Ajankohtaista

< Takaisin

Ilmastonmuutos vaikuttaa myös Oulun Veden toimintaan

Ilmastonmuutos vaikuttaa monin tavoin säähän ja ilmastoon Oulussa. Esimerkkeinä tästä ovat lämpötilan nousu, sateisuuden lisääntyminen ja sään ääri-ilmiöiden yleistyminen. Sää vaikuttaa myös vesihuoltoon. Monien ilmastonmuutoksen ennustettujen vaikutusten ennakoidaan aiheuttavan ongelmia niin talousveden valmistuksessa käytettävän raakaveden laatuun tai saatavuuteen kuin vedenjakeluun ja jätevedenpuhdistukseen liittyen.  

Toimivaan vesihuoltoon tarvitaan sekä riittävän paljon että riittävän hyvälaatuista vettä. Oulussa raakavetenä käytetään sekä pinta- että pohjavettä. Kummankin määrään ja laatuun ilmastonmuutos tulee todennäköisesti vaikuttamaan. Oulun kaupungin kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmassa (Sustainable Energy and Climate Action Plan eli SECAP) on tarkasteltu hillintätoimenpiteiden lisäksi myös ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä.  

Oulussa valtaosa talous- ja juomavedestä saadaan Oulujoesta. Vesi puhdistetaan kaupungin kahdella vedenpuhdistamolla. Voimakkaan säännöstelyn virtaamavaihteluiden sekä metsä- ja maatalouden sekä muun hajakuormituksen takia kiintoaineen määrä jokivedessä on lisääntynyt heikentäen Oulujoen veden laatua. Tämä vaikuttaa puhdistuksessa tarvittavien kemikaalien määrään, joka onkin kasvanut 2000-luvulla selvästi.    

Tulvat aikaistuvat ja tulvariskit kasvavat 

Tällä hetkellä ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät selvästi talvivirtaamien kasvuna ja kevättulvien aikaistumisena. Ilmastonmuutos vaikuttaa tulvariskiin laajemminkin. Esimerkiksi hyydetulvariski Oulujoella kasvaa. Kaupungin hulevesitulvat vaikuttavat niin ikään veden laatuun. Rankkasateet lisäävät taajamatulvien riskiä myös pohjoisessa ja voivat aiheuttaa taloudellisia vahinkoja kiinteistöille. Kaupungissa parhaillaan laadittava hulevesiohjelma pureutuu hulevesien hallintaan. 

Rankkasateet kuormittavat myös jäteveden käsittelyprosessia ja heikentävät puhdistustuloksia, kun jätevedenpuhdistamolle tuleva vesimäärä kasvaa voimakkaasti sadetilanteessa. Tilannetta voidaan helpottaa mm. sekaviemäröityjen alueiden viemäröintien saneerauksella, jolloin tulvavedet saadaan johdettua hulevesiviemäriin eivätkä ne kuormita jätevedenpuhdistamoa. Sekaviemäröityjen alueiden pinta-ala onkin Oulussa vähentynyt yli kolmanneksella vuodesta 2015 vuoteen 2020.   

Riskienhallinta keskeistä vesihuollossa 

Ilmastonmuutos voi myös lisätä rehevöitymistä ja leväkukintoja, mikä johtuu mm. ravinteiden runsaammasta huuhtoutumisesta ja korkeammista lämpötiloista. Tämä voi haitata paitsi vesistöjen virkistyskäyttöä myös raakavedenottoa. Kesän kuivuus saattaa lisääntyä myös meillä pohjoisessa, koska keväät aikaistuvat ja korkeamman lämpötilan takia haihdunta voimistuu. Kokonaissadannan arvioidaan Oulussa kuitenkin kasvavan, kun sateisuus talvella lisääntyy, mikä vähentää kuivuusriskiä. Harvinaisemmat pitkittyneet kuivuusjaksot voivat meilläkin johtaa pohjavesikaivojen kuivumiseen tai pohjaveden laadun muutoksiin.  

Lisääntyvät myrskyvahingot voivat aiheuttaa vesihuollon toimintahäiriöitä (esim. sähkökatkot) sekä kasvattaa pohja- ja pintaveden pilaantumisen aiheuttamia riskejä (esim. tautiriskiä). Myös merivesitulvien ennakoidaan voimistuvan tulevaisuudessa ja lisää alavien rakentamisalueiden tulvimisriskiä. 

Vesihuoltopalveluilta edellytetään korkeaa hygieenistä laatua ja hyvää toimintavarmuutta. Riskienhallintatoimet kuuluvat oleellisesti päivittäiseen vesihuollon ydinprosessien (vedentuotanto, vedenjakelu, viemäröinti, jätevedenkäsittely) toimintaan, koska riskin vaikutukset voivat toteutuessaan olla vakavia. Esimerkiksi erillisviemäröintien rakentamisen lisäksi sähkönsaantia on varmennettu hankkimalla varavoimakoneita kriittisiin kohteisiin. Vesihuollon varautumisharjoituksessa käytiin kaupunkitasoisesti läpi vakavien vesihuollon häiriötilanteiden vaikutusta kaupungin eri toimintoihin, esimerkiksi vakava sähköhäiriö. 

Lisää ilmastonmuutoksen vaikutuksista vesihuoltoon voi lukea esimerkiksi Ilmastopaneelin raportista Ilmastonmuutos ja vesihuolto.

 

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.