätöksille taloudellisilla syillä ei 20 000 asukkaan alueella ole kannattavaa.       
 
8. Katuturvallisuuskävely 20.5.2013 klo 17.00
Katuturvallisuuskävely aloitetaan Katoppa -asukastuvalta maanantaina 20.5. klo 17.00. Kahvitarjoilu ja lyhyt esittely kohteista kävelyn alussa. Kesto noin kaksi tuntia, päättyminen noin klo 19.30.
 
Ympäristö- ja turvallisuustoimikunnan jäsenet ovat esittäneet kokouksessa rakennusten purkamiseen liittyen mm. esteettömän liikkumisen tarkastelemista, rakennusten purkamisesta ja kaivauksista aiheutuvien pölyhaittojen ym. tiedottamista. Julkisten wc:n sijoittumiset keskustan alueella. Reitti sellainen, että on hyvin kävelemällä hallittavissa kenelle tahansa. Erilaisia ihmisiä asuu keskustassa, remonttien aikanakin täytyy elää. Matkan varrella asioitten kirjaaminen olennaista, esimerkiksi pyöräilijöille tulisi saada omat kulkuväylät. Tulkinnat yhteneviksi kaikille kulkijoille, myös jalankulkijoitten kulku on tärkeää saada turvalliseksi. 
 
Toivomuksena on ollut Kivisydämeen pääsy, myöhemmässä vaiheessa luvattu pääsy myös yhteistyöryhmälle. Tiedossa tulee olla etukäteen ilmoittautumiset, henkilömäärä ym. Turvavarusteet on oltava kaikilla, niitä on rajallinen määrä. Yhdyskuntalautakunnan kokous on ollut tiistaina, Jukka kertoi että reitti varmistuu asemakaavapäällikkö Mikko Törmäsen kautta.  
 
9. Toimikuntien ajankohtaiset asiat
 
Asukastupatoimikunta
Sirja-Eerika kertoi, että Heidi Svala on toiminut kokouksen puheenjohtajana, toimikunnan budjetti päätetty, toiminnat sopeutetaan saadun toimintarahan mukaisesti.
 
Lapsi- ja nuorisotoimikunta
-
 
Tiedotustoimikunta
Jukka kertoi, että Lueppa-lehti on jaettu kaikille, syksyn lehti suunnitteilla ilmestyväksi viikolla 40. Tiedotustoimikunta kokoontuu elokuussa, kutsutaan koolle syksyn lehden aluesivun suunnittelun merkeissä.
 
Ympäristö- ja turvallisuustoimikunta
Toimikunnan jäsenet lasten Liikennepuistotapahtumassa mukana, Kaisu kertoi. Uuden Oulun alueelle tavoitteena toteuttaa retki syksyllä, toimikuntien yhteinen. Seuraava kokous pidetään syksyllä.
 
10. Muut ajankohtaiset asiat
-
 
11. Seuraava kokous
Seuraava kokous sovitaan myöhemmin.
 
12. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19:36.