Muistiot

< Takaisin

2012 3 muistio Höyhtyän suuralueen yhteistyöryhmä

Höyhtyän suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika                      Tiistaina 22.5.2012 kello 14.00 - 16.00
Paikka                  Karjasillan asukastupa, Rehulantie 1
 
Osallistujat          Petäjäaho Jouni,asukas, puheenjohtaja
                              Luttinen Erkki,asukas, Karjasillan as.yhdistys ry, vpj
                              Lehto Erkki,asukas,Karjasillan asukasyhdistys ry
                              Eerikkilä Veikko,asukas
                              Kuivala Tuula,Päiväkoti Kaarnalaiva
                              Laitala Sirpa,yhteisötoiminta, Ouka, sihteeri
                              Klami Jere,yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut,Ouka
                              Tuomisto Kimmo,yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut,Ouka   
         
1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
 
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 
3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
 
4. Kesän ajan tapahtumat.
• Tour de Kids – lasten pyöräilytapahtuma Lintulan urheilukeskuksessa tiistaina 12.6. alkaen kello 17.00. Ilmoittautuminen alkaa viimeistään puolta tuntia ennen kilpai-luja. Pyöräilytapahtumaan tarvitaan vapaaehtoisia ottamaan vastaan ilmoittautu-misia ja ratavahdeiksi. Ilmoittautuneita: Tuula Kuivala, Sirpa Laitala, Jouni Petäjä-aho. Vapaaehtoisia toimijoita pyydetään olemaan paikalla noin kello 16.
Seurakunta tarjoaa tapahtumassa pillimehut. Satu Saarinen on paikalla.
Pekka Hartikka vastaa ratamerkinnöistä, äänentoistosta, numerolapuista, osallistu-jalistoista.
Kaikki osallistujat palkitaan. Ytr on hankkinut mitalit. Mitaleita on 150 pronssia, 25 hopeaa ja 25 kultaa. Yhteensä 300 euroa.
• Lintulammen kesäjuhla on tiistaina 12.6. alkaen kello 18.00 Lintulammen kummul-la.
• Karjasillan kesäjuhla Uumajan puistossa 12.8. kello 13-15. Orkesteri.
        Peräkärrykirppis.
        Lauantaina 9.6. kello 10-15 on Karjasillan alueella pihakirppis.

• Torstaina 23.8. kello 12-15 Elotori Karjasillan kirkolla. Varataan 500 euroa kustan-nuksiin.
        Vanhus- ja vammaistyöryhmä käsittelee Elotori –tapahtumaa 7.6. olevassa kokouk-sessa ja tarkempi ohjelma lähetetään sitten kaikille.  Kaarnalaivan päiväkodin lap-set tulevat Elotorille laulamaan kello 13.15. Karjasillan asukasyhdistys grillaa perin-teisesti makkaroita.
• Höyhtyän suuralueen Lasten päiväleiritoimintaan  varataan 1000 euroa. Käytännön järjestelyistä vastaa Lintulammen asukasyhdistys.
• Vammaisten leiritoimintaan varataan 500 euroa. Käytännön järjestelyistä vastaa Lintulammen asukasyhdistys.
• Mäntylän kesätapahtumaan varataan 200 euroa.
• Retki Potna-Pekalla Ainolan puistoon pe 1.6. kello 9.30 - 11.30. 300 euroa.
 
5. Muut ajankohtaiset asiat.
Höyhtyän suuralueen yhteistyöryhmä on tehnyt aloitteen asemakaavan muuttamisesta Lintulan kaupunginosan korttelissa 13. Y-tontti ehdotettiin muutettavaksi viheralueeksi si-ten, että alueesta muodostuu viheralueena yhtenäinen kokonaisuus.
Aloitteeseen on tullut vastaus, että asemakaavoituksen ja yleiskaavoituksen yhteisen nä-kemyksen mukaan yleisten rakennusten korttelialue tulee säilyttää asemakaavassa tule-vaisuuden varauksena. Sille voidaan järjestää jatkossa palveluita, jos alueen asukasmäärä kasvaa. Korttelin muuttaminen puistoalueeksi estäisi merkittävästi Höyhtyän, Nokelan ja Lintulan alueen kehittämismahdollisuuksia tulevaisuudessa, koska vastaavan palveluille soveltuvan korttelin järjestäminen alueelta ei olisi enää myöhemmin mahdollista. Yhdys-kunta- ja ympäristöpalvelut / asemakaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että aloit-teen mukaiseen asemakaavan muutokseen ei ryhdytä.
Koska yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden asian valmisteluissa ottama kanta on kieltei-nen, ytr voi vielä perustella omaa kantaansa ennen asian käsittelyä teknisessä lautakun-nassa.
Ytr pyytää aikaa selvityksen tekemiseen syyskuun loppuun. Mietitään lisäargumentteja, millä perustellaan esitystä. Sihteeri laittaa asiasta viestin Jere Klamille.
 
6. Höyhtyän viheralueiden tarkastelu täydennysrakentamisen kannalta.
Asiaa esittelivät maisema-arkkitehtiopiskelija Kimmo Tuomisto ja kaavoitusarkkitehti Jere Klami.  Höyhtyän viheralueiden tarkastelu toteutetaan kesällä 2012 maisema-arkkitehtiharjoittelijan tekemänä selvitys- ja suunnittelutyönä. Työ valmistuu elokuun 2012 loppuun mennessä. Työtä esitellään ja asukaspalautetta työstä kerätään alustavien suunnitelmien mukaan Höyhtyän seuraavassa suunnittelutapahtumassa elokuun lopussa 2012.
Yhteystiedot: Kimmo Tuomisto 044 703 2029 harjoittelija1.kvp@ouka.fi

7. Seuraava kokous.
Seuraava Höyhtyän suuralueen yhteistyöryhmän kokous on tiistaina 28.8. kello 13.00
Karjasillan asukastuvalla, Rehulantie 1.
 
8. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.00.

Muistion kirjasi Sirpa Laitala.
 
 

 

Jakolinkki