Vanhat yhteistyöryhmien aikaiset muistiot

< Takaisin

2015 -02 Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

 

Aika: ma 16.3. klo 17.30 

Paikka: Katoppa-asukastupa, Kauppurienkatu 23                              

Osallistujat:

Margit Holmström-Haipus  asukas
Tuomo Riekki                  asukas
Seija Marttila                  asukas
Kaisu Rundelin                asukas
Esko Saarela                  asukas
Jukka Lappalainen           Katoppa-asukastupa
Tytti Tuppurainen            puheenjohtaja, asukas
Pasi Laukka                    yhteisötoiminnan päällikkö
Bernadett György            Katoppa-asukastupa
Olavi Eelis Kokko            asukas
Kalevi Hiltunen               Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys ry
Solja Peltovuori              Hyvän mielen talo ry
Merja Niemelä                sihteeri, kuntalaisvaikuttamisen
                                   koordinaattori

 

1.       Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tytti Tuppurainen avasi kokouksen klo 17:35.

2.       Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3.       Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.

4.       Yhteisötoiminnan esittely, yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka
Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka esitteli kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan keskeiset tavoitteet. Tavoitteena on asukkaiden osallistaminen ja vaikuttaminen elinympäristöään ja palveluja koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Yhteistyöryhmän tavoitteena on vahvistaa asukkaiden, yhdistysten, julkisten ja yksityisten palvelujen yhdessä tekemistä. Lisäksi tavoitteena on palvelujen uudistaminen kuntalais- ja asiakaslähtöisesti. Lisäksi tuetaan asukaslähtöistä, omaehtoista toimintaa. Uusi kuntalaki suosittaa kuntia osallistamaan kuntalaisia, ei kuitenkaan velvoita kuntia kuntalaisvaikuttamiseen.  

Oulun raadit järjestetään tänä vuonna kaupungintalolla, juhlasalissa. Kaksi raatia on vielä tulossa: 19.3. ja 26.3. klo 18.00. 19.3. aiheena on kaupunkikulttuuri ja 26.3. aiheita ovat hyvinvointi, terveys ja liikunta. Vuoden 2016 raateja on alustavasti suunniteltu järjestettävän Rotuaarilla keväällä.

Asukastupia on tällä hetkellä 14 ja yhteisötiloja 2. Kesäkuun loppuun mennessä Karjasillan asukastupa poistuu, yhdistyy Lintulammen asukastupaan. Keskustan terveysaseman tilanne ratkeaa toukokuun alussa, miten tilojen suhteen käy. Villa Victorin tilanne on myös heikko, omat tilat tarvitaan toiminnalle jatkossa. Palveluverkon linjaus on, että asukastuvat sijaitsevat jatkossa kaupungin omissa tiloissa. Korvensuoran asukastupa sijoittuu jatkossa koulun kanssa samoihin tiloihin. Ylikiimingin kunnantalon suhteen jatkokäytöstä ei ole vielä suunnitelmia. Honkapirtin ja Aleksinkulman yhteisötilat: jatkossa myös Aleksinkulmaan on tarkoitus sijoittaa työllisyyden edistämisen kautta työllisyystoimintaa Honkapirtin tavoin. Aleksinkulman tilat ovat puoluetilaisuuksiin iltaisin maksutta käytössä.

Kumppanuussopimukset tulevat Kaupunginhallitukseen hyväksyttäväksi kevään aikana. Sopimukset allekirjoitetaan kumppanuusyhdistysten kanssa kaupunginhallituksen hyväksynnän jälkeen. Kumppanuussopimuksiin on kirjattu yhteistyöryhmien maksuton kokoontuminen asukastuvilla.

Yhteisötoiminnan poliittiset toimielimet ovat lähidemokratia- ja tasa-arvotoimikunta. Uutena neuvostona aloittaa maahanmuuttajaneuvosto toukokuussa. Lisäksi vammais- ja vanhusneuvoston toiminta jatkuu. Hyvinvointiluotsitoiminnassa on 11 hyvinvointiluotsia lähihoitajien oppisopimuskoulutuksessa. Luotsit tekevät ennaltaehkäisevää työtä, esimerkiksi asukastuvilla, Aleksinkulmassa ja Honkapirtillä.

Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma on hyväksytty Kaupunginhallituksessa 12.1.2015 § 16. Toiminnallista tasa-arvoa koskeva suunnitelmat sisältävät kaikkien palvelualueiden, liikelaitosten ja osakeyhtiöitten asettamat tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2015-16. Yhdenvertaisuussuunnitelma sisältää kokemuksellista tietoa kaupungin palveluista. Linkki suunnitelmiin: http://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/tasa-arvosuunnitelmat 

Palvelualueet ylittävä yhteistyö on kaupungin sisällä keskeistä ja palveluitten kehittäminen yhdessä asukkaitten kanssa, esimerkiksi alueilla sijaitsevien hyvinvointipisteitten suunnittelussa. Sosiaalisen median hyödyntäminen jatkossa on olennaista, osallisuuden eri menetelmien laajentaminen ja eri ikäryhmien tavoittaminen eri menetelmillä. Unohtamatta face-to-face –vuorovaikutusta asukkaiden kanssa eri alueilla.

Eri yhteistyöryhmien välistä yhteistyötä voitaisiin jatkossa toteuttaa, esimerkiksi Höyhtyä-Kaukovainion yhteistyöryhmien osalta. Osallistuvaa budjetointia voitaisiin lisätä.

Tällä hetkellä toteutetaan 21 suuralueella alueellisen toimintarahan esityksissä.

Alueellisten yhteistyöryhmien rooli yhteisötoiminnassa: jatkossa osallisuus voi toteutua eri muodoissa. Palveluverkkoraportissa yhteisötoiminta on mukana, yhteistyötä tehdään yli palvelualueitten ja eri yhdistysten kanssa. Jatkossa asukastuvat voivat sijainniltaan olla esimerkiksi koulun kanssa yhteiskäyttötiloissa.

Kommentit:

Solja Peltovuori Hyvän mielen talolta tiedusteli, miten kulttuuri-, liikunta- ja sote-järjestöjen tilat jatkossa, toimivat usein toisistaan erillisinä. Jukka Lappalainen kommentoi, että yhteisötoimintaa sen eri muodoissaan tulee toteuttaa yhteistyökumppaneiden kanssa eri alueilla, esimerkiksi yhteistyöryhmän ja asukastuvan välinen yhteistyö on olennaista. Kumppanuuskeskukseen on tulossa neuvottelut, Pasi Laukka kertoi. Järjestötaloa on alustavasti suunniteltu Ouluun. Tytti Tuppurainen kertoi, että kaupungin tilojen käyttöä on pohdittu useankin eri tahojen toimesta. Yhteistyöryhmissä on useita eri tahoja edustettuina; tärkeää on nähdä monitoimijainen yhteistyö.

Asukasyhdistykselle on myönnetty alueellista toimintarahaa eri tapahtumiin. Yhteistyötä tulisi harjoittaa jatkossa kaikkien tapahtumien järjestäjien kesken, Kaisu Rundelin kommentoi. Alueellinen toimintaraha myönnetään nykyisellään alueellisille toimijoille, kuten yhdistyksille ja alueellisille yhteisöille. Toimintarahaa voivat hakea mitkä tahansa yhdistykset ja yhteisöt. Tapahtumat hoitaa asukasyhdistys, lisäksi vuosittain myönnetään myös toiminta-avustusta, jota voi hyödyntää yleishyödylliseen toimintaan.         

5.       Keskustan terveysaseman tiloista käydyt neuvottelut
Pasi Laukka kertoi, että keskustan terveysaseman tiloista käydyt neuvottelut jatkuvat, toukokuussa selviää miten jatkossa tilojen suhteen menetellään. Jukka Lappalainen kertoi, että hän on osallistunut yhdessä Meritulli-Heinäpään asukasyhdistyksen hallituksen edustajan, Marja-Leena Huovialan kanssa tiloista käytyyn palaveriin. Tilakeskuksen palaveriin on osallistunut lisäksi Tilakeskuksen johtaja, Serviisin edustaja ja Pasi Laukka yhteisötoiminnan puolesta. Hyvä olisi tilaratkaisuja pohdittaessa miettiä myös lounaspalvelun järjestämistä jatkossa ja tiloja kurssien ja kerhojen järjestämiseen. Liikuntasalien käyttö voisi olla jatkossa järjestöjen yhteiskäytössä Keskustan terveysaseman tiloissa. 25.3. järjestetään jatkoneuvottelut tilojen käytön suhteen. Mitä asukastupatoiminta on jatkossa, voisiko esimerkiksi kirjastopalveluiden kanssa tehdä yhteistyötä. Pääkirjastolla ei voi lounasta tarjota, yrittäjä pitää kahviotoimintaa. Kirjastoissa on paljon kävijöitä jo valmiiksi. Aleksinkulmassa useat yhdistykset toimivat keittiötiloissa tällä hetkellä. Jukka esitteli vuoden 2014 koontiraportin Katoppa-asukastuvan palveluista, kaikki kävijämäärät. Jukka Lappalaisen osallistuminen yhdistyksen toiminnanjohtajana tiloista käytäviin neuvotteluihin on ensiarvoisen tärkeää jatkossakin.     

Keskustaan ovat asukkaat muuttaneet palvelujen saavuttamiseksi. Hyvinvointipiste voisi sijoittua jatkossa keskustassa esimerkiksi keskustan terveysaseman tiloihin tai Aleksinkulmaan. Citybussiliikenteen lisäämiseksi Raksilan alueelle on tulossa aloite. Keskustan terveysasemalle on myös kiinnostusta sijoittaa Järjestötalo. Tuirakeskuksesta on myös käyty keskustelua järjestöjen sijoittumisessa jatkossa.

Hyvän mielen talolla on aikaisemmin tarjottu lounas mielenterveyskuntoutujille. Lounaspalvelu lopetettiin, toiminta jatkunut muutoin ennallaan, kävijöitä ollut vaikkei lounasta enää tarjotakaan.   

6.       Katuturvallisuuskävelyn järjestäminen
Katuturvallisuuskävely on järjestetty vuosittain keväällä ydinkeskustan alueella. Kävelyyn ovat osallistuneet yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista Kivisydän –hankkeen projektipäällikkö, katurakennuspäällikkö ja katu- ja viherpalvelujen edustaja, liikekeskuksen sekä poliisin edustaja. 

Jukka Lappalainen on keskustellut asemakaavapäällikkö Mikko Törmäsen kanssa vierailusta Kivisydämeen, elo- syyskuulle menisi ajankohta. Juha Isoherranen vastaa Kivisydän-hankkeesta, häneen voi olla yhteydessä vierailusta.

Katuturvallisuuskävelyn ajankohta voisi olla erillinen, toukokuussa. Isokadulla katettu katutila tulee olemaan kaikille avointa tilaa kävelykadulla. Yleiseen katuturvallisuuteen ja esteettömyyteen olisi hyvä kohdistaa huomioita jatkossakin, myös yleiseen siisteyteen ja julkisiin wc-tiloihin. 25.5. voisi järjestää katuturvallisuuskävelyn ydinkeskustan alueella. Katoppa-asukastuvalla kokoontuminen klo 17.00 ja lähtöinfo sekä kahvit osallistujille. Poliisista olisi hyvä saada edustaja mukaan kävelylle.  

7.       Toimikuntien ajankohtaiset asiat
Ympäristö- ja turvallisuustoimikunnan kokoonkutsujana Kaisu Rundelin kertoi, ettei toimikunta ole kokoontunut v. 2015. Tiedotustoimikunnan puheenjohtaja Jukka Lappalainen kertoi, että asukastuvan kautta tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista, sekä paperisena että fb-sivujen kautta. Tällä hetkellä asukastuvalla ei ole tiedottajaa ja viriketoiminnanohjaajaa. Henkilökuntaa on jouduttu vähentämään seitsemään henkilöön. Toimikunnat eivät ole kokoontuneet v. 2015. Yhteistyöryhmän kokoukseen toivottaisiin mukaan asukasyhdistyksen hallituksen jäseniä. Solja Peltovuori kommentoi, että yhteistyöryhmässä on edustettuina useampia eri tahoja sekä keskustan alueella on useita kehittämisen kohteita asukastupatoiminnan kehittämisen lisäksi. Alueellista toimintarahaa ovat hakeneet useat eri yhdistykset. Kaikki alueellista toimintarahaa Keskustan suuralueella saaneet yhdistykset kutsutaan mukaan yhteistyöryhmän toimintaan. Seuraavaan kokoukseen toivotaan mukaan eri yhdistys- ja yhteisötoimijoita. Toimikuntien jatkon suhteen on tärkeää harjoittaa yhteistyötä yhdistyksen kanssa. Hollihaan talvirieha on järjestetty yhteistyössä yhteistyöryhmän kanssa. Yhteistyöryhmien toimintaan olisi hyvä saada jatkossa kohdistettua osa toimintarahasta. 

8.       Muut ajankohtaiset asiat
Meritulli-Heinäpään asukasyhdistyksen tulevia tapahtumia v. 2015:

·         Tarinaniskennän SM, alueellisen osakilpailun järjestäminen to 7.5 klo 14.00-16.00 Keskustan Palvelukeskuksessa

-tuomareiksi tarvitaan edustajia, Seija Marttila Kaisu Rundelin sekä Esko Saarela ilmoitettiin mukaan tapahtumaan.   

·         Oulun murteen tillaisuus "Alakko nää mua" la 9.5 klo 13.00 Kirkkotorin koulutuskeskuksessa

-Asukastupaa on pyydetty järjestämään tilaisuus. Oulun murteen ymmärtämisopas -niminen fb-sivu on olemassa. Kyösti Kelhä on ottanut yhteyttä ja pyytänyt järjestämään tilaisuuden. Mukaan on saatu professori Ritva Toropainen. Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuille voi laittaa ideoita tulevan Suomi 100 vuotta juhlavuoden 2017 tapahtumaksi, sieltä voisi saada myös rahoitusta tapahtumiin ja tilaisuuksiin.     

·         Porukka –toiminta

·         Asukastuvan avajaiset

·         Vaihtuvat taidenäyttelyt

·         Porinapiiri

·         Lyötyn lauantaitorit 30.5.-25.7.

·         Kesäretki Turkansaareen

·         Lähiretki Kierikkiin

·         Villiyrttiretki sekä koulutus- ja hyvinvointi-ilta

·         Valoa Oulu syksyllä

·         Oululaiset iltamat 4.9.

·         Kuusijuhla joulukuussa
 

9.       Seuraava kokous
Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän seuraava kokous on 18.5. klo 17.30 Katoppa-asukastuvalla. 

10.   Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:48.

Jakolinkki