2014 -06 Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014 -06 Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika: 15.12. klo 17.00  

Paikka: Teron pubin kokoushuone, os. Eekintie 1 A 

Osallistujat:

Marita Hopia                 MLL Kuivasjärven yhdistys ry
Jorma Haapalainen        asukas
Kari Koivunen               Punaisenladonkankaan toimikunta
Jaana Matikainen          hyvinvointipalvelut
Elisa Veteläinen            hyvinvointipalvelut
Kauko Perälä                asukas
Raija Yrjölä                  Tuiran seurakunta
Merja Niemelä sihteeri, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:18.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin työjärjestys ja kokouksen läsnäolijat.

3. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.

4. Kaupunginhallitus 28.10.2014 esityslista Uuden Oulun yleiskaavaluonnoksen palaute ja vastineet: Suunnitteluvarauksen tekeminen Ruskonselästä, Lassila & Tikanoja Oy

Kuivasjärven Pky:n (Kuivasjärven Seutu Ry) Punaisenladonkankaan toimikunnan Pj. Kari Koivunen kertoi Alakyläntien varteen Punaisenladonkankaan kaavoitukseen ja siihen liittyvään Oulun seudullisen päätöksenteon ja siihen vaikuttamiseen liittyvää historiaa.

Punaisenladonkankaan toimikunnan ja sen läheisten asukasyhdistysten, sekä asukkaiden toiminnan tavoitteena on ollut Punaisenladonkankaan parempi tulevaisuuden yleiskaavoituksen ja maakuntakaavoituksen kaavoituksellinen tulevaisuus, siten että alueella nykyisin voimassaolevassa yleiskaavassa ja maakuntakaavassa oleva kaavoituksellinen EJ kohdemerkintä, "uusi seudullinen hanke jätteenkäsittelykeskus" saadaan asukkaiden ja asukasyhdistysten pitkäjänteisellä yhteisellä työllä yhdessä vaikuttaen ja toimien poistetuksi EJ merkintä uudistuvista Uuden Oulun Yleiskaavasta, sekä uudistuvasta Pohjois-Pohjanmaan Maakuntakaavasta.

Tavoitteena tuon EJ merkinnän poistamiseksi on ollut saada Punaisenladonkankaan alueelle tulevan kaavoituksen muutoksen myötä Oulun seudun tulevaisuuden kannalta keskeiselle alueelle paremmin tuolle alueelle sopivat kaavamerkinnät esim. AP ja TP kaavoitukselliset merkinnät, turvaten Punaisenladonkankaan läheisten asuinalueiden asukkaiden asumisviihtyvyyttä ja hyvinvointia pitkälle tulevaisuuteen.

Salvor Oy, joka fuusioitui Lassila & Tikanoja yhtiöön, oli aikanaan ostanut yksityisiä maita EJ kohdemerkinnän alueelta Punaisenladonkankaalta tarkoituksenaan rakentaa alueelle yksityinen tavanomaisten jätteiden ja pilaantuneiden maiden jätteenkäsittely ja loppusijoituskeskus. Punaisenladonkankaan alue sijaitsi tuolloin kaavoituksellisesti Haukiputaan kunnan alueella, joka myöhemmin kuntaliitoksen myötä siirtyi osaksi Oulun kaupungin aluetta.

Salvor / L&T:n jätteenkäsittelykeskus -hankkeen YVA käsittelyn myötä asukkaille sekä asukasyhdistyksille esille tullut yksityinen jätteenkäsittelykeskus -hanke sai kuitenkin aikaan suurta huolestuneisuutta sekä vastustusta alueen läheisissä asukaskeskittymissä mm. Kuivasjärven sekä Jäälin alueilla, myös Oulun kaupunginhallitus otti hankkeeseen yksimielisen kriittisen kannan lukuisissa omissa päätöksissään.

Haukiputaan kunnassa kuitenkin käynnistettiin Punaisenladonkankaan alueelle osayleiskaavoitus -hanke massiivisen, n 500-700 ha suuruisen Alakylätien jätteenkäsittelykeskus osayleiskaavan nimellä. Muodostettavalle osayleiskaavan alueelle oli tarkoitus sijoittaa sekä yksityisiä että kunnallisia jätteenkäsittelytoimijoita jätteen loppusijoituksineen.

Alakyläntien jätteenkäsittelykeskuksen osayleiskaavoitus sai sekin aikaan suurta huolestuneisuutta sekä vastustusta alueen läheisissä asukaskeskittymissä Oulussa ja Kiimingissä.

Myöhemmin tämä vastustusta saanut Haukiputaan kunnan käynnistämä Alakyläntien jätteenkäsittelykeskuksen osayleiskaavoitus lopetettiin Haukiputaan kunnan yhdistyessä Oulun kaupunkiin.

Oulun kaupunki esitti Lassila & Tikanoja Oy:lle n.16ha:n suuruisen suunnitteluvarausalueen Materiaalitehokkuuskeskuksen sijoittamiseksi Oulun Ruskonselälle, Ruskon Jätteenkäsittelykeskuksen läheisyyteen.

Linkki yo. Oulun KH:n 24.9.2012 päätökseen: http://ktweb.ouka.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=KH&lista=0&pvm=24%2e9%2e2012%2015%3a00%3a00 + linkin kautta löytyvä liite kartta.

Kaupunginhallitus päättää tehdä suunnitteluvarauksen Lassila & Tikanoja Oyj:lle materiaalitehokkuuskeskuksen sijaintipaikan selvittämiseksi Ruskonselän kaupunginosalta liitekartan osoittamalta alueelta ja varauksen tarkempi sijainti ja laajuus määräytyvät asemakaavatyön yhteydessä. Suunnitteluvaraus on voimassa 31.12.2015 loppuun saakka tai siksi kunnes alueen asemakaava on tullut voimaan. Suunnitteluvarauksen osalta tehdään asemakaavan yhteistyötä koskeva erillinen yhteistoimintasopimus, jonka hyväksyy tekninen lautakunta.

Oulun kaupunginhallitus ei ollut yllä olevassa suunnitteluvarausta koskevassa päätöksessään yksimielinen ja asiasta äänestettiin.

Huomiona todettakoon että asukkaiden kannalta tehdyn suunnitteluvarauksen esillä olleessa päätöksestä ei käynyt selville, millaisia materiaalin ja jätteenkäsittely toimintoja L&T mahdollisesti tullaan suunnittelemaan Ruskonselän Materiaalitehokkuuskeskuksen suunnitteluvarausalueelle.

Kohta tuon suunnitteluvarauksen päätöksen jälkeen Lassila & Tikanoja Oy myöskin luopui Punaisenladonkankaalle suunnitellusta jätteenkäsittelykeskus hankkeesta Oulun kaupungin lunastettua heidän aiemmin sieltä omistukseensa hankkimat maa-alueet Oulun kaupungin omistukseen. Linkki ko. Oulun teknisen lautakunnan 2.10.2012 Tilan ostaminen Punaisenladonkankaalta Lassila & Tikanoja Oyj http://ktweb.ouka.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=TEKNLTK&lista=0&pvm=2%2e10%2e2012%2016%3a30%3a00 + linkin kautta löytyvät liitteet, kartta ja kauppakirja


Ruskonselän suunnitteluvarausalueen Lassila & Tikanoja Oy:n materiaalitehokkuuskeskuksen suunnitelmat tulivat sitten esille Uuden Oulun Yleiskaava palaute ja vastineet olleessa L&T kirjoittamassa lausunnossa / mielipiteessä sivuilla 96-97 seuraavasti:
Verkkolinkki alla olevaan Yleiskaavaluonnoksen palauteraporttiin http://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/uoyk/yleiskaavaluonnos

Lassila & Tikanoja Oyj, Poutiainen Hannu (nro 16)
kirjoittaa 14.03.2014: L&T haluaa tuoda esille mielipiteensä Ruskon Jätekeskusalueen asemakaavanmuutokseen.

Taustaa
L&T:llä oli Haukiputaan kunnan Kellon kylässä Punaisenladonkankaalla (kiinteistöt 840-402-2-252 ja 840-402-2-311) noin 47,8 ha jätteenkäsittelyalue. Tämä alue oli maakuntakaavassa merkitty jätteenkäsittelyalueeksi ympäristöministeriön vahvistuksella 17.2.2005 ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 25.8.2006. Ympäristö-vaikutuksien arviointiohjelma oli tehty vuosina 2005 — 2007 ja ympäristölupahakemus oli laitettu vireille 5.5.2007. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus hylkäsi L&T:n ympäristölupahakemuksen 16.5.2008 (Dnro PPO-2007-Y-205-111). L&T valitti ympäristölupahakemuksen hylkäämisestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Vaasan hallinto-oikeus hyväksyi L&T:n valituksen asiasta 31.12.2009 (n:o 09/0429/1). Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä valitettiin, mutta korkein hallinto-oikeus ei muuttanut Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä, vaan asia palautettiin viranomaisen käsiteltäväksi päätöksellä 20.4.2011 (Dnro 379/1/10).

Hankkeen lupavaiheessa saaman kritiikin ja Oulun kaupungin esittämän toiveen mukaisesti L&T luopui hankkeesta ja esitti aluevaihtoa Ruskonselän jätehuoltoalueen välittömään yhteyteen. Käytyjen keskustelujen pohjalta L&T teki suunnitteluvarauksen Ruskonselän alueelta, joka hyväksyttiin Oulun kaupunginhallituksen kokouksessa 11.9.2012 (§ 421).

L&T:n toimittamassa hakemuksessa 7.8.2012 kuvattiin suunniteltu toiminta samankaltaiseksi kuin mitä se oli Punaisenladonkankaalla, jolloin se edellyttää jätteenkäsittelyalueen statusta. Myöhemmissä keskusteluissa Oulun kaupungin edustajien kanssa on todettu nykyisen asemakaavan vaativan kaavamuutoksen, jotta L&T:n materiaalienkäsittelykeskustoiminta on mahdollista.

Tarvitsemme liiketoimintamme kehittämiseksi alueen, jolla on mahdollista prosessoida teollisuuden ja energiantuotannon sivuvirtoja (tuhkat, kuonat, sakat, lietteet), pilaantuneita maita sekä muista kierrätyskelpoisia materiaaleja (kuidut, muovit, metallit). Keskus on toimiessaan nykyaikainen jätteiden ja materiaalien hyödyntämiseen tarkoitettu laitoskokonaisuus, jossa on tarpeen myös loppusijoittaa hyötykäyttökelvottomat materiaalit turvallisesti. Laitosalueen rakentamiseen tullaan käyttämään soveltuvia jätemateriaaleja mm. kenttärakentamisessa.

Liitteenä on L&T:n Uudenkaupungin materiaalinkäsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma, jossa on kuvattu toiminnot joita myös Ruskon alueella tultaisiin toteuttamaan, pois lukien asumisesta syntyvät jätteet.

Uudessakaupungissa kaupunki luopui omasta kaatopaikasta kokonaan ja se muutetaan L&T:n toimesta moderniksi jätteenkäsittelykeskukseksi.

Tarvittavat alueet
L&T tarvitsee toimintansa kehittämiseen vähintään13 hehtaarin suuruisen EJ -kaavamerkityn jätteenkäsittely- ja loppusijoitusalueen.

Tämä alue voi olla nykyinen suunnitteluvarausalue, mikäli alueen asemakaava muutetaan siten, että jätteenkäsittely ja loppusijoitus ovat mahdollisia. Käytännössä tämä vaatinee EJ kaavan ko. alueelle.

Toisena vaihtoehtona on aluevarauksen vaihtaminen alueeseen Ruskon Jätekeskuksen sisällä, jossa kaavamuutostyö on jo alkanut. Tällä vaihdolla mahdollistetaan toimintojen käynnistyminen siedettävässä aikataulussa ja toisaalta keskitettäisiin raskas ympäristöliiketoiminta sille sopivaan ympäristöön.

Alueen vaihtamista perustelee se, että käsityksemme mukaan Oulun kaupunki ei tulevaisuudessa tarvitse uutta 20 hehtaarin aluettaan lakisääteisten jätehuoltotehtävien hoitamiseen. Asumisessa syntyvät jätteet ohjataan tällä hetkellä jätevoimalaitokseen ja vuonna 2016 voimaan tuleva biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto käytännössä lopettaa yhdyskuntajätteen loppusijoittamisen ilman erillistä käsittelyä.

Vastine:
Lassila&Tikanojan materiaalikeskukselle myönnetty suunnitteluvaraus oli yleiskaavaluonnoksessa ratkaistu siten, että Ruskonseläntien pohjoispuolelle Ruskon jätteenkäsittelyalueen viereen oli varattu noin 9 ha:n teollisuus- ja varastoalue. Alueen pohjoispuolella on vanha maanläjitysalue, yleiskaavaluonnoksessa merkinnällä EV, jonka suuntaan tonttia on ehkä mahdollista kasvattaa. Erillistä jätteiden loppusijoitusaluetta ei ole varattu, koska vieressä on Ruskon jätekeskus. Laitosalueen rakentamiseen soveltuvat jätemateriaalit voidaan luonnollisesti läjittää tontille.

Ruskon jätekeskuksen alueen laajentamisen mahdollistava asemakaava sai lainvoiman 28.3.2014. Nykyiseen jätteenkäsittelyalueeseen saatiin lisäaluetta noin 20 ha mm. sitoutumalla siirtämään suurjännitelinjoja itään päin noin 800 metrin matkalta. Ruskon–Vesalanmäen alueella on käynnistymässä kaavarunkotyö, joka käsittää alueen Ruskon jätekeskuksesta uuteen yhdystiehen saakka. L&T:n suunnitteluvaraus sijoittuu tälle alueelle, joten yleiskaavan maankäyttöratkaisuja voidaan tarkentaa kaavarunkotyössä.

Jatkosuunnittelussa tullaan selvittelemään yhdessä L&T:n kanssa ratkaisua, joissa loppusijoitusalue on osa Ruskon jätekeskusta ja yhtiölle osoitetaan sopivan kokoinen tontti sen välittömästä läheisyydestä. Kaupunki ei halua sijoittaa Ruskoon kahta erillistä jätteiden loppusijoitusaluetta. Pidemmän aikavälin tarpeita varten kaupunki tulee osoittamaan yleiskaavassa paikan seudulliselle materiaalikeskukselle.

Yllä olevan Yleiskaavaluonnoksen lausunnon/mielipiteen myötä voidaan päätellä, että toiminnanharjoittajalla on mahdollisesti tarkoitus sijoittaa Ruskonselän materiaalitehokkuuskeskuksen suunnitteluvarausalueelle samankaltaiset toiminnat kuin olivat aikanaan suunnitelleet Punaisenladonkankaalle, eli ilmeisimmin myös pilaantuneiden maiden jätteenkäsittelyyn. niiden loppusijoitukseen. Toimintaansa varten L&T esittää yhtenä vaihtoehtona uusiutuvaan yleiskaavaan uutta jätteenkäsittelyn statusta olevaa EJ merkintää heidän suunnitteluvarausalueelleen Ruskonselälle.

L&T:n nykyisin harjoittama jätteiden materiaalien kierrätys on alueelle sopivaa kierrätysliiketoimintaa. Lähialueiden asukkaat ovat kuitenkin huolissaan L&T Ruskonselän alueen materiaalitehokkuuskeskuksen suunnitteluvarauksen Uuden Oulun Yleiskaavaluonnokseen L&T;n esittämän mielipiteen kautta esille tulleista asioista. Lähinnä pilaantuneiden ja vaarallisten maiden mahdolliselle loppusijoitukselle sekä muiden jäteprojektien mahdolliselle loppusijoittamiselle Ruskonselän suunnitteluvarausalueelle sekä mahdollisesta uudesta kaavoituksellisesta EJ merkinnästä alueelle. Toteutuessaan tuo uusi EJ merkintä sallisi nykyisen kunnallisen Ruskon jätekeskuksen viereen sijoittuvan yksityisen jätteenkäsittelykeskuksen.

Oulun kaupungin vastauksessa L&T lausuntoon/mielipiteeseen on todettu suunnitteluvarausalueen tarkennusta kaavarunkotyössä. Kaupunki ei ilmeisimminkään halua sijoittaa Ruskoon kahta erillistä jätteenkäsittelyaluetta. Pilaantuneiden maiden sijoittaminen Ruskon jätekeskuksen alueelle voi olla tulevissa suunnitelmissa mahdollista jatkossa, mikä huolestuttaa alueen asukkaita. Mitä tällainen loppusijoittaminen toteutuessaan tarkoittaa lähialueiden asukkaiden terveyden, liikenneturvallisuuden ja alueen vesistöjen näkökulmasta tulevaisuudessa, mikäli noita tulevaisuudessa sijoitetaan Ruskoon, asia kiinnostaa asukkaita ja asian kehitystä on syytä seurata valppaasti.

Uuden Oulun Yleiskaavaluonnoksessa, joka on ollut esillä 19.2 – 21.3.2014, linkki Yleiskaavaluonnokseen http://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/uoyk/yleiskaavaluonnos
Punaisenladonkankaan EJ kohde merkintä on poistettu kaavaluonnoksesta ja uudessa kaavaluonnoksessa on Punaisenladonkankaan alueelle esitetty kaavoitettavaksi tulevaisuuden työpaikkareservi (TPres) ja teollisuusreservi (Tres) alueita Punaisenladonkankaan alueelle.

Kuivasjärven seutu ry ja Punaisenladonkankaan toimikunta on jättänyt oman yhteisen lausunnon / mielipiteen esillä olleesta Uuden Oulun yleiskaavaluonnoksesta.
Lausunto ja siihen saatu vastine on luettavissa yleiskaavaluonnoksen verkkosivun kautta olevasta Palauteraportista, Uuden Oulun Yleiskaava palaute ja vastineet dokumentin sivuilla 94-96. Verkkolinkki Yleiskaavaluonnokseen http://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/uoyk/yleiskaavaluonnos

Maakuntakaavoituksesta vastaavalta maakuntakaavoituspäälliköltä saadun tiedon mukaan uudessa Pohjois-Pohjanmaan Maakuntakaavan 2. vaiheessa Punaisenladonkankaan alueella ei ole myöskään enää EJ merkintää. Maakuntakaavoituksen 2. vaiheessa käsitellään maakuntakaavoituksen osalta tulevaisuuden materiaalitehokkuuskeskuksen (EJ) vaihtoehdot. Maakuntakaavoituksen tavoitteena on asettaa 2. Vaihemaakuntakaan luonnos nähtäville helmikuun 2015 aikana.
Linkki uudistuvan Maakuntakaavan verkkosivuille: http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/maakunnan_suunnittelu_ja_kehittaminen/maakuntakaavoitus/vireilla_olevat_maakuntakaavat

Asukasyhdistysten ja yhteistyöryhmän sekä alueen asukkaitten näkökulmasta lähialueiden mm. Punaisenladonkankaan, Ruskon ja Ruskonselän alueellisten suunnitelmien mm. L&T suunnitteluvaraus -hanke, sekä kaavoituksellisten suunnitelmien seuraaminen, sekä yleis- että maakuntakaavoituksessa että osayleiskaavoituksen yhteydessä, sekä niihin reagointi ja lausuntojen ja mielipiteiden jättäminen noihin ajoissa on erittäin tärkeää, asian käsittelyjen yhteyksissä tulevaisuudessa. Näin toimien takaamme asukkaiden ja asukasyhdistysten asukaslähtöisen demokraattisen kuulluksi tulemisen noissa yhteyksissä.
Yhtenä vaihtoehtona tiedon saamiselle esittäisimme Oulun kaupungin kaavoituksen, sekä Oulun Jätehuollon viranhaltijoita, sekä L&T:n edustajia tulemaan kertomaan asukasyhdistysten ja yhteistyöryhmän kokouksiin suunnitelmista Ruskon ja Ruskonselän osalta, unohtamatta Kuivasjärven, Liikasen sekä Punaisenladonkankaan kaavoituksellista tilannetta.

5. Oulun seudun ympäristötoimen liikelaitoksen johtokunta 19.11.2014 § 175: Oulun Seudun Moottorikelkkailijat ry:n maastoliikennelain 30 §:n mukaista ajoharjoittelua moottorikelkoilla koskeva päätös, Oulun Rusko
Oulun Seudun Moottorikelkkailijat ry hakevat varikkorakennukselle ja ajoharjoittelulle lupaa Oulun Ruskon alueelle. Päätös on annettu Oulun seudun ympärisötoimen liikelaitoksen kokouksessa 19.11. asiasta eli valitusaikaa on yhteensä kuukausi, 19.12. saakka. Meluhaittoja syntyy Ruskon lähialueille, mikäli harjoittelualue saa vahvistuksen. Iinatissa ei enää ole ajoharjoittelualuetta, se on siirtynyt OuluZone -moottoriurheilukeskukseen. Alakyläntien ja Raitotien liikenteen meluhaitat kuuluvat jo nyt Liikasenperän asukkaille. Haettu ajoharjoitusratana, kuitenkin pääasiallinen tarkoitus on Ylelle annetun haastattelun mukaisesti käyttää ajorataa kilpailutoimintaan.
Ympäristönsuojelulain mukaisesti ei saa aiheutua haittaa läheiselle asutukselle. Lähimmille ajoharjoitteluradan tonttia ympäröiville suunnitelmat on annettu tiedoksi. Ruskon laskettelukeskuksen yhteyteen sijoittuisivat jatkossa. Alueen asukasyhdistyksiltä voi kysyä mukaan lähtemistä, kun valitus tehdään, on enemmän vaikuttavuutta. Ajoharjoittelualueen vaikutus ulottuu Ruskoa laajemmalle alueelle. Pidätämme oikeuden lisätä asioita –lauseen voi lisätä valitukseen, koska asia on tullut niin myöhään tietoon. Päivämäärä, mihin mennessä lisätiedot annetaan. Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmä voi olla mukana valituksen tekijöissä.
6. Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta v. 2015
7.
Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi v. 2015 ehdotettiin jatkamaan Marita Hopiaa. Marita Hopia valittiin jatkamaan puheenjohtajana v. 2015. Ehdotettiin Jorma Haapalaista jatkamaan yhteistyöryhmän varapuheenjohtajana v. 2015. Jorma Haapalainen valittiin jatkamaan Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän varapuheenjohtajana v. 2015.

8. Alueellisen toimintarahan raportointi v. 2014 ja haku v. 2015

Kokouksessa oli jaossa kaikille alueellisen toimintarahan hakulomakkeita v. 2015 ja raportointilomakkeita v. 2014. Alueellisen toimintarahan hakuajaksi on vahvistunut 10.-31.12.2014. Hakuohjeita ja lomakkeita on myös saatavilla yhteisötoiminnan nettisivuilta: http://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/yhteisotoiminnan-avustussaanto

9. Muut ajankohtaiset asiat

Seurakunta on jakanut Hyvän Joulumielen lahjakortteja yhteistyössä MLL:n kanssa alueelle. Lahja lapselle –kampanja ollut Tuiran seurakunnan alueella. 180 toivetta on välitetty, lahjoittajia on ollut lopulta enemmän kuin hakijoita. Kampanjassa on voinut lahjoittaa konkreettisen lahjan, lahjoittajalla on ollut lapsen etunimi ja ikä tiedossa. Lahjat on viety Tuiran kirkolle, josta ne on toimitettu eteenpäin, mm. alueen diakoniatyöntekijän, Kaijonharjun terveydenhoitajan tai koulun terveydenhoitajan kautta. Seurakunta luopuu Kuivasjärven seurakuntakodista jossain vaiheessa. Tammikuun viimeinen viikonloppu on piispan tarkastus 31.1.-1.2. Tuiran seurakunnassa. Pyhän Tuomaan kirkossa on samassa yhteydessä messu 1.2.

Yksityisteiden auraus on saanut jatkoa v. 2015 talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuustossa 1.12.2014:

Yksityisteiden auraukseen liittyvien sääntöjen yhtenäistäminen on ollut monivaiheinen prosessi. Valtuusto päätti 1.12.2014 kokouksessaan, että ei siirrytä pisteperusteiseen avustamiseen. Kaupunki jatkaa yksityisteiden aurausta, jos tien pituus on yli 50 metriä ja jos tien varrella on vähintään yksi vakituinen asunto. Tämä talvi mennään vielä vanhojen sääntöjen mukaan.

Äänivallin rakentaminen ei ole vähentänyt Kuivasjärvellä liikenteen melua. Myös Kuivasrannan puolella on melun määrä lisääntynyt kauppakeskus Ideaparkin myötä.

Elisa Veteläinen kertoi hyvinvointipalveluiden laitoshoidon puolelta, että kotihoidon puolelta olisi hyvä saada henkilö Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmään mukaan. Joulua ja juhlapyhiä vietetään laitoshoidossa. Omaiset ja asukkaat ovat olleet mukana osastojen lämminhenkisissä pikkujouluissa.

Jylkynkankaan asioita on käyty lävitse miesten illan yhteydessä. Jussi Tomberg on tehnyt esityksen alueen asukkaitten ajankohtaisista asioista, kuten liikuntamahdollisuuksista ja parkkialueista sekä autojen pysäköinnistä Tuuliviirintien varressa.

MLL Kuivasjärven yhdistys on jakanut 25 kpl:ta Hyvä Joulumielen -lahjakortteja alueen lapsiperheille. Jussien toimintaa on tuettu rahalahjoituksella yhdistyksen puolesta. 23.11. on järjestetty joulumyyjäiset Ritaharjun monitoimitalolla, yhteensä 200 kävijää. Norssin ja Liikenneturvan kanssa on järjestetty yhteistyössä turvallisuusteeman mukainen ilta. Perhekahvilassa on 40 osallistujaa/kerta. Nuorten toimintaa järjestetään Pöllönkankaan koululla ja perheliikuntaa Rajakylän koululla Kuivasjärven koulun remontista johtuen.

10. Seuraava kokous
Seuraava Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän kokous on tammikuun puolen välin jälkeen. Käsitellään mm. alueellista toimintarahaa.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:57.