2013 -05 Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 -05 Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika: 2.9.2013 kello 17.30

Paikka: Katoppa -asukastupa, Kauppurienkatu 23

Osallistujat:

Jaana Toska-Tervola Ikäihmisten hyvinvointi, hyvinvointipalvelut
Seija Marttila asukas
Kyösti Kekkonen asukas
Eino Laaksonen asukas
Esko Saarela asukas
Raimo Ritola asukas
Olavi Eelis Kokko asukas
Mairit Toppi asukas, Kellon suuralue
Marja-Leena Huoviala Kumppanuuskeskus
Raija Kristo Katoppa-asukastupa
Sirja-Eerika Virpikari Yksin äidiksi ry
Heli Taskila Katoppa-asukastupa
Matti Svala Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys ry
Jukka Lappalainen Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys ry
Tytti Tuppurainen asukas, Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Juha Eskola Villa Victor, Osallistu ja vaikuta -hanke
Rita Iivari kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta
Merja Niemelä sihteeri, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

 


1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:35. Käytiin esittelykierros kokouksen alussa.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Tarkistettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Osallistu ja vaikuta –hankkeen esittely, tutkimus ja keskustelu maahanmuuttajien mukaan saamisesta asukastoimintaan, projektipäällikkö Juha Eskola

Juha Eskola esittäytyi kokouksessa. Juha työskentelee monikulttuurikeskus Villa Victorissa projektipäällikkönä Osallistu ja vaikuta -hankkeessa. Osallistu ja vaikuta –hankkeessa on tavoitteena edistää maahanmuuttajien kotoutumista. Rahoitus tulee 75% Solid -rahastosta. Hanke kestää vuoden 2014 kesäkuuhun. Kohderyhmää ovat humanitäärisistä syistä, työn/opiskelun kautta tai avioliiton kautta maahan saapuneet.

Maahanmuuttajia pitäisi saada osallistumaan alueellisiin yhteistyöryhmiin, myös mukaan asukastupien ja asukasyhdistysten toimintaan. Tietoa ja yhteistyötä tarvitaan lisää: mikä merkitys on maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta yhteiskuntaan integroitumisella. Koulutuksia on suunnitteilla osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyen keväällä 2014.

Tavoitteena hankkeessa on 2014 mm. maahanmuuttajaneuvoston perustaminen Ouluun, Tampereen ja Helsingin tavoin. Tavoitteena on myös kaksisuuntainen integroituminen sekä ennakkokäsitysten vähentäminen puolin ja toisin. Yhdistystoiminnan käynnistämistä ja kouluttamista on tehty myös hankkeen toimesta.

Hankkeessa on jo toteutettu tapahtumien järjestämiskoulutusta. Esimerkkinä toteutetuista tapahtumista on ravintolapäivä Villa Victorissa elokuussa. Tapahtumassa on ollut tarjolla 11 maasta ruokaa. Osallistujia on ollut yhteensä 450 sekä valtaväestöä että maahanmuuttajia. Huutomerkki ry:n kanssa on ollut yhteistyötä, mm. tarinankerronnan ja runonkerronnan merkeissä. Puolivälinkankaan asukastuvalla Välivainiolla tupatiloja käytetään, myös palstaviljelyä on toteutettu yhdessä. 17.10. on Demokratiapäivä demokratiaviikolla, Oulun kaupunki on mukana tapahtumassa. Keväällä järjestetään isompi kokonaisuus osallistumisesta.

Villa Victorissa ja Kumppanuuskeskuksessa on saatu hyviä kokemuksia valtaväestön ja maahanmuuttajien yhteisistä tapahtumista. Asukastupien tapahtumiin ja tilaisuuksiin voisi myös pyytää mukaan maahanmuuttajia. Musiikkiesitys tai ruokaan liittyvä tapahtuma voisi olla yksi toteuttavista, yhteisistä tilaisuuksista. Kulttuuria voisi myös harrastaa yhdessä. Pakolaisapu suunnittelee myös hankkeen hakemista. Joulumyyjäiset voisi järjestää yhdessä ProAgrian kanssa. 4H-yhdistys voisi olla yksi lapsiin ja nuoriin liittyvistä toimijoista. Ylikiimingin yhdistyksen kanssa on jo toteutettu yhteistyötä maaseutuun tutustuttamisessa. Työllistymisen mahdollisuudet ovat Oulussakin heikentyneet tällä hetkellä, haasteita on saada töitä erityisesti maahanmuuttajilla. Asenteet ja pelot voivat olla suurimpia esteitä yhteiskuntaan integroitumisessa ja työllistymisessä.

Joulujuhlaan voitaisiin suunnitella yhteistä ohjelmistoa. Pärekurssin pitäminen Katoppa-asukastuvalla voisi olla yksi toiminnan muodoista. SPR-hankkeen nälkäpäiväkerääjiä tarvitaan sekä OAMK hakee 10.9. elävään kirjastoon ihmisiä. Runokohtaamisia järjestetään Villa Victorissa lokakuussa.

6. Asukkaista turvaa toisilleen –hanke, Matti Svala
Matti Svala on naapuriapuhankkeen eli Asukkaista turvaa toisilleen -hankkeen projektipäällikkö. Matti aloittaa työt 1.10.2013. Oikeusministeriön Rikoksentorjuntaneuvosto on myöntänyt rahoituksen 10 kk:n hankkeelle, hankkeen toteuttajana on Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys. Hanke on lähtenyt liikkeelle Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän kokouksesta. Yhteistyökumppanina on ollut hankkeen suunnittelussa mm. Oulun kaupungin turvallisuusasiantuntija Pasi Rissanen, yhteisötoiminnasta Pasi Laukka ja Merja Niemelä.

Naapuriapu –hankkeella tavoitteena on kehittää naapuriapua lisäävä toimintamalli keskustan alueella. Tavoitteena on myös järjestää tilaisuuksia erityisteemoin Katoppa-asukastuvalla. Tavoitteena on myös asukkaiden turvallisuuden tunteen lisääminen. Etu-Lyötystä on hankkeessa mukana vapaaehtoisia toimijoita, Sara Wacklin –koti sekä Keskustan palvelukeskus. Taustalla on yhteinen huoli ikäihmisistä eli miten voitaisiin turvata yksin asuvien ikääntyvien elämää niin, että aina olisi joku joka pitää yhteyttä ja auttaa tarvittaessa. Keskustan alueelle usein muutetaan muualta, ja yhteydenpito voi naapureiden kanssa jäädä vähäiseksi, toisiin tutustuminen ym.

Hankkeessa toimitaan keskustan asukkaiden ehdoilla eli toiminta aloitetaan asukkaiden haastatteluilla palvelukeskuksissa sekä muutamassa asunto-osakeyhtiössä Vanhantullin alueella. Vapaaehtoisia asukasauttajia kartoitetaan hankkeessa. Asukasauttajana voi toimia kuka tahansa, tehtävästä riippuen. ODL:n ja Vareksen kautta mm. voi saada vapaaehtoisia mukaan. Keskustan suuralueen yhteistyöryhmästä on myös mukana vapaaehtoisia hankkeessa.

Oulun Seudun Setlementti ry:n koordinoima Vapaaehtoistoiminnan verkosto VaRes on sitoutunut järjestämään hankkeen asukasauttajille sopivan koulutuksen. Hankkeelle on valittu ohjausryhmä. Ohjausryhmässä kartoitetaan hankkeen keskeisiä tavoitteita. Asenteellisen muutoksen saaminen on tärkeää, pienet askeleet naapuriavun lisäämiseksi sekä ihmisten herätteleminen hankkeen kehittämien toimintamallien keinoin.

Ovien aukaiseminen ikäihmisille voi olla yksi asukasauttamisen muodoista. Yhä suurempi osa ikäihmisistä asuu kotona, tärkeä osa heistä ovat esimerkiksi muistisairaat ihmiset. Ulkona liikkuminen koetaan turvattomaksi erityisesti ilta-aikaan, tarvittaisiin kaveria esimerkiksi teatterissa tai konsertissa käymiseen. Asukastuvat voisivat järjestää vaikkapa kampanjapäivän, avoimet ovet naapureihin tutustumiseen. Taloyhtiön yhteinen tapahtuma pihalla saa ihmisiä tulemaan mukaan tutustumaan toisiinsa. Asukkaiden haastatteluiden kautta saadaan hyviä keskeisiä asioita nostettua esille. Naapuriapu on vuorovaikutteista toimintaa, josta on molemminpuolinen hyöty. Haasteita voi olla kontaktin tavoittamisessa ikäihmiseen, poistaa pelkoa kohtaamiseen ja kulttuurimenoissa käymiseen ym.

Sara Wacklin –asunto-osakeyhtiö on mukana hankkeessa. Asukkaita on yhteensä 45, yhteisissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa käy noin 12 henkilöä keskimäärin. Keski-ikä asukkailla on 83. Tärkeää on erityisesti sellaisten asukkaiden tavoittaminen, jotka eivät osallistu yhteisiin tilaisuuksiin. Toisten kanssa kaupassa käyminen, asioiminen puolesta, tilaisuuksiin mukaan hakeminen on tärkeää. Eläimet voivat auttaa kohtaamisessa. Yksinäisyys on yleistynyt, mielenterveysongelmat ja itsemurhat ovat lisääntyneet myös ikäihmisillä. Tavoittaa tapakulttuurin uudet, yhteisölliset muodot.
Rikoksentorjuntaneuvosto järjestää seminaarin Oulussa 2.-3.10. Seminaariin voi ilmoittautua 13.9. mennessä. Linkki tapahtumaan: http://www.rikoksentorjunta.fi/fi/index/ajankohtaista/2013/05/vuoden2013rikoksentorjuntaseminaarioulussa2.-3.10.2013.html

7. Toimikuntien ajankohtaiset asiat

Asukastupatoimikunta
Sirja-Eerika kertoi Asukastupatoimikunnan tilanteesta. Porinapiiri on suurin tuettava kerho, joka kokoontuu asukastuvalla. 300 euroa on vielä budjetoimatta tälle vuodelle toimikunnassa. Virkistystoimintaan voisi budjetoida Asukkaista turvaa toisilleen -hankkeelle. Kokous on suunnitteilla syksylle.

Lapsi- ja nuorisotoimikunta
Matti kertoi, että Iikka vastaa Porukka-toiminnasta, heillä ollut Piknikkiä ym. keväällä ja kesällä. Liikennepuistotapahtumassa on ollut arviolta 1000 kävijää. Toimikunnasta on kustannettu esiintyjät ja palkinnot tapahtumaan.

Tiedotustoimikunta
Lueppa-lehti ilmestyy syksyllä viikolla 40. 4.9. on palaveri liittyen Lueppa-lehden sisältöön. Raija kertoi keskustan suuralueen aluesivusta. Kuvana on asukastuvalla leivottu pullapitko ja taidenäyttelyn kuva. Vaihtuvista taidenäyttelyistä tiedotetaan. Tekstikoko voi olla ikäihmisille pieni, voisiko tekstikokoon painottaa. Palautetta lehdestä voisi saada parhaiten järjestämällä arvontaa tms.

2.12. klo 18 järjestetään Aluekokous Keskustan suuralueella, kysytään Ympäristötaloa paikaksi. 14.12. klo 13-14.30 Kuusijuhula, paikka on vielä avoin. Asukkaiden joululounas on Katoppa-asukastuvalla 12.12.

Ympäristö- ja turvallisuustoimikunta
Seuraava kokous 25.9. klo16 Katoppa-asukastuvalla.

8. Muut ajankohtaiset asiat
Kirpputorimyyntiä haluttaisiin järjestää Hollihaan päiväkodin parkkipaikalle 9.10. klo 9-16. Raija hoitaa Katoppa-asukastuvalla asiaa.

9. Seuraava kokous
21.10. klo 17.30 Katoppa-asukastuvalla.


10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:25.