Muistiot Muistiot

< Takaisin

2016 - 3 Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmän kokous 17.5.2016, muistio

Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: 17.5.2016 klo 18:00

Paikka: Honkapirtti, Pateniementie 86, 90580 Oulu

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jorma Ketola avasi kokouksen klo 18.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Jorma Ketola (pj.), Hilkka Juntunen (Patelan voimistelijat), Kaisu Lyöri (Haave), Raija Meriläinen, Esko Pulkkinen (LC Oulu / Pateniemi), Mikko Raudaskoski (kaupunginhallitus ja -valtuusto), Aarno Saarela (Pateniemen eläkeläiset), Tarja Siira, Elsi Suomela (Jelpparit), Jorma Suomela (Jelpparit), Marja Takalo-Eskola (palveluesimies, Tuiran hyvinvointikeskus, Terttu Turunen (palvelupäällikkö, Tuiran hyvinvointikeskus), Nina Himsworth (siht.)

3. Tuiran hyvinvointikeskuksen suunnittelusta, keskustelua
Tuiran hyvinvointikeskuksen palvelupäällikkö Terttu Turunen ja palveluesimies Marja Takalo-Eskola.
- Terttu Turunen kertoi hyvinvointikeskus-mallista.
o Hyvinvointikeskukset kattavan palveluvalikoiman keskuksia. Poikkihallinnollinen ja monialainen työote.
o Palveluita täydentävät kaikkien oululaisten yhteiset erityispalvelut sekä moni-puoliset sähköiset palvelut.
o Neljä hyvinvointialuetta lähtökohtana, kuusi hyvinvointikeskusta (Haukipudas, Kiiminki, Tuira, Myllyoja, Kontinkangas, Kaakkuri).
o Osa Kaakkurin hyvinvointikeskusta on Oulunsalon toimipiste. Käynnissä on palve-luiden järjestäminen. Se, mitä keskitetään Oulunsaloon ja mitä Kaakkuriin, on vielä työn alla.
o Palvelutyöryhmän raportin tulee olla valmis toukokuun loppuun mennessä. Suu-rista linjoista on päätetty, mutta esim. lähipalvelun sisällöstä voidaan tehdä ra-porttiin ehdotuksia.
o Palveluiden rakennusvaihe vuosina 2017–2018. Nyt kerätään ajatuksia, että mitä palveluita tarvittaisiin.
o Tuirankartanon asukkaiden siirto liittyy ikäihmisten palveluasumisen linjauksiin. Tavoitteena valtakunnallisestikin vähentää laitosasukkaiden määrää. Mahdolli-simman pitkään palveluasumisen piirissä, tämä alkaa näkyä jo käytännössä, lai-tospaikkoihin ei ole enää tungosta.
o Hanketyöryhmän esityksessä Tuirankartano remontoidaan kokonaan hyvinvoin-tikeskuksen tiloiksi, samoin Tuiran terveysaseman tilat. Luovutaan vanhan synny-tyssairaalan (Tuirantie 7), neuvolan (Tuirantie 5) ja kriisikeskuksen (Tuirantie 1) käytöstä. Tuiran terveysaseman tiloihin siirtyy suun terveydenhuollon toiminta He-rukasta.
o Kokouksen osallistuja esitti kysymyksen, että miten huomioidaan suuret ikäluokat ja asukkaiden vanheneminen.
 Terttu vastasi, että palveluasumista kasvatetaan koko ajan. Tällä hetkellä ei ole pitkiä jonoja.
o Suuralueet ovat erilaisia ikäjakaumaltaan, esim. Kaijonharjussa paljon lapsiper-heitä ja Pateniemessä enemmän sitten ikäihmisiä.
o Hyvinvointikeskuksen palveluita ovat hoitajien ja lääkärien vastaanotto, mielen-terveys- ja päihdetyö, fysioterapian ja sosiaalityön palvelut. Neuvola ja perhe-palvelut. Ikäihmisten kotihoito ja mahdolliset uudet toiminnat ovat hyvinvointi-keskuksen toimintaa. Ohjaus, neuvontaa toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
o Laboratorio säilyy Tuirassa.
o Yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja oppilashuollon kanssa kehitetään.
o Lääkärin ja hoitajan ajanvaraukseton vastaanotto. Jonottamisen / odotusajan lyhentäminen koko ajan työn alla.
o Omalääkäri-toiminta loppui lääkärien vähyyteen. Hoidon jatkuvuuden kannalta olisi hyvä, jos olisi sama lääkäri/ hoitaja ja tähän pyritään
o Kotihoidon lääkärit tekevät myös kotikäyntejä.
o Hyvinvointilautakunnalle raportoidaan kävijämäärät ym., ja syntyykö säästöjä.
o Omahoito-palvelua ja sähköisiä palveluita kehitetään koko ajan, mm. akuutti-vastaanoton jonottamista helpotetaan avaamalla ajanvaraus osin omahoito-palvelun kautta jolloin paikan päällä jonottamisen sijasta voi olla kotona.
o Ikäihmisten palveluihin liittyen yhteistyötä seurakunnan ja järjestöjen kanssa kehi-tetään edelleen. Paljon ikäihmisiä, jotka eivät esim. halua lähteä kotoa mihin-kään.
o Ideoita lähipalvelusta: Rajakylän terveysaseman alueella suunnitellaan ikäihmis-ten lähipalveluita esim. INR-poli – määritykset vieritutkimuksena.
o Lähipalvelua voisivat olla esimerkiksi Ikäihmisten hoitoon perehtyneen hoitajan suunnitellut vastaanotot, muistiasiakkaat, huonokuntoiset ikäihmiset ja Erilaiset ryhmätoiminnat, esim. Honkapirtin hyödyntäminen.
o Alueella neuvontaa / ohjausta voidaan toteuttaa esim. yhteistyössä Oulu10:n, liikuntapalveluiden ja hyvinvointipalveluiden toimijoiden kanssa.
o Yhteistyö työllisyyspalveluiden kanssa, työttömien terveystarkastuksia voisi olla lähipalveluina yhteisyössä töllisyyspalveluiden kanssa.
o Keskusteltiin vanhusneuvolan ideasta ja mahdollisista ryhmätoiminnoista Rajaky-län hoivalla yhteistyössä järjestöjen kanssa.
o Tällä hetkellä toivotaan ideoita palvelutyöryhmän raporttiin.
o Kaijonharjun kohdalla on keskusteltu erityisesti lasten ja nuorten palveluiden jär-jestämisestä.
o Kokouksessa toivottiin, että Rajakylään tulee vahvistettu hyvinvointipiste, jossa sairaudenhoidon ja terveydenhuollon painopiste. Sairaanhoitaja tai terveyden-hoitajan vastaanotto, joka tekisi palveluntarvearviointia ja ohjaisi eteenpäin. Laboratoriopalveluja.
o Minkälaista väestöä alueella asuu ja minkälainen sairastavuus alueella, sen mu-kaan tulisi tuottaa palveluita.
o Palautetta ja kehittämisideoita voi antaa netin kautta: www.ouka.fi/hyvinvointikeskuspalaute
tai lähettää Terttu Turuselle (terttu.turunen(at)ouka.fi) tai Ninalle (ni-na.himsworth(at)ouka.fi).
o Rajakylän alueella on tarvetta myös muille palveluille kuin vain sairaudenhoi-toon, monilla ongelmana elämässä pärjääminen yleisesti.

Tarja Siira kertoi ITU-hankkeesta
- ITU-esiselvityshanke on Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön (ODL) ja Diakonia-ammattikorkeakoulun (DIAK) 1.2.-31.12.2016 toteutettava yhteishanke. Hankkeen ra-hoittaa Euroopan sosiaalirahasto.
- Esiselvityshankkeen kohdealueen on Rajakylän kaupunginosa.
- Esiselvityksessä selvitetään, mitä hyvinvointitarpeita alueella on, mitä ollaan itse valmiita tekemään ja miten järjestöt saadaan mukaan toimintaan.
- Järjestetty ensimmäinen asukastapaaminen viime viikolla. Tapaamisessa tuli esille paljon hyviä ideoita. Seuraava verkostotapaaminen on 18.5. klo 12 Rajakylän seurakunta-kodilla.
- Asukastapaamisessa tuli esille mm. seuraavanlaisia ideoita / toiveita: yksinhuoltajille, maahanmuuttajille ja asunnottomille olohuonetoimintaa, painonhallintaryhmä, lasten-hoitoapua. Hahmoteltu jo, että ketkä alkaisivat olohuonetoimintaa kokeilla.
- Diakilla on tutkija joka kartoittaa mitä Suomessa ja maailmalla on tehty näiden asioiden suhteen. Jos esiselvityshankkeen aikana tulee selville, että on tarvetta jatkotoimille, niin haetaan kolmivuotista hanketta.
- Terttu Turunen esitti, että jos jatkohanke laajenee myös jollekin toiselle kaupunginosalle, niin Kaijonharjun keskus olisi hyvä valinta.
- Seuraava hankkeen verkostotapaaminen on todennäköisesti syyskuun alussa.

4. Ajankohtaiset asiat
- Jorma Ketola kertoi uimarannan siivoustalkoista. Melkein 30 vapaaehtoista mu-kana, autokuormallinen tuli säkkejä. Meren tuoma vene (ns. romuveneet) pitäisi saada pois rannalta. Uimarannan ilmoitustaulusta on irronnut katos, joka pitäisi korjata. Toivottiin penkkiä, jossa voi istuskella. Pitäisi olla sellainen, että sitä ei saa heitettyä pois. Tuli myös esille, että Taskisen venesatamassa myös veneenraatoja, jotka pitäisi siistiä pois.
- Kaisu Lyöri kertoi Haaveen kuulumiset: Kevätrieha oli viime viikolla, ja siellä oli paljon porukkaa. Pelintaito -vanhempainillassa oli n. 20 henkilöä, ei oikein vetä-nyt porukkaa vaikka aihe on tärkeä.
- Aarno Saarela, Patelan eläkeläiset: Viime torstaina Patelan eläkeläisten kauden päättäjäiset. Ensi viikolla tekevät retken Limingan luontokeskukseen.
- Elsi Suomela, Jelppari: Keskiviikkona 18.5. seurakunnan perhekerhon lapset tule-vat laulamaan vanhuksille. Viime keskiviikkona oli äitienpäiväjuhla, esikoululaiset olivat esiintymässä, osallistujia oli 47 henkilöä. Osallistujien määrä vähentynyt yleisesti, moni on siirtynyt ympärivuorokautiseen hoitoon. Juhannusviikolla lopetetaan toiminta ja siirrytään kesälomalle. Heinäkuussa käytetään ikäihmisiä torilla, ruokailuretki tehdään syksyllä. Jatkossa viikkotapaamiset siirtyvät todennäköisesti perjantaille.
- Esko Pulkkinen, LC Pateniemi: Kuivasojan perinteinen kevätjuhla-tapahtuma, väkeä oli vähän vähemmän kuin tavallisesti. Tapahtuma oli kuitenkin onnistunut, Kuivasojan koulun lapsia oli laulamassa ja muuta elävää musiikkia. Tapahtumas-sa oli erilaisia suorituspisteitä, mm. saappaan heittoa. Seuraava tapahtuma on 11.6. lasten olympialaiset Pateniemen Honkapirtin kentällä, Lions ja mm. Oulun Pyrintö järjestäjinä. Lajeja on kolme: juoksu, pallon heitto ja pituushyppy. Jos ta-pahtuma on onnistunut, niin tarkoitus on laajentaa tapahtumaa eri kaupungin-osiin. Ohjelmassa on myös grillausta ja virvokkeita. Tapahtuma on suunnattu alakoululaisille. Pateniemipäivän suunnitelmista on palaveri torstaina 19.5. klo Honkapirtillä. Pateniemipäivä on tarkoitus pitää lauantaina15.10. Toiveena on, että Honkapirtillä erilaiset hyväntekeväisyysjärjestöt voisivat toimia ilmaiseksi.
- Hilkka Juntunen, Patelan voimistelijat: Toimintakausi päättyi viime viikolla. Kesä-jumpat alkavat aikuisille kesäkuun alussa. Talvi toimi hyvin, saatiin ohjaajia.
- Mikko Raudaskoski kertoi, että kaupunginvaltuustossa keskeisenä nyt kouluverk-koasia, kesäkuussa pitäisi tehdä päätöksiä. Vuoden 2017 budjetti näyttää tällä hetkellä hyvältä, realistiselta.
- Nina kertoi, että Honkapirtin vakiovuorojen haku on nyt menossa, kestää touko-kuun loppuun saakka. Lisätietoja: http://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/honkapirtti
- Oulun kaupungin palvelupistemallin raporttiin voi tutustua ja sitä voi kommen-toida osoitteessa: https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/55/
- Aluelehden linjaukset poliittisten ilmoitusten suhteen.
o Keskusteltiin asiasta ja päätettiin, että aluelehden päätoimittaja huolehtii ilmoitusten / mainosten sisällön asiallisuudesta. Muutoin ollaan sitä mieltä, että maksullisten poliittisten mainosten laittaminen on mahdollista kaikki tasapuolisesti huomioiden.

5. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 20:10.
Seuraava kokous pidetään syksyllä, tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin.