1 / 2013 Maikkulan suuralueen yhteistyöryhmän kokousmuistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

1 / 2013 Maikkulan suuralueen yhteistyöryhmän kokousmuistio

Maikkulan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

 

Aika                              Torstaina 24.1.2013 kello 18.00-19.25

Paikka                          Maikkulan Monitoimitalo, asukastupa,

                                   Kangaskontiont. 3

 

Osallistujat     Janne Koskela         asukas, puheenjohtaja

Saija Mattila           MLL

Teija Kuusisto         MLL

Asta Mehtälä          Pikkaralan kylätmk

Pirjo Karhu             Pikkaralan kylätmk

Ville Rohkimainen     asukas

Juhani Tervonen      Maikkula-Iinatti asukasyhd.

Paavo Palo             asukas

Eija Jolma               Maikkulan Nuorisotila

Jussi Ontero            Maikkulan Nuorisotila

Mirja Siuruainen        asukas

Jari-Pekka Teurajärvi Maikkula-Iinatti asukasyhd.

Irmeli Anttila             Maikkulan kirjasto

Tuula Hautamäki        Yhteisötoiminta, Ouka, sihteeri

               

1.      Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

 

2.      Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 

3.      Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen.

Edellisen kokouksen muistio hyväksytään sähköpostitse. Mahdolliset muutokset tehdään seuraavassa kokouksessa.

 

4.      Toimintasuunnitelma vuodelle 2013.

Puheenjohtaja kertasi toimintasuunnitelman vuodelle 2013.

 

5.      Aluelehti.

Mytyn Sanomat aluelehti koetaan tarpeelliseksi alueellisen tiedottamisen kannalta ja sille toivotaan jatkoa. Keskusteltiin asukasyhdistyksen mahdollisuudesta ottaa vastuu lehden toimittamisesta. Jari-Pekka Teurajärvi ehdotti asian viemistä asukasyhdistyksen hallituksen ke 30.1. kokoukseen päätettäväksi. Mirja Siuruainen on ollut usean vuoden ajan tiiviisti tekemässä aluelehteä joten häntä pyydettiin osallistumaan asukasyhdistyksen kokoukseen avaamaan lehden tekemiseen liittyviä asioita. Mirja suostui ja lupautui omalta osaltaan auttamaan kaikin tavoin. Asukasyhdistyksen päätös selviää seuraavaan yhteistyöryhmän kokoukseen mennessä.  

 

Lehti tulee kustantaa mainoksilla joten vapaaehtoisia mainosten myyjiä on ensiarvoisen tärkeää löytää sillä yksinomaan kaupungin tuella ei lehteä saa enää tehdä. Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattorin tehtäviin ei lehden toimittaminen enää kuulu. Yhteistyöryhmä voi osallistua lehden kustannuksiin ostamalla siitä ilmoitustilaa.   

6.      Kevään tapahtumat.

Perinteinen laskiais-/talvirieha päätettiin alustavasti siirtää pidettäväksi lauantaina 23.3. Nimenä on kevätrieha ja paikkana Patamäen koulun ympäristö mikä antaa mahdollisuuden hiihtämiseen ja pienen kävelymatkan päässä myös luisteluun Kolehmaisen kentällä.

 

Siirto päätettiin tehdä koska seurakunta on ollut tapahtuman vahvin toimija eikä heidän edustajansa ollut paikalla. Tapahtuman tuotto on myös perinteisesti annettu Yhteisvastuun keräyksen hyväksi. Lisäksi, Maikkulan Kartano järjestää Laskiaistapahtuman su 10.2.

johon myös alueen asukkailla on mahdollisuus osallistua ja näin ollen ei kahden lähes päällekkäisen tapahtuman järjestäminen ole järkevää. Maaliskuulle siirretyn riehan ajankohtana on asukasyhdistys perinteisesti järjestänyt hiihtokilpailut joten siinäkin mielessä ajankohta on hyvä yhteisen tapahtuman toteuttamiseen. Ilmoitus tapahtumasta ehtisi koko Oulun alueella viikolla 12 joka talouteen jaettavaan Lueppa-lehteen.  

Tapahtumaa käsitellään seuraavassa yhteistyöryhmän kokouksessa.

 

7.      Turvallisuussuunnitelma.

Oulun kaupungin turvallisuussuunnitelma 2013-2016. Päätettiin että osallistujat lähettävät Tuulalle omat kommenttinsa koskien turvallisuussuunnitelmaa viim. maanantain aikana.

Osallistujat totesivat, ettei linkki turvallisuussuunnitelman kommentointiin toiminut. Yleisesti todettiin suunnitelman sisällön olevan varsin laajan ja niin ollen tarvitsevan aikaa perehtyä perusteellisemmin. Kattavuus sinällään on hyvä asia. Osa totesi sähköisen version olevan hankala luettava. Todettiin että ajankohtaisista asioista ja turvallisuudesta yleisestikin olisi hyvä tiedottaa ns. paperiversiona vaikkapa kotitalouksiin jaettavina tiedotteina.  

 

Oikeusministeriön valtionavustukset rikoksen torjuntaan vuonna 2013

 Vuodesta 1998 lähtien oikeusministeriö on myöntänyt vuosittain yhteisöille osarahoituksena avustuksia paikallisiin ja seudullisiin rikoksentorjuntahankkeisiin. Avustus on tarkoitettu virittämään paikallisia ja seudullisia rikoksentorjuntahankkeita ja -yhteistyötä sekä sitouttamaan paikallisia resursseja rikoksentorjuntaan. Avustuksia myönnetään osarahoitukseksi rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille ja rikollisuutta ehkäisevän työn arviointiin. Avustus on tarkoitettu uusille hankkeille eikä sillä tueta pelkkiä laitehankintoja.

 

Avustushakemukselle on eduksi, jos toteutettava hanke:
-  Edistää asukkaiden osallistumista rikoksentorjuntatyöhön. Esimerkkinä tästä ovat hankkeet, jotka tukevat sisäisen turvallisuuden ohjelmassa mainittua ns. naapuriapuhanketta, jonka mukaan asukkaiden turvallisuutta ja asuinalueiden viihtyisyyttä parannetaan kehittämällä ja ottamalla käyttöön naapuritiimi- tai apujärjestelmä.
-  Ehkäisee väkivaltaa
-  Ehkäisee toistuvasti uhriksi joutumista
-  Ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä
-  Soveltaa ulkomailla hyviksi todettuja menetelmiä Suomessa
-  Arvioi rikoksentorjuntahankkeiden vaikuttavuutta
-  Vähentää ikääntyneisiin kohdistuvia rikosriskejä

 

Hakemukset tulee toimittaa 15.3.2013 kello 16.15 mennessä oikeusministeriölle osoitteeseen PL 25, 00023 VALTIONEUVOSTO. Lisätietoja rikoksentorjuntaneuvoston verkkosivuilla (www.rikoksentorjunta.fi)

 

Maikkulan alueella koetaan olevan tarvetta vartiointirenkaalle jonka perustamiseen olisi mahdollista hakea em. valtionavustusta. Hakemus on mahdollista tehdä yhteistyössä kaupungin sekä toisten suuralueitten kanssa.

Päätettiin tiedottaa asiasta mm. kouluille yhteistyöpyynnöllä tiedottamisessa oppilaiden vanhemmille sekä laatia kysely jolla kartoitetaan tarvetta sekä kiinnostusta osallistua toimintaan.  Jari-Pekka Teurajärvi lupautui olemaan yhteyshenkilönä vartiointirenkaan perustamisessa. Jari-Pekkaan voi ottaa yhteyttä sähköpostilla: teurajarvi@hotmail.com Käydyssä keskustelussa todettiin, että toiminta riippuu osallistujien määrästä eikä vaadi edes viikoittaista sitoutumista vaan kertakin riittää. Tavoitteena on turvallinen ympäristö liikkua sekä lapsille että ikääntyville.      

 

8.      Muut ajankohtaiset asiat.

Lueppa-lehti

Koko Oulun alueelle, kaikkiin kotitalouksiin jaettava Lueppa -lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Kevään lehti ilmestyy viikolla 12 ja syksyn lehti näillä näkymin viikolla 38.  

Lehti on tabloidi-kokoinen (A3) ja tilaa siinä on jokaiselle suuralueelle varattu yksi sivu.

Lehteen otetaan vastaan mahdollisimman monipuolisesti juttuja ja kuvia koko alueelta.

Lehti sisältää myös tapahtumakalenteri-osion johon kootaan kaikkien suuralueiden tapahtumat jne. Osallistujilla on jo nyt mahdollisuus miettiä omalta osaltaan lehden sisältöä sekä juttuja että tapahtumakalenteriin haluamiaan tapahtuma-ilmoituksia. Tarkemmat tiedot tekstien pituudesta ja materiaalin deadline ilmoitetaan ensiviikolla pidettävän lehden suunnitelupalaverin jälkeen.

 

Hyvinvointikertomus kaupunkistrategian valmistelussa

Oulun kaupungin hyvinvointikertomukseen kerätään aineistoa siitä, mikä koetaan hyväksi ja missä kuntalaiset kokevat olevan parantamisen varaa. Hyvinvointikertomukseen pyydetään kuntalaisten mielipiteitä siitä, mitkä ovat eri ikäryhmien (lapset ja lapsiperheet, nuoret, työikäiset ja ikäihmiset) hyvinvoinnin vahvuudet ja kehittämistarpeet. Teemoina eli osa-alueina ovat: Koulut ja opiskelu, Liikunta ja kulttuuri, Terveys ja toimintakyky, Asuminen ja ympäristö, Työ ja toimeentulo sekä Turvallisuus. Kantaa voi ottaa itselle tärkeiksi kokemiinsa asioihin, kaikkeen ei ole välttämätöntä vastata. Kannanottoja voi lähettää sähköpostilla tuula.e.hautamaki@ouka.fi, www.otakantaa.fi -palvelussa tai helmikuun alussa tuvalle laitettavaan vastauslaatikkoon. Hyvinvointikertomus valmistuu kevättalvella ja siinä tehdyt esitykset painopistealueiksi viedään päätöksentekoon minkä pohjalta laaditaan esitykset hyvinvoinnin painopisteistä tuleville vuosille.

9.      Seuraava kokous.

Seuraava kokous on to 21.2.13 kello 18.00. Maikkulan Monitoimitalolla, asukastuvalla.

 

10.      Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.