Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunki kestävällä maalla - CircVol-hankkeen ratkaisuja kiertotalouteen

Oulun kaupunki on mukana CircVol-hankkeessa, jonka tavoite on edistää suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen uudelleenkäyttöä sekä koota alan toimijaverkostoa yhteen. CircVolin toimintaan on osallistunut edustajia noin 70 yrityksestä ja useasta julkisesta organisaatiosta. Hanketoiminta on tapahtunut Turun, Helsingin, Oulun ja Tampereen 6Aika-kaupunkien kiertotalouden liiketoiminnan kehittämiskohteiden ympärillä. Hankkeesta on laadittu CircVol-tulosesite, josta on poimittu tähän tekstiin muutamia Oulun alueelle sovellettavissa olevia teemoja ja niiden puitteissa saatuja tuloksia. 

Maankäytön suunnittelulla kiertotalouden mukaista liiketoimintaa 

Maankäytön suunnittelun rooli kiertotalouden edistämisessä on ennen muuta mahdollistava. Käytännön toimia ovat esimerkiksi kiertotalouden tilatarpeiden huomioiminen sekä rakennusten ja infran sijoittelu. Suurivolyymisten materiaalivirtojen hyötykäytön edistäminen vaatii kuitenkin monia asioita, kuten teknisiä innovaatioita, mahdollistavaa lainsäädäntöä, yhteistyötä, kaupallista panostusta, logistiikkaa ja tilaa.  

Oulun kaupunki ja CircVol ovat keskittyneet Oulussa kiertotalouden toiminnan edistämiseen kehittämällä Välimaan kiertotalousaluetta yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Välimaa vastaa kiertotalouden tarpeisiin tarjoamalla kierrätystoimintaan sopivan alueen Oulussa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Alueella on toteutettu myös kaksi hankkeen pilottia liittyen vesiensuojelurakenteisiin ja kasvatuskokeisiin

Kestävää infra- ja maarakentamista turvalliset materiaalikierrot huomioiden 

Maa- ja merirakentamisen yhteydessä syntyy ylijäämämaa-aineksia, joiden kierrätystä uusiin käyttökohteisiin voi tehostaa. Esimerkiksi Oulun alueella syntyvistä ylijäämämaista käytetään uusiomateriaalina vain alle 30 %. Vuosittain jopa 400 000 kuutiometriä maa-aineksia ajetaan maanläjitysalueille loppusijoitettavaksi.  

Toisen jäte voi kuitenkin olla toisen raaka-aine. Turussa on tutkittu esimerkiksi ruoppausmassojen ja savikoiden stabilointia. Ruoppausmassojen läjittäminen mereen vaikuttaa vesi- ja meriympäristöön. Voisiko läjittämisen sijaan ruoppausmassoja hyödyntää esimerkiksi geopolymeerimateriaalien valmistuksessa ja satamien rakennusaineena?

Lue lisää Suomen ympäristökeskuksen CircVol-selvityksestä.  

Kiertotalouden toteutuminen edellyttää, että maamassojen laadusta ja määrästä olisi tietoa, jotta kohteita uusiokäytölle voitaisiin löytää mahdollisimman pian ilman ylimääräistä logistiikkaa ja ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi kaivettujen maamassojen turvallisessa hyötykäytössä tulee huomioida kaivetun maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet suhteessa hyödyntämispaikan taustapitoisuuksiin. Erityisesti rannikkoalueilla maarakentamisessa on huomioitava happamat ja rikkipitoiset sulfaattimaat, jotka voivat hapettuessaan aiheuttaa happamien, metalli- ja sulfaattipitoisten valumavesien pääsyn ympäristöön ja korroosiota rakenteissa. 

CircVol on selvittänyt uusia mittausmenetelmiä ylijäämämaiden kiertotalouden tehostamiseen. Uusia ratkaisuja ja niiden käyttöönottoa on kehitetty esimerkiksi mittaamalla maamassakasojen tilavuuksia dronea hyödyntäen, testaamalla spektroskopiaan perustuvia kameroita ja mittalaitteita sekä käsittelemällä spektridataa maa-ainesten sisältämien haitta-ainepitoisuuksien mallintamiseen. Tyypillisesti maa-aineksissa esiintyy haitta-aineena hiilivetypohjaisia tuotteita tai raskasmetalleja.  

Kaupungin roolit kiertotaloudessa – Kiertotalous on yhteistyötä 

Uusioaineiden ja -materiaalien käyttö rakentamisessa on yksi tehokas tapa vähentää ympäristön kuormitusta, joten jätepohjaiset tuotteet olisi hyvä saada samalle viivalle neitseellisistä luonnonvaroista valmistettujen tuotteiden kanssa. Tämä vaatii panostusta kaupungilta, yrityksiltä ja muilta toimijoilta. Avoimella tiedolla ja yhteistyöllä voidaan luoda kestäviä ratkaisuja ja uutta liiketoimintaa. 

Esimerkiksi biovirtojen kiertotalouden edistämisessä kaupunkien rooli on muuttumassa perinteisestä tiedonvälittäjän ja keskustelukumppanin roolista kohti aktiivista liiketoiminnan mahdollistajaa. Hyviä yhteistyön toimintatapoja ovat kaupunkien materiaalivirtojen esilletuonti (mm. Helsingin biomassakartoitus), kannustimet ja tuki kiertotalouden liiketoiminnan kehittämiselle sekä julkiset hankinnat kiertotalousratkaisujen edistäjänä. 

Julkisten hankintojen tueksi hankkeessa koottiin käsikirja biokaasukäyttöisistä ajoneuvoista, joka tukee yritysten ja julkisten organisaatioiden kuljetuskalustojen hankinnan suunnittelua. Käsikirjassa on esimerkkejä kaasukäyttöisen kaluston käytöstä sekä yrityksissä että julkisissa organisaatioissa. 

Tutustu lisää CircVol-hankkeen tuloksiin: 

Oulun osatoteutuksen materiaalit Välimaan kiertotalousalueen Tietopankissa.

CircVol-hankkeen nettisivut  

6Aika CircVol – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa hanketta rahoittavat Uudenmaan liitto ja Euroopan aluekehitysrahasto. Hanke loppuu 31.12.2020. 

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.