Vanhat yhteistyöryhmien aikaiset muistiot

< Takaisin

2014 6 Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio.

Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika: Tiistai 14.10.2014 kello 19.00-20.15

Paikka: Hiirihaukkatalo

Läsnä: Marjut Rousu, puheenjohtaja
Kai Lotvonen, Hiirihaukkatalo
Petri Hälinen, asukas
Riitta Lehtonen, päiväkodit
Ulla-Maija Louhela, asukas
Marja Kainulainen, asukas
Ari Palokangas, asukas
Irja Vähä, asukas
Sari Wallius, asukas
Sirpa Laitala, yhteisötoiminta, sihteeri

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen Kaukovainion asemakaava-muutoksen luonnoksen esittelyn jälkeen.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Yhteistyöryhmän kannanotto asemakaava-muutokseen ja siihen liittyviin suunnitelmiin.
Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän kannanotto Kaukovainion keskuksen asemakaava-muutoksen luonnokseen:
• Kaukovainion alueen rakennusperinnettä on kunnioitettava. Alueen kulttuurihistoriallinen ilme on säilytettävä.
• Kortteli nro 8 säilytettävä metsäisenä Y- alueena. Kortteli on noussut esille kaikissa asukkaille järjestetyissä suunnitteluilloissa ja osallistujat ovat vaatineet sen säilyttämistä ennallaan. Kortteliin kaavailtua päiväkodin rakentamista kannatetaan.
• Poikkimaantien varressa, Ylimaan kentän alueella, on hyviä paikkoja kaupungin myydä rakennuspaikoiksi. Ylimaan kentän alueelta on hyvät yhteydet moottoritielle.
• Alueella on valmiina koulut ja muut palvelut, joten kallista infraa ei tarvitse rakentaa, niin kuin uusille asuinalueille.
• Hiirihaukkatien väylää mietittävä, saataisiinko se linjattua paremmin.
• Ei skeittipuistoa kirjaston viereen. Meluongelmat. Skeittipaikka halutaan, muttei liikenneympyrän ja kirjaston viereen.
• Tinatien kenttää on kehitettävä. Koulu ja alueen päiväkodit käyttävät ahkerasti kenttää. Kentällä on säilytettävä kaikki nykyiset liikunnan mahdollisuudet ja niitä on kehitettävä. Skeittialue voitaisiin rakentaa Tinatien kentän reunalle.
• Alueelle toivotaan rakennettavan perheasuntoja. Valmiina hyvä koulu ja hyvät päiväkodit. Perheitä kiinnostaa siirtyminen kerrostaloihin. Mennyttä aikaa ovat isot omakotitalot.
• Yleiset toiminnalliset oleskelutilat Kaukovainion keskukseen on hyvä idea. Aktiviteetteja kaiken ikäisille asukkaille, jotka viettävät keskuksessa aikaa.
• Ei parkkipaikkoja liikaa keskuksen alueelle. Selvitettävä, voidaanko esim. liikennemerkein toteuttaa vuoropysäköintiä alueella.

4. Joulutapahtuma.
Yhteistyöryhmän tapahtumaryhmän rahastonhoitaja Petri ilmoitti, että rahaa on käytettävissä joulutapahtumaan 389 euroa.
Joulutapahtuman vastuuhenkilöiksi ilmoittautuivat Marja, Ulla-Maija ja Petri. He kokoontuvat suunnittelukokoukseen Marjan luokse, Ampuhaukantie 3 A 6, tiistaina 28.10.2014 kello 18.00. Joulutapahtuma suunniteltiin pidettäväksi lauantaina 13.12.2014 kello 10-14.
Marjut kysyy rehtorilta ja apulaisrehtorilta, voidaanko ytr:n järjestämä joulutapahtuma järjestää Hiirihaukkatalolla esim. ruokasalissa.

Hiirihaukkatalon joulujuhla on tiistaina 16.12.2014.

5. Ensi vuoden toimintasuunnitelma ja toimintarahojen haku.
Toimintasuunnitelma:
Seuraavassa kokouksessa mietitään ensi vuoden kokousten aiheet ja aikataulut. Kokousten määrää rajataan viiteen/vuosi. Samoin suunnitellaan, mihin tapahtumiin yhteistyöryhmän tapahtumaryhmä hakee toimintarahaa.

Toimintarahojen haku:
Vielä rahaa ei voi hakea, koska hakuehtoja tarkennetaan. Ja hakulomake uusitaan. Ohje ja lomake tulevat yhteisötoiminnan nettisivuille, kun lähidemokratiatoimikunta on ohjeet ja lomakeasian käsitellyt lokakuun lopun kokouksessaan.
Toimintarahojen haku käynnistyy joulukuun alun kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen, jossa päätetään talousarviosta. Hakuaika on lyhyt, joulukuussa noin kolme viikkoa.

6. Muut asiat.
Oulun kaupunginjohtajan tuoreessa talousarvioesityksessä esitetään, että
Oulun alakouluista lopetettaisiin erikoisluokat (mm. musiikki- ja liikuntaluokat) alueellisiin tasa-arvosyihin vedoten: "3-6 luokkalaisten erikoisopetus muutetaan alueellisesti tarjottavaksi painotetuksi opetukseksi. Nykyisellään tarjottava erikoisluokkaopetus ei ole tasa-arvoisesti kaikkien uuden Oulun asukkaiden saatavilla vaan hakeutuminen vähenee välimatkan keskusta alueelle kasvaessa. Muutos toteutetaan asteittain elokuusta 2015 alkaen niin, että uusia 3-luokkalaisia ei enää valita erikoisluokkaopetukseen."
Erikoisluokka kasvuympäristönä on poikkeuslaatuinen ja sen positiivinen merkitys heijastuu pitkälle tulevaisuuteen sekä yksilön omassa elämässä että koko kaupunkiyhteisössä.
Kaupunginjohtajan esityksessä vedotaan tasa-arvon toteutumattomuuteen lakkautuksen syynä. Kuitenkin kuka tahansa esim. musiikista kiinnostunut ja sitä harrastava oululainen lapsi pystyy hakeutumaan erikoisluokalle niin halutessaan. Tasa-arvoa parhaimmillaan on se, että kaikille kiinnostuneille tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja erikoistua vahvuusalueisiinsa.
Kaukovainion koulun erikoisluokista:
- pitkäjänteisen työn tulos, joka loppuu lakkauttamisen myötä. Uudelleen aloittaminen ei onnistu helpolla - ehkä ei ollenkaan
- on kaikille kaupungin asukkaille tasapuolista, koska kuka tahansa voi hakeutua olipa sitten asuinpaikka mikä tahansa. Painotettu opetus (jos sitä syntyy) kohdennettu vain oman koulun oppilaille, tarkoittaa siis, että pienten ja keskisuurten koulujen oppilaat eivät pääse toiminnan piiriin
- painotettua ei ole saatu syntymään kannustuksesta huolimatta, joten ei ole korvaava vaihtoehto
- Kaukovainion alueella on paljon lapsia, joille liikuntaluokka on ainoa mahdollisuus päästä harrastamaan liikuntaa.
- Nostaa koulun ja alueen imagoa, "meillä on koulu, jonne tulee oppilaita myös muualta".
- luo kouluumme positiivista ja iloista virettä: liikkuvat lapset vetävät toisetkin mukaan liikuntaan
- lisää alueen oppilaiden kouluviihtyvyyttä ja koulumotivaatiota
- meillä on tällä hetkellä kaksisarjanen koulu. Jos liikuntaluokat lopetetaan, niin syntyy ongelmia oppilasmäärien ja luokkakokojen suhteen
- kaksi puoli vuotta sitten tehdyssä peruskorjauksessa huomioitiin monin osin liikuntaa koulun erityispiirteenä: esim. kuntosali, kiipeilyseinä, peliareena
- olemme mukana monessa liikunnallisessa hankkeessa, esim. liikkuvakoulu ja kaikki mahdolliset koulu-urheilutapahtumat. Tuo näkyvyyttä ja luo positiivista kuvaa alueelta.
- hyvä houkutin tuleville asukkaille. Lähes kaikki uudet asukkaat ovat halunneet lapsensa liikuntaluokalle, näin on varmasti myös tulevaisuudessa.
Erikoisluokat on ehdottomasti säilytettävä Kaukovainion koulussa. Useiden lasten liikunnan harrastaminen loppuu, jos erikoisluokat lopetetaan. Harvoilla alueen vanhemmilla on mahdollisuuksia kuljettaa lapsiaan asuinalueelta muualle harrastamaan. Koulussa on saatu hyviä oppimistuloksia ja ongelmat ovat vähentyneet erikoisluokkien myötä. Erikoisluokkien lopettaminen ei tuo säästöjä Oulun kaupungille. Päinvastoin häiriökäyttäytyminen ja ongelmat lisääntyvät kouluissa ja niiden myötä kustannukset lisääntyvät.
Yhteistyöryhmä jättää kannanoton erikoisluokkien säilyttämisen puolesta.
Kannanoton erikoisluokkien puolesta voi käydä ilmaisemassa sivulla: http://www.adressit.com/
7. Seuraava kokous.
Seuraava kokous on maanantaina 1.12.2014 kello 16.30 Hiirihaukkatalolla.

8. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.15.
 

Jakolinkki