2013 -06 Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 -06 Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän muistio

 

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika: 21.10.2013 kello 17.30

Paikka: Katoppa -asukastupa, Kauppurienkatu 23

Osallistujat:

Toini Kärenlampi, Intiön hoivakoti
Kauko Aspegren, asukas
Tytti Tuppurainen, asukas
Raimo Ritola, asukas
Esko Saarela, asukas
Kyösti Kekkonen, asukas
Seppo Ikonen, asukas
Kalevi Hiltunen, asukas
Kaisu Rundelin, asukas
Matti Svala, Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys
Heidi Svala, Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys
Paavo J. Heinonen, luottamushenkilö
Raija Kristo, Katoppa-asukastupa
Erkki Hujanen, Kaleva Oy
Marjaleena Huoviala, Kumppanuuskeskus
Merja Niemelä, sihteeri, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

 

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:35.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.

5. Kalevan yhteisösivu, yhteisötuottaja Erkki Hujanen
Erkki Hujanen esittäytyi, hän työskentelee Kalevan toimituksessa yhteisötuottajana. Kalevan yhteydessä julkaistavat Yhteisöt –sivut ilmestyvät 4.11. alkaen. Sivut julkaistaan kerran viikossa maanantaisin. Asukastupien ja yhteistyöryhmien kautta on varattu päätila Yhteisöt –sivuille. Esimerkkisivuilla on kuvia, faktalaatikko, kartta ja tekstiä. Ensimmäisen vuoden aikana on suunnitelmissa julkaista kaikilta alueilta artikkeleita. Yhteisöt –sivuilla annetaan mahdollisuus järjestö/yhdistystoimijoille, jotka toimivat alueilla. Yhteisöt –sivulla he voivat tuoda näkyviin alueellista toimintaa. Tilaa tarjotaan maksutta yhdistyksille ja muille alueellisille toimijoille. Viikottain tarjotaan mahdollisuutta julkaista tekstiä ja kuvia omista tapahtumistaan, tilaisuuksistaan ym. Julkaistaan esim. hyviä esimerkkejä ja myönteisiä kokemuksia alueellisesta toiminnasta. Julkaisuoikeudet ovat Kalevan toimituksessa. Vuoroja voidaan kalenteroida tarpeen mukaan jatkossakin.

Jukka Lappalainen esitti kysymyksen asukastuvan menokalenterista, miten näkyvyys turvataan jatkossakin? Tiedotusvälineen miettiminen on tärkeää, missä julkaistaan jatkossa asukastuvan tapahtumat. Osallistujia tilaisuuksiin tavoitetaan parhaiten, kun tieto kulkee.

Kalevassa on tarkoitus Yhteisöt -sivulla nostaa esimerkkejä, tarjota täydennystä uutisten ym. aineiston lisäksi. Lukijoita Kalevalla on lähes 200 000. Meno –palsta Kalevalla on erikseen, esimerkiksi nettisivuilla ja paperilehdessä, se on kaikkien käytettävissä. Yhteisöt –sivuille tulee tila yhteystiedoille ja kolumnille erikseen. Liite tulee Kalevaan, kaksi sivua kerran viikossa julkaistavaksi. Uusi idea Oulussa lisätä yhteisöt –sivut.


Asukasyhdistysten alueellisten julkaisujen kanssa ei voida kilpailla, mutta tarjotaan mahdollisuutta julkaista alueellisia artikkeleita ajankohtaisista asioista. Asukasyhdistyksillä on iso rooli yhteisöt –sivuilla, muille yhdistyksille tarjotaan myös lisätilaa. Sivuilla ei julkaista kaupallista, poliittista tai uskonnollista sisältöä. Pääpaino on ihmisten kirjoittamissa artikkeleissa, asioissa, tapahtumissa tai tilaisuuksissa, joissa on yhteisöllistä toimintaa ja ihmisiä. Esimerkiksi vapaaehtoistoimijan näkökulma omasta toiminnasta osana seurakunnan toimintaa voisi olla sisältönä yhteisöt –sivustolla. Asukkaiden näkeminen sisällön tuottajina on tärkeää, näkyvyyden ja syvyyden tuominen alueellisista toiminnoista.

Paavo Heinonen kommentoi, että eihän yhteisöt –sivu vie ammatti- freelancetoimittajilta työmahdollisuuksia. Erkki Hujanen vastasi, että siitä ei ole kysymys Kalevan Yhteisöt-sivustolla, vaan alueen asukkaiden sivujen julkaisusta, lisäarvon tuottamisesta. Raija Kristo kertoi tulevan sivun sisällöstä: Katoppa-asukastuvalla on jo suunniteltu 4.11. ilmestyvälle yhteisöt –sivuille artikkelia. Pienempien yhdistysten esille tuominen on tärkeää, Marja-Leena Huoviala kommentoi allergia- ja astmayhdistysten puolesta.

Kahden sivun sisältö suunnitellaan ennalta, sovitaan mitkä jutut ja kuvat julkaistaan. Artikkelit ja kuvat lähetetään suoraan Erkki Hujaselle Kalevaan. Asukastupia on 15, joten vuorojen jakaminen toteutetaan joustavasti. Toiveena olisi useamman yhdistyksen esittäytyminen sivuilla, näkyviin tuominen satunnaisten tapahtumien ym. suhteen. Kulttuuriyhteisöillekin tarjotaan mahdollisuus julkaista omia ajankohtaisia asioitaan, kuten myös urheiluseuroille.

Tiedottaminen yhteisöt –sivuilla on erinomainen lisä, ei poista ajankohtaisten menojen ym. julkaisuun liittyvää ongelmaa, mutta tuo tärkeää lisää tiedottamiseen. Ollaan aktiivisina osapuolina tarjoamassa sisältöä Kalevan yhteisöt –sivuille. Muu tiedotus tulee hoitaa ja keskustella kaupungin kanssa jatkossa. Taloudellisten säästötavoitteiden vuoksi joudutaan ensi vuodelle tarkastelemaan myös yhteisötoiminnan budjettia tiedottamiseen, kuten Lueppa-lehteen liittyen.

6. Asukkaista turvaa toisilleen –hanke, Matti Svala
Projektipäällikkö Matti Svala kertoi Asukkaista turvaa toisilleen –hankkeesta. Sara Wacklin –talossa on perustettu tiimi, muissakin taloyhtiöissä samaa suunnitellaan. Kolme opiskelijaa on tavoitteena saada tekemään kysely ja haastattelu ikäihmisille. Opiskelijat osallistuisivat myös hankkeen muuhun toimintaan. Pelastusalan keskusjärjestöön on oltu yhteydessä, kolmen koulutuksen merkeissä. Yksi koulutuksista on paloturvallisuus, joista kaksi järjestetään palvelutaloilla. Koulutuksessa kerrotaan yksin asuvan ikäihmisen turvallisuusriskeistä liittyen paloturvallisuuteen. Yksi koulutuksista järjestetään ravintola Perlassa. Alueen yrittäjät tukevat hanketta, yhteinen kevättapahtuma 24.5. tulossa Lyötyntorilla. Koulutuksista ja tapahtumasta tiedotetaan. Omaishoitajien tarpeita on ilmennyt taustoituksen myötä. Hankkeessa käynnistetään asukasauttajien kautta omaishoitajien tukeminen. ODL:n kautta tavoitetaan 40 vapaaehtoista, verkostoja käytetään ja hyödynnetään. Hankkeella pyritään luomaan muutamia hyviä, toimivia ja konkreettisia malleja.

Seppo Ikonen kommentoi, että naapuriapu olisi tärkeää laajentaa hoivakotien lisäksi yksin kotona asuvien ikäihmisten luokse. Lyötyntorille tarvittaisiin lisää tapahtumia ja tilaisuuksia jatkossakin. Matti kertoi, että taloyhtiöiden ihmisten kanssa keskustellaan vielä. Toimintamallin kehittämiseen on saatu Rikoksentorjuntaneuvoston avustus.
Hoivakodeissa on helpompi ratkoa käytännön haasteita, kuten koteihin pääsemistä. Tytti kertoi, että Diakoniaopistossa kehitellään validaatio -vuorovaikutuksen välinettä, josta voisi olla hyötyä kohtaamisiin hankkeen toimintamallissa.

Toini Kärenlampi kertoi, että laitoksia ovat vain tietyt hoivakodit ja palvelutaloja verrataan kotona asumiseen. Esimerkiksi eläkkeelle jäävistä on saatu vapaaehtoistyöntekijöitä lähialueen hoivakoteihin. Omaishoitajien tukeminen yhä enemmän, heidät on tärkeä nostaa keskeiseen asemaan. Torniossa on rahallisen tuen lisäksi annettu omaishoitajille setelit, mitkä käyvät hierojalle tai kasvohoitoon esimerkiksi. Intiön hoivakodissa, Lassintalossa ja Tuiran kartanossa on tiloja, joita voi käyttää tarvittaessa hankkeen tarpeisiin.

Kyösti Kekkonen kertoi, että Sara Wacklin palvelutalo on otettu yhdeksi hankkeen kohteeksi, koska tuntemusta talosta on, ja tiedossa myös syrjään jääviä asukkaita. Heitä voisi haastatella hankkeeseen. Seppo kertoi, että kerrostaloihin pääseminen ja naapuriavun antaminen on tunnetuksi tulemista asukkaiden kesken. Toinen toisilleen avuksi olemista, kaupassa käymistä ym. naapuriapua. Seppo kertoi, että neljästä taloyhtiöstä haetaan rinkiä, joiden kautta lähestytään projektin tavoitteita.
Jukka kommentoi, että asenteiden muokkaaminen hyväksyvämmiksi, tervehtiminen ja jutteleminen on tärkeää. Usein pelon kautta torjutaan kontaktit. Kaisu kertoi, että tapakasvatuksen katoaminen tarvitsee tänä päivänä projektin, tavallisen asian kuten naapuriavun tarjoamiseen. Vastuutyöntekijä lukee Vanhuspalvelulaissa, miten määritellään kaupungilla? Sosiaali- ja terveysministeriön järjestämä seminaari on 4.12. Oulussa Vanhuspalvelulain toimeenpanosta: https://ilmo.contio.fi/ffconference/main.aspx?id=132


7. Toimikuntien ajankohtaiset asiat
Asukastupatoimikunta
Raija Kristo kertoi, että toimikunnan budjetista on ollut käyttämättä osa. Marraskuun kokouksessa päätetään rahojen suuntaamisesta. Asukastuvalla on 16 työntekijää, työn ohjausta annetaan, Marja-Leena Huoviala järjestää.

Lapsi- ja nuorisotoimikunta
Matti Svala kertoi, että edellisellä viikolla on järjestetty kokous, jossa on suunniteltu tulevan vuoden toimintaa. Suunnataan toimintaa jatkossakin lapsille ja nuorille. Elokuvissa on käyty Porukka-toiminnan puitteissa, lisäksi on järjestetty muita toimintoja, liikuntaa ja kulttuuria.

Tiedotustoimikunta
Jukka Lappalainen kertoi, että Lueppa-lehti on jaettu viikolla 40 kaikkiin talouksiin. Tiedottamiseen suunnatut määrärahat tulevat tarkasteluun kaupungilla. Asukastuvan toiminnoista tiedottaminen, jäsenkirjeet ym. lisäävät näkyvyyttä, muutoin ei tiedetä alueilla järjestettävistä tapahtumista ja tilaisuuksista. Osoiterekisterin hyödyntäminen, sähköinen tiedottaminen, kuten asukastuvan nettisivujen tai facebookin kautta. Postitse lähetettävät tiedotteet kustantavat, voisiko sähköpostilla lähettää tiedotteet jatkossa. Kaikilla ei kuitenkaan ole sähköpostia olemassa, sen vuoksi paperisia tiedotteita tarvitaan edelleen.

Paavo J. Heinonen kertoi, että julkiset, isot ilmoitustaulut olisivat edelleen tarpeellisia sähköisen tiedottamisen lisäksi. Vastaukset ovat kaupungin puolelta olleet, että ilmoitustaulujen ylläpito on haasteellista, koska vanhoja tiedotteita ei poisteta.

Postinumeroalueilla voi kohdentaa jakelun, julkinen tiedote ei kustanna kovinkaan paljon välttämättä.

Ubi-näytöt voisi olla yksi kanava tiedottaa yhteisöllisestä toiminnasta, kuten asukastupien toiminnoista. Oulun kaupunki, ammattikorkeakoulu ja yliopisto vastaavat ubi-näyttöjen ylläpidosta yhteistyössä. Otetaan yhteyttä ja selvitetään mahdollisuus tiedottaa ubi-näyttöjen kautta.

Ympäristö- ja turvallisuustoimikunta
Kaisu Rundelin kertoi, että asukastuvalla on suunnitelmissa ollut järjestää paloturvallisuuteen liittyvä koulutus. Toimintarahaa on jäljellä toimikunnassa, voisiko käyttää hankkeessa haastatteluja tekevien opiskelijoiden kulukorvauksiin. Kotien turvallisuus on yksi osa-alue, voisiko yhteisellä tapahtumalla viedä eteenpäin, yksi tärkeä kohdennettava asia. Paloturvallisuuskoulutus tarjotaan toimikunnan budjetista.

Julkisia wc-tiloja ei ole edelleenkään saatu keskustan alueen puistoihin. Matkailun näkökulmasta on tärkeä asia myös. Aloitteen tekeminen sekä julkisista wc-tiloista ja suuremmista roskakoreista esimerkiksi Mannerheimin puistossa ja Lyötyn torilla (Veturiaukiolla) ja Rotuaarilla. Keskustan ja torin alueille julkisia wc-tiloja tarvitaan.

Turvallisuuskävelyssä on todettu, että julkisten wc-tilojen saaminen kustantaa vuositasolla 150 000 e. Mannerheimin puistoon tarvitaan niitä edelleenkin. Kannanotto kirjoitetaan ja lähetetään Keskustan suuralueen yhteistyöryhmältä yhdyskuntalautakunnalle. Kaupunkikulttuurin toimenpideohjelmaan saataisiin kirjattua vaatimus myös näkyviin.

8. Muut ajankohtaiset asiat


9.Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän kannanotto Galleria-korttelin Isokadun ja Kauppurienkadun välistä osuutta koskevaan kattamiseen ja sulkemiseen yöaikaan

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän kokouksessa käsiteltiin kohdassa muut asiat kauppakeskus Valkean suunnitelmat, Isokadun sulkeminen.

Kaupunkiturvallisuuden näkökulmasta on tärkeää, ettei katua suljeta, vaan läpikulku on mahdollista niin asukkaille kuin hälytysajoneuvoillekin. Yhteistyöryhmä painottaa, että katu on julkista tilaa ja tarkoitettu kulkemista varten vuorokaudenajasta riippumatta.

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmä suhtautuu kriittisesti Isokadun sulkemiseen. Keskusta on ennen kaikkea asukkaidensa asuinaluetta ja kotiseutua, jossa liikkumisen on oltava turvattua ja vapaata.

10. Seuraava kokous
Aluekokous on 2.12. klo 18.00 Ympäristötalolla, Leeta-salissa. Kokouksessa alustaa keskustan kehittämistä asemakaavapäällikkö Mikko Törmänen.

11. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19:35.