2015-05 Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2015-05 Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Oulunsuun suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: ti 3.11. klo 17.00  

Paikka: Kastellin asukastupa, os. Ranta-Kastellintie 3  
 
Osallistujat:
 
Raili Mikkonen  Lämsänjärven päiväkoti
Antti Määttä  Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Hanna Ollanketo  asukas
Kirsti Ojala  asukas
Aaro Myllyneva  asukas
Aino Lähtevänoja Oulunsuun martat
Pentti Juutinen  Oulujoki-seura ry
Vilho Heinonen  asukas
Merja Niemelä  kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
 
1.Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:08.
 
2.Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 
3.Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.
 
4.OYS ja Huuhkajanpuisto -asemakaavan muutos, kaavoitusarkkitehti Antti Määttä yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Antti Määttä kertoi, että v. 2011 on tehty Kontinkankaan liikenneverkko- ja ympäristöselvitys, kun Kastellin monitoimitaloa on suunniteltu alueelle. Aapistien jatke on tullut Sairaalarinteen suuntaan. Sairaalan poikki on ollut ajoyhteys olemassa, pelkona ollut että monitoimitalolle kulkeva liikenne ohjautuisi sairaalan kautta. Vanhempia on ohjeistettu kuljettamaan lapset eri reittiä koululle. Sairaala on kaavamuutoksen mukaisesti laajenemassa eteläpuolelle, uudisrakennuksia on esitetty myös. Parisen vuotta sitten on tehty päätös keskuspaloaseman sijoittamisesta Huuhkajanpuiston läheisyyteen.
 
Tulevaisuuden sairaala –hanke on menossa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä. Eteläinen ajoyhteys olisi tarpeellinen, on suunniteltu kaupungin ylläpidettäväksi kaduksi. Pohjoinen yhteys eli ramppiyhteys on tavoitteena purkaa, ja siirtää päivystystoiminnot sairaalan pohjoispäähän. Tukitoiminnot siirtyisivät eri tiloihin pohjoispäästä. Potilasliikenne ohjautuisi sairaalan pohjoispäähän. Avohoitotalon järjestelyt eivät ole muuttumassa.
Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen alueella voi ilmetä tarpeita, esim. pysäköintijärjestelyjen osalta. Rauhanyhdistys on mukana kaavasuunnitelmassa: eteläinen katuyhteys kulkisi jatkossa yhdistyksen pihan poikki, vähentäisi siten pysäköintipaikkoja. Kiviharjuntie yhdistettäisiin eteläiseen ajoyhteyteen. Voi myös olla, että pohjoinen yhteys kulkisi jatkossa yliopiston kiinteistöjen kautta.
Kaavamuutos perustuu Tulevaisuuden sairaala 2030 –hankkeeseen ja uuden keskuspaloaseman tarveselvitykseen, josta on Kaupunginhallituksen päätös v. 2013. Uuden Oulun yleiskaavaehdotuksessa on mukana sekä sairaala-alue että keskuspaloasema.
 
Joukkoliikenteen kehittämiskäytävää esitetään myös raitioliikenne/bussiliikenteelle. Tarkoittaisi uutta poikittaista yhteyttä Kaukovainion oppilaitosten kautta sairaala-alueelle ja keskustaan. Sairaanhoitopiirin valtuusto on tehnyt päätöksen 15.12.2014 lasten ja naisten sairaalan sijoittamisesta sairaalan pohjoisosaan. Omaisille tarkoitetut tilat tulisivat sairaalan pohjoispuolen läheisyyteen myös. Sairaanhoitopiirin kanssa on laadittu sopimus kaupungin puolelta. Kaavan laatii yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. Katu- ja ympäristösuunnitelmat laaditaan erikseen, kun kaavasuunnitelmat ovat saaneet lain voiman.
 
Kommentit:      
Kun ramppiyhteys puretaan, miten pääsee kulkemaan yläkerroksiin? Antti Määttä kertoi, että tällä hetkellä palvelujen saavutettavuus ei ole kovin hyvä, uudet yhteydet tulevat pohjoisen suunnasta ja rakennuksen sisäyhteyksien kautta. Yksi keskeinen sisäänkäynti säilytettäisiin itäpuolella ja sisäinen käytävä myös eri kerroksien välillä. Logistiikkatoiminnot sijoitettaisiin sairaalan eteläpäähän. Pysäköintialueeseen on tulossa tulevaisuuden laajennusvara. Vanhaan rakennuskantaan liittyy arvoja, jotka tulee sovittaa yhteen museon tavoitteiden kanssa. Ajoneuvoliikenteen vähentäminen on alueella tavoitteena sekä pyöräilyparkkeerauksen laajentaminen.
 
Keskuspaloasemalla on nykyisin sisätilaongelmia, tällä hetkellä tilapäisiä rakennuslupia. Tavoitteena on rakentaa uusi keskuspaloasema. Keskuspaloasemasta on alustavia luonnoksia tehty. Kevyen liikenteen yhteydet Kaukovainion suuntaan katkeaisivat ja kevyen liikenteen siltayhteys tehtäisiin toiseen suuntaan. Kastellin koululle ei ole vielä suunnitelmia, niitä ei sisällytetä asemakaavaan. Tilapäiskäytössä tulee olemaan Tilakeskuksen toimesta, tällä hetkellä toimii vastaanottokeskuksena. Kontinkankaalla erityisesti henkilöstön pysäköintijärjestelyt ovat tällä hetkellä haasteellisia, pitäisi saada kestävä ratkaisu, esim. panostaa joukkoliikenteeseen ja kevyeen liikenteeseen alueella. Kontinkankaan pysäköintipaikoista on tehty laskelmia, alueella sijaitsee yhteensä noin 4200 autopaikkaa: 5 kertaa enemmän kuin Kivisydämessä.    
 
5. Virkakielikampanja Oulussa, omaishoidon päätöstekstit
Koordinaattori esitteli kokouksessa virkakielikampanjaa. Oulun kaupunki on mukana Kotimaisten kielten keskuksen virkakielikampanjassa, joka toteutetaan ajalla 13.10.2014-31.12.2015.Lisätietoja: http://www.kotus.fi/kielitieto/viranomaisten_kielenkaytto/virkakieli/virkakielikampanja 
Uudessa Kuntalaissa todetaan, että "viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet." Ymmärrettävä kieli on kuntalaisten oikeusturvan kannalta tärkeää –on ymmärrettävä, mitä omista asioista on päätetty. Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa on päätetty osallistaa kuntalaiset omaishoidon päätösteksteihin. Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattorit osallistavat kuntalaisia kaikkien suuralueitten yhteistyöryhmissä ja lisäksi kysymyksiin on mahdollista vastata myös Kuntalaisvaikuttamisen työpajassa 12.11. klo 16.30-19.00 Aleksinkulmassa sekä otakantaa.fi –palvelussa: https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Selaa_hankkeita/Omaishoidon_tuen_paatostekstit_Oulussa   
 
Kokouksessa jaettiin kaikille osallistujille kolme erillistä päätöstekstiä ja lisäksi kysymykset, joilla haluttiin kartoittaa tekstien ymmärrettävyyttä.
 
Päätös 1
Ajantasainen lääkärintodistus –mitä tarkoittaa ilmaisu, miltä ajalta ajantasaisuus pitää olla, onko asiakkaalla tietoa tästä? Kuka on omaishoitaja, onko tietoa, ettei tarvitse esimerkiksi asua samassa taloudessa, vaikka toimisi päivittäin omaishoitajana. 
 
Päätös 3 
Esimerkkitekstin eri vaihtoehdot sekoittavat hieman, kun on kaikki vaihtoehdot ilmaistuna. Miksi lisäperusteena on: Apua tarvitaan jne. kappale, kun se on myös yksi peruste kielteisen päätöksen tekemisessä?
 
6. Muut ajankohtaiset asiat
Oulunsuun asukastuvan jatkotilanteesta käytiin keskustelua. Nykyiset tilat on irtisanottu vuoden 2015 loppuun. Jatkotiloja ei ole tiedossa, asiaa on tiedusteltu Tilakeskuksen vuokrausneuvottelijalta. Castell kodilla kokontuvat mm. Oulunsuun martat, jatkossa voisi yhteistyöryhmäkin kokoustaa heidän tiloissaan. Aino tiedustelee mahdollisuutta järjestää seuraava kokous hoivakodin tiloissa.
Joululauluillan voisi järjestää puuroillan yhteydessä, esiintyjiä ollut mukana myös vuosi sitten. Joulupuuron ja sopan sekä torttukahvit voisi järjestää. Yhteislaulua voisi olla myös. Pianon soittajaa ja kanteleensoittajaa voisi kysyä sekä laulajaa esiintymään. Juha Vähäkangas voisi lausua joulurunoja. Puurojuhlan alustava ajankohta on ke 9.12. klo 18.00.  
 
Teatteri-illan voisi järjestää myös, Suomussalmelta tulee vieraileva esitys esimerkiksi 29.11. klo17.00 Kaupunginteatterille. Kastellin K-market järjestää joulun avajaiset myös marraskuun lopussa.               
 
7. Seuraava kokous
Seuraava kokous: tiedustellaan Castell kodilta tilaa ti 12.1. klo 17.00.

8. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 18:52.