Vanhat yhteistyöryhmien aikaiset muistiot

< Takaisin

2015 -01 Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika: ma 19.1. klo 17.30

Paikka: Katoppa-asukastupa, Kauppurienkatu 23

Osallistujat:

Tytti Tuppurainen    asukas
Jenna Nevala         Pohjois-Pohjanmaan Sosiaali- ja
                            terveysturvayhdistys ry
Esko Saarela          asukas
Satu Keskitalo        Oulun Nuoret Kotkat piirijärjestö ry
Kyösti Kekkonen     asukas
Seija Marttila         asukas
Raimo Ritola          asukas
Tuomo Riekki         asukas
Kalevi Hiltunen       asukas
Merja Peuhkurinen  asukas
Olavi Eelis Kokko    asukas
Kaisu Rundelin       asukas
Jukka Lappalainen  Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys ry
Mira Sovijärvi        Dodo ry
Matti Svala           Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys ry
Iikka Paajala         Porukka-toiminta
Merja Niemelä       sihteeri, kuntalaisvaikuttamisen
                           koordinaattori

 

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tytti Tuppurainen avasi kokouksen klo 17.33.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.

4. Mahdollisuuksien tori 2015, tiedottaja Jenna Nevala Kumppanuuskeskus
Jenna Nevala kertoi toimineensa Oulun Mahdollisuuksien torin koordinaattorina v. 2014. Mahdollisuuksien toreja on järjestetty vuosittain n. 20 paikkakunnalla. Torien ideana on pyrkiä herättelemään ihmisten tietoisuutta globaaleihin ongelmatilanteisiin ja annetaan mahdollisuuksia ottaa osaa toimintaan niiden parantamiseksi. Paikallisesti torit tarjoavat järjestöille ja yrityksille tilaisuuden tulla nähdyksi ja kuulluksi sadoille ihmisille. Paikalliset organisaatiot suunnittelevat ja toteuttavat torin yhdessä. Valtakunnallista Mahdollisuuksien tori –verkostoa koordinoi Kepa ry. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry koordinoi Mahdollisuuksien toria myös vuonna 2015. Vuoden 2015 teema on yhteisöllisyys. Teeman yhteydessä voi käsitellä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä tai yksilöllistymisen vastapainona nousevaa uutta yhteisöllisyyttä. Lisätietoja www.mahdollisuuksientori.fi/oulu -sivustolta tai facebook -sivulta: Oulun mahdollisuuksien tori. Sähköpostia voi lähettää os: oulu@mahdollisuuksientori.fi

Vuoden 2014 Mahdollisuuksien tori järjestettiin Mannerheimin puistossa ja Kumppanuuskeskuksessa. Vuoden 2014 teemana on ollut nuoret ja työ. Tapahtumassa on ollut mm. työpajoja, esiintyjiä, värikäs ravintola -ruokaa ym. Tapahtuma on järjestetty 6.9. klo 11-16 v. 2014. Vuonna 2015 Mahdollisuuksien tori järjestetään 5.9. klo 11-16. Lähes 50 järjestöä on osallistunut tapahtuman järjestämiseen. Nettisivujen lisäksi on tiedotettu mm. alueen sanomalehdissä. Mahdollisuksien tori –tapahtumia on järjestetty jo useamman vuoden ajan Oulussakin. Jenna Nevalan materiaali linkistä: https://www.powtoon.com/show/dLZF53PFduM/slideshow-mika-mahdollisuuksien-tori/

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmä voisi haastaa kaikki asukastuvat mukaan Mahdollisuuksien torin –tapahtuman järjestämiseen v. 2015.

5. Alueellisen toimintarahan raportointi Keskustan suuralueella v. 2014
Koordinaattori Merja Niemelä esitteli alueellista toimintarahaa koskevan raportoinnin ja kävijämäärät v. 2014 Keskustan suuraluetta koskien. Toimintarahasta raportoivat kaikki yhdistykset ja yhteisöt viime vuodelta vuoden loppuun mennessä. Liitteenä on toimintarahan raportointitaulukko.

Kyösti Kekkonen nosti esille alueellisen toimintarahan raportoinnin yhteydessä asukasyhdistyksen ja yhteistyöryhmän välisen yhteistyön tärkeän aseman. V. 2014 toiminnasta hän nosti esille asukasyhdistyksen roolin toimia alueen asukkaita varten, ei yhdistystä varten. Toiminnan arviointi on tärkeää, yhteistyöryhmän eteen on hyvä tehdä yhteistyötä ja osallisuutta ja harjoittaa yhteisöllisyyttä. Raportointi on hyvä asia, alueilla järjestetty toiminta tulee läpinäkyväksi raportoinnin välityksellä. Matti Svala kommentoi, että yhdistyksen ja asukastuvan puolesta halutaan tehdä yhteistyötä jatkossakin. Jukka Lappalainen kertoi, että asukastupatoiminnan jatkosta ei vielä ole tarkkaa visiota olemassa, miten palvelut tullaan järjestämään kaupungin omissa tiloissa eri alueilla. Yhteistyö toimintojen järjestämisessä on olennaista myös jatkossa, myös yhteistyöryhmän kokouksiin osallistuminen on tärkeää ja viestin välittäminen asukastuvan toiminnasta.

6. Alueellista toimintarahaa koskevat hakemukset Keskustan suuralueella v. 2015
Mira Sovijärvi esitteli lyhyesti Dodo ry:n toimintarahaan kohdistuvan hakemuksen: Taikapapu on tapahtuman nimeksi muodostunut hakuajan jälkeen. Tarkoituksena on tarjota kaikille yhteisölliset viljelylaarit kaupunkiviljelyä varten kaupungin eri alueille. Tiedottamiseen haetaan rahaa. Oulun Nuoret Kotkat piirijärjestö ry:n edustaja kertoi, että lasten iltapäivätoiminnan järjestämiseen haetaan rahaa, lasten syrjäytymisen ehkäisyyn. Esteetön ry hakee vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen, seuraava esteettömän tanssin työpaja järjestetään 25.1. klo 12-13.30 Heinätorin koululla, maksu 5 e/hlö. Matti Svala kertoi, että toimintaa haetaan asukkaiden toiveiden mukaisesti eri retkiin ja tilaisuuksiin ja kerhoihin. Merja Peuhkurinen kertoi, että retket ovat olleet toivottuja. Iikka Paajala kertoi, että uusiin peleihin tarvitaan rahaa tälle vuodelle, toimintaa järjestetään joka toinen kuukausi ja jokaiselle tilaisuudelle on löytynyt vetäjä osallistujien keskuudesta. Raksilan asukasyhdistyksen puolesta Kaisu Rundelin kertoi, että siivoustalkoisiin haettuun 600 euroon olisivat sisältyneet myös ongelmajätelavan kustannukset. Leikkipuisto uusittu Raksilassa, kesäjuhlaa olisi hyvä saada puistoon lapsille esiintyjä kustannettua. Puurojuhla on tavoitteena järjestää alueen asukkaille joulukuussa.

Koordinaattori esitteli kaikki hakijat, hakutarkoituksen ja haetut summat. Keskusta suuralueen yhteistyöryhmän toimintarahaan on kohdistunut yhteensä 26 hakemusta. Toimintarahaa on jaettavissa Keskustan suuralueella v. 2015 yhteensä 14 950 e.

Käytiin keskustelua aiheesta yhteistyöryhmän kokouksessa. Olavi Eelis Kokko kertoi, että Porinapiiri ja retket ovat olleet pidettyjä. Toiminnasta raportoivat toimijat raportointilomakkeeseen. Porinapiiriin haettu toimintarahasumma on käytetty lähes kokonaisuudessaan kahvitteluun. Kaisu Rundelin kommentoi, että asukasyhdistys tarvitsee toiminnanjohtajan jatkossakin, yhteyshenkilö kaupungin suuntaan ja työllistämiseen myös. Uusia asioita olisi hyvä kehittää ja uutta toimintaa myös. Kahvit voisivat myös sisältyä Porinapiirin tarjoiluun. Kyösti Kekkonen kommentoi, että hakemuksissa on mukana kolme hakijaa, joiden toiminta-alue on laajempi kuin keskustan suuralue. Raimo Ritola kommentoi, että kahvit kuuluvat Porinapiirin toimintaan oleellisesti. Kaisu pyysi merkitsemään pöytäkirjaan, että asukasyhdistyksen henkilökunnan edustajalle Merja Peuhkuriselle korvataan hänen itse laulajille kustantamat joululounaat.

Meritulli-Heinäpään asukasyhdistykselle myönnetyistä alueellisista toimintarahoista tulee varata rahaa toimikuntien toimintaan. Toimikuntien tulee olla mukana tapahtumien valmistelussa jatkossakin. Koko perheen Lyhtyjuhlaan toive järjestäjälle on, että tapahtumaan sisältyisi perinteinen liikennepuistotapahtuma. Tapahtumaa tulee valmistella yhteistyössä Ympäristö- ja turvallisuustoimikunnan kanssa. Toiminnanjohtaja Jukka Lappalainen osallistuu Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys ry:n tapahtumien suunnitteluun.

Asukastupatoiminnan ja yhteistyöryhmän toiminnan kehittämiseen tarvitaan yhteiskehittämistä, esimerkiksi seminaaria ja/tai työpajaa. 12.2. käydään yhteisneuvottelua Keskustan terveysaseman tiloista, Katoppa-asukastupa on mukana palaverissa. Toiminnanjohtajaa tarvitaan neuvotteluihin mukaan.

Alueellisen toimintarahan esitys keskustan suuralueen yhteistyöryhmältä on hakuperusteinen, esitetään Lähidemokratiatoimikunnalle prosentuaalista toimintarahan jakamista keskustan suuralueella v. 2015. Lähidemokratiatoimikunta päättää alueellisista toimintarahoista kokouksessaan 17.2.2015. Toimintarahataulukko on pöytäkirjan liitteenä.

Meritulli-Heinäpään asukasyhdistyksen hallitukselle tehdään keskustan suuralueen yhteistyöryhmän toimesta lausunto, joka sisältää pöytäkirjaan listattuja asioita.

7. Toimikuntien ajankohtaiset asiat
Siirretään seuraavaan kokoukseen.

8. Muut asiat
-

9. Seuraava kokous
Sovitaan lähempänä kokouksen ajankohtaa. Suunnittelukokous siirretään myöhempään ajankohtaan, kun valmistelussa olevat asiat varmistuvat.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Tytti Tuppurainen päätti kokouksen klo 19.39.
 

Jakolinkki