2014 1 Maikkulan suuralueen yhteistyöryhmä - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014 1 Maikkulan suuralueen yhteistyöryhmä

Maikkulan suuralueen yhteistyöryhmä Myty:n kokous

 

Aika:              29.1.2014 klo 17.06 -20.50                         

Paikka:          Maikkulan asukastupa, os. Kangaskontiontie 3

Osallistujat:   

Janne Koskela, alueen asukas, pj.

Pekka Hartikka, alueen asukas

Sirkku Hildén-Söderlund, Maikkulan suuralueen asukasyhd. ry  

Erja Järvi, Karjasillan seurakunta

Leena Kaltio, Maikkulan ja Kangaskontion päiväkodit joht., Ouka

Anna Kanniainen, Hyvinvointiluotsi, Konsernipalvelut, Ouka

Eero Keränen, alueen asukas

Teija Kuusisto, MLL Maikkulan paikallisyhdistys

Tanja Maaninen, Patamäen koulun koti-koulutoimikunta

Saija Mattila, MLL Maikkulan paikallisyhdistys

Ville Rohkimainen, alueen asukas

Juhani Tervonen, Maikkulan suuralueen asukasyhd.s ry  

Joonas Vapaavuori, Karjasillan seurakunta

Tuula Hautamäki, Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta, Ouka, siht.

 

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 17.06

2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin pienin muutoksin

3. Suuralueen lasten hiihto- ja pyöräilytapahtumat 2014 – Pekka Hartikka

Lasten hiihtokilpailut

Aiempina vuosina järjestetyt lasten hiihto- ja pilkkikisat ovat olleet suosittuja vaikka ajoittain vaativat sää-olosuhteet heikon lumitilanteen muodossa on tarjonnut järjestäjille erinäisiä haasteita. Alustavan suunnitelman mukaan perinteiset hiihtokilpailut, jossa kaikki lapset palkitaan, järjestetään Patamäen koulun ympäristössä 29.3. Asukasyhdistys on perinteiseen tapaan tapahtuman pääjärjestäjä. Yhteistyössä ovat mukana seurakunta, MLL, Patamäen koti-koulutoimikunta sekä vapaaehtoiset toimijat. Pekka Hartikka lupautui osallistumaan edellisvuosien tapaan hiihtokisajärjestelyihin. Vapaaehtoiset toimijat ovat tervetulleita talkoisiin.

 Tour de Kids - Pekka Hartikka

Pekka Hartikka kertoi vuoden 2014 suunnitellusta Pyörällä päästään -fillarikoulusta sekä Tour de Kids pyöräilytapahtumasta joka on mahdollista toteuttaa myös Maikkulan suuralueella.

Perinteisessä, kaikille avoimessa tapahtumassa jossa kaikki lapset palkitaan, ovat omat sarjat tytöille ja pojille sekä kolmelle eri ikäluokalle. Matkat ovat 200 m – 1 km ikäluokasta riippuen. Ensimmäinen Tour de Kids -kisa ajetaan Ylikiimingissä 8.5. ja seuraavat Kauko-vainiolla 22.5. sekä Lämsänjärvellä 29.5. Maikkulaan tapahtuma toivotettiin tervetulleeksi. Paikaksi sovittiin Kolehmaisen Urheilukeskus ja ajankohdaksi torstai 5.6. klo 18.00. Ilmoittautuminen kisaan klo 17.00 alkaen. Mukana järjestelyissä ovat asukasyhdistys MLL, seurakunta, päiväkodit/koulu. Tiedottamiseen alueen lapsiperheille tulee panostaa ilmoitusten ja päiväkotien, koulujen, nuokkarin, kerhojen ym. toiminnan kautta. Seurakunta voi tiedottaa tapahtumasta esim. aamun avausten yhteydessä. Talkoolaisia tapahtumaan tarvitaan Pekan mukaan 7-10 henkilöä.

  Talvirieha

Maikkulassa, Iinatin päiväkodin takana olevalla kentällä järjestetty perinteinen koko perheen laskiais-/talvirieha toteutetaan myös tänä vuonna. Alustava ajankohta olisi 25.2. Tapahtumassa kuumia makkaroita ja mehua vapaaehtoisella maksulla josta tuotto luovutetaan Yhteisvastuu -keräyksen hyväksi. Ohjelmassa mm. rusettiluistelua, mäenlaskua, kasvomaalausta, onnenpyörä sekä arpojenmyyntiä.

Talvitapahtumien järjestelyjä varten perustetaan työryhmä joka kokoontuu asukastuvalla. Työryhmään osallistuminen on vapaaehtoista ja kaikille avointa, kuitenkin niin että asukas-yhdistyksen, seurakunnan ja MLL edustajat ovat siinä osallisina.  

4.  Asukastuvan kuulumiset

Hyvinvointiluotsi

Hyvinvointiluotsin oppisopimuskoulutuksessa 13.1 Maikkulan asukastuvalla aloittanut Anna Kanniainen esittäytyi. Kolmivuotisen oppisopimuskoulutuksen tavoitteena on suorittaa lähihoitajan ammattitutkinto johon sisältyy toiminnanohjaajan koulutus. Tutkinnossa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa, joko lapset ja nuoret tai vanhustyö.  

Hyvinvointiluotsin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa alueellista, osin ennaltaehkäisevää toimintaa yhteistyössä asukastuvan ja muiden toimijoiden kanssa. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan alueen väestö, tarpeet sekä jo olemassa olevat alueelliset toiminnot. Anna on aloittanut kartoittamalla alueen toimintoja ja mm. ottamalla yhteyttä eri kerhoihin.   

   

5.  Alueellinen toimintaraha (0,70 x 8970 = 6279€)

Vuodelle 2014 Maikkulan suuralueelle kohdistui 31 alueellisen toimintarahan hakemusta. Toimintarahan hakuaika on ollut 9 - 31.12.2013. Toimintarahaa myönnetään alueellisen väestömäärän perusteella 0,70€/asukas.  Maikkulan väestömäärä on laskennassa käytetyn Oulun kaupungin 1.1.2013 tilastoinnin mukaan 8970 henkilöä. Väestömäärään perustuen alueellinen toimintarahaesitys on 6279€. Väestömäärää koskevat tilastotiedot vuodelle 2014 päivitetään helmi-maaliskuun aikana. Toimintaraha tasataan päivitetyn alueellisen väestömäärän mukaisesti Lähidemokratia-toimikunnan päätökseen.  

Kokouksessa keskusteltiin alueelliseen toimintarahaan liittyvien käytäntöjen muuttumisesta. Muuttuneista käytännöistä on 11.1.13 Kaupunginhallituksen päätös. Uudistetun käytännön tavoitteena on että toimintaraha on entistä sujuvammin suuralueiden toimijoiden käytössä. 

Lähetetyt hakemukset sekä niistä laadittu kooste esiteltiin yhteistyöryhmälle. Esitys sisälsi alustavat, euromääräiset päätösesitykset toimijoille kohdennettavasta toimintarahasta. Yhteistyöryhmän käsittelemä esitys viedään Lähidemokratiatoimikunnan hyväksyttäväksi.  Lähidemokratiatoimikunta käsittelee yhteistyöryhmien esitykset 19.2. kokouksessa päättäen toimintarahan myöntämisestä. Toimikunnan päätöksen jälkeen toimintaraha maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille. Päätöksestä tiedotetaan kaikille hakijoille. Myönnetty toimintaraha on käytettävä vuoden 2014 aikana. Lisäksi, toimintarahan saaja raportoi annetulla lomakkeella toimintarahan käytöstä tapahtuman/hankkeen päätyttyä. Mikäli toimintarahan saaja on rekisteröity yhdistys, ei raporttiin liitetä kuitteja, vaan yhdistys säilyttää ne omassa kirjanpidossaan mahdollista tarkastusta varten.

Käsittelyn aikana kerrattiin alueellisen toimintarahan myöntämisperusteita. Toimintarahaa myönnetään voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille ja yhteisöille seuraavin perustein:

- suuralueen asukkaille suunnattuun yhteisölliseen toimintaan esimerkiksi liikunta-, kulttuuri-,    

  ympäristö- ja kotiseututapahtumiin, tempauksien, kerhojen, retkien ja alueellisen  

  yhteistyön järjestämiseen sekä tapahtumakohtaiseen tiedottamiseen
- tapahtumien järjestämiseen tarvittaviin tavarahankintoihin
- kuntalaisille avoimiin tilaisuuksiin (ei esim. yhdistyksen omiin vuosijuhliin/kokouksiin)

- yhteen asiaan/tapahtumaan myönnettävän avustuksen enimmäismäärä on 1000€

- Oulun kaupungin kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelmassa asetettujen  

  painopistealueiden huomiointi: lapset ja nuoret, ikäihmiset, asukkaiden hyvinvointia   

  tukeva toiminta, alueellinen kulttuuritoiminta, lähiliikunta, kestävä kehitys ja turvallisuus
- kuinka suurta määrää henkilöitä tapahtuma/hanke koskee
- eri väestö- ja ikäryhmien huomioon ottaminen tapahtuman/hankkeen järjestämisessä
- yhteistyö muiden järjestöjen kanssa

Yleistä keskustelua käytiin myös haettujen tapahtumien/tilaisuuksien tavoittavuudesta, kohderyhmistä, osallistuja-/väestömäärästä sekä toteutumismahdollisuuksista mikäli myönnettävä euromääräinen esitys eroaa haettavasta summasta merkittävästi. Todettiin myös alueellisten, vakiintuneitten tapahtumien ja toimintojen kuten talviriehan, liikunta- ja kerhotoiminnan sekä esikoululaisten itsenäisyyspäivän juhlan jatkuvuuden merkitys alueelle.      

Oulun kaupungin avustuksista käydyssä keskustelussa todettiin että hyvinvointipalveluille kuuluvat avustushakemukset tulee kohdentaa hyvinvointipalveluille. Kulttuuriavustus-hakemukset tulee kohdentaa samalla tavoin sivistys- ja kulttuuripalveluille. Yleisluontoisena linjauksena toimintarahaa myönnettäessä painotetaan alueellisen vaikuttavuuden ja hyvinvoinnin näkökulmaa.  

 

6.  Mikä tekee asuinalueestasi hyvän elää ja asua?

Tule kertomaan mielipiteesi! -kyselyn suunnittelu. Mielipiteelläsi on merkitystä palveluiden suunnitteluun -> koosteet keskusteluista viedään päättäjille huhtikuussa alkavaan talousarviovalmisteluun.

Oulun kaupungin vuosittain laadittavaan hyvinvointisuunnitelmaan on tilastotietojen ohella tärkeää saada tietoa kuntalaisten omakohtaisista, hyvinvointia koskevista kokemuksista.  

Keskustelun jälkeen päätettiin kokouksessa käsiteltävistä aikaa vievistä asioista johtuen kyselyn järjestämisestä myöhemmin. Tuula lähettää kyselyn toteuttamisesta tarkemmat tiedot. Ohessa kysymykset joitten tavoitteena on saada vastaukset siihen, mikä tekee alueestasi hyvän elää ja asua.

  1. Mitkä ovat niitä voimavaroja, jotka tukevat sinun arjessa selviytymistäsi?
  2. Millaiset pulmat/haasteet/ongelmat vaikeuttavat arjessa selviytymistäsi?
  3. Millaista apua/tukea tarvitsisit?
  4. Millaista apua /tukea voisit muille antaa?
  5. Miten haluaisit olla osallisena Oulun kaupungin hyvinvointikertomuksen tekemisessä?

  

7.  Muut asiat

Yhteistyöryhmien kokousajankohdat

Ohjeistus - Yhteisenä tavoitteena on että yhteistyöryhmien kokouksia pidetään kevään aikana kolme ja syksyllä kaksi ellei erityistä tarvetta kokouksen järjestämiselle ole.

Kevään tapahtumat

Alkaneen vuoden ensimmäisenä tapahtumana toteutetaan ti 25.2. perinteinen laskiaisen aikaan järjestetty talvirieha. Paikka on Iinatin päiväkodin takana oleva kenttä. Vastuullisena pääjärjestäjänä toimii asukasyhdistys yhteistyössä seurakunnan, MLL:n sekä muiden vapaa ehtoisten kanssa. Järjestelyjä varten koottiin erillinen työryhmä joka kokoontuu lähipäivinä suunnittelemaan tapahtuman tarkempaa sisältöä ja työnjakoa. Työryhmään ovat kaikki kiinnostuneet tervetulleita osallistumaan. Hyvinvointiluotsi Anna osallistuu myös työryhmään.   

Oulun Raadit

Sivistys- ja kulttuuripalvelujen neljään alueeseen pohjautuvan aluejaon mukaiset Oulun Raadit järjestetään alustavan tiedon mukaan viikolla 11. Raatien aiheena on sivistys- ja kulttuuripalvelut, mm. kouluverkko. Tiedot päivämääristä, paikoista, ajasta sekä sisällöstä tarkentuvat myöhemmin.

 8.  Seuraava kokous

Seuraava yhteistyöryhmän kokous on 15.3.14 to 3.4.14 klo 18.00 asukastuvalla.

 9.   Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.50.