Vanhat yhteistyöryhmien aikaiset muistiot

< Takaisin

2014 -01 Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän järjestäytymiskokous

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän järjestäytymiskokous


Aika: 13.1.2014 kello 17.30

Paikka: Oulu10, Torikatu 10, nvh 142

Osallistujat:
Jaana Toska-Tervola hyvinvointipalvelut, ikäihmisten hyvinvointi
Tytti Tuppurainen asukas
Kaisu Rundelin asukas
Olavi Eelis Kokko asukas
Raimo Ritola asukas
Kauko Aspegren asukas
Esko Louhelainen asukas
Esko Saarela asukas
Tuomo Riekki asukas
Kyösti Kekkonen asukas
Seija Marttila asukas
Timo Latomaa asukas
Jukka Lappalainen Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys ry
Matti Svala Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys ry
Marja-Leena Huoviala Kumppanuuskeskus
Hilla Degerman opiskelija, Osallistu ja vaikuta-hanke
Iikka Paajala Porukka-toiminta
Merja Niemelä sihteeri, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

 

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:36. Käytiin esittäytymiskierros kokouksen alussa.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.

5. Alueellista toimintarahaa koskevat hakemukset Keskustan suuralueella vuodelle 2014
Alueelliseen toimintarahaan liittyvät käytännöt ovat muuttuneet. Muuttuneista käytännöistä on Kaupunginhallituksen päätös 11.1.2013 § 571. Toimintarahakäytäntö on uudistettu siten, että toimintaraha on entistä sujuvammin suuralueiden toimijoiden käytössä. Lähidemokratiatoimikunnan esityksessä Kaupunginhallitukselle toimintarahakäytännön uudistamiseksi on otettu huomioon yhteistyöryhmien jäsenille tehdyn kyselyn vastaukset. Hakuaika on ollut 9.12.-31.12.2013 vuoden 2014 alueellista toimintarahaa koskien. Hakemuksista on valmisteltu koonti yhteistyöryhmille, jotka tekevät esityksen toimintarahan kohdentamisesta suuralueen toimijoille. Lähidemokratiatoimikunta käsittelee esitykset ja tekee päätöksen toimintarahan myöntämisestä.

Toimintarahaa myönnetään voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille ja yhteisöille seuraavin perustein:

- suuralueen asukkaille tarkoitettuihin yhteisöllisiin toimintoihin esimerkiksi liikunta-, kulttuuri-, ympäristö- ja kotiseututapahtumiin, tempauksien, kerhojen, retkien ja alueellisen yhteistyön järjestämiseen sekä tapahtumakohtaiseen tiedottamiseen
- tapahtumien järjestämiseen tarvittaviin tavarahankintoihin
- kuntalaisille avoimiin tilaisuuksiin (ei siis esimerkiksi yhdistyksen omiin vuosijuhliin / kokouksiin)

- Yhteen asiaan / tapahtumaan myönnettävän avustuksen
enimmäismäärä on 1 000,00 euroa.

- Oulun kaupungin kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelmassa asetettujen painopistealueiden huomiointi: lasten ja nuorten sekä ikäihmisten toiminta,
asukkaiden hyvinvointia tukeva toiminta, alueellinen kulttuuritoiminta, lähiliikunta, kestävä kehitys ja turvallisuustoiminta
- kuinka suurta määrää henkilöitä tapahtuma / hanke koskee
- eri väestö- ja ikäryhmien huomioon ottaminen tapahtuman / hankkeen järjestämisessä
- yhteistyö muiden järjestöjen kanssa

Toimintaraha maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille Lähidemokratiatoimikunnan päätöksenteon jälkeen. Päätöksestä tiedotetaan kaikille hakijoille. Toimintaraha on käytettävä myöntämisvuoden aikana. Toimintarahan saaja raportoi toimitetulla lomakkeella toimintarahan käytöstä tapahtuman päätyttyä. Mikäli toimintarahan saaja on rekisteröity yhdistys, ei raporttilomakkeeseen tarvitse liittää kuitteja, vaan yhdistys säilyttää kuitit omassa kirjanpidossaan mahdollista tarkastusta varten.

Keskusteltiin yleisesti ja käytiin läpi alueellisen toimintarahan myöntämisperusteita. Myöntämisperusteissa oli esityksenä prosentuaalisesti hakuperustaisesti jaettu summa sekä kahden haettavan tapahtuman/tilaisuuden tavoittama, arvioitu väestömäärä. Arvioitiin tapahtumien toteutumismahdollisuuksia, mikäli myönnettävä euromääräinen esitys eroaa haettavasta summasta merkittävästi. Toimintarahaa koskeva muutos koettiin merkittävänä, koska aikaisemmin toimintaraha on ollut yhteistyöryhmän ja toimikuntien käytössä.

Kokouksessa keskusteltiin kaupungin avustuksista, ja todettiin että hyvinvointipalveluille kuuluvat avustushakemukset tulee kohdentaa sinne, myös kulttuuriavustuksia hakevat kuuluvat sivistys- ja kulttuuripalveluiden alaisuuteen. Lisäksi perusteltiin alueellisen toimintarahan myöntämistä keskustan suuralueella toimiville yhdistyksille ja yhteisöille, rajattiin pois yksityishenkilöitten hakemukset.

Puheenjohtaja totesi Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen yhteenvetona, että yleisluontoinen linjaus tehdään yhteistyöryhmän kokouksessa alueellista toimintarahaa koskien. Keskustan suuralueen yhteistyöryhmä suosittaa, että toimintaraha kohdennetaan alueella toimiville yhdistyksille. Eläkeläisjärjestöt, sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yksityiset henkilöt eivät ole ensisijaisia alueellisen toimintarahan hakijatahoja. Alueellisen vaikuttavuuden ja hyvinvoinnin näkökulmaa painotetaan toimintarahaa myönnettäessä. Suuralueen yhteistyöryhmä painottaa erityisesti alueellisia asukasyhdistyksiä.

Yhteistyöryhmä karsii osan hakijoista pois, ja esittää että toimintaraha jaetaan hakijoille hakuperusteisesti samansuuruisessa suhteessa. Yhteistyöryhmä pitää tärkeänä alueellisen yhteistyöryhmätyöskentelyn kehittämistä ja kutsuu kaikki tahot mukaan alueelliseen toimintaan. Suuralueen yhteistyöryhmä toivoo, että ohjetta täsmennetään alueellisen toimintarahan jakamisesta ja mahdollisista jääviysongelmista tuleville vuosille. Jäljelle jäänyt summa esitetään jaettavaksi hakijoille prosentuaalisesti samansuuruisena.

6. Aleksinkulman tilanne
Jukka Lappalainen kertoi, että Oulun kaupungin yhteisötoiminnan budjetista on leikattu määrärahaa vuodelle 2014. Säästöjä haetaan tiloista, pyritään yhteiskäyttötiloihin jatkossa kaupungin muiden toimijoiden kanssa.

Keskustan asukastuvalta on tiedusteltu mahdollisuutta olla osa Aleksinkulman tilojen toimijoita. Tiloissa toimii useita eläkeläisyhdistyksiä, vammaisjärjestöjä ja veteraaniyhdistyksiä. Keittiötilat Aleksinkulmassa ovat laitostasoisia, mahdollistaisivat paremmat mahdollisuudet asukastuvan lounaspalveluille. Järjestöt voisivat toimia jatkossakin Aleksinkulman tiloissa, tilojen käyttöaste on noin 40% tällä hetkellä.

Katoppa-asukastupa voisi vastata Aleksinkulman tilavarausten lisäksi myös Kirkkotorin tilavarauksista. Selvitetään tällä hetkellä tilannetta ja mahdollisuuksia Aleksinkulmaan sijoittumiselle. Järjestöjen mahdollisuuksia kokoontua tiloissa ei vaaranneta, vaan turvataan jatkossakin. Keskustan asukastupa ei ole valtaamassa tiloja, vaan ne olisivat jatkossakin kaikkien tiloissa toimivien käytössä. Asukastupa voi toimia avustavana tahona tiloissa toimiville yhdistyksille.

Hallintojohtajan Ari Heikkisen tiedote 10.1.2014 oli esillä yhteistyöryhmän kokouksessa koskien Aleksinkulman keittiötiloja.
Jukka Lappalainen kommentoi, että tulevaisuus Aleksinkulman tilojen käytöstä voi olla maksullista jatkossa toimiville yhdistyksille, toimi asukastupa tiloissa tai ei. Asukastupa tarvitsee noin 35-38 neliötä tilaa. 20 työntekijälle tarvitaan toimitilat, harrastetoimintaa varten käyttöä voidaan tarkastella. Keittiön käyttö voidaan sovitella jatkossa hygieniaohjeistusten mukaisesti.

Jaana Toska-Tervola kommentoi, että tiloissa toimivien eläkeläisjärjestöjen toiminta on arvokasta ennalta ehkäisevää toimintaa. Toiminnan lisääminen tiloissa voisi olla hyvä ratkaisu.

Kokouksen jälkeen 16.1. hallintojohtajan tiedotteen mukaan keskustan asukastuvan sijoittamiseksi tutkitaan jatkossa muita kaupungin omia tiloja.

7. Toimikuntien ajankohtaiset asiat:
Toimikuntien puheenjohtajien valinta
Asukastupatoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Heidi Svala. Heidi kertoi, että mukana asukastupatoimikunnassa on ollut edellisenä vuonna asukastuvan henkilökuntaa.
Lapsi- ja nuorisotoimikunnan puheenjohtajaksi ehdotettiin Matti Svalaa. Mukaan toimikuntaan ovat ilmoittautuneet Iikka Paajala ja Teemu Vähä.

Jukka Lappalainen valittiin Tiedotustoimikunnan puheenjohtajaksi.

Ympäristö- ja turvallisuustoimikunnan puheenjohtaja valitaan vuoden ensimmäisessä kokouksessa, Kaisu Rundelin kutsuu toimikunnan koolle.

Toimikuntiin ilmoittautuminen ja vuoden ensimmäiset kokoukset:
Toimikuntiin voi tulla mukaan toimintavuoden aikana, toiminta on kaikille avointa. Puheenjohtajat kutsuvat koolle toimikuntien ensimmäiset kokoukset.

8. Muut ajankohtaiset asiat
-
9. Seuraava kokous
Sovitaan lähempänä ajankohtaa, helmi-maaliskuulle.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:57.

 

Jakolinkki