Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Alakoulun (5-6 lk) valinnaiset 2016-2017 Yli-Iissä

Yli-Iin koulun valinnaisainetarjotin:

1. Ympäristöopin syventävä kurssi

sisältö: Syvennetään ja kehitetään tutkimustaitoja ja tehdään pienimuotoisia tutkimuksia, joihin liittyy kokeellisuutta ja elämyksellisyyttä. Kehitetään ympäristöherkkyyttä ja kestävän elämäntavan omaksumista luonnossa liikkuen ja havaintoja tehden.  Harjoitellaan kestävän kehityksen ja kestävän elämäntavan toimia lähiympäristössä ja koulussa esimerkiksi vaikuttamisprojektin avulla. Mallinnetaan erilaisia luonnontieteellisiä ilmiöitä ja hyödynnetään teknologian mahdollisuuksia ilmiöpohjaisessa oppimisessa. Vahvistetaan terveysosaamista.

2. Ympäristöopin ja liikunnan soveltava kurssi

sisältö:Ympäristöopin soveltava kurssi yhdistää luovalla tavalla oppiaineita sekä seikkailukasvatuksen, liikunnan ja ympäristöopin osa-alueita. Sisällöt ja tavoitteet valitaan niin, että ne ovat kokemuksellisia ja elämyksellisiä. Oppilaat ovat mukana kurssin sisältöjen suunnittelussa. Oppimisympäristöt valitaan monipuolisesti esimerkiksi seikkailupedagogiikkaa hyödyntäen. Edistetään oppilaan terveys- ja tunnetaitoja sekä mielen hyvinvointia, tunnistaen ja tukien omia vahvuuksia. Vahvistetaan oppilaan ympäristöherkkyyttä ja ympäristötietoisuutta esimerkiksi retkeillen ja eri vierailukohteisiin tutustuen. 

3. Kotitalouden ja yhteiskuntaopin soveltava kurssi

sisältö: Kurssilla painottuvat itsestä huolehtimisen ja arkielämässä selviytymisen taidot. Tavoitteena on antaa oppilaalle eväitä omaan hyvinvointiin, arjen hallintaan ja kestävään elämäntapaan. Kurssilla opitaan tietoja ja taitoja kaikista kotitalouden osa-alueista: ruokaosaamisesta, asumisesta, yhdessä elämisestä sekä kuluttaja- ja talousosaamisesta. Kurssilla tarkastellaan ruokavalintojen, liikunnan, levon, ystävyyssuhteiden ja ajankäytön hallinnan merkitystä omalle hyvinvoinnille. Opetuksessa pohditaan myös rahankäyttöä, kuluttamisen ympäristövaikutuksia sekä vastuunjakoa perheessä. Pyrkimyksenä on edistää myönteistä suhtautumistapaa kodin yhteisiin arkiaskareisiin. Oppilaat osallistuvat yhdessä opettajan kanssa kurssin tarkempien sisältöjen suunnitteluun koulun oppimisympäristön lähtökohdat huomioiden. Kurssin toteutuksessa keskeistä on toiminnallisuus ja yhdessä tekeminen. Oppimisympäristöä voidaan laajentaa esimerkiksi lähikauppaan ja luontoon sekä hyödyntää opetuksessa myös tieto- ja viestintäteknologiaa. 

4. A2-kielet (vain tuleville vitosille)

sisältö:  saksa, ranska  tai venäjä

5. Matematiikan, yhteiskuntaopin ja tieto- ja viestintäteknologian soveltava kurssi

sisältö: Valinnaisaineessa tutustutaan lähiyhteiskunnan toimintaan ja ammatteihin. Tavoitteena on tukea oppilasta löytämään omat vahvuutensa ja innostaa oppilasta näkemään tulevaisuuden myönteiset mahdollisuudet lähiympäristössä ja myös kansainvälisessä kontekstissa. Oman aktiivisen roolin, vastuullisen vaikuttamisen ja tekemisen merkitys korostuu.

 

Opetuksen lähtökohtana on tarkastella lähemmin ympärillä toimivan yhteiskunnan arkea. Eri oppimisympäristöissä harjoitellaan ajattelua ongelmanratkaisu- ja päättelytehtävin ja ohjataan huomaamaan asioiden välisiä yhteyksiä. Opetukseen sisällytetään erilaisia toiminnallisia, kekseliäitä, luovia ja hauskoja lähiympäristöön ja sen toimintaan ja toimialoihin liittyviä tehtäviä ja pelejä. Innostavat merkitykselliset oppimiskokemukset harjaannuttavat sosiaalisia taitoja, kekseliäisyyttä, ja auttavat oppilaita tunnistamaan omia vahvuuksiaan.

 

Opetuksen tavoitteena on syventää ja vahvistaa oppilaiden tietoja lähiympäristön toiminnasta ja auttaa heitä ymmärtämään sen muodostumiseen ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Opetusta toteutetaan pääosin pienryhmätoimintana projektimaisesti. 

6. Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

sisältö: Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa, mediaa, elokuvaa, animaatioita, sanataidetta ja/tai kirjallisuutta. Kurssilla voidaan keskittyä yhteen tai useampaan aiheeseen oppilaiden ja opettajan toiveiden mukaisesti. Kurssilla tärkeintä ovat ilo, leikillisyys ja luovuus ja työskentelyssä suositaan toiminnallisia työtapoja.

Jokainen oppilas valitsee kaksi kurssia. Jos valitsee A2-kielen, ei voi valita enää muuta. Valinnaisuus säilyy peruskoulun läpi. Toteutuu, jos ryhmässä vähintää 12 oppilasta. 
 
Arviointi muutoin sanallinen mutta A2-kielessä numeroarviointi
 
Valinta tapahtuu Wilma-työkalun kautta viikon15 (perjantai 15.4) loppuun mennessä.